۱۰ مرداد ۱۳۸۹

حمله اعراب مسلمان به ایران


- انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به ایران چه بوده است؟

کسب غنایم (غنیمت های جنگی ) انگیزه اصلی اعراب مسلمان در جنگ ها بوده است.انگیزه اصلی اعراب در حمله به ایران گسترش دین مبین اسلام نبوده بلکه در واقع در نظراعراب مسلمان و اشراف عربستان جنگهای دایمی و کسب غنایم و تصرف اراضی وبدست آوردن اسیران برده از کشورهای همسایه از جمله ایران از فعالیت های تولیدی بشمار می رفته است.برای اثبات این مطلب به چند رویداد تاریخی اشاره می کنیم:

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

یکی از علل عمده شکست اعراب مسلمان در جنگ احد  (سال 4 هجری) در واقع این بود که نگهبانان و پاسداران (اعراب مسلمان) ارتفاعات به طمع غنایم سنگر های خود را ترک کرده و به جمع آوری غنایم مشغول شدند. (تاریخ طبری . جلد3 .صفحه975-976-990-994)
در جنگ "جبل الرمات" نیز بر خلاف دستور حضرت محمد لشکریان اعراب مسلمان برای کسب غنایم از جای خویش حرکت کردند و باعث شکست اعراب مسلمان گردیدند. اهمیت کسب غنایم در جنگ اعراب تا به انجا بود که در بعضی از جنگ ها مانند جنگ حنین  لشکریان اعراب مسلمان  بدون هیچ احترام و ملاحظه ای در برابر حضرت محمد می ایستادند و برای چگونگی تقسیم غنایم جنگی با حضرت محمد مجادله می کردند. (تاریخ طبری . جلد 3 . صفحه 1214-1216)

- اعراب مسلمان در چه سالی به ایران حمله کردند؟

در سال 18 هجری اعراب مسلمان به ایران حمله کردند.

- آیا در جنگ های جلولا  و نهاوند  سپاه ایران در مقابل حمله اعراب مسلمان به ایران مقاومت کردند؟

سپاه ایران در جنگ جلولا  از خود مقاومت درخشانی در مقابل حمله اعراب نشان دادند.اعراب مسلمان در جنگ جلولاء به سفاکی و خشونت بسیاری دست زدند،انچنانکه تمام مورخین از آن به نام واقعه هولناک جلولا  یاد کرده اند.

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

در جنگ جلولاء صد هزار تن از سپاه ایران کشته شدند و مدت ها اجساد آنها به روی زمین باقی مانده بود و تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایران به اسارت رفتند.این جنگ به ان جهت جلولا  (پوشانیده) نام گرفت که از بس کشته دشت و صحرا را پوشانیده بود که نمودار عظمت و جلال جنگ جلولاء بود. (تاریخ طبری. جلد 5. صفحه1829)
سپاه ایران در جنگ نهاوند  نیز مقاومت بسیاردرخشانی در مقابل حمله اعراب مسلمان نشان دادند.اعراب مسلمان نیز در جنگ نهاوند خشونت بسیار از خود نشان دادند بطوریکه "عروه بن زید"(شاعر عرب) از جنگ نهاوند نیز به عنوان "پیکار هولناک" نام می برد. (اخبار الطوال .صفحه 151-152)
لشگرایران که گویند 400 هزار نفر بودند در انجا بودند و به شکیبایی و پایداری سوگند یادکرده بودند و اعراب مسلمان از لشگرایران آنقدر کشتند که خدا داند و از اموال و غنیمت ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. (آفرینش و تاریخ .جلد . 5. صفحه 192)

 فرمان تجاوز به زنان شوهردار

و نکاح زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنان که (در جنگ ها با کفار و با حکم الله) متصرف شده اید، بر شماست که پیرو کتاب الله باشید .... (
قرآن . سوره نساء . آیه 24)

 فیلم تجاوز به زنان بی گناه مانند انچه بر سر مادران و خواهران این مرز و بوم آمد در حمله اعراب مسلمان به ایران :


- آیا پس از تسلط اعراب مسلمان بر ایران، مردم ایران دست از مقاومت در برابر دین اسلام و اعراب مسلمان بر داشتند؟

خیر . در طول سالهای اشغال اعراب مسلمان ، مردم ایران همچنان بر علیه حکومت های دست نشانده اسلامی به مبارزه پرداختند که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

پس از فتح  استخر (سالهای 28-30 هجری) توسط اعراب ، مردم استخر در ایران سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند.اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم  استخر  را به محاصره در اورند.مقاومت و پایداری مردم ایران در برابر اعراب مسلمان آنچنان بود که فاتح استخر (عبدالله بن عامر) را به سختی نگران و خشمگین کرد بطوریکه سوگند خورد که چندان از مردم  استخر در ایران بکشد که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشته شدگان ایران که نام بردار بودند "چهل هزار کشته " بودند بیرون از مجهولان . (فارسنامه ابن بلخی. صفحه 135) (کامل . جلد3. صفحه 163)

استخر  :

در زمان حضرت علی نیز مردم استخر   درایران باردیگر به علیه اعراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و این بار" عبدالله ابن عباس" به فرمان حضرت علی شورش توده های مردم استخر در ایران را به خون فرو نشاند. (فارسنامه.صفحه 136)

فارس  و کرمان  :

در این هنگام مردم فارس و کرمان  نیز در ایران بر علیه اعراب مسلمان قیام کردند و عمال حضرت علی را از شهر بیرون کردند.

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

حضرت علی برای خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران " زیاد بن ابیه" را  به سوی فارس و کرمان فرستاد. ( جهت آشنایی با جنایات این سردار معروف " زیاد بن ابیه" به  کتاب مروج الذهب. جلد2. صفحه 29 مراجعه فرمایید)


در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه " مغیره " در این جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگیدند و پایمردی کردند و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود. (تاریخ طبری. جلد  5. صفحه ۱۹۷۵)
مردم شهر " ری " در ایران بارها به علیه اعراب مسلمان شورش کردند. عمر و عثمان مجبور شدند چندین بار به " ری " در ایران لشکر کشی کرده و شورش مردم شهر ری در ایران را سرکوب کنند. (فتوح البلدان.صفحه 149)

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

در زمان حضرت علی هم مردم " ری " در ایران سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به والیان اعراب خودداری کردند بطوریکه در خراج آن دیار کسری پدید آمد.حضرت علی " ابو موسی " را با لشکری فراوان به سرکوب شورش مردم " ری " در ایران فرستاد. (فتوح البلدان.صفحه 150)

شاپور :

در حمله به " شاپور" نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا ( سردار عرب ) بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او، مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخی؛ صفحه 116 )  ( تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه 2011)

شوشتر : 

در شوشتر، مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند ؛ خارها به دست و پای ایشان بنشست ؛ و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خود داری کرده بودند گردن زدند. ( الفتوح  .صفحه ۲۲۳ ) ( تذکره شوشتر. صفحه۱۶ )

چالوس :

در چالوس رویان؛ عبدالله ابن حازم مامور خلیفه ی اسلام به بهانه (دادرسی ) و رسیدگی به شکایات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند ... و دیه ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور می بردند. ( تاریخ طبرستان .  صفحه ۱۸۳ )  ( تاریخ رویان . صفحه ۶۹ )

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

"آذربایجان":

زمان عمر مردم آذربایجان  در ایران چندین بار سر به شورش برعلیه اعراب مسلمان گذاشتند و با سپاهیان اعراب بسختی جنگیدند. در زمان عثمان هم شورش های متعددی بر علیه اعراب در آذربایجان ایران روی داد. (فتوح البلدان . صفحه 165-166-326)

"خراسان":

مردم خراسان در ایران که قبول اسلام کرده بودند پس از چندی مرتد شدند و در زمان عثمان  سربه شورش بر علیه اعراب مسلمان گذاشتند.
بفرمان خلیفه "عبدالله بن عامر" و "سعید بن عاص"  به سوی خراسان در ایران تاختند تا بار دوم "گرگان" و "طبرستان" و " تمیشه" را فتح نمایند. (مجمل التواریخ و القصص . صفحه 283)


مردم سیستان  در ایران نیز سربه شورش برعلیه اعراب گذاشتند  و حاکم اعراب آنجا را از شهر بیرون کردند. (فتوح البلدان. صفحه272)
در حمله به سیستان مردم ایران مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه " ربیع ابن زیاد " برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان ( یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان  تکیه گاهها ساختند و "ربیع ابن زیاد" بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار ( یک میلیون ) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غلام بچه و کنیز. ( تاریخ سیستان. صفحه ۳۷ ، ۸۰  ) ( تاریخ کامل جلد1 . صفحه ۳۰۷)

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

فارس  :

در سال 28 هجری مردم فارس  در ایران علیه "عبیدالله بن معمر"  سر به طغیان گذاشته و او را کشتند و اعراب مسلمان را شکست دادند. مردم دارابگر در ایران نیز بر علیه اعراب مسلمان سر به طغیان گذاشتند. (کامل.جلد3 .صفحه 163)


مردم طبرستان در ایران سالهای طولانی در برابر اعراب مقاومت کردند.در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان کوشیدند و "سعید ابن عاص" بجنگ مردم طبرستان درایران رفت. می گویند که امام حسن و امام حسین نیز در این جنگ همراه "سعید بن عاص" و لشگراعراب بودند. (فتوح البلدان.صفحه 182)

"گرگان":

مردم   گرگان با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب ( سعید بن عاص ) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: « من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. ( تاریخ طبری . جلد پنجم  . صفحه  ۲۱۱۶ ) ( تاریخ کامل . جلد سوم  . صفحه ۱۷۸ )
مردم گرگان در ایران، در زمان "سلیمان بن عبدالملک اموی" سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان برداشتند و عامل خلیفه را کشتند.

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

"یزید بن مهلب" برای سرکوبی مردم  به سوی گرگان در ایران شتافت." یزیدبن مهلب " در گرگان سوگند خورد که با خون عجم  آسیاب بگرداند و گندم آرد کرده و بخورد. (فتوح البلدان . صفحه 187-188)


رامهرمز : 

رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 215)

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

" الیس " در عراق :

در حمله به الیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان  خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید « چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسیان مغلوب شدند. بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند » مغیره گوید که « بر رود  آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود  قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند آرد کردند  کشتگان ( پارسیان ) در الیس هفتاد هزار تن بود. ( تاریخ طبری . جلد 4. صفحه ۱۴۹۱)این قسمت از ایران در حدود 250 سال در برابر هجوم و نفوذ اعراب مسلمان مقاومت کردند بطوریکه اعراب مسلمان این نواحی را" ثغر" می خواندند که یعنی: مرزی که ولایات اهل کفر را از مسلمانان جدا می سازد.
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱۱۲ نظر:

 1. اندیشه سبز۲.۷.۸۹

  سلام برآنکه راه حقیقت پوید.
  برادر
  مشکل آنانی است که قرآن را فقد سطحی و کلمات آن را میخوانند و در عمق معانی قرآن پی نمی برند. و یا اینکه برآنند تا با جستجو در آیات متشابه قرآن فتنه انگیزی کنند درحالیکه خداوند توصیه میکند که درآیاتم تفکر کنید. قرآن دارای آیات محکمات و متشابهات است. و هرکدام آیات درپرتو دیگر آیات و یا در احادیث گهر بار پیامبر رحمت تفسیر میشوند. نباید از پندار باطله بدون کدام تحقیق و تفکر درآیات قرآن پاک که امروز غرب متمدن درتعجب کلام بلاغی- اخلاقی-علمی و بابرکتش در حیرت فرومانده و تاامروز یکی ازآن ها که علمداران ستیز باقرآنند نتوانستند به رقابت طلبی قرآن درآوردن آیتی مشابه آن اقدام کنند. بهتر عاقلانه فکرکنیم و حقایق رادریابیم. اگر درین پیرامون میخواهید بحث کنید من حاضرم شبهات را از خاطرتان باحقیقت های قرآنی پاک کنم .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۶.۹.۹۲

   حالا بعد از اینکه 1400 سال تعمق کردین چی از توش در اوردین، بازم تعمق بفرمایید وقت زیاده

   حذف
  2. ناشناس۱۱.۱.۹۳

   نمی خواد باگزافه گویی شبهات را از رخسارمان را منزه کنی چون سادات ایارنی که حرامزاده های این اعراب هستند شبهات را به شما افزوده اند برادر . تف به تو برادر که به ما بگی برادر . شما ارزش برادری را نیز ندارین؟

   حذف
  3. داستان اینه که یه قومی به اسم یهود روی نژاد برا خدا کری خوندن و خوب خدا هم تو دهنشون زد چه جوری؟اینجا بود که شجره طیبه ما برابر شجره ملعونه شما قد علم کرد و همیشه این سید ها بودند که شما مزدورای حروم زاده جهودی زاده رو به فاک دادن.امام خمینی امام خامنه ای سید حسن نصر الله و در آینده نه چندان دور سید یمانی ، سید خراسانی هان؟؟؟پس از دست ما عصبانی باشین و ازین عصبانیت بممیییییییررررریییین

   حذف
  4. ناشناس۱۴.۱۰.۹۴

   فعلا که شما از تلخی حقیقت عصبانی شدی

   حذف
  5. جناب اندیشه سبز، شما طبق صریح کلام الله نباید به این برده خودفروش شیطان لفظ برادر بکار بری. بفرمده قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل و اولئک همه الغافلون؛ اینان همانند چارپایانند و بلکه بدتر از آناند در کژفهمی و بیشعوری و اینان از حقیقت غافلند! در جای دیگری هم خدواند میفرماید؛ اینان همانند سگانی اند که چه بزنیشان و چه نزنیشان صدای پارسشان بالاست! اگر تو به دنبال حقیقتی برو و به جنایات حال حاضری که اسرائیل و امریکا میکند بپرداز و آنان را نقد کن. اگر هم جیره خوار شیطان و کافرانی، از صدای پارس هایت بقیه مردم را بی نصیب کن! تو دست چپ درین معنی ز دست راست نشناسی ... کنون با این خری خواهی که اسرار خدا یابی؟! تو و امثال تو بخوبی میدانند که قرآن حق است اما بخاطر دو روز زندگی کرم گونه شان مزخرفات به خورد اذهان مردم میدهند که البته در پندار خام خود اینکار را ضربه زدن به اسلام می دانند در حالیکه خدا بهترین مکر کنندگان است؛ و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین. خاک سیه بر سر کسانی که با اراجیف تو و امثال خودفروش شیطان پرستی چون تو بخواهند نسبت به قرآن دلسرد شوند!

   حذف
  6. ناشناس۱.۵.۹۵

   Shoma ba akshaye bala mibini ke arab chetor be ajdade bande va shoma tajovoz karde va anha ra forookhtand. Aya ba inhal az anha tarfdari karde va dine anha ra elahi midani?
   vay bar shoma khod forokhtegan va vatan foroshan.

   حذف
 2. ناشناس۲.۷.۸۹

  کجایی؟
  شاید رفتی حیفا
  داری با بچه های خردسال قانا و زاویه می جنگی
  نان فطیر و خون تناول می کنی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. لعنت به یهودی های مزدور ریدم تو اون کلاه های مزخرفشون

   حذف
 3. پسر کوروش۲.۷.۸۹

  مرسی درود بر شما دلاور

  پاسخحذف
 4. ناشناس۱۸.۹.۸۹

  درتکمیل گفته های شما:
  اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی موجب سقوط دولت ساسانی و نهایتاً رواج دین اسلام در ایران شد. از میان حمله‌هایی که اقوام دور و نزدیک در طول تاریخ به خاک ایران کرده‌اند، حمله اعراب سنگین‌ترین تبعات را به دنبال داشته‌است.تازیان در سال ۶۳۳ میلادی به عراق (که آن زمان دل ایرانشهر نامیده شدی) راه یافتند. با این حال در سال ۶۳۴ در نبردی موسوم به جسر از سپاه ایران شکست خوردند و فرماندهشان به زیر پای فیل هلاک شد. بخت روشنِ ایرانیان دیری نپایست. در سال ۶۳۶ تازیان لشکر ایران را که فرماندهش رستم فرخ‌زاد بود شکست دادند، پس به پایتخت ایرانشهر، تیسفون، اندر شدند. یزدگرد سوم، پادشاه نگونبخت ساسانی، همراه خانواده و بزرگان به مرکز ایران گریخت. تازیان پیشروی را به سمت شرق ادامه دادند. خوزستان در سال ۶۴۲ سقوط کرد. در همان سال آخرین مقاومت منسجمِ ایرانِ ساسانی در نهاوند رخ داد. در نهاوند هم پس از نبردی خونین عرب پیروز شد. پس ولایت ماد (یا عراق عجم) سقوط کرد و یزدگرد به پارس بازپس نشست. با کشته‌شدنِ عمر، خلیفه دوم تازی، به دست یکی از اسیران به‌بردگی‌گرفته‌شده ایرانی به نام پیروز، وقفه‌ای چندساله در خزش هولناک عرب پدید آمد. سرانجام پارس به سال ۶۵۰ میلادی گشوده شد. پس یزدگرد که نتوانسته بود کاری از پیش برد به ولایت شرقی‌تر خراسان گریخت. مرزبان مرو حضور یزدگرد را گرامی نداشت و در صدد جانش بر آمد. یزدگرد متواری شد. عاقبت، چنان که در تاریخ معروف است پادشاه درمانده ساسانی، به‌نشناس، بر دست آسیابانی در مرو کشته شد؛ به سال ۶۵۱ میلادی
  خزش تاریخی عرب‌ها به سمت مشرق ادامه یافت. ولایت‌های شرقی ایران شامل سیستان و خراسان هم سقوط کردند. با این حال نواحی غربی طبرستان و نیز کل ولایت گیلان تا یکی دو سده از بلای عرب مصون ماند و افرادی از اشراف ایران در آنجا حکومت می‌کردند. باقیمانده خاندان یزدگرد به چین گریختند. امپراطور چین مر ایشان را گرامی داشت و دولت در تبعید را به رسمیت شناخت. کوشش‌های پسران یزدگرد در بازپس‌گیری ملکِ پدری راه به جایی نبرد. جملگی در چین ماندگار شدند، آتشکده‌ها بر آوردند و عاقبت در غربت بمردند. گورهای شماری از ایشان و دیگر ایرانیانی که از بلای عرب گریخته بودند امروز در چین باقی‌است.
  اعراب مسلمان به هر شهر و ناحیه که در آمدندی با مقاومت محلی مردمان روبرو شدندی. پس چون عربان غالب آمدندی سه گزینه پیش ایرانیان مغلوب گذاشتندی: یا کشته شوید، یا اسلام آورید یا با خواری جزیه دهید. ایرانیان غالباً گزینه سوم را برگزیدندی. عده‌ای از ایرانیان هم مسلمان شدندی. لیک، در بسیاری موارد تا سال‌ها، هرگاه لشکر اعراب از سر ایرانیان تازه‌مسلمان برخاستی، نومسلمانان چنان که مورخان مسلمان نوشته‌اند دست‌جمعی «ردّت آوردندی». و اگر هم مسلمان نبودندی طغیان کردندی و بعضاً عامل خلیفه را کشتندی. پس باز خلیفه وقت لشکر فرستادی و شورش را در موج خون فرو نشاندی. چنین بود که برای نمونه شهرهای اصطخر و ری و بسیاری از شهرهای خراسان چون نیشابور و مرو وچند بار فتح شدند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایران اون موقع فیل داشت؟؟؟آها کوروش کییر اینا آفریقا رم گرفته بودندی ازونجا فیل ترانزیت میکردندی!!!بچه ها در جریان باشنددندی!!!

   حذف
 5. ناشناس۱۸.۹.۸۹

  اوضاع ایران پیش از حمله اعراب:
  در واپسین سالهای شاهنشاهی ساسانی اوضاع کشور آشفته گردید. بعد از پادشاهی انوشیروان، هرمزد بر تخت نشست و بعد از او خسرو پرویز که این دوره‌ها به نام دوره‌های شکوه و جلال ایرانیان نام گرفته‌است. ولی بعد از آنها در مدت کمتر از ۶ سال در حدود ۶ پادشاه بر تخت نشستند و اوضاع کشور رو به هرج و مرج می‌رفت. در سال ۱۲ هجری یزدگرد سوم در یک کودتا نظامی توسط افسری به نام رستم فرخزاد بر تخت نشست یزدگرد جوانی میهن پرست ولی بی تجربه بود که برای پادشاهی لیاقت کافی نداشت. سلطنت او هیچ تاثیری در مرتب کردن اوضاع اجتماعی آن زمان نداشت و ایران به مرز فروپاشی و یا شاید بتوان گفت دور جدیدی از شاهنشاهی که افسران پارتی برای آن مبارزه می‌کردند قرار داشت. زیرا افسران پارتی در داخل با ارتش یزدگرد مقابله می‌کردند تا در یک کودتای نظامی به سلسله ساسانیان خاتمه دهند و سلسله جدیدی از پارتیان را روی کار بیاورند.
  برخی از خانواده های اشکانی متحد ساسانیان در زمان شروع حمله اعراب با رهبران عرب در ارتباط بوده اند و رهبران عرب هم در مکاتبات خود گفته اند که تنها خواهان عبور از ایران برای رسیدن به ماوراءالنهر در آسیای میانه و دستیابی به راه های بازرگانی هستند و مدعی حکومت و تاج و تخت ایران نیستند و برخی از رهبران نظامی ایران مانند رستم فرخ هرمز در جریان این مکاتبات بوده اند. موفقیت اعراب در حمله به ایران نتیجه مصالحه افسران اشکانی با اعراب بود

  پاسخحذف
 6. مخالف اعراب وعاشق ایران۲۴.۹.۸۹

  نبرد اصلی در سال 14 هجری در قادسیه و در زمان خلافت عمر اتفاق افتاد. در این زمان دولت ساسانی به نهایت انحطاط خود رسیده بود و ایران آمادگی این را داشت که دولت جدیدی روی کار بیاید اما از بخت بد ایرانیان بجای اینکه از داخل قدرتی برخیزد، از خارج از ایران و آنهم از ملتی وحشی و عقب مانده قدرتی به ایران حمله شد. سردار لشگر اعراب سعد بن ابی وقاص بود. اعراب تا تیسفون پایتخت ایران راهی نداشتند، چرا که تیسفون در کنار رود فرات قرار داشت. یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی رستم فرخزاد را با لشگری به جنگ اعراب فرستاد. رستم درفش کاویانی را بر فراز تخت خویش آویخته و بجانب قادسیه رهسپار گردید.
  بر عکس مطالبی که عرب زده های ایرانی سعی می کنند در مغز مردم فرو کنند،جنگ قادسیه بیش از 2 سال به طول انجامید، اما در حالیکه تا اواخر جنگ پیروزی محسوس از آن ایرانیان بود، اشکالاتی چند از جمله وزیدن شنبادی سخت به جانب سپاهیان ایران و کور کردن دید آنها باعث شد تا اعراب بر سپاه ایران چیره شوند و بدلیل نزدیکی قادسیه تا تیسفون اعراب در سال 16 هجری به سمت آنجا حرکت کردند. اعراب در این میان چندین بار با مقاومتهای مردمی ایرانیان مواجه شدند، اما از شوق بهشت و بدلیل اینکه هر غیر مسلمانی را واجب القتل می شمردند، هر موجودجانداری را در سر راه قتل عام کردند و دهها هزار مرد و زن و کودک بیگناه در این حمله های وحشیانه کشته شدند. نبردهای فوق ادامه پیدا می کرد و اعراب در حال پیشروی در خاک ایران بودند، اما بدبختانه هیچ نیروی دولتی و سپاه سازمان یافته ای وجود نداشت تا بتواند جلوی این اقوام وحشی را بگیرد و مقاومت های شجاعانه مردم هم بدلیل اینکه فرصت یکپارچگی نداشتند، نمی توانست راه بجایی ببرد. این نبردها تا سال 21 هجری و جنگ نهاوند بطول انجامید. در طول این سالها بنا به اعتراف مورخین عرب و غیر عرب صدها هزار زن و کودک و مرد غیر نظامی ایرانی توسط مهاجمین اعراب قتل عام شدند و بناهای بسیاری تخریب گردیده و تمدن شکوهمند ایرانی که لااقل یکی از دو تمدن بزرگ زمان بود رو به ویرانی نهاد. حمله اعراب را مورخین بسیار وحشیانه تر از حمله مغول دانسته اند.

  پاسخحذف
 7. مخالف اعراب وعاشق ایران۲۴.۹.۸۹

  یکی دیگر از جنگهای بزرگ ایران و اعراب جنگی بود که در شهر شوشتر اتفاق افتاد. فرمانده لشگریان اعراب ابوموسی اشعری بود. وی هنگامیکه به شوشتر رسید، "هرمزان" سردار ایرانی با لشگر خود جلوی او را گرفت. ابوموسی اشعری که ناتوانی خویش را دید، از عمر کمک خواست و عمر بن خطاب، عمار یاسر را از کوفه با لشگری به کمک وی فرستاد. این نبرد مدتها ادامه یافت، اما هنگامی که اعراب به پناهگاه زنان و کودکان سپاه ایران دست یافتند، سپاه ایرانیان سست شده و در جنگ شکست خوردند. هرمزان دستگیر شد و او را به مدینه نزد عمر فرستادند. در آنجا عمر از وی خواست که مسلمان شود وگرنه کشته خواهد شد. هرمزان هم ظاهراً به اسلام ایمان آورده و مسلمان شد، اما او همان کسی بود که چند سال بعد با همکاری فیروز ابولؤلؤ عمر بن خطاب را به قتل رسانید.
  پس از آنکه شوشتر بدست اعراب افتاد، ابوموسی اشعری و عمار یاسر دستور به قتل عام مردم بی دفاع دادند و دهها هزار نفر از مردم بی گناه شوشتر توسط اعراب به قتل رسیدند.
  یزدگرد سوم در این سالها از این شهر به آن شهر و از این بلاد به آن بلاد در سفر بود و پیوسته می کوشید تا سپاهی فراهم کرده و جلوی اعراب را بگیرد. البته او بارها سپاهیانی فراهم کرد اما بدلیل عدم کارآمدی و جنگاور نبودن و همینطور بدلیل عدم اتحاد شهرهای مختلف کاری از پیش نمی بردند. بالاخره در سال 31 هجری مطابق با 561 میلادی یزدگرد سوم که در تمام دوران سلطنت برای نجات ایران به این در و آن در می زد و دقیقه ای راحت نداشت به قتل رسید و سلسله ساسانی که برگی درخشان در تاریخ بزرگ ایران است، پس از چهار قرن و ربع منقرض شد
  اما نکته مهم اینجاست که اعراب با اینهمه قتل و غارت و تجاوز هرگز نتوانستند بر تمام خاک ایران غلبه کنند و هیچگاه تمام ایران در زیر سیطره آنان قرار نگرفت. بلافاصله پس از مرگ یزدگرد سوم شورشهای بسیاری در مناطق مختلف ایران صورت گرفت و خلفای عرب هیچگاه از ایران آرامشی نداشتند تا اینکه سرانجام ایرانیان اعراب مهاجم را بیرون راندند.
  اعراب در هنگام حمله به شهرها و روستاهای مختلف 3 راه را پیش مردم می گذاشتند: 1-مسلمان شوید، 2-کشته شوید، 3-با خواری و ذلت به ما جزیه بپردازید، که مطمئناً راه اول آسانترین راه برای مردم بی دفاع بود. اما دلیل مهمی که در راه اسلام آوردن مردم بسیار مؤثر بود، اسلام آوردن برخی از موبدان زرتشتی بوده است. هنگامی که اعراب به ایران حمله کردند، آنهایی که بیشتر از همه جان خود را در خطر می دیدند، همین موبدانی بودند که بویژه در اواخر دوره ساسانیان از دین استفاده ابزاری کرده بودند. اینان برای ادامه فعالیت خود اسلام آورده و آنگاه در پوستین اسلام به راه خود برای فریب مردم ادامه دادند.

  پاسخحذف
 8. ناشناس۲۸.۹.۸۹

  ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار که تاج کیانی کند ارزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

  پاسخحذف
 9. ناشناس۱۲.۱۰.۸۹

  سلام
  نقاشی های وبلاگت رو خیلی پسندیدم مخصوصا پست حمله اعراب به ایران.

  پاسخحذف
 10. ایرانی مشنگ۵.۱۱.۸۹

  ین ملت مشنگ فرانسه!!!!!!

  بعد از جنگ جهانی و اشغال فرانسه توسط نیروهای آلمان برخی از مردم آنجا رفتار عجیبی پیدا کرده اند.

  این عده نام فرزندان خود را هیتلر میگذارند. برخی کار را از این هم فراتر برده و نام آن زبان بسته را نوکرهیتلر و یا کنیز هیتلر میگذارند . نصف این جماعت هنوز برج ایفل را ندیده اند ولی سالی سه مرتبه میروند و دیوار برلین را بازدید میکنند.

  با اینکه اکثرشان اصلا آلمانی بلد نیستند روزی چند مرتبه رو به دیوار برلین به زبان آلمانی دعا میخوانند .

  آنهائیکه که بر اثر حمله ارتشیان آلمان به اجدادشان دورگه آلمانی فرانسوی شده اند، یک شال اس اس به کمرشان میبندند تا همه بدانند که اینها از پدر آلمانی و بر اثر تجاوز به دنیا آمده اند و البته به این امر افتخار هم میکنند.

  یک عکس از یک جوان خوش تیب و خوش هیکل را توی خانه اشان قاب کرده اند و میگویند این عکس هیتلر است و به آن احترام میگذارند. هر چقدر هم دیگران عکس واقعی هیتلر را نشانشان میدهند، زیر بار نمیروند و میگویند اصلا هیتلر سبیل نداشته!!

  به یزدان که گر این مردم فرانسه !!!!! خرد داشتند

  جالب بود و کلی به این آدما خندیدی ! حالا به جای فرانسه، ایران و به جای آلمان، عرب را قرار بده !!!!!!! حالا بخند!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تو ایران دو گروه به حروم زادگی افتخار میکنن و البته هستن.یکی یهودیا و یکی بهایی ها.خخخخخخخخ حالا برو به کس ننت بخند

   حذف
  2. ناشناس۱.۵.۹۵

   Be akshaye bala negah kon va farz kon ke hamin alan ba khahar va ya madare shoma ( ya madare man) aan karha ra mikardand. Yani tajavoz va bad forosh be onvane kaniz.
   Che hali be shoma dast midahad ?
   Aya khoshhal shode va be an eftekhar mikoni?
   Anha ajdade bande va shoma boodand . Albatte agar Irani bashe. Chon shak daram Irani bashi.
   Boro koone arabha ro belis va be oonha koon bede.

   حذف
 11. ناشناس۱۷.۱۱.۸۹

  چرا خدای محمد اینقدر برای آلت محمد ارزش قائل بود و به آن سجده میکرد، آیات بیشماری در قرآن وجود دارد که برای اطفأ آتش شهوت محمد صادر شده ( که البته هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که خالق تمامی کائنات اینقدر دون و پست باشد )، در ضمن در مدت ۱۴ قرن گذشته، اعراب بیشماری در ردّ تحددی قرآن آیات مشابه زیادی نوشته اند که کتاب الفرقان الحق یکی‌ از آنها می‌باشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آخرین شاهکارتون هم لابد کتاب شریعت آلیستر کراولیه !!! بدبخت اومده آیات قرآن رو کپ زده! کتابش خیلی فانه.............

   حذف
 12. ناشناس۱۲.۱.۹۰

  ایرانی ها همه خائن، هوسران، دمدمی، دروغ گو، فرصت طلب و وطن فروش بودند. به دین و مذهبشون و زمان حیاتشون هم ربطی نداره
  به خون بی غیرتشون ربط داره به توهم ایرانی بودنشون ربط داره به هویت واهی شون ربط داره
  من می گویم برای اینکه اسلام را بکوبید دنبال راه حل دیگری باشید... این که ریختند و کشتند...سالها ایرانی ها خون می دادند و خون میریختند... اصلا مگر از این آدمها چیز دیگری در تاریخ نوشته شده؟
  این که اصرار دارید در زمان علی هم به دست سردارانش در ایران خون زیادی ریخته شده هم مثالش همین امروز مملکت است، شما تفاوتی می بینید!!!
  این ربطی به علی نداره! اگر داشت حکومتش 5 سال نمی شد حداقل بیشتر از 33 سال طول می کشید
  الان که همه سینه میدرانند برای آل علی کدامشان به راه علی هستند و به عقل خود ارزنی رجوع می کنند
  برای ایرانی بودن باید اول این حس کاذب و واهی رو از درونتون پاک کنید ... تمدن و شکوه ایران
  شکوه ایرانی رو در نوشته های این پست به کشور گشایی و ریختن خون مردم سایر کشور ها می دانید
  خوب عرب ها هم همین فکر رو داشتند به علاوه 1 انگیزه دیگر که ترویج دین و رفتن به بهشت و ...
  کسب غنیمت در ایران دلچسب نبود؟ پس مشکل ذهنی داشتند که می جنگیدند؟ اگر غنیمت مهم نبود که چیزی از اعراب باقی نمی ماند... اعراب چیزی برای ایرانی ها نداشت وگرنه 1000 سال پیش از آن توسط ایران سرزمین شان فتح میشد
  این که توهم بزنیم بگوییم ما تمدن داشتیم و آن ها توحش همان آفت 8000 ساله ایرانی است که 100 سال ایران را از همه جهان عقب انداخته و ایرانی ها را به این روز انداخته
  ایرانی های متمدن چقدر در تاریخشان جنگیدند و چقدر زنان و کودکان را کشتند و چقدر غارت کردند و به آتش کشیدند و به اسارت گرفتند..
  مغول و افغان و ترک و عرب هم مرض نداشتند که تلافی کردند... اینها به نظر من عقده های چند صد ساله را خالی کردند
  ایرانی ها هم چوب خائن و بی لیاقت بودنشان را خوردند و گرنه تن به شکست نمی دادند
  روس و انگلیس و پرتغالی و اسپانیایی و ترک و عرب و افغان و مغول و کرد و ... همه خون خوار هستند و فقط ایرانی ها متمدن هستند
  این را می توانید از موارد زیر بفهمید:
  1- دروغگویی
  2- خیانت به خانواده، جامعه، کشور، بشریت
  3- هوسرانی و دست اندازی به دیگران در هر سنی و در هر جایگاهی
  4- رشوه خواری و ربا خواری در هر کسوت و جایگاهی
  5- تهمت و بدگویی و تخریب در هر ابعادی
  6- دمدمی و حزب باد
  7- فرصت طلب و آدم فروش
  8- متوهم و خرافه پرست در ابعاد مختف
  9- بی سواد
  10- بی فرهنگ و بی قانون "مثال بارز : رانندگی ایرانی ها"
  11- دزد و غارت گر
  12- مغرور و متکبر در عین کوته فکری

  -------------
  حال میکنید
  این حرفها روی ایرانی ها تاثیر خوبی میگذاره ... به به و چه چه می کنند
  -------------
  ایرانی های عزیز اگر کمی سعی کنید مجرای خون به مغزتون باز میشه
  مغز پائین کلیه نیست توی جمجمه است تمرکزتون رو بزارید روی بالا

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حمله اعراب دقیقا بعد از زمانی بود که سربازان ایران از جنگ 14 ساله خود با روم باز میگشتند و مسلما 14 سال جنگ هرچند «پیروز» اما به لحاظ روانی، خسته برگشته بودند.«شجاع الدین شفا-1400 سال»
   آمار کشته شدگان نسل ایران در دفاع از هجوم تازیان در هر جنگ به هزاران نفر میرسید.. فقط در جلولا 10،000 مرد ایرانی ناجوانمردانه کشته شدند.«تاریخ طبری»
   به هر شهری که رسیدند،مردان را کشتند،کتابخانه ها را آتش زدند، زنان و دختران را (اگر تجاوز نکردند) به اسارت در مکه و مدینه بردند..«دو قرن سکوت-زرین کوب»
   مسلما با این وضعیت که ایران به خود دید ،تنها برایش قبرستانی از مردان باقی ماند و زنانی باردار از تخم عرب که از تجاوز زنده مانده بودند.
   اینجا بود که ژن تازیان بادیه نشین به ایران صادر شد و مسلما فرزندان نامشروعی که از این نسل به جا ماندند مردمانی:
   متجاوز (تجاوز در خون و ژنتیکشون باقی ماند)
   مدافع اسلام وقران
   بی منطق (بدلیل بت پرستی خدایی بنام اله)
   بی سواد (بدلیل مخالفت با کتاب و کتابخانه)
   دروغگو
   بی فرهنگ و سوسمار خوار
   دزد و غارتگر (دلیل اصلی حمله انها)
   بی اصل و ریشه (بدلیل نامشروع بودن)
   بودند.

   و هنوز هم هستند...

   که به عنوان نمونه تو(ناشناس 1.4.11) مثال بارز این نسلی.
   پس خودت رو ایرانی ندون و صفاتت رو ببر در همان مکه ی خراب شده ی خانه ی فساد.

   حذف
  2. حمله اعراب دقیقا بعد از زمانی بود که سربازان ایران از جنگ 14 ساله خود با روم باز میگشتند و مسلما 14 سال جنگ هرچند «پیروز» اما به لحاظ روانی، خسته برگشته بودند.«شجاع الدین شفا-1400 سال»
   آمار کشته شدگان نسل ایران در دفاع از هجوم تازیان در هر جنگ به هزاران نفر میرسید.. فقط در جلولا 10،000 مرد ایرانی ناجوانمردانه کشته شدند.«تاریخ طبری»
   به هر شهری که رسیدند،مردان را کشتند،کتابخانه ها را آتش زدند، زنان و دختران را (اگر تجاوز نکردند) به اسارت در مکه و مدینه بردند..«دو قرن سکوت-زرین کوب»
   مسلما با این وضعیت که ایران به خود دید ،تنها برایش قبرستانی از مردان باقی ماند و زنانی باردار از تخم عرب که از تجاوز زنده مانده بودند.
   اینجا بود که ژن تازیان بادیه نشین به ایران صادر شد و مسلما فرزندان نامشروعی که از این نسل به جا ماندند مردمانی:
   متجاوز (تجاوز در خون و ژنتیکشون باقی ماند)
   مدافع اسلام وقران
   بی منطق (بدلیل بت پرستی خدایی بنام اله)
   بی سواد (بدلیل مخالفت با کتاب و کتابخانه)
   دروغگو
   بی فرهنگ و سوسمار خوار
   دزد و غارتگر (دلیل اصلی حمله انها)
   بی اصل و ریشه (بدلیل نامشروع بودن)
   بودند.

   و هنوز هم هستند...

   که به عنوان نمونه تو(ناشناس 1.4.11) مثال بارز این نسلی.
   پس خودت رو ایرانی ندون و صفاتت رو ببر در همان مکه ی خراب شده ی خانه ی فساد.

   حذف
  3. ناشناس۲۲.۷.۹۲

   از این نوع عقده ایی که در نوشته ات دیدم آشکار است که یک خاین و جدایی طلب هستی .. اگه فکر میکنی مردم ایران اینگونه اند کسی بزور تو ایران نیگهت نداشته میتونی گورتو کم کنی و از خاک ایران بری گمشی و هوای ایران رو آلوده به نفس منحوست نکنی در ضمن اگه موندی و داری از امکانت ایران استفاده میکنی پس گه زیادی نخور و نمک نشناس نباش

   حذف
  4. ناشناس۲۸.۷.۹۲

   از نسل عرب هستی

   حذف
  5. ناشناس۱۶.۲.۹۳

   کس نگو سید

   حذف
  6. ناشناس۶.۵.۹۳

   خیر.از نسل عرب نیستم.نژاد پرستم نیستم.نه عرب پرستم نه ایران پرست.اما میخواستم بگم که یکم مراعات کن که چی مینویسی.اگه از اونا طرفداری میکنی.باادب رفتار کن . بنویس.

   حذف
  7. من از نژاد پرست متنفرم چه عرب و چه عجم اون و علی الخصوص جهودا که نژاد پرستی تو ژنتیک نجسشونه.من دوباره به عنوان یه آریایی میگم از نژاد پرست بیززززاااررممممم.شما احمقای بی شعور جا پای بعضی ازون عربای نژاد پرست احمق گذاشتین ولی دوره این حرفا تموم شده اینجا جمهوری اسلامیه میخای نژاد پرستی کنی گورتو گم کن برو اسراییل. نامشروعم خودتی که از تخم انگلیسیا و بها ا......ی.فقط خودتونو به جفت خایه های کوروش چسبوندین

   حذف
  8. ناشناس۱.۵.۹۵

   The only solution is to eradicate islam and send it back to Saudi arabia.

   حذف
 13. نوه کوروش۱۲.۱.۹۰

  اقاي ناشناس که در باب ايرانيان ياوه سرايي ميکنين,ناشناس کم سواد رجوع به کتب تاريخي و دانستن رفتاري که نياکان ما با دشمنان شکست خورده خود ميکردند و وصاياي کوروش کبير که بر لوح ان نقش بسته به شما کمک ميکند که دريابيد انچه از خصلتهاي مرسوم در خانواده عرب زده خود به ايرانيان نسبت داديد,قابل بسط به کليه ايرانيان بر اساس شواهد تاريخي نيست!!!
  گزنفون با آن که یونانی بود، در کتاب Cyropaedia و یا تربیت کوروش آن چنان از کوروش تجلیل بعمل آورده که می توان گفت هیچ کس تا کنون از پادشاهی آنقدر تمجید نکرده است. گزنفون در این کتاب از کوروش بصورت یک انسان کامل، یک سرمشق بیمانند زمامداری و یک مربی ایده آل و یک رهبر عالیقدر نام برده است. گزنفون می نویسد، کوروش نابغه بزرگی بود که در تمام عمر از هدفی مقدس و عالی پیروی می کرد. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی و درستی بود. کوروش عقیده داشت، پیروزی بر کشوری این حق را برای سردار پیروز ایجاد نمی کند که ملت شکست خورده را اسیر کند. در هنگام جنگ باید سعی کرد که آتش جنگ به کشاورزان و مردم غیر سپاهی سرایت نکند و شهر شکست خورده را نباید غرات کرد. کوروش موفق شد حتی ملتهای شکست خورده را نیز شیفته خود کند، بطوری که پارسیان او را پدر خواندند و ملتهایی که بوسیله کوروش مغلوب شده بودند او را ((خداوندگار)) می نامیدند. کوروش برترین مرد تاریخ دنیا، بزرگترین، بخشنده ترین، پاک دل ترین و دریادل ترین مردان بود و بزرگترین هواخواه فرهنگ و آموختن بشمار می رفت.((گیرشمن)) باستان شناس فرانسوی می گوید:
  ایرانیان کوروش را((پدر)) و یونانیان که سرزمینشان بوسیله کوروش تسخیر شده بود وی را ((سرور)) و ((قانوگذار)) می نامیدند و یهودیان او را ((مسیح خداوند)) می خواندند.
  افلاطون می نویسد، کوروش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر دنیا فرمانروایی می کردند. بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او قرار گرفتند، حقوق مردم آزاد بخشید. این امر سبب شد که همه او را ستایش می کردند.
  (ادوارد می یر) تاریخ نویس شهیر آلمانی می نویسد:
  او از پای افتادگان حمایت می کرد، هیچ شهری را به ویرانی نکشید و هیچ سردار مغلوبی را به دژخیم نسپرد. در بابل چون پادشاهای قانونی و قانونگزار رفتار کرد. پارسیان او را پدر می نامیدند و بونانیان و سایر دشمنانش به بزرگی او سر کرنش فرود می آوردند.

  پاسخحذف
 14. نوه کوروش۱۲.۱.۹۰

  (ویلیام دورانت) تاریخ نویس و فیلسوف نامدار امریکایی درباره کوروش می نویسد:
  روش کوروش در کشور گشایی حیرت انگیز بود. او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری رفتار می کرد و نسبت به دشمنان مهربان بود. بهمین دلیل است که بونانیان درباره او داستانهای بیشماری نوشته و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر دانسته اند.
  کوروش سرداری بود که بیش از هر کشورگشای دیگری محبوبیت داشته و پایه های سلطنتش را بر بخشندگی و رادمنشی قرار داده بود. دشمنان او از جوانمردی و سخاوت او آگاه بودند و از اینرو مانند فرد ناامیدی که برای کشتن یا کشته شدن نبرد می کند، با او جنگ نمی کردند. او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزمهای آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود نمود و یهودیان در بند را نیز آزاد کرد.
  کوروش به عقاید دینی ملتهایی که در جنگ با او شکست می خوردند احترام می گذاشت و این نشانه آنست که او می دانست چگونه بر ملتها حکومت کند. او هرگز شهرها را غارت نمی کرد و معابد ملتهای شکست خورده را ویران نمی ساخت، بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام می نگریست و برای نگاهداری پرستشگاهها از خود کمکهای مالی نیز به آنها می کرد.
  هرودوت کوروش را پادشاهی ساده، بلند همت و رادمرد و شجاع می داند که با اندیشه های خردمندانه اش پارسیان را از باجگزاری رهایی بخشید و بزرگترین ملت جهان را ساخت و برای آنها نیرومندترین پادشاهی جهان را پی ریزی کرد. به عقیده هرودوت کوروش با اتباع خود رفتاری مشفقانه، مهربان و پدرانه داشت. او بخشنده، آداب دان و رعیت نواز بود و چون همیشه خیر و سعادت اتباع خود را می خواست، ایرانیان او را پدر خواندند.
  الان با خوندن اين مطالب مجراي خون به مغزت باز شد؟
  اگر خصلتهاي زشتي در خانواده خود ميبينيد از قبيل :
  1- دروغگویی
  2- خیانت به خانواده، جامعه، کشور، بشریت
  3- هوسرانی و دست اندازی به دیگران در هر سنی و در هر جایگاهی
  4- رشوه خواری و ربا خواری در هر کسوت و جایگاهی
  5- تهمت و بدگویی و تخریب در هر ابعادی
  6- دمدمی و حزب باد
  7- فرصت طلب و آدم فروش
  8- متوهم و خرافه پرست در ابعاد مختف
  9- بی سواد
  10- بی فرهنگ و بی قانون "مثال بارز : رانندگی ایرانی ها"
  11- دزد و غارت گر
  12- مغرور و متکبر در عین کوته فکری
  بهتر انست که در رفع ان بکوشيد و مانند اجداد نامبردارتان به زندگي کثيف پدرتون ادامه ندهيد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۶.۲.۹۳

   دروود بر تو

   حذف
  2. صفات خاندانت رو نثار دیگران نکن

   حذف
  3. ناشناس۱.۵.۹۵

   Dorood bar to ey farzande Iran.

   حذف
 15. اهورا۱۲.۱.۹۰

  توصيه من به اقاي ناشناس
  راز نگهداري از خصلتهاي پسنديده است لطفا از افشاي اسرار خانوادگيتون از قبيل :
  1- دروغگویی2- خیانت به خانواده، جامعه، کشور، بشریت3- هوسرانی و دست اندازی به دیگران در هر سنی و در هر جایگاهی4- رشوه خواری و ربا خواری در هر کسوت و جایگاهی5- تهمت و بدگویی و تخریب در هر ابعادی
  6- دمدمی و حزب باد7- فرصت طلب و آدم فروش8- متوهم و خرافه پرست در ابعاد مختف9- بی سواد10- بی فرهنگ و بی قانون "مثال بارز : رانندگی ایرانی ها"11- دزد و غارت گر12- مغرور و متکبر در عین کوته فکری

  بپرهيزيد!!
  و به ياد داشته باشين انچه امروز موفق به کشف و درکش شديد همان ميراث قوم وحشي عرب است که در خانواده محترمتون رواج دارد, زيرا که خصلتهاي که برشمرديد در پيامبر اسلام تجلي ميکند شايد پدر شما هم از همفکران ايشان است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود به شرفت برادر ، پاسخ دندان شکنی بود به این عوضی میهن فروش

   حذف
 16. ناشناس۲۰.۱.۹۰

  عالي

  پاسخحذف
 17. ناشناس۲۲.۱.۹۰

  دوست عزیز لطفاً واژه حضرت رو از جلوی اسم محمد و علی بردار، میاد رو اعصاب !

  پاسخحذف
 18. ناشناس۲۹.۱.۹۰

  سلام من اطلاعات تاریخیم ضعیفه ولی از درون به پارس حس غیرت دارم درود بر روان پاک کوروش کبیر......... آرش هستم نسبم کمانگیر

  پاسخحذف
 19. ناشناس۱۸.۲.۹۰

  نه ملاه ، نه الله ، مرگ بر ایتولله __اسلام، دشمنه فرهنگه ایران

  پاسخحذف
 20. ناشناس۱.۳.۹۰

  اسلام دینی بود که هر چا رفت با زور بود و شوربختانه 1400 سال است که گریبانگیر ما مردم است میدانی چرا تا کنون مانده است چون ما ملت در خاب خرگوشی فرو رفتیم و دروغ و خیانت بر ما چیله گردیده است.

  پاسخحذف
 21. ناشناس۱.۳.۹۰

  اسلام هر جا رفت با زور شمشیر رفت و با زور ماندگار شد جز اسپانیا که فرهنگ انها غالبتر بود وخائن در بینشان کمتر که خیانت کند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۶.۵.۹۲

   اسلام با زور هیچ جایی نرفت.تا زمانی که پیامبر زنده بودند به کجا حمله کرد؟این عمر بود که بعد از فوت پیامبر شروع به لشکر کشی کرد و تمام کارهاش بنام اسلام و پیامبر نوشت

   حذف
  2. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   زر زر نکن محمد 68 تا غزوه داشت
   عمر هم همیشه کنار محمد بوده و مورده اعتماد محمد آخه بچه کونی عرب پرست تو اسلام میفهمی یا اون عمر گور به گور شده که حافظ و کاتبه قرآن بود
   تو اسلام میفهمی یا اون عمر کس کش که پیامبر به چشم دیده هم رفتار هم منش
   پس دیگه زر زر نکن برو تو قفس
   عرب پرست لجن

   حذف
  3. http://mohammadshiman2.blogfa.com/

   حذف
  4. u midonsti mohammad bache baz bode
   man khodm namem mohamad hastsh motsfane..
   ama mikham begm ke on to sen 53 salgi ba yk
   bache 6sale rabte dashte .e kash bdoni e kash bedoni bedonid ke hamsh dorgheee

   حذف
 22. ناشناس۶.۳.۹۰

  در قران خطاب به اعراب امده که وقتی محمد بمیرد شما دوباره به عصر جاهلیت خود بر می گردید.و همین طور شد .شدند همون اعراب خونریز وحشی .که با وحشی گری و کشور گشایی ملت های زیادی رابه خاک و خون کشیدند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   میشه سوره و آیه شو به ماهم بدی ببینیم
   عرب پرست

   حذف
 23. ناشناس۳۱.۴.۹۰

  این مسئله بسیار جالبه که ایرانیها با این کبکبه و دانش نظامی و فرهنگ ، در زمان حمله قوم عرب نتوانستند از خود در مقابل عرب و بی دانش و فرهنگ و ندانستن فن نظامی این همه کشته داده و نتوانسته در مقابل این قوم دفاع کنه . واقعا مشکل کجا بود ؟ پس این همه لشکر کشی و گرفتن کشورهای دیگر چگونه بودکه نتوانستند از خود دفاع کنند؟
  در آن مقطع زمانی مردم ایران از چه مشکلی رنج می بردند که اعراب را با آغوش باز پذیرفتند و شاید همه اینها دروغ بوده یعنی شجاعت و غیرت و دانش و فرهنگ >
  از آن موقع چه کسی خبر داره . مگه الان اینترنت و موبایل و گزارش خبری به موقع نیست ولی با این حال بسیاری از اطلاعات با تمام این تکنولوژِی تحریف میشه .و بعد از صد سال دیگه اخباری که ما می دانیم چگونه بوده برای آیندگان کاملا تحریف شده است و آنا هم فکر می کنند که اینها اطلاعات درستی است .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   برو گمشو تاریخ کشور تو بخون میفهیمی دلیل چی بود
   ببخشید حواسم نبود شما کون گشاد تشریف. دارید باید لقمه رو تو دهنتون گذاشت
   پس من برات میگم دلیلش چی بوده
   اولین جنگی که سپاهیان مسلمان مقابل سپاهیان ایرانیان قرار گرفتن عرب ها از نظام ترتیب سپاهیان ایرانی حیرت کردن
   ولی چرا با این حال ایرانی ها شکست میخوردن
   خیلی دلایل گفته شده ولی من به شخصه اینو بیشتر قبول دارم
   محمد تو مخ مسلمانا یه بازی برد-برد تجسم کرده چرا که به مسلمانا میگفت اگه بری بجنگی(جهاد) دشمن بکشی پیروز بشی خب اموالشو غارت میکنی زن و بچه هاهم به کنیزی و برده داری میگیری
   اگه که خوش شانس نباشی کشته بشی خوب میری بهشت با حوری های 140 کیلومتری حال میکونی
   پس با این تفسیری که محمد برای عربا کرده بود اونا هیچ ترسی از جنگیدن و مردن نداشتن (بازی برد_برد)
   ولی سربازای ایرانی همچین نگرشی نداشتن خیلی خیلی باغیرت میخواستم بجنگن برای ناموس و وطنشون بوده
   پس از مرگ میترسید
   عرب ها که تو جنگ با وحشی گری ترس بیشتری ایجاد مکردن
   دلایل زیادیم که گفت :مثلا خستهگی سپاهیان ایران در جنگ های ایران و روم
   مالیات های بالای شاهان ساسانی برای تامین خراج جنگ با رومیان در نتیجه خستگی مردم. از.این جنگ های طولانی و طاقت فرا و...
   حالا امیدوارم انقدر کون گشاد نباشی که پستم نخونی

   حذف
  2. ناشناس۷.۵.۹۳

   پول کونتو بخوری بهتره پول خون مردم ایرانو بخوری و برای این تازیان تبلیغ کنی

   حذف
  3. این ایرانیا وقتی مسلمون شدن 8 سال جلوی کل دنیا ایستادن دشمن اونا کل دنیا بودن با آخرین تجهیزات و ما هم دستمون خالی بود.پس چرا یه وجب خاکمون نرفت بچه کونده؟؟هان؟؟1000سال پیش ناموس داشتن 30 سال پیش نداشتن؟اصن شما زمان جنگ 8 سال کجا بودی که الان داری عععررررر میزنی من آریایی ام من آریایی ام؟این بچه مسلمونای ایرانی و عشق امام نمیرفتن جنگ که الان شناسنامه ت باید عربی می بود و ننت 7 8 تا توله عرب پس مینداخت.......اون موقع خایه نمیکردین برین جنگ الان دارین برا ما گه اضافی میخورین سگ توله های بهایی؟گم شین بیرون از این مملکت حرومزاده های کثافت.اونجا اینقدر به آریایی بودنت افتخار کن تا از ناحیه مقعد دچار گشادگی بشی

   حذف
 24. فرزند مسیح۲۱.۵.۹۰

  اگر کوروش نبود دیگه آبرویی برا ایرانی ها نمیموند که ازش یاد کنند.ما ایرانی ها تنها ملتی هستیم که دشمنان خودمون میپرستیم و از آنها به نیکی یاد میکنیم.بزرگان عرب در ایران که مملکت ما رو به نابودی کشوندن شدن بتهای ما.چرا؟؟؟در تاریخ چه اتفاقی افتاد که جنایات این قوم وحشی سینه به سینه نقل نشد؟؟چگونه به متجاوزین به ناموس خود عشق میورزیم.متاسفم

  پاسخحذف
 25. ناشناس۱۳.۶.۹۰

  تنها و تنها یک ساندیسخور سرباز گمنام امام زمان میتواند به دشمن بزرگ ایران زمین (عرب تازی) عشق بورزد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر تو به راستی که چه زیبا گفتی

   حذف
  2. ناشناس۲۹.۱۰.۹۵

   حوری 140 کیلومتری یعنی چی که توی خیلی پستها میخونم معنیش یکی میشه برام بگه چیه ؟؟؟

   حذف
 26. ناشناس۱۶.۶.۹۰

  در جواب دوست عزیز که گفته بودند:
  این مسئله بسیار جالبه که ایرانیها با این کبکبه و دانش نظامی و فرهنگ ، در زمان حمله قوم عرب نتوانستند از خود در مقابل عرب و بی دانش و فرهنگ و ندانستن فن نظامی این همه کشته داده و نتوانسته در مقابل این قوم دفاع کنه . واقعا مشکل کجا بود ؟
  جواب :
  این همان است که مرحوم زرینکوب در کتاب کارنامه اسلام چنین بدان اشاره میکند: «چندی بعد اعراب ، هم بر فارس دست یافتند هم بر خراسان و ماوراء النهر. این فتوحات خیره کننده – که تا حدی به تقدیر الهی یا معجزه اسلامی تعبیر شد – در واقع فقط بدان سبب امکان داشت که همه جا در قلمرو ایران و بیزانس مقدم مهاجمان (عرب) را عامه مردم با علاقه استقبال کردند . اگر عامه مردم این ممالک با مهاجمان به چشم عداوت می نگریستند این فتوحات چنین آسان دست نمی داد . بیزانسیها چون در مصر از سوریه نیز منفورتر بودند ، ده هزار سرباز مسلمان کافی بود تا (تمامی) مصر را از چنگ بیزانس بیرون بیاورد. چند شهری هم که مقاومت کرد، یک دوسال بیش در دست بیزانس نماند. بدینگونه ، هنوز یک ربع قرن از هجرت پیامبر نگذشته بود که بیرون از جزیره العرب، از تیسفون ساسانی گرفته تا اسکندریه بیزانسی، همه جا قلمرو اسلام بود با بانگ اذان ، که شهادت می داد به وحدت خدا و رسالت محمد.» ص3

  و چنانکه پرفسور توماس ارنولد در کتاب تاریخ گسترش اسلام مینویسد: « زجر و شکنجه و تجسس عقاید و دین در تمام مردم ایران یک نوع حس تنفر علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاهی که به تحمیل ان بر مردم کمک مینمود ، بوجود اورده بود و موجب ان شد که فتح اعراب بصورت یک نوع نجات و رهایی و ازادی جلوه کند» ص149 در واقع برای همین بود که قبل از ورود اسلام هم ایرانیان مسیحی میشوند مانویی میشوند و مزدکی میشوند و همگی هم توسط مغان و اشراف قتل عام میشوند و برای همین است که حتی در ایران باستان رعایای ستمدیده عیدی داشتند بنام عید مغ کشان و هر ساله این عید را پاس میداشتند [۲].

  بهر ترتیب ماجرای فتح أُبُلًه و حیره و أنبار و عینُ التًمر و دومه الجندل و دیگر نواحی بین النهرین را در تاریخ طبری و فتوح االبلدان بلاذری و کامل ابن اثیر و دیگر کتب تاریخی می توان خواند و از جزییات این رویدادها باخبر شد. آنچه در اینجا شایسته است یاد کنیم آنستکه رفتار مسلمانان با ساکنان این سرزمینها به شکلی بود که توانستند انظار و افکار آنان را به سوی اسلام جلب کنند و تمدن باشکوهی را در مناطق مزبور بنیان گذارند.

  در اینباره جا دارد توضیحی بیاوریم بروز که تاریخ تکرار می شود ، یعنی همانگونه احساس میشودمردم ایران در عصر کنونی از روحانیون و آخوندها دل خوشی ندارند و روحانیون تا بالاترین مقامهای دولتی را تسخیر نموده اند، می بینید که مردم ایران شاید حاضر باشند یک کشوری بیگانه مانند آمریکا از بیرون بیاید و این وضع را عوض کندو حاضرند به حمایت بیگانه تن در دهند و یا شاید عیدی دیگر بنام آخوندکشان در ایران شکل گیرد.
  خدا بهتر می داند که چرا دولتمردان ما و آخوندها از تاریخ درس نمی گیرند که باید با مردم بود نه بر مردم...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   خفه شو
   برو زیره خایه های عرب
   توهم از نطفه ی همونای
   عرب پرست کس کش

   حذف
  2. ناشناس۷.۵.۹۳

   سوره نساء آیه 24:
   وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
   ترجمه: و زنان شوهردار نيز بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند(منظور زنانی است که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند) اين احكام نوشته و قانون خدا بر شماست.
   عرب جز تجاوز و اسارت وو بردگی بردن و خرابی و ویرانی کشتن و قتل و غارت و از بین بردن تمدنهای بزرگی چون ایران ومصر چیزی برای بشر به ارمغان نیاورد شاید تو دوست داشته باشی اعراب باردیگر بیایند و به تجائز کنند.

   حذف
 27. پارسی۲۶.۶.۹۰

  اینکه سرزمین پارسی در زمان یزدگردسوم دچار مشکلات داخلی و ضعف شده بود هیچ دلیلی برای مشروعیت حمله اعراب به ایران نمیشود ، مگر میشود گفت چون امروز فلان کشور دچار مشکلات اقتصادی شده ما میتوانیم به آنجا حمله کنیم .
  در مورد عمر و حمله به ایران ، به نظر بنده ایشان دقیقا حکم الله و قرآن را اجرا کرده و این وحشی گری مسلمانان در حمله به ایران بیانگر وحشیگری در اعتقادات اسلامی میباشد.
  در ضمن همین رفتار اعراب در حمله به ایران خود بیانگر تناقض در گفتار و کردار اسلام و مسلمانان است.فراموش نکنید که عمر از نزدیکان محمد بوده و اکثریت مسلمانان که سنی هستند به این شخص اعتقاد دارند و هر عمل ایشان دقیقا بیانگر تعلیمات محمد است و مورد تایید اکثریت مسلمانان جهان در تمام تاریخ .فراموش نکنید که همین محمد که میگویید در دینش با برده داری مخالف بود در خانه کنیز داشت و علی نیز در برابر فروش نوامیس ایرانیان در بین اعراب سکوتی مرگبار کرد.لعنت به شما که خود را انسان میدانید.
  در جواب آنها که ناآگاهانه و احمقانه، حمله اعراب به ایران را با حمله ایران به بقیه نقاط مقایسه کرده اند باید بگویم که بروید و تاریخ پیش از اسلام را خوب بخانید و ببینید که راه و رسم رفتار با شکست خوردگان چیست .
  در آخر برای درک نادانی مسلمانان از محمد تا ابوبکر و علی ، پیشنهاد میکنم بروید و نامه عمر به یزدگرد و جواب یزدگرد را بخانید.

  پاسخحذف
 28. ناشناس۱.۷.۹۰

  تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  بحران اقتصادي در جهان تا سال ظهور و اعلام خودمختاری در بعضی از ایالات آمریکا

  سقوط غزه با جنایات وحشیانه اسرائیل

  مرگ ملک عبدالله و اختلاف در عربستان و بسته شدن راه حج به روی شیعیان

  جنگهای شدید در منطقه و ورود روسیه و چین در جنگ

  کودتا علیه بشار اسد در سوریه

  حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدي عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مهمترین سوال اینه : شما کی میخواین دست از مال مردم خوری بردارین؟
   چرا شاخ و نمیکشین برین تو کشور خودتون کنار محمد و علی خودتون بکپین؟
   خبر مرگتون از کشور ما برید بیرون.. ما نه خدا میخوایم نه پیامبر نه یکتا پرستی..
   ما برای انسانی فکر کردن و با انسانیت عمل کردن نیاز به تهدید و دین نداریم..
   همونی که یزدگرد 1400 سال پیش فرمود.

   حذف
  2. گه نخورآشغال مزدور.ما 99 درصدیم و شما دو راه بیشتر ندارین یا گورتونو گم کنین ازین مملکت یا خفه شین.ما شاهتون رو انداختیم بیرون ازین مملکت مث اینکه یادتون رفته؟؟

   حذف
 29. ناشناس۲۵.۸.۹۰

  ادامه بده جناب ادمین از هیچ تهدید و توهینی نهراس محکم و مصمم برو جلو که اینها حقایق تاریخیند و باید گفته شوند تا دست تاریخسازان و دینفروشان رو شود!!
  خشایار جمشیدی

  پاسخحذف
 30. ناشناس۶.۱۲.۹۰

  درود بر دوست عزيز من امروز با وبلگ شما آشنا شدم واقعا آفرين اميدوارم پيروز باشي
  منتظر مطالب جديدتر هستيم
  لذت بردم از مطالبي كه گذاشتي بالا خره بايد عرب هاي پست را به ايرانيان شناساند
  با سپاس فراوان
  بدرود

  پاسخحذف
 31. ناشناس۱۰.۱۲.۹۰

  نفرین به محمد تازی...نفرین بر محمد وال محمد
  منم تو این مبارزه کنارتونم...شما تنها نیستید...ارزوی موفقیت براتون دارم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۸.۷.۹۲

   حضرت محمد رحمت للعالمین است برو تاریخ بخون من خودم عاشق رستم فرخزاد و بابک خرمدین هستم اما اینو باید بدونی حمله اعراب در زمان حضرت علی و حضرت محمد صورت نگرفته پس حق نداری به مقدسات توهین کنی. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی دین کله و لو کره المشرکون

   حذف
  2. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   تو برو تاریخ بخون
   محمد چه جور آدمی بود
   بی خودیم عمر از اسلام و محمد دور نکن
   همه میدونن عمر مورد تایید محمد بوده
   این ایرانیان که عمر نمیتونن قبول کنن(بخاطر وحشی گری که کرد)
   برای همینم یه فرقه به نام شیعه درست کردن که توش عمر، ابوبکر، عثمان این جنایت کارا توش نباشه
   ولی همشون یکین چه محمد چه علی چه عمر و...

   حذف
  3. تاریخ تشیع اصلا این کسشرا نیست!! د آخه احمق بی شعور دین ما اگه این جوری مث عقل منجمد شما بود هانری کربن باید میومد شیعه میشد؟چرا از جلسات هانری کربن و آیت ا.... طباطبایی چیزی نذاشتی؟هانری کربن بیشتر میفهمه یا این ادمین شما که سرش به کونش پنالتی میزنه؟هنوز فرق گوش و گه رو نمیفهمن اومدن درباره تشیع نظر میدن.من با تمام احترامی که برای برادران اهل تسنن قایلم باید بگم شیعه از تمام فرقه های اسلامی جداس و این همه خودتونو جر دادین نتونستین از منابع شیعی گاف پیدا کنین.اگه مزدور نیستی برو با رایفی پور بحث کن ببین دو دقه کیرت میکنه یا نه بعد بیا اینجا زر بزن.

   حذف
 32. ناشناس۱۵.۱۲.۹۰

  مطالب اموزنده بود ولی فیلمی که درباره تجاوز گزاشته اید هیچ سنخیتی با بحث ندارد.

  پاسخحذف
 33. ناشناس۱۶.۲.۹۱

  برو یه نگاه به اجدادت کن

  پاسخحذف
 34. ناشناس۱۶.۲.۹۱

  اگه میتونی یه آیه مثل قران بیار اگه اوردی دیگه دیگه لازم نیست این همه شبه بندازی اگه نتونستی برو به شجره نامت نگاه کن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   الفیل و ما الفیل، له خرطوم طویل، و له ذنب وبیل» یعنی «چه می‌دانید فیل چیست؟ برای او خرطوم دراز و دم کوتاهی است»

   اینم یه آیه دیگه زر زر نکن برو تو قفست
   عرب پرست

   حذف
  2. ناشناس۱۲.۱.۹۳

   Doroood bar to,,,damet garm khodaeii dahane in ,arabe koni ra zadi gaeeidi,,,manke koli hal kardam hamoon khortoom fil bere to kone har chi arabparaste :D

   حذف
 35. ناشناس۱۴.۴.۹۱

  شماباساختن تصاویروکاریکاتورها توهین بزرگ بردین مقدس اسلام میکنید.!!!!!!!!!!!!
  آیاشمامنکرروزجزاهستید؟؟؟؟؟؟؟وازخدانمیترسید؟؟؟
  لطفأجوابم رابدین.
  روح الله محمدی از هرات باستان

  پاسخحذف
 36. ناشناس۱۱.۵.۹۱

  به نام خدا.البته که شکی درظالم بودن ووحشی بودن سه خلیفه و اکثریت جامعه ی عرب دران زمان نیست.اماامام علی حاکم عادلی بوده واین ازنظر تاریخی اثبات شده.

  پاسخحذف
 37. ناشناس۲۲.۵.۹۱

  درود نه سلام سلام عربیه خواهشا از واژه سلام استفاده نکنید دوستان عزیزم از این که دارم میبینم بیشتر نظرات مخالف دین وحشی گری اسلام هستند بسیار خرشند میشم درود بر خون پاک فرزندان کورش کبیر و در جواب ناشناسی که گفته اگه میتونید یه ایه مثل قران بیارید باید بگم دیگه اینا قدیمی شده دوست عزیز اگه سواد خوندن فارسی رو داری وفقط عربی بلد نیستی برو و شاهنامه فردوسی رو بخون میفهمی معنای کدوم کامله البته قران که جز داستان های کشتو کشتارو زیر دل محمدو از این حرفا بیشتر نداره ولی حتما شاهنامرو بخون وخودتو به خواب نزن با تشکر از ارش عزیز موفق و پاینده ایران عزیز

  پاسخحذف
 38. ناشناس۵.۶.۹۱

  با درود به یاران گرامی یاران یاران به پا خیزید
  وقت جنگ است حوصله تنگ است
  ننگ بر اسلام و عرب تف به غیرت هر چی میهن فروشه با اینکه میدونن چه بلایی سر ما این کثافتا آوردن بازم دم از اسلام و پیامبر میزنن خجالت بکشین درود بر کورش درود بر عاشقان ایرانی با غیرت
  چشمها را باید شست جور دیگر باید دید

  پاسخحذف
 39. ناشناس۵.۶.۹۱

  درود به همه ایرانیها ننگ بر اسلام اعراب وطن فروشان

  پاسخحذف
 40. ناشناس۱۲.۷.۹۱

  موردشور هر چی عرب وعرب پرست ببره

  پاسخحذف
 41. ناشناس۱۸.۷.۹۱

  امیدوارم یک روز ایران و ایرانی به هویت اصلی خویش بازگردد.مردم ازاین خواب غفلت بیدار بشن.
  درودبرشما و وبلاگ خوبتون.

  پاسخحذف
 42. ناشناس۲۲.۷.۹۱

  با درود بر دوستان
  امیدوارم که این کینه از تازیان باعث از بین رفتن خوی انسانیت ما نوادگان کوروش نشود.آری این واکنش احساسی ست در برابر نژاد پرستی و طایفه گرایی قوم عرب که هم اکنون هم عده ایی از این دوستان مهمان سرزمین ما اند و بقدری در سردمین ما جا خوش کرده اند که عده ایی از اینان داعیه این آب و خاک کرده اند.بگذریم ولی باید بدانیم که عدهء کمی از این قوم نژاد پرست هم انسان های فرهیخته و دانایند.پس بیاید نه با نطق های نژاد پرستانه بلکه با منطق و دلیل کار بد ایشان را گوشزد کنیم.
  ما ایرانیان به این افتخار می کنیم که نژاد پرست نبودیم ونیستیم واین فرهنگ والای انسانیت از آن ما نوادگان کورش است.
  به امید بیداری همه انسانها و رهایی آنان از دامی بنام خدا وهمچنین رهایی ما ایرانیان از سلطه فرهنگی تازیان که با فردوسی جانی دوباره گرفت

  پاسخحذف
 43. ناشناس۲۹.۸.۹۱

  " گیلان و دیلمستان :

  این قسمت از ایران در حدود 250 سال در برابر هجوم و نفوذ اعراب مسلمان مقاومت کردند بطوریکه اعراب مسلمان این نواحی را" ثغر" می خواندند که یعنی: مرزی که ولایات اهل کفر را از مسلمانان جدا می سازد."

  واسه همینم الان به شمالیها میگن بی غیرت؟
  امسال ناشناس۱.۴.۱۱ که ذره ایی به خاک و وطنشون غیرت ندارن و عشق عربن میشن باغیرت, ولی گیلانیهایی که چه زمان میرزا کوچک خان و چه زمان حمله این عربهای وحشی و یا چه زمان دفاع مقدس از کشورشون غیورمردانه دفاع میکردن(فقط بخاطر حق دادن به آزادی و دادن حق تصمیم به خود زنان)الان میشن بی غیرت!!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   این بی غیرت گفت به شمالی ها ریشه تاریخی
   ریشه تاربخیشم بر میگرده به همون موقفه ها
   عرب ها وقتی از پس مردم از شهر های مختلف ایران بر نمی آمدن با شایعه پراکنی و تضعیف روحی آن منطقه سعی در تسخیر آنجا داشتن این شمالی هاهم از همون موقه مونده
   تف به ما ایرانیا که اون فرهنگ عربا رو تکرار میکونیم

   حذف
  2. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   چندتا دیگه که عربا گذاشتن تو دهن ما
   غذا=ادراره شتر
   دیوث(که اسم یکی از سردار های ایرانی بود که جلو عرب های مسلمان خیلی مقاومت کرد)=بی غیرت

   حذف
 44. ناشناس۲۳.۹.۹۱

  سلام دوستان
  من اعتقاد دارم در هر جنگی کشت و کشتار و تجاوز هست
  نادرشاه وقتی به هند حمله کرد همین کار را کرد.
  اسکندر و مغول هم همین کار را با ایران کردند.
  اعراب هم همینطور. نمیشه منکر اسناد تاریخی شد
  اینجا یه عده مخالف و یه عده موافق هستند و بهمین خاطر به افکار هم توهین می کنن.
  اما اینکه بخواهیم اسلام را از دل ایرانیان بیرون کنیم کار بیهوده ای است.
  نیاکانمان شاید با زور سر نیزه مسلمان شده باشن و نسل بعد آنها هم بصورت موروسی و شناسنامه ای
  اما نکته حایز اهمیت انه که خیلی از ایرانیهای امروز بدلیل تصوری که از بزرگان دینی خود دارند و آن را نه ازطریق مطالعه بلکه از طریق شنیداری بدست آورده اند دین دارن.
  در بعضی کتابها از امام حسین خوب می نویسند و در بعضی بد
  همه اینها اسناد تارخی هستند و اگر یک ایرانی برای امام حسین عذاداری می کنه یعنی به اون جنبه خوبش توجه کرده و امام حسین را فردی آزادیخواه و مومن داسته و با این تصور به او علاقه نشان داده است اما متسفانه به همین عقایدی که برایش عذاداری می کند پایبند نیست و در مقابل ظلم سکوت می کنه.
  انسان امروزی عاشق افتخارات گذشته خود است و از درد و رنج وارد آمده بر اجداش می نالد اما در عین حال هیچ کاری برای آینده خودش انجام نمی دهد تا آیندگان بگویند اجداد ما هم مثل گذشتگان خودشان هیچ کاری برای ایران و ایرانی نکردن.
  به جای این مجادله ها و تلاش برای حذف دین اسلام از افکار ایرانیان که محصول قرنها تبلیغ بوده بهتر است به جنبه انسان بودن همدیر توجه کنیم و بعد انسانی خودمان را پرورش دهیم و درمقابل ظلم سکوت نکنیم.
  انسانها را دوست بداریم و با دشمنان امروزی خودما بجنگیم.

  پاسخحذف
 45. ناشناس۲۲.۱۰.۹۱

  این شرو ورا چیه مرتیکه الاغ گذاشتی توی وبلاگت

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۲

   شرو ور تویی عرب کس کش

   حذف
 46. ناشناس۱.۱.۹۲

  با سلام خدمت همه دوستان من تقریبا اکثر نظراتو خوندم ببینید ما ایرانی ها از نسل پارس بودیم درست ولی آیا هنوز م از آن نسلیم اگر ما پارس اصیل بودم مطمئنا در برابر این ظلم ساکت نبودیم و منتظر نبودیم یه کشور دون پایه مث آمریکا بیاد و ناجی ما باشه ما از نسل کوروش و داریوش و خشایارشاه و سرادار سورنا و بانو یوتاب وآرتامیس و .... هزاران دلاور ایران زمینیم اسلام یکی از ادیان الهی است درست ولی ما نباید فرهنگ مونو به به هیچ دینی بفروشیم من به شخصه به ادیان و مذاهب اعتقادی ندارم و به سه حرف کوروش بزرگ گفتار نیک پندار نیک و اخلاق نیک بسنده می کنم و اصل اسلام هم سه چیزیه دروغ نگو دزدی نکن و زنا نکن همین پس ما خودمون باید دربرابر این ظلم و دروغ بلند شیم و کشور و فرهنگ بزرگمونو احیا کنیم به امید اون روز
  برای ایران
  زنده باد ایران

  پاسخحذف
 47. ناشناس۱۵.۴.۹۲

  در مورد یکی از عکس ای بالایی فتح کنستانتین پلیس ( استانبول) امروزی به دست سلطان محم فاتح هست و ربطی به فتح ایران ندارد .عکس سوم از بالا

  پاسخحذف
 48. ناشناس۱۳.۳.۹۳

  ziadi kos gofti
  doustan lotf konan manabei ke moarefi shodaro be sourate kamel motalee konan ta be asle majara pey mibarin

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عزیزم لطف کن اول خودت مطالعه شون بفرما گلم

   حذف
 49. ناشناس۹.۵.۹۳

  بی پدر مادر های تازی برید از کشور ما بیرون دیگه هرچی بود بردید غارت کردید دیگه واسه چی واستادید از چاه های نفت گرفته تا.......

  همرو بردید گمشید


  اون بنده خدای مرحوم داشت اضارو درست میکرد که ی گروه از ساده لوح امد گول ی مش عرب رو خودن امدن انقلاب کردن.

  جون های رشید اون موقع که رفتن جنگید نون محمد رضا پهلوی روی خورده بودن.

  جون های الان یا دوجسه ان یا بنگی هستن یا نا ندارن


  حالا برین خودتونو جر بدین ولیعحد رو بیارد.

  پاسخحذف
 50. تهمورس۱۲.۵.۹۳

  چرا بعضی ها نمی خوان واقعیت رو بپذیرن
  تا کی می خواین توی خواب بمونید
  بابا الله نا بزرگترین بت عرب بود
  کعبه بت خانه بود
  محمد یک چوپان باهوش بود
  علی یک انسان روانی بود
  قران نوشته ذهن یک انسان دجال بود

  پاسخحذف
 51. ناشناس۱۶.۶.۹۳

  مشکل دهن های بسته این است که دائما زبانشان تکان میخورد
  قبل از هر چیزی خوب فکر کنیم بد بنویسیم دوستانی که مخالف یا موافق نوشته های نویسنده بودن 90 درصدتون به همدیگه توهین فحاشی کردین و به عقاید دیدگاهها همدیگه احترامی نذاشتین کمی ادب شعور بد نیست با این رفتارا تو این عضر و قرن با اینکه افراد سواد اکادمیک دارن شرم اوره یکم احترامبه طرز فکر هم وطنان یکم احترام به دیدگاههای مختلف یکم احترام گذاشتن به مردمی که تو سختی و خوشی کنار هم هستیم هر چند به اجبار بد نیست

  پاسخحذف
 52. ناشناس۲۹.۶.۹۳

  فقط موندم این همه نژادپرست تو یه وبلاگ تاریخی چیکار میکنن؟

  پاسخحذف
 53. ناشناس۱۰.۷.۹۳

  در كشور ما متعصب مذهبي زياده، پس بايد تلاش كنيم تا اون جايي كه مي‌شه نقدهامون رو محترمانه مطرح كنيم. درميان وبلاگ‌هاي انتقادي، يكي از وبلاگ‌هايي كه از جهت ادب و منطق، نظرم رو جلب كرده، اين وبلاگه:
  «www.ansarisemnani.blogfa.com» (مناظرة آزاد، نقد آزاد، گفت‌وگوي آزاد-انصاري سمناني).

  پاسخحذف
 54. ناشناس۴.۱۰.۹۳

  در یکی از نبردهایی که اعراب به ایران حمله نمودند مردان را کشتند و زنان و کودکان را نیز به اسارت گرفتند بعد از چندین ماه که با اسرا به مدینه رسیدند خلیفه وقت (عمر) دید که زنان همه آبستن و حامله شده اند وقتی که علت را پرسید گفتند که متعه (صیغه) زنان بوده اند در همانجا عمر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می برم و همانجا صیغه را در ممالک تحت حکومتش حرام گردانید (ابن خلدون)
  یک ایرانی از نسل باقیمانده در نهاوند

  پاسخحذف
 55. ناشناس۲۵.۱۱.۹۳

  لااله الاالله محمدرسول الله بر منکر مادر گاییدش لعنت

  پاسخحذف
 56. ناشناس۲۵.۱۱.۹۳

  در یکی از نبردهایی که اعراب به ایران حمله نمودند (نبرد جلولاء) مردان را کشتند و زنان و کودکان را نیز به اسارت گرفتند بعد از چندین ماه که با اسرا به مدینه رسیدند خلیفه وقت (عمر) دید که زنان همه آبستن و حامله شده اند وقتی که علت را پرسید گفتند که متعه (صیغه) زنان بوده اند در همانجا عمر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می برم و همانجا صیغه را در ممالک تحت حکومتش حرام گردانید (ابن خلدون و اخبار الطوال، ص 123) همچنین در این نبرد اسیران زیادی به دست اعراب به اسارت گرفته شدند و وقتی آنها را به بازار برده فروشان بردند در اثر زیادی برده ها قیمت برده ها بسیار کاهش یافت به صورتی که یک برده ایرانی را با قیمت یک شتر خریداری نمودند (یک ایرانی=یک شتر) و واژه نفر که واحد شمارش شتر است نیز از همینجا وارد زبان فارسی شده است به عبارت بهتر ایرانیان را با واحد شمارش شتر می شماردند و زمانی که این برده ها را به بازار برده فروشان می آوردند اگر کسی برای خرید آنها می آمد زنان برده را در برابر آنها لخت می کردند تا تمام قسمتهای او را ببیند و از باکره بودن او مطمئن شود و بعد درمورد خرید آن تصمیم بگیرد و حتی با شهربانو دختر یزدگرد سوم پادشاه ایران نیز همان رفتار را کردند و وقتی که حضرت علی این صحنه را دید اعتراض نمود که اینها شاهزاده هستند و نباید با اینها همانند افراد عادی رفتار شود اما کسی توجهی نمی کرد تا اینکه حضرت علی شهربانو را خرید و به پسرش امام حسین داد و دراصل امام سجاد و باقی امامان از نسل شهربانو شاهزاده ایران هستند و همچنین علت شیعه شدن ایرانیان نیز رفتار همراه با عدالت حضرت علی و سایر امامان با ایرانیان بود که آنان را شیفته خود ساخته و شیعه شدند (و از کل بلاد اسلامی تنها ایران بیشترین پیروان شیعه را دارد).
  همچنین وقتی که قیمت برده ها کاهش یافت افراد زیادی حتی افراد فقیر نیز می توانستند برده بخرند. این افراد صدها برابر قیمتی که صرف خرید برده کرده بودند از برده ها کار می کشیدند و حتی بدترین اعمال را با آنها انجام می دادند مثلا با کنیزان شوهردار (دقت کنید شوهردار) تجاوز کرده و همبستر می شدند و اگر کسی هم اعتراض می کرد آیه ای از قرآن را می آوردند که ازدواج با کنیزان شوهردار حلال است (سوره نساء آیه 24). همچنین بچه های بسیار باهوشی در میان این برده ها بودند (بچه های نابغه ای که هوش خود را از ایرانیان به ارثا برده بودند) که چون همیشه در بیگاری و کار کردن بودند و فرصت درس خواندن و مطالعه کردن را نداشتند استعداد و هوش سرشارشان سرکوب میشد ( نمونه ی آن داستان زیبا و شیرین زندگی نامه ی یاقوت حموی می باشد).
  و این رفتاری است که با زنان داشتند. و در مورد مردان هم رفتاری بدتر از این داشتند که نمونه آن کلمه خواجه می باشد (این کلمه دو معنا دارد یکی مردی که عقیم است و دیگری یعنی شخصی که در دربار حاکمان است مانند وزیران و ...) اصل کلمه خواگه بوده که چون اعراب حرف گ نداشتند به خواجه تبدیل شده است و خواگه ترکیبی از خواگ + ـه می باشد که خاگ یعنی تخم (خاگینه نیز خوراکی است که با تخم مرغ درست می شود) و ـه به معنی فاقد تخم و بیضه یعنی مردی عقیم. اما این موضوع چه ربطی به بحث دارد! ارتباط آن این است که برای اینکه زنان موجود در حرمسراهای کاخ حاکمان بتوانند خود را ارضا نمایند پسرهای زیبای ایرانی را خریداری می نمودند آنها را عقیم می کردند و برای ارضای زنان می فرستادند و به آنها خواجه می گفتند که تا همیشه از نعمت بچه دار شدن محروم می شدند در اثر این عمل کم کم نسل های زیبای ایرانیان از بین می رفت و فقط افراد غیر زیبا و زشت باقی می ماندند و نیز کم کم به افراد و مردانی هم که در دربار حاکمان بودند این لفظ نیز اطلاق می شد و معنی دوم از همین جا مورد استفاده قرار گرفت.
  یک ایرانی از نسل باقیمانده در نهاوند

  پاسخحذف
 57. ناشناس۱۰.۲.۹۴

  بیشرف اینها که به این زن مسلمان هموطن خودکه روسری هم سرش بود تجاوز کردند ایرانیان نا مسلمان بودند مثل افرادی مثل تو که تاریخ را تحریف میکنند تاریخ میگوید مردم ایران سپاه اسلام را سپاه ازادی میدانستند البته در هر شکستی برخی سوئ استفاده گر هم همیشه هست

  پاسخحذف
 58. ناشناس۲۸.۲.۹۴

  سلام به همه عزیزانی که تو این وبلاگ دارین نظر می ذارین... عذر می خوام که مزاحمتون شدم... طرف صحبت من دوستانی هستن که همیشه بدون حب و بغض با مسائل بر خورد می کنن یا حداقل تمام سعیشونو می کنن که سلیقه ی شخصی شونو توی تصمیم گیری هاشون دخیل نکنن... بحث عرب و کرد و ترک و لر و غیره نیست... بحث سر اینه که بعضی ها با دست گذاشتن روی تعصبات غیر عقلانی ما (از جمله همین نژاد پرستی های کورکورانه؛ نمی گم غیرت داشتن روی قوم و نژاد بده اما اگه بیش از حد بشه اینجوری که بعضیا نظر دادن گندش در میاد) در پی چی هستن؟ تفرقه؟ ایجاد جدال؟ بگو مگو های بی حاصل؟ همه ما انسانیم و حداقل خوبه به این اعتقاد داشته باشیم که اعتدال رو سرلوحه ی کارامون قرار بدیم که افراط و تفریط همیشه باعث سقوط بوده، هست و خواهد بود. یادمان نرود که وجه اشتراک همه ی ما انسانیت ماست... در هر قومی خوب و بد، ترو خشک هست و اگه بخوایم روی این چیزا دست بذاریم نشانه ی جهل و حماقت و کم خردی ماست؛ باید از این وقایع عبرت گرفت تا ما نیز آنگونه که این جماعت جاهل و نادان عمل کردند، عمل نکنیم و گرفتار تاریکی فکر و ذهن نشویم. کمی سواد اجتماعی و رسانه ای مونو بالا ببریم به جایی بر نمی خوره و چه بسا که باعث پیشرفت فکری و عملی خودمون هم بشه.
  خدا همه ی مارو هدایت کنه...
  (عزیزی که صاحب این وبلاگی این نظر رو بذار اگه واقعا قصدت خیره)

  پاسخحذف
 59. این فیلمی که گذاشتی چه ربطی به موضوع داشت؟

  پاسخحذف
 60. من تاریخ خوندم . دروری نوشتی . اصلا عروه بن یزید کی هست ؟

  پاسخحذف
 61. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 62. سلام
  دمتون گرم که دارید فرهنگتونو پیدا میکنید
  متونو خوندم خیلی خوشحالم که همچین چیزایی توسط نخبه های این کشور عزیز داره جمع میشه و به امید ایزد یروزی کس کشای عرب رو میگاییم و شهر هاشون رو با خاک یکسان میکنیم
  _______________________________________________
  شماهایی که عرب پرستی میکنید اگه ننه جندتون و صدا و سیمای ایران این حرفا رو تو مختون نمیکرد از تو کونتون باید حرف میزدید. شما ها بی ناموسید چرا که ننه جندتون رو میفرستید عربستان تا عربا بهشون تجاوز کنن یا بهتر بگم عربا ننتونو از کس بگان ججوری که ننتون پاره بشه
  شما میتونید بی ناموس باشید و بی ناموسی کنید چرا که تا از کس ننتون اومدید بیرون این حرفا تو کونتون رفته اما کس کشا فقط یه راه جلوی پاتون میزارم تا خوب بهش فکر کنید
  یبارم که شده به این فکر کنید که ننه جندتون شما رو توی کشوری مثل انگلیس به دنیا میاورد و شما تا آخر عمرتون زندگی میکردید بدون این که مسلمون بشید
  آخه کس اون ننت (Ali Miri۲۳.۴.۹۴) بچه کونی هر کشوری مردمش برای کشورش میجنگن نه مثل تو کونی زاده و عرب زاده علیه کشورت داری پیش میری
  مادر جنده ، کس کش دیدی اگه انقدر دوسداری ننه هاتون دستمالی بشه نفرستیدشون عربستان و عراق و سوریه من خودم به شخصه ننتونو میگام
  کس کش پول منو دارن میفرستن تو لبنان و فلسطین چون توی کونی داری بی ناموسی و هرزگی و عرب پرستی میکنی

  پاسخحذف
 63. آقایی که میگی همه ما انسانیم
  کونی تو همونی که میری تو مسجد مرگ بر امریکا میگی
  کس موتور بعدشم امریگا ننتو نگاییده همین بغل دستت عراق مثل هزاران سال قبل بعد از این که اوضاع ایران بهم ریخت یه کسکش به نام صدام مثل عمر حمله کرد به ایران

  پاسخحذف
 64. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 65. در جواب به (ناشناس۲۵.۱۱.۹۳)
  کس کش اینارو از تو کس ننت دراوردی
  خدایی همین الان باباتو بکشم بعدش ننتو خواهرتو بگام تو از من تقدیرو تشکر میکنی بعدشم میری تو دفتر مشقت مینویسی این آقا عجب مرد بزرگیه ؟

  افسوس میخورم که من و تو توی یه کشوریم
  زمانی که دست بابک خرمدین رو میزنن خون رو به صورتش میماله وقتی ازش میپرسن این چه کاریه
  میگه : الان که داره خون از بدنم میره رنگم زرد میشه و تو فکر میکنی ترسیدم
  با خون خودم صورتم رو سرخ نگه میدارم تا کس ننه عمر گذاشته میشه اونجا
  افسوس که منو تو توی یه کشوریم
  من سمت کشورم و تو سمت دشمنم
  __________________________________
  لعنت به پس افتاده های عمرو عرب زاده تو این کشور

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot