۳۰ مرداد ۱۳۸۹

علائم ظهور امام زمان در احادیث
1- از علائم ظهور امام زمان ، ظهور " دجا ل " و " الاغش ":

علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

از حضرت علی نقل است که : دجا ل (صاید بن صید) است." دجا ل " از مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانی اش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته شده است: (این شخص کافر است) هر شخص بی سوادی و با سوادی می تواند این جمله را بخواند." دجا ل " داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد.
" دجال " در یک قحطی سخت پیش از ظهور" امام زمان " و یا مقارن با آمدن" امام زمان " از اصفهان یا سجستان از قریه "یهودیه" ظهور می کند و برالاغ سفیدی سوار است که یک گام " الاغ دجا ل " یک مایل راه است . از هر موی " الاغ دجا ل " نغمه ای به گوش می رسد و از آن  نغمه ها موجب جذب مردم سست و نا پرهیز کار به او می شود. بیشتر پیروان او زنا زادگان و یهودیان و زنان و عربهای بیابانی و شرابخواران و بازیگران و نوازندگان هستند. " دجا ل " در یک دوره چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام بدست " امام زمان" نابود می شود. ( بحار الا نوار . جلد 13. صفحه 1076) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

2 - از علائم ظهور امام زمان ، طلوع خورشید از مغرب :

شیخ طوسی در کتاب غیبت از "عامر بن وایله" از حضرت علی روایت کرده است که در هنگام ظهور " امام زمان " خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. (بحار الانوار . جلد 13. صفحه 984) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)


3 - از علائم ظهور امام زمان ، فرود آمدن " عیسی بن مریم " از آسمان :

علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

از حضرت علی روایت شده است که هنگام ظهور " امام زمان " ، " عیسی بن مریم " از آسمان برای یاری " امام زمان " فرود می آید و زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر " عدن " بیرون می آید و" امام زمان " مردم را بسوی محشر سوق می دهد. (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 984) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)


4 - از علائم ظهور امام زمان ، خشکسالی :

شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام زمان خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود . (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 988) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

5 - از علائم ظهور امام زمان ، ایجاد شکاف در نهر فرات :

از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آنست که نهر فرات شکاف بر می دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. (بحارالانوار . جلد 13 .صفحه 991) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

6 - از علائم ظهور امام زمان ، شیوع بیماریهای " بواسیر " و " سکته " و " جذام " :

علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

 یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان بنا به روایت علی بن بابویه از " موسی بن ابراهیم " از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد بن عبد الله بوده اینست که بواسیر و سکته و جذام از نشانه های ظهور امام زمان هستند. (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 1053) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

7 - از علائم ظهور امام زمان ، گرفتگی ماه و خورشید :

امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم این ماه می گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است تا ظهور امام زمان . (بحار الانوار .جلد 13 . صفحه 981) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

8 - از علائم ظهور امام زمان ، مرگ سرخ و مرگ سفید :

امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام زمان دو گونه مرگ بوجود می آید : مرگ سرخ و مرگ سفید که این دو مرگ سبب می شوند که از هر هفت نفر مردم پنج نفراز آنان جان خود را از دست بدهند. بطوریکه دو سوم مردم نابود می شوند. از او پرسش کردند هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند دیگر چه کسی باقی خواهد ماند؟ پاسخ دادند آیا شما میل ندارید جزء یک سوم باقی مانده درظهور امام زمان باشید. (بحار الانوار . جلد 13 .صفحه 981 ) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

9 - از علائم ظهور امام زمان ، طلوع ستاره ای از شرق :

علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام زمان ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن بهم نزدیک میشود و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و سه یا هفت روز در هوا باقی می ماند . ( بحار الانوار .جلد 13 . صفحه 997) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

10 - از علائم ظهور امام زمان ، تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوک :

در زمان ظهور امام زمان آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می آیند. (بحار الانوار . جلد 13. صفحه 998) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

11 - از علائم ظهور امام زمان ، هجوم ملخ های خون رنگ :

یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ می باشد . شیخ طوسی در کتاب غیبت از حضرت علی روایت کرده است که پیش از ظهور امام زمان دو بار ملخ می آید. یکبار در هنگام کشت و زرع و یکبار در غیر زمان کشت و زرع . رنگ ملخ ها مانند خون است . (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 986) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

زمان ظهور امام زمان :


علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

امام زمان در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است در یک سال طاق مانند " موسی بن عمران " هراسان از مخفی گاه خود در مدینه بیرون می آید و وارد مکه می شود. امام زمان در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی یکصد و بیست ساله است ولی به شکل جوان سی ساله به نظر می آید و با گذشت شبها و روزها پیر نمی شود. امام زمان بدنی نیرو مند دارد به گونه ای که اگر دست بسوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آنرا از بیخ بکند. اگر امام زمان در میان کوهها نعره بکشد سنگهای سخت در اثر صدایش خرد می شود.امام زمان عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد و پرچمی را که حضرت محمد در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. ( بحار الانوار . جلد 13. صفحات 1076-1112) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث زمان ظهور امام زمان)

مدت حکومت امام زمان و جانشینان او :

پس از ظهور امام زمان رجعت خاندان حضرت محمد آغاز می شود. " کراجکی " در کنز الفواید از قول امام جعفر صادق نوشته است. نخستین شخصی که پس از ظهور امام زمان رجعت می کند " امام حسین " است. امام حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را تکان می دهد. پس از " امام حسین " پدرش حضرت علی  و پس از او " حضرت محمد " از قبر بیرون می آیند. ( بحار الانوار . جلد 13. صفحه 1223) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث امام زمان )

علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

امام محمد باقر گفته است که امام زمان مدت نوزده سال حکومت می کند. وظیفه امام زمان انست که ریشه دشمنان خاندان حضرت محمد و حضرت علی را از ریشه بکند. عدل و انصاف را در روی زمین برقرار کند. امام زمان پس از انجام این وظیفه سرانجام بدست یک زن ریشدار کشته می شود. پس از کشته شدن امام زمان " امام حسین " او را غسل می دهد ودر کفن می کند و به خاک می سپارد. آنگاه حکومت به "امام حسین" خواهد رسید و مدت سیصد و نه (309) سال به نام امام " منثصر " در جهان سلطنت می کند. پس از "امام حسین" نوبت به حضرت علی خواهد رسید و او مدت چهل و چهار هزار سال به نام امام " سفاح " سلطنت می کند. آنگاه " حضرت محمد " به سلطنت می رسد و او نیز مدت پنجاه هزار سال سلطنت در جهان خواهد کرد. (بحار الانوار . جلد 13. صفحه 1223) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث امام زمان )نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۶۶ نظر:

 1. سید محسن۲.۷.۸۹

  میدونی
  بد جوری به خونت تشنه شدم.اگه میدونستم کجایی یه لحظه هم درنگ نمی کردم.اره برقی رو بر می داشتم،می اومدم خون کثیفتو رو زمین می پاشوندم.
  ولی،

  افسوس،

  افسوس،

  افسوس، که جای تو رو نمی دونم.تو هم خیلی بز دل تر از این حرف هایی که آدرستو تو وبلاگ بذاری.

  ولی یه نصیحت بهت می کنم که آویزه گوشت کن و اونم اینه که تو زندگیت نه چاپلوسی این یهودی های لا مصب رو بکنی،نه خایه مالی این آخوندهای بی مذهب.

  آخرش هم بهت بگم که به جای اینکه این همه حقیقت بزرگ رو چرت و پرت نشون بدی،بهتره بری یه جو آدم باشی

  و لعنت الله علی القوم الکافرین.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۵.۱.۹۱

   فکر کنم این بابا یک مریض روانی باشد این همه مزخرفات بلغور می کند.

   حذف
  2. ناشناس۶.۱۱.۹۲

   مسلمون جماعت همه بلا استثنا بیمارهای روانی هستند ، برخی خیلی شدید بیمارند ( مثل این یارو ) و برخی کمتر.
   اسلام هم نام یک بیماری بسیار خطرناک است که کسانی که به آن مبتلا می شوند می توانند بسیار خطرناک باشند.

   حذف
  3. ناشناس۱.۵.۹۵

   Tabrik.
   Shoma yek mosalmane vaghei , adamkosh , pedofil va motajavez hasti.
   Daghighan mesle mohammad.

   hala boro rooye taghche va bioft rooye ammeye jendat.

   حذف
 2. سیامک۲.۷.۸۹

  عالیه دوست عزیز موفق باشی
  این مطالب رو من و تو و عده کمی می خونیم و می دونیم
  مهم اینه که همه بفهمند که کار خیلی سختیه
  امیدوارم در راهی که قدم میذاری موفق باشی
  در ضمن به فکر باش چون بزودی وبلاگت رو فیلتر می کنن
  سعی کن با بقیه ارتباط داشته باشی تا آدرس جدیدت رو داشته باشن< من ایدی شما را اد می کنم با نام کوروش کبیر
  به امید شادی

  پاسخحذف
 3. زرتشت۲.۷.۸۹

  درود دوست من بسیار جالب و نمی دونم بگم خنده دار یا گریه آور بود .خنده از این حرفهای مسخره و گریه از مردمان بیچاره و فریب خورده ایرانی پیروز باشی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۱.۹۲

   دوست عزیز خنده دار ترش اینه که امام زمانو که خدا 1000 ساله ترشی انداخته با کشتن 3/2 مردم جهان، جهانو پر از عدل و داد میکه و جالبه اینه که 19 سال حکومت میکونه!!!
   بعد به دست یه زن ریشدار کشته میشه منم این کتابو خوندم دقیقا اینجوری نوشته بعد از کشته شدن امام زمان کسی دنبال زن ریش دار نمیره(خنده)
   نمیدونم چی بگم این جماعت فقط حرف آخوندو قبول دارن اونمکه کارو کاسبی خودشو خراب نمیکنه
   پیروز باشید

   حذف
 4. فرزاد۲.۷.۸۹

  باسلام
  من تو دانشگاه در سر کلاس بینش اسلامی از استاد سوال کردم :
  چرا در مورد مساله امامت که از نظر شیعه اینقدر مهم است در قران به صراحت آیه ای بان نشده و یا اسمی از ۱۲ امام مستقیما نیامده ؟ میدانید نتیجه چه شد
  مرا در جمع بیدین خطاب کردند و نمره امتحانی ام را صفر رد کردند
  حالا از تو دوست بهظاهر دینیم می خواهم در صورت اشراف به این سوال پاسخ بدهی
  خواهش می کنم از استعاره برای پاسخ گویی بپر هیزی
  ممنون
  من ا.. توفیق

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۳.۳.۹۱

   اگر قرار بود اسمی از خاندان عترت در قرآن بیاید، قرآن تحریف میشد. مثلا به جای اسم امام علی از لفظ (اولین مردی که مسلمان شد) استفاده شده زیرا اگر غیر از این بود هر کسی می توانست نام خود را با نام علی (ع) جایگزین کند. ولی هم تاریخ و هم دین اسلام قبول دارد که اولین مردی که مسلمان شد حضرت علی (ع) بوده است.

   حذف
  2. ناشناس۷.۲.۹۳

   عزیز من با اینکه میدانم فحشها و ناسزاها نثارم خواهد شد ولی مجبورم واقعیت را بگویم. اولین کسی که مسلمان شد ابوبکر بود نه علی. بجای کتابهای تاریخ شیعه گاهی هم کتابهای تاریخی دیگری را هم مطالعه کنید. علی به هنگام بعثت محمد پسر بچه هشت نه ساله ای بیش نبود که بدلیل فقر مالی ابوطالب در خانه محمد و با او زندگی میکرده است (این از رسوم جالب اعراب بوده است که متاسفانه بعد از اسلام به اعراب جاهلیت معروف شدند). بر فرض اگر هم علی اولین مسلمان بوده باشد، مسلمانی او کمترین ارزشی را بدلیل سن کم او ندارد چون کورکورانه و احساسی بوده نه از روی اعتقاد.

   حذف
  3. ناشناس۱.۵.۹۵

   Nashenas goft :

   اگر قرار بود اسمی از خاندان عترت در قرآن بیاید، قرآن تحریف میشد

   mage oon khodaye khiyali shoma nagofte ke quran ra az tahrif hefz khahad kard ?
   khob emamat ra migoft va bad quran ro hefz mikar.
   Pas eteraf kardi ke allah natavan az in ye kar sade boode ast.

   حذف
 5. ناشناس۲.۷.۸۹

  ما می دونیم که او روزی ظهور خواهد کرد
  و پیش از ظهورش نیز علایمی در زمین پدیدار خواهد شد که بخشی از آنها در روایات آمده است
  اما برخی از روایات معلوم نیست که واقعاْ درست باشند

  شما هم به جای اینکه با این کارهات آتشت رو در اون دنیا تشدید کنی برو و مثل یک آدم حسابی تحقیق کن
  اینقدر هم مزخرف ننویس
  توی اون دنیا چطور میخوای جواب پس بدی؟ پس از حالا مراقب حرف زدنت باش

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۱.۹۲

   دوست عزیز نویسنده وبلاگ چیزی از خودش ننوشته که فقط علامت های ظهور که تو کتاب های شیعه امده و آخوندا و شما هم قبول داری
   حالا الان برای اولین بار خوندی و مسخره امده به نویسنده ی وبلاگ چه ربطی داره

   حذف
 6. ناشناس۲.۷.۸۹

  انصافا این الاغ دجال خیلی چیز باحالیه! من حاضرم ماشینم رو بدم یک دونه از این الاغ‌ها بگیرم.
  فقط تصور کن! هر کدوم از موهای الاغه مثل یک دونه iPod می‌مونه!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۶.۱۱.۹۲

   دو جفت رینگ اسپورت هم بندازن زیرش دیگه رو دست نداره :))))

   حذف
 7. ناشناس۲.۷.۸۹

  خوب مثل اینکه یه جورایی از بعضی جاها حمایت میشی...
  مسلمه که یه نفر آدم به تنهایی نمی تونه اینقدر دلیل و مدرک جمع کنه
  خیلی هم با جراتی که کامنتهای مخالفانت رو پاک نکردی
  به زودی منتظر مسدود شدن وبلاگت باش

  یه حرف از ته دلم بزنم؟
  لعنت خدا بر تو و امثال تو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۶.۱۱.۹۲

   اون حرفی که از ته دلت زدی نشان میده که ته دلت بدجوری آتیش گرفته.
   آب رو بریز ته دلت که می سوزه.

   حذف
 8. می خواستم بدون مقدمه یه خواهش کوچولو ازت بنم چون احساس می کنی اند آزادی و اختیار ی ومی تونی هر چی بخوای بگی و به خیال خودت شکاکی و از اینجور چیزا پس خواهشا اگه تونستی جلوی مرگ خودت رو بگیری یا کلا این فرایند مرگ رو به من توضیح بدی و بگی اول ما کجابودیم و بعد از مرگ کجا میریم حالا این سئوال رو مردونه جواب بده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۱.۹۲

   مشکلت اینه دوست من
   انسان همیشه دوست داشته جاودانه باشه و هیچ فقط مرگو نمیتونسته قبول که برای همینه این حرف(حرف های دینیو) قبول میکنه
   حتما که نباید جای بریم
   وقتی مردی، مردی
   فقط تلاش کن اسم خوبی تو این دنیا از خودت به جا بزاری که هیچ وقت از نابود نمیشه مثل کوروش کبیر مثل نتوتن مثل انیشتن و... آخریشم که استو جابز بود
   موفق باشی

   حذف
 9. زرتشت۲.۷.۸۹

  آدم از این مسلمونهای کثیف که فقط به فکر کشتن مخالفان شگفت زده میشه منظورم یکی مثل سید محسنه.در برابر دلیل جز اندیشه کشتن چیزی ندارن خب دین اسلام دینه صلحه و همون گونه که محمد با مخالفاش برخورد می کرد اینا هم پیروی میکنن.در پناه اهورا مزدای پاک و دور از گزند پیروان آیین اهریمن(الله)باشی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۳.۳.۹۱

   به اسم زرتشت مقدس این قدر یاوه نگو که لعنت اهورا تو ذات وقیحت. تو حتی زرتشت رو هم نمی شناسی و نمی دونی که اهورا مزدا همان الله است.

   حذف
  2. ناشناس۱.۹.۹۲

   لطفا خفه...کی گفته الله همان اهوراست...؟

   حذف
 10. فرشاد۲.۷.۸۹

  این بنده خدا که تقصیر نداره . فقط از کتابای خودتون نقل قول آورده

  پاسخحذف
 11. مریم۲.۷.۸۹

  سلام. واقعا بره اون کسایی که میان فحش میدن متاسفم. بابا این تکه هایی از کتاب دینیتونه که بهش اعتقاد دارین یعنی انقد چرت و پرت توشه که حتی به کسی که تکه هایی از اون رو تو وبلاگش نوشته فحش میدین و تهدیدش میکنین؟

  پاسخحذف
 12. فرشاد۲.۷.۸۹

  فرزاد جان می دونی چرا در قران از امامت و مهدی موعود به صراحت نامی برده نشده؟
  چون اساسا چنین چیزی وجود نداره. نه امامتی و نه مهدی موعودی! حتی حضرت علی در نهج البلاغه در هیچ جا حرفی از امامت نزده. اگه اون اعتقاد داشت که امامه خوب لا اقل خودش در نهج البلاغه این رو می گفت. حتی حضرت علی در خطبه شقشقیه میگه ابوبکر خلافت من رو غصب کرد! نمی گه امامت من رو ...!!

  پاسخحذف
 13. علیرضا۲.۷.۸۹

  سلام

  در مورد دجال که در مطالبتون فرموده بودید خدمتتون عرض کنم، در هیچ کتاب تاریخی چه مخالف چه موافق عنوان نشده که علی انسانی نا اگاه و احمق بوده بلکه بر خلاف محمد علی هم با سواد بوده هم از علم خوبی برخوردار بوده، پس بنظر نمی رسد که واقعا منظورش از الاغ دجال یک الاغ دراز گوش چارپا بوده باشد و واقعا دجال به صورت انسانی تصور شده باشد، شاید در اون مقطع زمانی به این شکل می خواسته مطلبی را عنوان کند، فرض بگیرید علی واقعا امام بوده باشد و از سر غیب مطلع، و فرضا این دجال قرار بوده با هواپیما زمین را تسخیر کند به نظر شمادر ان مقطع زمانی چه راهی بهتر از این تمثیل وجود داشته؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۲.۹۳

   اگر دلیل شما درست باشد که مطمئنا اشتباه است به نظر من میتوانست بجای خری که هر قدمش یک مایل است یک عقابی را مثال بیاورد که بالهایش سی متر است و از دمش آتش بیرون میاید و با سرعتی بیش از سرعت رعد پرواز میکند که برای تمثیل هواپیما میتوانست خیلی بهتر باشد!!!!! به نظر شما تمثیل من بهتر از تمثیل امامتان نیست؟؟؟؟

   حذف
 14. آمده ام تا یوسف بخرم۲.۷.۸۹

  سلام بر مهدی بهار دلها
  نویسنده محترم:
  من نمی دانمن شما می خواهید شبه پراکنی کنید یا سوال جواب بدید ولی بیشتر شبیه شبه پراکنی است؟
  من نمی دانم شما مخالف یا موافق اسلام هستید
  ولی در هر صورت شما از هر کجا و از هر چیزی که گفته شما را تصدیق می کند استفاده کرده اید
  جریان شما مثل کسانی است که وقتی به لا اله الا الله می رسیدند می گفتند ببینید قرآن هم گفته لا اله و نمی گفتند لا اله الا الله چون به نفعشان نبود یا انا الله و انا الیه راجعون که موافقان بحث وجود از این آیه برای اثبات ادعایشان استفاده یم کنند.
  نویسنده محترم :
  شما باید همه جای قرآن را بررسی کنید آیات محکم متشابه و.... باید قرآن شنسا باشید هر کسی نمی تواند با خواندن چند کتاب ادعای قرآن شناس بودن بکند و بشیند سوالهایی که بزرگان ما برای جواب دادن آنها سالها زحمت کشیده اند یک شبه جواب دهد
  فی امان الله

  پاسخحذف
 15. سید محمد۲۸.۱۰.۸۹

  با سلام خدمت دوستان گرامی
  همه آنچه که نویسنده در مطلب فوق آورده است روایات بزرگان دین می باشد . نقد و بررسی چنین روایاتی حق هر انسان حقیقت پژوهی می باشد. اگر قرار بر این بود که یک نفر در یک زمان آئین یا مکتبی یا چیزی شبیه به اینها از طرف خدا بیاورد و دیگران کورکورانه به تقلید از آن بپردازند چرا خداوند به انسان عقل داد؟ آن خدایی که دیگر پیامبر نمی فرستد می داند عقل انسانها برای قانونمند کردن زندگی خود و جامعه کفایت می کند. کاسه های داغ تر از آش بجای اینکه تهدید و فحاشی کنند، مثال نقضی برای این نوشته ها بیاورند

  پاسخحذف
 16. منتظران ظهور۲۸.۱۰.۸۹

  علائم ظهور منجی عالم بشریت امام زمان
  دسته اول: علائم ی كه مخصوص به خود امام زمان هستند. كه هر وقت، بر امام زمان ظاهر شوند امام زمان متوجه قیام خود شده و ظهور می فرمایند، مثل بیرون آمدن شمشیر امام زمان از غلاف باز شدن پرچم و علائم دیگر.
  دسته دوم: علائم غیر حتمی، هستند كه نشان از نزدیكی ظهور امام زمان و رخ دادن آنها حتمی نیست یعنی این احتمال وجود دارد كه ظهور امام زمان بدون این علائم تحقق یابد و در روایات و احادیث معصومین(علیهم السلام) به آنها اشاره شده است:

  علائم حتمی ظهور امام زمان:
  علائم حتمی، علائمی هستند كه پیش از ظهور حتما اتفاق خواهند افتاد. با ظهور این علائم، مردم متوجه نزدیك شدن، و به پایان رسیدن شب سیه و ظلمانی می شوند و پس از آن امام زمان ظهور می فرمایند و جهان را با عدالت و حكومت خود، از ظلمها و بدیها می رهانند:
  1.دجّال 2. سفیانی 3-سید حسنی 4-قیام سید خراسانی

  علائم غیر حتمی ظهور امام زمان :
  علایم غیرحتمی، با ظهور ارتباط استلزامی ندارند، زیرا ممكن است برخی از آنها اصلا واقع نشود ولی ظهور تحقق یابد. و احتمال دارد برخی از نشانه‌ها حادث شود ولی ظهور توأم و همزمان با آنها شكل نگیرد و بدین بیان كه: این نشانه‌ها، بیانگر ظرف تحقق ظهور باشند، مانند اینكه گفته شود: نامه رسان هنگامی می‌آید كه هوا صاف باشد. منظور این است كه نامه رسان در زمان نامساعد بودن هوا نخواهد آمد، نه این كه هر وقت هوا صاف بود او می‌آید. در باب علایم ظهور امام زمان نیز مراد این است كه امام زمان در غیر این اوضاع ظهور نخواهد فرمود، نه این كه هر وقت این اوضاع پدیدار شد،‌ حضرتش باید ظهور كند. از مباحث یاد شده بر می‌آید كه فساد و... شرط ظهور نبوده بلكه نشانه‌های ظهور هستند.
  از جمله علائم غیر حتمی ظهور، گسترش و فراگیر شدن فساد می باشد.
  - یكی دیگر از علائم ظهور امام زمان كه در روایات به آن اشاره و تاكید شده است، تعطیلی امر به معروف و نهی از منكر در جهان و خصوصاً در بین مسلمین می باشد.
  - علامت دیگر كه به عنوان علائم ظهور امام زمان در روایات وارد شده است، ترویج ربا خواری می باشد.
  - علائم ظهور امام زمان قطع رحم می باشد. در حدیث شریفی از پیامبر وارد شده است كه «در آخر الزمان قطع رحم شایع گردیده و مردم به خاطر طعام دادن بر هم منّت گذارند، آنگاه كه بزرگترها بر كوچكترها محبت نكنند و حیای كوچكترها بسیار كم شود.»
  - یكی دیگر از علائم ظهور امام زمان این است كه پدران فرائض مذهبی و دینی را به فرزندان خود یاد ندهند و به فكر یادگیری فرائض الهی و مسائل دینی از ناحیه فرزندان خود نباشند. و در روایت آمده است كه پدران به این قانع هستند كه فرزندان آنها متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند.

  پاسخحذف
 17. دشمن الله و عرب۱.۱۱.۸۹

  قصه ها و افسانه های کودکانه! به فول آینشتاین: دو چیز حد و نهایت ندارد. حماقت انسانها و پهنه ی کهکشان ها که در دومی شک دارم!!!!!

  پاسخحذف
 18. ظهور مهدی نزدیک است۱.۱۱.۸۹

  ای ناباوران ظهور
  حوالتون می دم به تیغ برهنه حضرت عباس و دستان امام زمان (عج) که به خون شما ناپاک خواهد شد.
  افسوس از اینهمه بی ایمانی
  یک مشت بچه سوسول که واسه من نقد قرآن میکنن و با الله دشمنند!

  پاسخحذف
 19. ناشناس۳۰.۱.۹۰

  اول سلام و بعدم دو کلمه حرف حساب امروز تو قرن 21 مردمانی هستن که به دین یهود که به کل موهومه و حتی هیچ کدوم از پیامبرانش واقعی نیستن اعتقاد دارن یا مردم امریکا که فکر میکنیم بی دینن بر عکس خیلی هم به تعالیم مسیح معتقدن تا اونجا که 11سپتامرو از نشونه های ظهور مسیح میدوننو رسما منتظرنو اگر کمی مطالعه کنیم میبینیم همین مسئله منجی تو دین مسیح که 2 میلیارد هم بهش باور دارن از امام زمان به مراتب احمقانه تره در مورد ادیان سامی که من میگم زرتشتی و همه بعد از زرتشت تو منطقه خاور میانه به دلیل نیاز انسان ظهور کردن این ادیان که یهودو مسیحییتو اسلامن همه بر پایه تعالیم زرتشت و فرهنگ مردم اون منطقه و اسطوره و مقداری هم تفکرات پیامبرشون شکل گرفتن و پاسخ دو سوال اساسی انسانو جواب میدن اول بحث ترس از فنا که جزء ذات بشره و دوم دلیلی برای وجود جهانو ابد وازل و دلیل موندن دین تا الان بی جواب موندن این سوالاته در مورد کپی برداری از زرتشت هم نیازی به دلیل نیست و همین در مورد نابغه بودن زرتشت بس که برای این سوالات جوابهایی ارائه کرده که تا امروز به عنوان جهان متوالی تو همه ادیان مرسوم محکم وجود داره و رغباشم تفکرات هندو وبوداست که خیلی چرته.هرف اخر هم رو به دوستان معتقدی که قاطی میکنن اونم اینکه درست که این وبلاگ به جاهایی وصله و مقرض حرف میزنه من به خدا اعتقاد ندارم و اعتقادات خودمو بعد از 10 سال تحقیق به دست اوردم ولی اول منصفم و دوم با عقاید کسی هم کاری ندارم و حرفم هم به وبلاگ نویس و هم به مخالفینش اینه که به محض ورود به تعصب جهل خودمونو مهر کردیم امیدوارم همه مون بدون تعصب به هر چی فکر میکنیم درسته عمل کنیم و فقط ادم باشیم.به امید سر بلندی ایران.

  پاسخحذف
 20. درود بر تو آرش عزیز
  واقعاً مشکل مردم ایران امروز رو عالی متوجه شدی و داری با ریشۀ این بدبختی ها که همون مذهب خرافی شیعه است به بهترین نحو ممکن و با ارائه اسناد معتبر مبارزه می کنی تا شاید بشه بعد از این چهارده قرن جهل و تعصب برای آیندۀ این کشور کار مثبتی انجام داد موفق باشی عزیز من امیدوارم خسته نشی و همچنان محکم و استوار به راه خطیری که در پیش داری ادامه بدی از حرف جمعی نادان هم لحظه ای یأس و تردید به دلت راه نده ... همواره چنین باد!زنده بادایران،کنام شیران

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۳.۳.۹۱

   بله شنیدیم جمله ای از مادر عروس

   حذف
 21. ناشناس۶.۳.۹۰

  شما مذهبیون چرا این جورید هر کس که با شما مخالف بود یا با عقاید شما مخالف بود به جای بحث شروع به تهدید و از این حرف ها می کنید واقعا تمام منطق و توانایی دینی و علمی شما همینه.یعنی نمی تونید جز با تهدید و کشت و کشتار جواب مخالفتون رو بدید
  حتی توی خیلی از روایاتتون هم امام تمام مخالف ها رو گردن می زنه. بعد عدل بر قرار می شه.کشتن برابر است با عدل .همون طور که راه و رسم حکومت های دیکتاتور است.

  این هایی که اینجا امده از کتاب بحار النواره که یکی از کتاب های معتبر شیعه هست.
  من نمی خوام وجود امام زمان رو نفی کند یا تایید .
  وقتی از گذشته خبر یک واقعه ی بزرگ رو می دند .طی زمان شروع به خیال بافی و خرافه سرایی در مورد ان واقعه می شه.
  ولی یک سوال از خودتون بپرسید امدن مسیح در اخر زمان در سه کتاب تورات .انجیل .قران امده.
  ولی حداقل منه مسلمون شیعه این انتظار رو دارم که توی قران در مورد این واقعه ی بزرگ حداقل یک ایه واضح و صریح امده باشه
  بعضی ایات رو از جمله .-----در زبور بعد از تورات چنین نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث می برند-----.که خدا وعده داده بندگان صالحش رادر زمین خلافت خواهد داد. و ان ها را جانشین خواهد ساخت ....---این ایات.ایات صریح نیست .برای این ایات می توان هزار تفسیر دیگه اورد.
  ولی همیشه جای سوال هست واقعه ایی به این بزرگی جا داره توی قران در موردش حرف بزنه یا چرا در مورد ظهور مسیح حرف زده و در مورد امام زمان نه
  به ان اقای ناشناس که گفته به خدا اعتقاد نداره و بعد ده سال تحقیق به این رسیده .به نظرم شما یک جواب بسیار سطحی در موضع کسی که می خواد خدا و ادیان رو تکذیب کنه به دست اوردید.این اشتراک بین ادیان می تونه از نگاهی دیگر تایید کننده صحت این ادیان باشه.با توجه که ادیان در احکام تفاوت های اساسی دارند ولی در اصل تا حد زیادی یکیند .به این تفاوت های احکام خداوند در قران اشاره کرده .

  پاسخحذف
 22. ناشناس۶.۴.۹۰

  من سعی کردم خواننده این مقالات و نظرات باشم ولی به نظر بیشتر دوستان مسلمان دست به آه و نفرین و ... زدند تا دلایل ردی پس به نظر مقالات نویسنده بیشتر با عقل جور در میاد البته با توجه به تحقیقات گسترده

  پاسخحذف
 23. ناشناس۱۱.۵.۹۰

  درود بر روشنگران و خرافه ستیزان ارجمند
  درود بر آرش عزیز
  موفق و پاینده باشی

  پاسخحذف
 24. ناشناس۱۳.۵.۹۰

  سلام اين کتاب بحار همش مزخرفه ! کي همچين چيزي امامان گفتند؟ امامت از قرن هفتم مطرح شد و تاريخ نويسي شيعه که مش از روي غرض هست با افسانه و مغلطع اميخته شد.داستان مرگ امام عسکري هم خيلي جالبه و هر عقل شعرو داري مي فهمه اصلا بچه اي در کار نبوده و صرفا يک ادعاي اونم عثمان بن سعيد بوده.يعني همه ما اين همه انسان اين افسانه شاخ دار و از يک نفر پذيرفتيم؟ موضوعي که اينقدر بي ارزش بود که در تاريخ اسلام هم نيامد و بعد ها در تاريخ شيعه روش مانور داده شد.مهدويت صرفا يک افسانه هست که از ايطوره هاي کهن در تمامي ملت ها وجود داشته و اصلا واقعيت تاريخي ندارد.

  پاسخحذف
 25. ناشناس۲.۷.۹۰

  درود.به دوستان عزیزی که فحش میدن عرض میکنم...عزیزانم ایشون(مدیر وبلاگ)تمام گفته هاش براساس مستندات تاریخی و از همه مهمتر از از خود قرآن و کتب اسلامی هست.شما قرآن رو قبول ندارین که این حرفارو میزنین..دوره شعبان جعفری بازی تموم شده ..اگر میتونین خلاف این گفته ها رو ارائه بدین..فحش دادن فقط نشانه ی ضعف ادراک و بی سوادی شما رو نشون میده...شخصیت خودتون رو زیر سوال میبرین اینجوری.

  پاسخحذف
 26. ناشناس۱۶.۹.۹۰

  زردشت جان این چیزایی که اینجا اومده همش درست نیست ما هم به فکر کشتن نیستیم دین و مذهب ما هم مثل بقیه دچار انحراف شده من خودم به عنوان یه مسلمان شیعه میگم دین و مذهب همش بهانست که ما، آدم بشیم همون آدمی که فرشته ها براش سجده کردن اون داداشیم که تهدید به کشتن با اره برقی میکنه انسان نیست که اینقدر راحت میتونه فکر کشتن یه آدمو بکنه
  ضمنا معنی آیه های قرآن بستگی به آیه های قبل و بعدش داره با یک آیه نمیشه چیزی رو ثابت کرد قرآن مثل زنجیر میمونه بخاطر همین هم هست که نتونستن دستکاریش کنن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۱.۹۲

   دوست عزیز اتفاقا به نظره من اون دوستمون. مسلمانه نه شما
   دلیلشم خیلی ساده است تو قرآن گفته کافران را هر کجا که دیدید گردن بزنید
   پس نگو اون مسلمان نیست تو مسلمان.نیستی
   راستی گفتی قرآن مثل زنجیر میمونه
   خب برو بشین قرآنو فارسی بخون ببین به چی میرسی اگه.غیر نوشته های این وبلاگ رسیدی بیا به ماهم بگو
   پیروز باشی

   حذف
 27. ناشناس۱۶.۹.۹۰

  علی هستم خیر سرم مسلمون شیعه
  بابا دم این بچه مسلمونا گرم چه خوب روی پیغمبر و امامامونو سفید کردید کجا پیغمبر و امام و قرآنمون گفته اینجوری با بقیه حرف بزنیم بلد نیستی جواب بدی چرا نفرین میکنی برو تحقیق کن جواب بده منم رفتم تحقیق کنم اصلا دم این داداشمون گرم که این چیزا رو نوشته این معلوم میکنه بقیه چقدر حواسشون به دین و مذهب ما جمع ولی ما خدمون فراموش کردیم فقط حسین حسین میکنیم کم هم که میاریم دهنمونو باز میکنیم

  پاسخحذف
 28. ناشناس۲۹.۹.۹۰

  امام زمان وجود نداره شما از احادیث حرف میزنین کجای قران نوشته امام زمان وجود داره؟؟؟؟؟
  این حدیث این گفته ها همش افکار انسان های جاهل و چرندیات هست
  اینا از محال محال آفریدن یعنی چی؟مثلا میشه یه آتش روشن کنی و اب بریزی روش خاموش نشه؟؟امام زمان هم همین طوری هست اومدن داستان براش ساختن چرانگفته اند دنیا سرشبز مشه چرا نگفتن درختان پر بارتر میوه میدن چرا از خوبی چیزی نگفتن؟؟؟همش از بدی وی بیماری گفتن؟؟؟

  پاسخحذف
 29. ناشناس۳۰.۹.۹۰

  این مطالب رو از کتابهای علمای شیعه استخراج کرده.اینا که کتاب ها رو نوشتن چقدر جاهل بودن.کل این مطالب چرندیات محض هست.امام زمان وجود نداره.هرچی که گفتن از روایات و احادیث بوده یک کلمه از امام زمان در قران نوشته شده؟؟؟؟برید افکارتون رو درست کنید امام زمانی وجود نداره از وقتی که دنیا اومدین این اخوندا هرچی نونستن کردن تو مغزتون.یه مثال براتون میارم یه آتش روشن کنن بعد بگن آب بریز رو آتشه اگه خاموش نشد اون وقت فلان اتفاق رخ میده؟؟؟اینا از محال محال آفریدن؟شما ها قران رو ول کردین چسپیدین به حدیث و روایت که هرکی هرچی دوس داشته گفته؟؟؟؟ اینا چرندیات هست افکار پوسیده انسانهای جاهل هست.خرافاتی ترین دین دین اسلام هست اون سید محسن که نظر داده تو اصلا میفهمی کافر یعنی چی؟؟؟؟کسی که برای خدا شریک قرار بده و خدا رو قبول نداشته باشه رو میگن کافر.برو فکرتو درست کن جمکران که مردم خر میان نامه میریزن تو چاه برای امام زمان چقدر خر هستین؟؟؟؟امام زمان وجود نداره گیرم که وجود داشته باشه که نداره.تو چاه زندگی میکنه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۴.۹۵

   بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین
   قران میگه ما اراده کردیم که مستضعفان زمین راوارث زمین قرار بدهیم
   تا به حال که مستضعفان لگد مال شده اند پس یا خدا در قران دروغ گفته و یا این حادثه در اینده اتفاق عواهد افتاد که با اندیشه مهدویت فقط سازگار است
   اتفاقا عقیده به مهدی در کتاب های سنی ها بیشتر از شیعه نباشد کمتر نیست مراجعه به کتاب منخب الاثر کنید و ادرس ها را طی سه جلد بزرگ ببینید اگر اهل تحقیق هستید

   حذف
 30. ناشناس۱.۱۱.۹۰

  كاش انقدر واسه حسين ارزش قائل بودم كه بشينم حساب كنم ببينم واقعه كربلا تو زمستون بوده يا تابستون!
  اي ول به ولت وولي به وولت جفتپاشون تو هوا چيزت تو ...شون!!
  :-))))))))))))))))

  پاسخحذف
 31. ناشناس۴.۱.۹۱

  سید محسن
  mesle sag hap hap nakon
  afsoos afsoos ke iraan nistam
  wagarna ba tofange hamraam jeret midadam

  پاسخحذف
 32. ناشناس۳۰.۳.۹۱

  به نظر من تمام ادیان ابراهیمی مزخرفه ودین اسلام کامل ترین دین مزخرفه.فقط به درد ادمهای مغز فندقی امثال سید محسن میخوره که روزی پنج بار لنگاشونو هوا کنن نماز بخونن و یک ماه در سال هم مثل احمقها روزه بگیرند که به یاد فقرا باشند.

  پاسخحذف
 33. ناشناس۲۷.۱.۹۲

  من یک شیعه زاده هستم و من از شما بخاطر آگاه کردن این مرم خرافه پرست تشکر می کنم و با تمام توانت به راهت دامه بده . ممنونم از وبلاگ زیبایی که داری

  پاسخحذف
 34. ناشناس۱۱.۵.۹۲

  چندتا دلیل منطقی برا وجود امام زمان بیارید؟فقط باعقل و منطق وجودش رو اثبات برسونید؟از اعتقاد و روایات حرف نزنین.با عقل و منطق.هیچکس نمیتونه با عقل و منطق وجودش روثابت کنه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۴.۹۵

   چند دلیل منطقی برا وجود کوروش فردوسی و حافظ بیار !
   خب چاره نداری جز سراغ روایات و نقل های تاریخی بری از ان جهت که اثبات زندگی انها یک امر تاریخی است

   حذف
 35. ناشناس۱۱.۵.۹۲

  چندتا دلیل منطقی برا وجود امام زمان بیارید؟فقط باعقل و منطق وجودش رو اثبات برسونید؟از اعتقاد و روایات حرف نزنین.با عقل و منطق.هیچکس نمیتونه با عقل و منطق وجودش روثابت کنه.

  پاسخحذف
 36. ناشناس۶.۱۱.۹۲

  اولین روحانی ، اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید. ولتر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۴.۹۵

   افسوس که اخرین اراده محمد تحقق نیافت او علی را به جانشینی خود انتخاب کرده بود
   ولتر

   حذف
 37. ناشناس۷.۱۱.۹۲

  من یک بی دین و بی خدا هستم تمام ادیان جز دروغ چیزی نگفتن .همه ادیان فکر میکنن حقیقت نزد خودشون هست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۴.۹۵

   ادیان میگویند
   راستگویی خوبست
   همسایه ازاری بد است
   وفای به عهد خوبست
   کلاهبرداری بد است
   قتل بد است
   پاک بودن خوبست
   دزدی بد است
   زنا بد است
   جهالت و نادانی بد است
   غیبت بد است
   تهمت بد است
   ابروی دیگران را بردن بد است
   کمک به همنوع خوبست
   تبغیض بد است
   عدالت خوب است
   احسان و نیکی به دیگران خوبست
   احترام به پدر و مادر خوبست
   ووووو
   اینها حقیقت نیست ؟
   اینها مشتی حرف های دروغ و یاوه است که ادیان گفته اند ؟

   حذف
 38. ناشناس۱۷.۴.۹۳

  امام زمان ساخته وپرداخته ذهن شیخ کلینی است که برای مردم بی سوادوعوام ساخته تاازاین راه کیسه اسلام راپرکنند خداوند انقدرضعیف نیست که یک نفرراهمه کاره دنیا بکند ودستورخونریزی برروی زمین راداشته باشد بیشترشبیه افسانه وتخیلات بچه هاست ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۴.۹۵

   ولی کسانی که شیعه نیستند و اصلا کلینی رو قبول ندارند معتقدند که امام زمان وجود دارد و او را در عالم مکاشفه دیده اند مثل ابن عربی سنی و عارف مغربی

   حذف
 39. تمام چیزهایی که نوشته شده درست هست و منبع هم داره...فقط قضیه اینه که ما منابعش رو قبول نداریم ^_^ اللهم عجل لولیک الفرج

  پاسخحذف
 40. ناشناس۱.۲.۹۴

  وهابی خر اگه لازم باشه چهار تا اسطوره دیگه میسازیم تا از شر هر چی عرب و عربستانی خلاص بشیم.پس فعلا با این اوضاع برای داغ دلت هم که شده ما شیعه میمونیم تا از دست این وحشی های سونی راحت کنیم دنیا رو ...

  پاسخحذف
 41. به نحوه تولد امام زمان كه توسط يكي از اخوندهاي معروف قبل از انقلاب كه در يوتيوب موجود است توجه كنيد كه بيشتر به كارتون شبيه است تا واقعيت و سوال اينكه چرا همان موقع اين امام زمان با عباسيان مبارزه نكرد تا ظلم را از بين ببره و صبر كرده تا اخر دنياي تخيلي؟
  در يوتيوب سرچ كنيد : تولد امام زمان و اقاي كافي

  پاسخحذف
 42. ناشناس۲۵.۴.۹۵

  قابل توجه بعضی ها که این روایات براشون عجیب و غریبه
  اگه سیصد سال پیش می گفتن انسان باپرنده ای اهنین یک ساعته ده ها فرسخ راه رو تو سمون طی میکنه آیا غیر از همین چرت و پرت ها که مخالفان کتاب مجلسی نوشته اند چیز دیگری گفته میشد ؟

  پاسخحذف
 43. ناشناس۳۱.۴.۹۵

  Inhai ke fohsh midid :
  In baba faghat harhaye ketahaye khodetoon ro neveshte.
  Agar khande dar va ehanat talaghi mikonid eib az khode ketabhatoone.

  Arash jan edame bede.
  Kheyli bahali.

  پاسخحذف
 44. اگر تورات و انجیل رو بخونید (کتاب مقدس) .یقینا جواب سوالاتتونو پیدا میکنید.از خدا برای هرکسی که قلبن بدنبال حقیقته میخوام تا چشمانش به حقیقت روشن بشه

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot