۳۰ مرداد ۱۳۸۹

تناقضات قرانتناقضات موجود در قران بحدی متنوع و وسیع است که بلافاصله ذهن را شگفت زده خواهد کرد. ازاین جمله تناقضات می توان فقط برای نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:

1 - آیات متشابه در قرآن:

خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست که طبق صلاح ونظام خلقت جهان را از آسمانها و زمین در 6 روز آفرید.   (قران . سوره یونس.آیه3)
پروردگار شما آن خدائی است که آسمانها و زمین را در 6 روز خلق کرد.   (قران . سوره اعراف.آیه54)
اوست خدائی که اسمان و زمین رادر فاصله 6 روز آفرید.  (قران .سوره هود.آیه7)
آن خدائیکه آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست همه را در 6 روز بیافرید  (قران .سوره فرقان.آیه 59)


تناقضات قران
تناقضات قران

1 - متضاد آیات در قرآن:


ای رسول مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین را در 2روز آفرید  کافر می شوید و بر اومثل وماند قرارمی دهید؟او خدای جهانیان است و او زوی زمین کوه ها را برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آنها قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمین را در 4 روز مقرر فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود گردانید و آنگاه به خلقت آسمانها توجه فرمود که آسمانها دودی بود. فرمود ای آسمان و زمین همه به سوی خدا با شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید.آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوی تو می شتابیم. .  آنگاه نظم هفت آسمان را در2 روز استوار گردانید و در هر آسمانی به نظم امرش وحی نمودو آسمان دنیا را به چراغ های روشن زیب و زیور دادیم  (قران .سوره فصلت.آیه9-12)

که مجموع این روزها میشود:              8روز=2روز+4روز+2روز


تناقضات قران:همانطور که ملاحظه می کنید مشخص نیست تعداد روزهای خلقت 8 روز است یا 6 روز؟!


2 - آیات متشابه در قرآن:

کاردین باجبار نیست راه هدایت وضلالت بر همه کس روشن گردید.  (قران . سوره بقره.آیه256)
وتوای رسول ما با آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما هر چه بتوانید بزشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم بکار طاعت خود مشغول خواهیم بود.(قران .سوره هود.آیه121)
پس اگر باز روی از خدا بگردانند ای رسول ما بر تو تبلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. (قران .سوره نحل.آیه82)
ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم.پس هرکس که هدایت یافت به سود خود اوست وهر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی افتاده است و تو وکیل آنها نیستی. (قران .سوره الزمر.آیه42)

تناقضات قران
تناقضات قران

2 - متضاد آیات در قرآن:


با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (قران .سوره توبه.آیه29)
بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (قران .سوره بقره.آیه193)
پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتند وذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است.  (قران .سوره توبه.آیه5)
آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است.  (قران .سوره بقره.آیه191)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان نیاوردند:(مشرک،کافر،اهل ذمه،زندیق،مجوس،ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند.باید با آنان جنگ و قتال کنند یا انها را بحال خود رها کنند؟3 - آیه قرآن :

ما قرآن را برای اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟  ( قرآن . سوره قمر . آیات 17 و 22 و 32 و 40)


3 - متضاد آیه قرآن :

الله كسي است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد، كه قسمتي از آن، آيات «محكم» (صريح و روشن) است، كه اساس اين كتاب ميباشد؛ و قسمتي از آن، «متشابه» ( شبهه انگیز ) است. اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهات اند، تا فتنه انگيزي كنند، و تفسير براي آن ميطلبند ، در حالي كه تفسير آنها را، جز الله و خردمندان ، نميدانند.  ( قرآن . سوره آل عمران . آیه 7 )


تناقضات قرآن : چنانچه مشاهده می کنید ابتدا ادعا می کند که قرآن به زبان ساده برای فهم آسان بیان شده و سپس صحبت از آیات شبهه انگیز می کند.

تناقضات قران
تناقضات قران

4 - آیات متشابه در قرآن:

 کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست.  (قران .سوره انعام.آیه115)
انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه27)
انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.  (قران .سوره یونس.آیه64)

4 - متضاد آیات در قرآن:

هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است.  (قران .سوره بقره.آیه106)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند مورد تاکید کرده که سخنانش غیر قابل تغییر است ولی در موارد دیگر آنرا نقض نموده.

تناقضات قران
تناقضات قران

5 - ایات متشابه در قران:

و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي ، براي مردم جهان نيست. (قرآن . سوره یوسف . ایه 104)
من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است. (قران .سوره شعراء .ایه 109)
بگو : هر مزدي كه از شما طلبيده ام ، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست كه بر هر كاري ناظر است. (قرآن . سوره صبا . آیه 47)
بگو : بر اين رسالت مزدي ازشما ، جز دوست داشتن خويشاوندان ، نمي خواهم. (قرآن . سوره شوری . ایه 23)


5 - متضاد آیات قران :

تو را از غنايم جنگي (انفال) مي پرسند ، بگو : غنايم جنگي (انفال) متعلق به خدا و پيامبر خدا است پس اگر از مؤمنان هستيد ، از خداي بترسيد و با يكديگر به آشتي زيست كنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد. (قران . سورانفال . ایه 1)

و ای مومنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. (قرآن . سوره انفال . ایه 41)


تناقضات قرآن: از دیگر تناقضات قران حضرت محمد بارها فرموده که برای رسالتش مزدی را طلب نمی کند اما در ایاتی دیگر انرا نقض نموده و برای خود سهمی خاص در نظر گرفته.
تناقضات قران
تناقضات قران

6 - آیات متشابه در قرآن:


ای بنی اسراییل یاد کنید از نعمتهائی که به شما عطا کردیم و شما را برعالمیان برتری دادیم. (قران .سوره بقره.آیه47)
ما بنی اسراییل را کتاب و حکومت ونبوت عطاء کردیم و از هر روزی لذیذ و حلال نصیب آنها گرداندیم وآنان را بر اهل دوران فضیلت دادیم.  (قران .سوره جاثیه.آیه16)


6 - متضاد آیات در قرآن:

اینان تورات را حمل میکنند مانند حماری(خری) که بار کتابها بر پشت کشد.  (قران .سوره جمعه.آیه5)
حکایت انان بمانند سگی است که اگر بدو حمله بری عوعوکند واگر بحال خود گذاری بازهم عوعوکند. (قرآن .سوره اعراف.آیه176)
پس جزای چنین قومی  چیست بجز ذلت وخواری در زندگی این جهان وسخت ترین عذاب در روز قیامت و خدا غافل از کردار شما نیست.  (قران .سوره بقره.آیه85)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در تعدادی از آیات خداوند بنی اسرائیل را بر عالمیان برتری داده و در آیات بسیاری مثل:(تبدیل تعدادی از یهودیان به بوزینه) آنها را مورد غضب قرار داده بعبارت دیگر آیات قبلی را نقض نموده.


تناقضات قران

7 - آیات متشابه در قرآن:

همانا شما ادمیان را بیافریدیم و انگاه که بدین صورت کامل آراستیم فرشتگان را به سجده آدم مامور کردیم جز شیطان که سجده نکرد.  (قران .سوره اعراف.آیه11)
وچون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند الا شیطان که به او تکبر ورزید و از کافران گردید.  (قران .سوره بقره.آیه34)

7 - متضاد آیات در قرآن:

ایرسول یاد آن وقتی را که بفرشتگان فرمان دادیم بر آدم سجده کنند و آنها تمام سجده کردند بجز شیطان که از جنس جن بود. (قران .سوره کهف.آیه50)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند آیه شیطان را از فرشتگان معرفی می کند و در آیه ای دیگر شیطان را از جنس جن معرفی می کند.

تناقضات قران
تناقضات قران

8 - آیات متشابه در قرآن:


تا آنگاه که صور اسرافیل را بدمند.  (قران .سوره مدثر.آیه8)
باز بیاد آر چون در صور یکبار بدمند.  (قران .سوره حاقه.آیه13)
آنروزیکه در صور بدمند و فوج فوج بمحشر درآیند. (قران .سوره نباء.آیه18)
روزی که نفخ صور دمیده شود آن روز بدکاران با چشمانی خیره محشور خواهند شد.  (قران .سوره طه.آیه102)

8 - متضاد آیات در قرآن:

جز یک صیحه نباشد که ناگاه تمام خلایق محشر به پیشگاه ما حاضر خواهند شد.  (قران .سوره یس.آیه53)
آنگاه که غرش رعد بصدائی بلند بگوش همه خلق برسد. 
(قران .سوره عبس.آیه33)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن منادی قیامت در بعضی آیات صور اسرافیل ودر بعضی دیگرصدای صیحه ودر جای دیگر غرش رعد معرفی می کند.

تناقضات قران
تناقضات قران

9 - آیات متشابه در قرآن:

همانا انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم.  (قران .سوره حجر.آیه26)
انسان را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید.  (قران .سوره رحمن.آیه14)

9 - متضاد آیات در قرآن:

او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج قرار داد. (قران .سوره فرقان.آیه54)
آن خدائی که انسان را از خون بسته آفرید.  (قران .سوره علق.آیه2)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در مورد خلقت انسان هم چند آیه مختلف آمده مشخص نیست انسان از کدام یک( گل و لای یا آب یا خون بسته) خلق شده است. 

تناقضات قران
تناقضات قران

10 - آیات متشابه در قرآن:

ما هیچ رسولی  میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کند.  (قران .سوره ابراهیم.آیه4)
ما چنین قران فصیح عربی را نه تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را وهر که در اطراف اوست از روز قیامت بتر سانی.
(قران .سوره شوری.آیه7)
برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کردو به کسی ستمی نمی شود.  (قران .سوره یونس.آیه47)


10- متضاد آیات در قرآن:

به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست. (قرآن .سوره اعراف.آیه158)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست محمد پیامبری جهانی است و یا فقط برای راهنمائی امت عرب امده است.

تناقضات قران
تناقضات قران

11 - آیات متشابه در قرآن:

پس قسم به خدای مشرق و مغرب که ما قادریم  (قران .سوره معارج.آیه40)
خدای مشرق و مغرب که خدائی جز او وجود ندارد پس او را برای خود وکیل و نگهبان انتخاب کن . (قران .سوره مزمل.آیه9)

11 - متضاد آیات در قرآن:

پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب  (قران .سوره الرحمن.آیه17)
خدای آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست و خدای شرق ها  (قران .سوره صافات.آیه5)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست دنیا دارای چند مشرق وچند مغرب است.برخی از علما نتیجه گیری کردند که منظور از دو مشرق و دو مغرب اشاره به کروی بودن زمین است!ولی هنوز توجیه ای برای خدای شرق ها پیدا نکردند.
تناقضات قران
تناقضات قران

12 - آیات متشابه در قرآن:


خدا به آنچه در دلهای شماست از خود شما دانا تراست اگر همانا در دل اندیشه خوب دارید.خدا هر که را با نیت پاک بدرگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید.  (قران .سوره بنی اسرائیل.آیه25)
آیا مومنان ندانستند که خدا توبه کنندگان را می پذیرد و خدا صدقه آنها را قبول می فرماید و البته خدا بسیار توبه پذیر و مهربانست.  (قران .سوره توبه.آیه104)


12 - آیات متضاد در قرآن:


و قبول نخواهد شد توبه آنهائی که در تمام عمر مشغول ارتکاب اعمال زشت بوده و در لحظه مرگ در صدد توبه بر می آیند. چنانچه هر کس بحال کفر بمیرد نیز توبه اش پذیرفته نخواهد شد.  (قران .سوره نساء.آیه18)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست کسانی که با نیت پاک در لحظه مرگ توبه کنند پذیرفته خواهد شد یا خیر؟

تناقضات قران
تناقضات قران

13 - آیه قرآن:


وعرش با عظمت او بر آب قرار یافت تا شما را بیازماید. (قران .سوره هود.آیه7)


13- متضاد آیه قرآن:


وعرش با عظمت الهی بر دوش فرشتگان است . (قران .سوره مومن.آیه7)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در آیه ای گفته شده که عرش خدا بروی آب است ودر جای دیگر بر دوش فرشتگان. 

تناقضات قران
تناقضات قران

14 - آیه قرآن:
بسیاری از اهل کتاب آرزو ومیل دارند که از ایمان شما را بکفر برگردانند بسبب رشک وحسدی که بر ایمان شما برند پس اگر از آنها به شما ستمی رسید عفو کنید ودرگذرید.  (قران .سوره بقره.آیه109)


14 - متضاد آیه قران:

آرزو می کنند که شما مسلمین نیز مانند آنها کافر شوید تا همه برابر و مساوی در کفر باشید پس آنانرا تا در راه خدا هجرت نکنند دوست نگیریدو اگر مخالفت کردند آنها را هر کجا یافتید گرفته و بقتل رسانید.  (قران .سوره نسا.آیه89)


۲۰۵ نظر:

 1. سید محسن۱.۷.۸۹

  با بخشی از نوشته های شما کاملا موافقم.
  من شخصا بسیاری از(اکثر) چیزهایی رو که به نام دین تبلیغ میشه رو قبول ندارم.اصلابسیاری از این خرافات و عصبیت ها بر خلاف روح وحتی دستور منابع دینه.

  در مورد این سخن ولتر: من به سعادت و زندگی بیشتر از حقیقتارزش می گذارم.
  باید بگم،خوشبختی واقعی چیزی جز کشف و به کار بستن شیوه درست زندگی(یعنی پیاده کردن حقیقت در زندگی) نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوست عزیز جواب تمام این کج فهمی های شما را که نه از روی تحقیق بلکه بدلیل ناآگاهی کینه ورزانه زمانی توسط کلیسا منتشر شده و برخی افراد کینه توز مانند شما هم این هجویات را نشخوار میکنید را در بلاگ شخصی ام با سند ایات داده ام اگر دنبال حقیقت هستید این هم لینکشhttp://www.quranmoslems.blogspot.jp/2010/01/4_28.html
   ای دی من در فیس بوک karim eslami است مایل بودی برام کامنت بزار

   حذف
  2. ناشناس۶.۱.۹۲

   با سلام
   مطالبتون اصلا علمی نیست.
   عمر جهان هستی 13.5 میلیارد سال می باشد که با توجه به نسبی بودن زمان 6 روز می باشد. مثلا در سیاره ای روز ها 14 ساعته است پس سال اون سیاره با زمین متفاوت است. و عمر زمین 2 روز که همون 4.5 میلیارد سال است و عمر جهان 3 برابر زمین است. که اگر 13.5 میلیارد تقسیم بر 4.5 میلیارد بشه دقیقه نسبت سه برابر بدست میاد.
   واقعا نویسنده این مطلب اصلا تحقیق یا علمی نداشته. دلایل بچگانه.
   که مجموع این روزها میشود: 8روز=2روز+4روز+2روز
   مثلا من بگم 10 سال ورزش میکنم. 10 سالم هست که درس هم میخونم . 5 سالش رو شنا هم میکنم
   در صورتی که عمر من 20 سال بیشتر نیست
   پس من دروغ میگم. یا این که هم زمان با درس خوندن ورزش هم میکنم و 5 سالش رو شنا میکنم. یعنی خداوند نمی تونسته همزمان با آفرینش زمین آسمان رو هم بیافرینه؟؟؟؟
   در صورتی که همه میدونن آسمان و زمین در قسمتی از آفرینش مشترک بودند چون طبق نظریه بیگ بنگ آسمان و زمین با هم مشترک و به هم پیوسته بودند.
   این مطالب مفیدند...
   http://kaheel7.com/fa/
   دانشمندان بزرگی چون انیشتین و ناپلئون جلوی قران زانو زدند و اعتراف کردند شما که جاهلی بیش نیستید.

   حذف
  3. ناشناس۱۱.۲.۹۴

   انیشتن سجده کرد؟ یا ناپلیئون؟ چرا شما مسلمونا اینقدر جاعل و دروغگو هستید آخه؟ حالمو به هم میزنید.

   حذف
  4. ناشناس۴.۵.۹۴

   والا اینطور که معلومه و مستند
   بجز اسلام این دیگر ادیان هستند که دستی در جعل دارند و حتی کتاب مقدسشون هم تغییر داده اند
   کفار هم که معلوم الحال هستند و از انجایی که مقید به هیچ صراطی نیستند لذا اصول تفسیر به رای خود را ادامه میدهند
   خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند . ان شا الله

   حذف
  5. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   حالا این کتابی که هیچ جعل و تعریفی به قول جنابعالی درش رخ نداده چه چیز مفیدی به غیر از قتل و آدمکشی به بشر منتقل کرده؟در ثانی همچین میگه اسلام تنها دینیه که کتابش تحریف نشده یکی نگه انگار بقیه نماینده سایر ادیانن و دارن با این بنده مخلص و متعهد بحث و تبادل نظر می کنن.بقیه دینها هم مثل همین اسلامن.همشون به نوعی به بشر ضربه زدن.مگه مسیحی ها کم یهودی کشتن؟یا مسلمونا کم مسیحی و یهودی کشتن؟

   حذف
  6. ناشناس۴.۱.۹۵

   عزیز ناشناس 4.5.94 مگه شما نمیفرمایید کتاب مقدس یعنی کتابشم مقدس. حال خدای که مقدس و قادر به تمام اعمال هستند و در واقع خداوند است به دیدگاه شما دوستم من آن قدوس قادر توان حفاظت از کتاب آسمانی خودش را ندارد تا من مسیحی نتوانم آن را به نفع خودم تغیر دهم و یا به نفع خود تفصیر کنم

   حذف
 2. مرد شعر۱.۷.۸۹

  سلام .. میگویند که دین برای خوشبختی بشر است .. پس در اینصورت باید مسلمانان .. خوشبخت ترین مردم دنیا باشند .. مردمی که هرروز همدیگر را به بهانه شیعه بودن .. سنی بودن .. بهایی بودن .. مسیحی بودن و یهودی بودن میکشند .. آیا اینها خوشبخت هستند؟ اگر قوم لوط بخاطر لواط و زنا نابود شد.. پس الان که ماهواره ها وسی دی های سکسی و همجنس بازی که عالم را فراگرفته .. پس چرا همانها از همه خوشبخت ترند و عذاب خدا همیشه متوجه گروهیست که لواط و سکس را بد میدانند؟! منتظر شما هستم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۸.۱۲.۹۰

   آخه بابا یه ذره انصاف!
   کدوم مسلمون رو سراغ دارید که به خاطر انجام دستورات اسلام بدبخت شده باشه؟ مسلمونی که به اسم و شناسنامه نیست مشکل ما اولش اینه!
   کدوم مسلمون رو سراغ دارید که به خاطر دین آدم کشی کنه؟ نسل کشی در دنیا کار مسلموناست یا ...
   بابا قدری انصاف!
   اوناهم باید منتظر عذاب خدا باشند؛ عجب صبری خدا دارد!

   حذف
  2. ناشناس۲۴.۱۲.۹۰

   آقای مرد شعر مسلمون واقعی پیدا کن اگه دیدی خوشبخت نیست خبرم کن. البته که مسلمونای واقعی خوشبختی آخرت رو سعادت میدونن و به اون راضین. پیشنهاد میدم فیلم آهنگ برنادت رو هم ببینی

   حذف
  3. اینکه مسلمونها خوش بخت نیستند خود ادعایی ست بس بزرگ چرا که خیلی از اونها بهتریت آرامش در زندگی را دارند
   در ضمن اگه یه سری مسلمونها زندگی خوبی ندارند به خاطر عدم تسلیم بودن در برابر دستورات اسلامه نه اینکه اسلام بد باشه
   من مسلمونم وضع مادی خوبی هم ندارم ولی هر چی بیشتر مقید میشم آرامشم و راحتی در زندگی برم بیشتر میشه.اسلام مشکل ندارم مشکل از مسلمونی مسلموناست. شماها دو تا مطلب را قاطی کردین اسلام و عمل مسلمونا اینا دو تاست حساب هر کدوم سوا هست
   یا حق

   حذف
  4. ناشناس۶.۲.۹۲

   افرین میدونی چرا هر چی بیشتر مقید میشی ارامش میگری ولی در عین حال بی پول هم هستی ؟ چون اسلام همینه ! اسلام ماله فقراست . اسلام از طریق حرفاش باید اول فقرا رو راضی کنه . با یک توهم دروع دهن فقرا رو بسته نگه میداره

   حذف
  5. ناشناس۱۶.۱.۹۳

   دینی محکم تر از اسلام نیس هر ایه ای کی گفت نگاه کردم اینجا یه چیزی میگه در قران مجید درمورد چیز دیگه شما نگاه کنید یکی از این ایاتی رو که میگن در قران نیست اق با سند صحبت کن بابا ما نمیخوایم خواهرمون تو خیابون لخت راه بره زوره مگه

   حذف
  6. ناشناس۲۳.۱.۹۳

   نه خیر. زور نیست. خواهر تو هر جوری که دوست داره میتونه تو خیابون راه بره. تو که به زور اعتقاد نداری پس چرا به خواهر دیگران زور میگی که چی باید بپوشند؟

   حذف
  7. ناشناس۲۰.۵.۹۳

   چاکرتم بابا تو که انقد لارجی یه شماره ای چیزی از خواهر مادرت بده بریم یه کم ازشون چیز میز یاد بگیریم. حتما باید خانومای با فرهنگی باشن

   حذف
  8. ناشناس۶.۴.۹۴

   روی حرفم با جنابعالیه که احتمالأ به اسلام اعتقاد داری و از اونطرف دنبال شماره خواهر مادر طرف میگردی که دراینصورت طبق فرمایشات پيامبرت که گفته مسلمان طوری با دیگران برخورد میکنه که انتظار داره با خودش برخورد بشه با دادن شماره از خواهر مادرت به این و اون مشکلی نداشته باشی هرچند خواهر مادر امثال تو که بخاطر تعصب و خشکه مقدس بازيه شماها همیشه تحت فشارن مث یه فنر که فشرده باشه با کمترین زحمتی مخشون خرده طفلکيا و نیازی به گرفتن شماره از تو نیست بی همه چیز

   حذف
  9. ناشناس۴.۱.۹۵

   داداش تو مجید خوندی خوب معلومه پیدا نکردی برو تو کریم بخون پیدا میکنی یعنی تو از مصریا،تونسیا،قطریا،عربستانیا مسلمون تری محمد که مال اوناس زناشون لختن تو ایرانی هستیوآریایی یعنی غیرت داری رو خواهرت خب جلوشو بگیر لخت نره تو خیابون

   حذف
 3. سلمان۱.۷.۸۹

  درود بر شما

  مانند همیشه پر بار و آموزنده . بسیار از شما یار اندیشمندم سپاسگذارم.

  به ایران بیندیشیم ُ به ایرانی که امروز جولانگاه
  اهریمنان است . بیایید با هم در راه آگاه سازی هم
  میهنان مان گامی بر داریم . هر چند کوچک . یاران نیکمُ
  بیایید تا دست در دست هم نهاده و ایرانی آباد
  زیبا وسیع و تهی از هر فقر و بیچارگی را از نو بسازیم
  . و خرد عقل و منطق را جایگزین تعصب و جهل کنیم


  اهورای ایران نگهدارت

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۰.۵.۹۳

   لطفاً راهکار ارائه بدید. اگه بی اسلامی خوشبختی بود الان آفریاییا باید از خوشی میمردن نه از گرسنگی و جهالت
   ما اسلام رو قبول داریم ولی جهالت رو نه. اسلام صبق گفته های قرآن یک شاخه است و بس. پس فرقه های اسلامی زاییده جهالت خودمونه نه اسلام

   حذف
  2. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   آفریقایی ها خیلی هاشون یا مسلمونن یا مسیحی و عده قلیلی از این عقاید قومی و قبیله ای دارن.بگذریم.آقا جان مشکل نه تنها از اسلام بلکه از تموم این ادیان ضد منطق سام و عربیه اعم از یهودی و نصاری و اسلام.سگ زرد برادر شغاله.همشون هم جز برتری گروهی از مردم بر گروهی دیگر و دادن مجوز قتل و دزدی و تجاوز به آنها پیام دیگری به بشر نرسوندند.اگه غرب از لحاظ تکنولوژی و علوم جدید بسیار پیشرفت داشته مرهون جنبشهای ضد دینی و حق گرایانه ایه که در قرون وسطی و بر علیه مزخرف گویان کلیسا شکل گرفت.به امید روزی که خرافات از روی زمین محو بشه و هیچ انسان بی گناهی به دلیل توجیهاتی که زائیده این مزخرفات هست جانش به خطر نیفته.

   حذف
 4. سامان۱.۷.۸۹

  من از تحقیقاتت دفاع میکنم.اونهایی که شما را به تیمارستان میفرستند چرا یکبار اخوند های نازنین را گیر نمی اورند که تمام این حرف های ضد و نقیض را یکجا با هم میاورند.یک عده چون از کوچکی یک دینی برایشان انتخاب کردند و ان را مقدس کردند نمیخواهند حتی این حرف ها را بشنوند.این نشانه این است که دین تا ببیند چند نفر شک میکنند فوری فرمان ارتداد میدهند.ارش جان به کارت ادامه بده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۸.۹.۹۲

   نه حرف اخوندها درسته نه وبلاگ مسخره شما

   حذف
  2. ناشناس۸.۹.۹۲

   نه حرف اخوندها درسته نه استدلال اين وبلاگ

   حذف
 5. سید محسن۱.۷.۸۹

  این دوستان ما هم دیگه دارن خیلی کم لطفی میکنن.
  ما که نباید حرفها و کارهای یه عده رو که به نام خدا و اسلام و شیعه،خون مردم رو تو شیشه میکنن و جیب های خودشونو پر از پول به پای دین بذاریم.
  من خودم وقتی دقیق میشم به مشکلات جامعمون میبینم اشکال در توده های مردمه.مشکل ضعف روحی ماست.اینکه نمیتونیم درست فکر کنیم،خیلی هیجان مداریم.یا همه چیز رو قبول داریم یا هیچ چیز رو...
  اینطور کارهاست که ما رو بیچاره کرده و یه عده رو به جونمون انداخته که ما رو همه جوره مستاصل کردن.

  بیچاره دین...

  پاسخحذف
 6. chokelack۱.۷.۸۹

  lotfet
  ino be eftekhare u soroodam
  pas taghdim beto
  پیوند
  ___
  من
  همیشه
  همه جا
  همه کس می شوم
  و حتی
  برای اندکی
  در چهار چوبی
  نمی گنجم.
  ایا
  تو
  می توانی
  برای اندکی
  من باشی ؟
  ما پیشکش.

  fek konam ba aghayedet joor dar biyad na??
  bazam shafa mitalabam vase hamegi

  پاسخحذف
 7. رهگذر۱.۷.۸۹

  سلام
  به نظر من به هیچ عنوان در قرآن تناقض وجود ندارد.این چیزاای که اینجا نوشتی با معنی قرآن متناقض میباشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. با شما موافقم
   اگر دقت کنید اصل آیات را هم نمی آورد تا کسی متوجه اشتباهات ترجمه ایشان بشود

   حذف
  2. پس جناب یه لطفی کن برو لای اون کتاب رو تاقچه رو یه بار هم که شده باز کن معنی این دو سه تا (آیه) رو بخون بعد بیا این حرفا رو بزن
   مشکل ما اینه که یه کم به خودمون زحمت فکر کردن نمی دیم ببینیم اونچه یه عمر بهمون دیکته کردن واقعا درسته؟

   حذف
  3. پس جناب شاندل یه لطفی کن برو لای اون کتاب رو تاقچه رو یه بار هم که شده باز کن معنی این دو سه تا (آیه) رو بخون بعد بیا این حرفا رو بزن
   مشکل ما اینه که یه کم به خودمون زحمت فکر کردن نمی دیم ببینیم اونچه یه عمر بهمون دیکته کردن واقعا درسته؟

   حذف
 8. یک وب گرد۱.۷.۸۹

  با خواندن عنوان فکر کردم که حتمآ یه چیز به درد بخور پیدا کردم ولی اینها که نوشتی هیچکدام تناقض نیستند. باید به این هم فکر کنی که بعضی آیات با آیات قبلی هم در ارتباط هستند و یا با اتفاقی که در زمان وحی آن آیه افتاده یا قراره که بیافته.
  برخی تناقض ها هم میتونه هم ردیف و همزمان با آن شبهاتی باشه که گفتین. مثلآ مقام شیطان هم مفام فرشتگان بوده ولی جنسش از جن بوده و یا صور اسرافیل به نام های دیگه ای هم بیان شده باشه.
  آفرینش انسان از خاک و گل به حضرت آدم بر می گرده و از آب و خون بسته به تولید مثل انسانها مربوط میشه.
  آفرینش زمین وآسمان و ما بینش می تونه همزمان هم باشه. بنابراین نمی شه از جمعشون به تناقض رسید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۶.۱۲.۹۱

   ***اگر در ایات 9-12 سوره فصلت امده بود 8 روز حرف شما درست .. حال ایا چنین چیزی امده؟؟! یک فرد نادان هم می فهمد که این اعداد را نباید جمع کرد .. با گول زدن مردم به جایی نمی رسی!!

   حذف
 9. فرشته۱.۷.۸۹

  منم چیز به درد بخوری اینجا پیدا نکردم اینا که اینجا اشاره شده تناقض نیست به هیچ وجه........
  خیلی از آیه های قران با آیه های قبل و بعدش در ارتباطه که نویسنده این متن اینو لحاظ نکرده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۸.۱۲.۹۰

   کاملا معلومه که نویسنده وبلاگ به قصد و غرض و دشمنی با دین و با حمایت مالی دیگران این مطالب رو نوشته که نه بلکه جمع آوری کرده؛ وگرنه جواب این سؤالات اگر واقعا به قصد فهمیدن و انتخاب راه درست باشه قبلا داده شده...
   اگر به قصد روشنگری باشه امید هدایت هست که خدا زمینه توبه و بازگشت رو فراهم کنه وگرنه باید در پیشینه خود (قبل از تولد) شک کنه!

   حذف
  2. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   شما کاری به قصد و غرض نویسنده نداشته باش.اگه دلیل منطق پسند داری دال بر غلط بودن این تناقضات بفرما.

   حذف
 10. جمال۱.۷.۸۹

  خیلی جالب بود و معلومه که زیاد زحمت کشیدی این تناقضات را استخراج کنی!!! نمیدانم چی میخوری یا خوردی که این همه باهوش شدی که کسی غیر از تو اینها را نفهمیده. اگه قران را قبول نداری این همه شرو ور نمی خواست . کار جنابعالی مثل صدا و سیمای میلی شده که از هر چیزی تکه را بر می دارد و موضوع را عوض می کند.
  چند وقتی بود اینجوری نخندیده بودم و کسالتی که داشتم برطرف شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۸.۹.۹۲

   دقيقا مسخره نوشته شده و كار بچه گانه است

   حذف
  2. ناشناس۱۹.۵.۹۴

   همه میدونن اما به واسطه خفقان موجود در مملکت کسی از ترس جونش عنوان نمی کرده.اگه دلیل عقل پسند دال بر غلط بودن موارد ذکر شده داری بفرما از بحث هم خارج نشو.

   حذف
 11. مصطفی۱.۷.۸۹

  به نظر من نمی شه اسم این ها رو تناقض گذاشت من هم با نظر یه وب گرد موافقم بعضی از آیات با شرایط زمان اون موقع ارسال می شدند و بعد در یک زمان دیگه تکذیب می شه و این شامل همه ی کتاب های آسمانی می شه ولی تو این شکی نیست که بعضی از جاها دستکاری شده باشه ولی تو خود قرآن بلکه تو ترجمه که این می تونه عمدی باشه و یا از روی اشتباه برای مثال شما می تونید ترجمه ی سوره ی نسا رو بخونید و با عربیش خط به خط مقایسه کنید اون وقت می فهمید که چقدر ایراد داره و معلومه که دستکاری شده ولی اگه خودت این مقاله رو نوشتی و تحقیق کردی خیلی خوشحالم که به فکر دینت هستی و دنبال کمال و معرفت می گردی
  موفق باشی

  پاسخحذف
 12. خاکستری۱.۷.۸۹

  سلام دوست عزیز
  خاکستری هستم چون نه دوست دارم سیاه بنویسم نه سفید
  اما .....
  بر پدر اخوند ها یی لعنت که دین ما رو به این روز در آوردند.
  اما دوست عزیز
  نظرت راجع به نیوتن وسقراط و انیشتین و نیچه و داوینچی و خوارزمی و دکتر حسابی و ............. چیه
  الگوهای خوبی میتونن باشن نه؟
  بریم سراغ محمد ...
  در این که ادم با هوشی بوده که با گذشت ۱۴۰۰سال تونسته این همه طرفدار جمع کنه تردیددارید؟
  در این که در این قرآنی که شما بعد از کلی تحقیق و تفحص تونستی چند تا تناقض توش پیدا کنی تعصبی هم به خرج ندیم
  اما خودمونیم ده دوازده تا تناقض توی شش هفت هزار تا ایه میشه چند درصد دوست من؟
  اگه قصه های قر آن رو به عنوان رمان و افسانه ویا هر چی دیگه بخونیم قشنگ نیستن؟
  بعضی از دستورات اخلاقی و اجتماعی قران که در عصر جاهلیت عرب نوشته شده جالب نیست؟ (حالای عرب ها رو ببین وای به ۱۴۰۰ سال پیش )
  و..........
  حالا چیکار داری محمد پیامبر بوده یا نه؟
  چیکار داری قران از آسمون اومده یا نه؟
  چیکار داری حرف خداست یا یه نویسنده با هوش به نام محمد؟
  راستی کدوم شاه کار علمی و ادبی رو بر رسی کردی و تناقضی توش نبوده؟
  کی تور ات و انجیل و اوستا و ...... رو بررسی کردی که تناقض توش نبوده؟
  از خاکستری بشنو و کمی هم خاکستری نگاه کن ؛ نه سیاه سیاه و نه سفید سفید
  حد اقل بد نیست حرف های حسابشو بشنوی و بی حساب ها و تناقض ها رو بذاری کنار
  مثل هر کتاب دیگه ای که میخونی و بعضی مطالبش رو می پسندی و بعضی ها رو هم نه
  راستی اگه با این نگاه خوندیش خیلی بی معرفتی اگه بهم نگی چند درصدش مزخرف بود و چند درصدش حرف حساب ؟
  اگه حرف بی حساب زدم تو وبلاگم میتونی نظرت رو بگی.
  خوشحال میشم.
  همین جا منتظرم
  پیروز باشی و خاکستری

  پاسخحذف
 13. برای رد کردن خدا ( محمد!) هیچ نیازی به این همه تحقیق و تفحث نیست. فقط کافیه که یک سوال از خداباورها بپرسی :" خدا برای آفرینش زمین به 6 روز زمان نیاز داشته؛ پس خدا نیاز مند است" خدایی که نیاز مند باشد خدا نیست! حالا بعضی ها سفسطه میکنند و می گویند: منظور از روز دقیقاً مشخص نیست که چه ظرفی از زمان بوده! چون در زمان آفرینش روز و شب معنی نداشته و امکان دارد منظور دوران باشه یا هنگام یا...... جواب به این دوستان: منظور هر چه باشد بالاخره از عدد 6 استفاده شده و این نیاز خدا را میرساند که به 6 واحد ( حالا هرچیزی که شما بگید!) خدایتان نیاز به آفرینش داشته است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۴.۱۲.۹۰

   برای کسی که ایمان آورده هیچ سندی لازم نیست و برای کسی که نمیخواهد ایمان بیاورد هر بیانی کم است. شما کسی رو معرفی کن که بتونه زودتر از 6 روز جهان رو بیافرینه بعد برو اونو بپرست ما هم مریدت میشیم.

   حذف
  2. تسلیم امر خدا۲۱.۵.۹۳

   عزیز دلم سفسطه نکن-هر چیزی منطق میخواد. حتی خدا هم نمیتونه یک شتر رو از سوراخ سوزن رد کنه که نه شتر کوچیک شه نه سوزن بزرگ شه. چون امکان ناپذیره
   بنابراین آفرینش آسمانهاو زمین در 6 روز نیاز خدا به زمان نبوده بلکه نیاز آفرینش بوده خدا گفته باش و اونم شده. منتها اون برا شدنش وقت برده. تو چرا عظمت آسمون و قدرت خالقش رو نمیبینی که چندین میلیون کهکشان داره که فقط یه کهکشانش که زمین توشه میلیاردها ستاره داره که هر کدوم چند میلیون برابر زمین هستن و دوروبر هر کدوم چندین و چند صدو هزار سیاه هست و رفتی سراغ زمان خلقتش؟ اصلا توی مغز آدمیزاد نمیگنجه که این عظمت خالقی هم داره. یا چرا اصلا به آفرینش خودت فکر نمیکنی که یه سلول کوچیک بودی واین سلول هی تقسیم شده و هر گروه از تقسیماتش عضوی شدن و توی همون اعضا کلی سلولهای جداگانه با کار جداگانه شدن و کلی سیسم عصبی تشکیل دادن که اگه این سیمهای عصبی به هم وصل شن چند دور دور زمین میچرخه و...
   چرا سیستم بیناییت رو نمیبینی
   یا شنوایی یا تکلم
   به این راحتی حرف میزنی ولی تا حالا فک کردی که برای تلفظ یک حرف چه اتفاقی تو بدنت میافته؟ وقتی میخوای بگی خدا فقط برا خ مغز دستور میفرسته به عظلات گلو که تنک شن و ریه ها که هوا بدن بیرون که فقط یه حرف خ تلفظ شه حالا این حرف ها رو بذار کنار هم که بشه خدا. وحرفهای دیگه که بخواد یه جمله بشه که خدایا تو چقدر بزرگ و توانایی
   انقدر نذاریم نشانه های خدا برامون عادی بشه.
   هر لحظه زندگی نشانه های خدا رو میبینم.فقط کافیه یذره از عادت در بیاییم و عمیقتر فکر کنیم تا خدا رو بشناسیم
   دوست عزیز

   حذف
  3. ناشناس۲۶.۱۰.۹۳

   کی گفته خدا به 6 روز نیاز داشته شما کلمه نیاز رو از کجات در میاری ؟ خدا زمین رو در 6 روز آفرید نگفته که 6 روز نیاز داشنه تا بیافرینه !!!!

   حذف
  4. ناشناس۱۹.۵.۹۴

   یکی از کاربران گفته برای کسی که ایمان آورده هیچ سندی لازم نیست.خب خودش داره به زبون خودش اقرار می کنه که ایمان یعنی نفی هر سند و تفکر و تفحص.سند هر نشانه یا موجودیتیه که انسان رو به تفکر وا می داره.برای کسی هم که ایمان آورده تفکر جایز نیست و حتی گناه هم داره.

   حذف
 14. بهار۱.۷.۸۹

  مگه نمی شه چند کار در یک روز انجام بشه.
  ریاضیت معلومه ضعیفه ها
  اشتراک مجموعه ها رو تهی در نظر می گیری
  :))

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۹.۵.۹۴

   حالا حرف جنابعالی در ضعیف بودن ریاضی نویسنده صحیح.بقیه تناقضات رو چه طور توجیه می کنی؟با فحش و توهین به بقیه کاربرانی که موافق تناقضات و مخالف ایده های تو هستن؟

   حذف
 15. آرین۱.۷.۸۹

  سلام
  مطمئن باشین اگر فکر کنین به جواب همش میرسین
  درست نیست چون متوجه نمیشین همه چیز رو به بازی بگیرین
  موفق باشین

  پاسخحذف
 16. همایون۱.۷.۸۹

  ای بابا یه آدمی ظرف چند ده سال یه مشت عقایدش رو گفته یه سری هم حفظ کردن. بعد یکی پیدا شده همه رو یکی کرده گفته این قرآنه کلام خداست. حالا بعد ۱۴۰۰ سال میخوای توش مطالب چرند و متناقض و نادرست پیدا نکنی؟!

  پ.ن.) به هرحال سپاس! برای عده ای سودمند خواهد بود، اگر بخواهند که فکر کنند!

  پاسخحذف
 17. غوره۱.۷.۸۹

  سلام، اول اینکه این پست رو برای کسانی می نویسم که واقعاً می خوان بدونن نه اینکه از بنیان با همه چیز مخالف باشن.
  دوم، که اصل مطلب باشه:
  جونم واستون بگه که ما هم چندی پیش با این تناقضات سخت دست به گریبان بودیم که نکند رسماً سر کاریم تا اینکه یه مطلبی رو خوندم که عیناً می نویسم:
  "روزی یک عالم یهودی از حضرت علی سوال می کند که اگر قرآن معجزه خداست پس جواب شما برای این تناقض و اشتباه آشکار چیست که در قرآن در جایی مدت اقامت اصحاب کهف در غار 300 سال و در جای دیگر 309 سال ذکر شده؟ حضرت علی اینگونه جواب می دهند 300 سال به شمسی و 309 سال به قمری است" و این یعنی علم! یعنی در قرآن به این تابلویی تفاوت سالهای شمسی و قمری نوشته شده یعنی هر 300 سال شمسی معادل 309 سال قمری است!
  تازه اونجا بود که فهمیدم در پس این تناقض ها علم نهفته و درست شبیه یک معماست. به نظرم قرآن برای همه انسانها با سطوح عقلی متفاوت هستش. یکی که عامی هست در حد عقل خودش استفاده می بره و یکی که نابغه هست معما های اونو حل می کنه به نظرم برای همین توی اسلام گفته ارزش جوهر دانشمندان از خون شهیدان بالاتره چون وظیفه روشنگری به عهده اوناییه که بیشتر می فهمند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۴.۹۱

   دوست عزیز میشه شما اسم چند تن از این اندیشمندان دیندار رو نام ببری؟ من که هیچ اندیشمند دین داری رو نمیشناسم که اومده باشه از صحت و درستی دین و کتاب به اصطلاح مقدس دفاع کنه ولی میتونم اسم دهها دانشمند مطرح دنیا رو بیارم که دین رو مشتی چرندیات میدونن .

   حذف
  2. ناشناس۲۷.۷.۹۲

   دوست عزیز , به گفته شما ممکن است 2 *2 نشه 4 تا چون یک عدد ممکن شمسی باشه یک دیگه قمری. حالا نمی شود حواسه شونو جمع کنند همشو همون خیر سرشون قمری بکن که شکی پیش نیاد؟؟؟ احتمالا معجره اش به همین شکیاتش هستش!!!!

   حذف
  3. ناشناس۲۱.۵.۹۳

   آفرین لوب کلام همین بود

   حذف
  4. ناشناس۱۹.۵.۹۴

   وقتی بگی دیندار اندیشمند و یا اندیشمند دیندار مثل این می مونه که بگی کچل موفرفری یا پر از خالی.دین های عربی و سامی یه مشت مزخرفات و رندبازی ان برای فریب مردم بیچاره جهت نیل به اهداف خودشون و اون هم با کمترین هزینه مالی.

   حذف
 18. پاسخ:
  سلام و ممنون که مطالب رو مطالعه می کنین.
  در صورت امکان بفرمایید در کدام سوره و ایه مدت اقامت اصحاب کهف در غار ۳۰۰ سال و در کدامیک مدت اقامت اصحاب کهف در غار ۳۰۹ سال قید شده است؟
  زیرا که اساس مطالب ما بر پایه نص صریح قرآن و کتب تاریخی معتبر میباشد نه بر اساس روایات.
  با تشکر

  پاسخحذف
 19. غوره۱.۷.۸۹

  مطالب شما را که می خواندم فکر کردم با چه کند و کاوی قرآن را مطالعه و زیر و رو کرده اید که اینگونه تناقضات را بیرون کشیده اید و راستش را بخواهید به شما احسنت گفتم که چیزی را بدون مطالعه دقیق نمی پذیرید! اما این سوال شما در جواب من مرا شوکه کرد که شما چطور این آیه را ندیده اید!
  اما جواب شما: قرآن در سوره کهف از آیه 9 تا 25 به قصه اصحاب پرداخته است. و در آیه 25 ام دقیقآ زمان اقامت ذکر شده. "ولبثوا فی کهفهم ثلث مائة سنین وازدادوا تسعا" (آنان در غار خویش 300 سال توقف کردند و برآن 9 سال دیگر افزودند.)
  در ضمن در کتاب تورات نیز مدت اقامت ایشان 300 سال ذکر شده است که متاسفانه شماره روایت تورات را در ذهن ندارم. و منشا سوال آن عالم یهودی نیز از تورات و قرآن همزمان بوده و تناقض در بین دو کتاب و بین دو تکه از آیه مذکور و بر سر لفظ "وازدادوا تسعاً" بوده است.

  پاسخحذف
 20. پاسخ:
  سلام وممنون که مطالب را پیگیری میکنین.
  توجه کنین که شما در کامنت قبلی خود فرمودید:


  "روزی یک عالم یهودی از حضرت علی سوال می کند که اگر قرآن معجزه خداست پس جواب شما برای این تناقض و اشتباه آشکار چیست که در قرآن در جایی مدت اقامت اصحاب کهف در غار 300 سال و در جای دیگر 309 سال ذکر شده؟ حضرت علی اینگونه جواب می دهند 300 سال به شمسی و 309 سال به قمری است" و این یعنی علم! یعنی در قرآن به این تابلویی تفاوت سالهای شمسی و قمری نوشته شده یعنی هر 300 سال شمسی معادل 309 سال قمری است!


  در پاسخ سئوال ما به قرار ذیل :


  در صورت امکان بفرمایید در کدام سوره و ایه مدت اقامت اصحاب کهف در غار ۳۰۰ سال و در کدامیک مدت اقامت اصحاب کهف در غار ۳۰۹ سال قید شده است؟


  واما شما در پاسخ این سئوال نیز فرمدید:

  اما جواب شما: قرآن در سوره کهف از آیه 9 تا 25 به قصه اصحاب پرداخته است. و در آیه 25 ام دقیقآ زمان اقامت ذکر شده. "ولبثوا فی کهفهم ثلث مائة سنین وازدادوا تسعا" (آنان در غار خویش 300 سال توقف کردند و برآن 9 سال دیگر افزودند.)

  که ترجمه لغت به لغت ان به قلم اقای الهی قمشه ای می شود:

  (و انها ۳۰۰ سال و ۹ سال هم زیادتر درنگ کردند) که در مجموع می شود ۳۰۰+۹=۳۰۹ سال.

  ولی همچنان سئوال ما بی پاسخ مانده زیرا که ایه فوق اشاره به ۳۰۹ سال اقامت در غار کهف را دارد نه ۳۰۰ سال!!
  در صورتی که شما فرموده بودید:
  قرآن در جایی مدت اقامت اصحاب کهف در غار 300 سال و در جای دیگر 309 سال ذکر شده.

  واما سئوال دیگر که امیدوارم مانند سئوال اول بی پاسخ نماند:

  ایا اینکه خداوند تبارک وتعالی خالق کهکشانها وخورشید و ماه و.... می دانسته که تفاوت سالهای شمسی و قمری ۱۰ روز و ۲۱ ساعت است و هر ۳۰۹ سال قمری معادل ۳۰۰ سال شمسی است تا این حد شما شگفت زده کرده در حالی این محاسبات ساده از عهده هر انسانی که چهار عمل اصلی (جمع و ضرب و تقسیم و تفریق) را بداند نیز بر می اید؟ ایا این یعنی علم؟

  در کامنت های قبلی بارها و بارها توضیح داده شده (که ای کاش مطالعه میکردید) مجددا برای شما عرض می کنم که :

  پاسخحذف
 21. ادامه :
  چیستی و تعریف علم خود یک مبحث بزرگ علمی فلسفی است که آنرا "فلسفه علم" نامند. علم درباره بدست آوردن دانش دقیق و قابل اتکا از دنیای اطراف ما است، کلمه علم در عربی به چندین معنی است (عرب پرستها به این ویژگی زبان عربی فصاحت زبان عربی میگویند.)، به معنی دانستن، دانش و حتی آموختن و آموزیدن. اما در انگلیسی علم "Science" از ریشه لاتین "Scire" به معنی داشتن است. علم درواقع کشف کردن (و نه اختراع کردن) واقعیت هایی است که وجود و جریان کلی آنها بطور کلی مستقل از وجود انسانی و عوامل ادراک انسانی (حس، خیال و عقل) باشد و اگر مسئله و قضیه ای بر این اساس و مفهوم استوار باشد آن قضیه و مفهوم را را قضیه و مفهوم علمی گویند. میتوان مفاهیم را به علمی و غیر علمی و ضد علمی دسته بندی نمود.
  روش علمی را میتوان اینگونه خلاصه کرد:
  1- مشاهده جنبه هایی از دنیای اطراف
  2- ساختن تئوری سازگار با مشاهده
  3- ایجاد پیشبینی های آزمون پذیر در مورد این تئوری
  4- آزمودن پیشبینیها با آزمایش و یا انجام مشاهده های بیشتر
  5- ویرایش تئوری با توجه اطلاعات و دانسته های جدید
  6- بازگشت به مرحله سوم
  آزمودن در علم با هدف از بین بردن تئوریها و رد کردن و تختئه و ابطال آنها انجام میگیرد، یعنی یک کشف علمی وقتی انجام گرفته است که تئوریهای قبلی توسط شخصی ابطال گردند. بنابر این دانشمندان همواره در تلاشند که یافته ها و دانسته های دانشمندان قبلی را باطل کنند تا نظریات و یافته های علمی تازه تری به دست آورند و این خود غنی بودن علم است. هر آنچه علمی است ابطال پذیر است.
  بر خلاف باوری که عوام دارند هر آنچه یک نظر غیر قابل تردید تر باشد، آن نظر غیر علمی تر است، علم دنیای قطعیات نیست! مذهب و تخیلات مطالبی را بصورت قطعی و یقین مطرح میکنند و همین نکته ضد علم بودن آنها را نشان میدهد.
  علم عبارت است از انکشاف واقعیتی که وجود و جریان کلی آن بی نیاز از من و عوامل درک انسانی (حس، خیال، عقل) بوده باشد که با آن ارتباط برقرار نموده است. در عین حال قضیه و مساله ای را که از این نوع انکشاف حکایت کند قضیه علمی گویند. هر نظریه که با هیچ پیشامد قابل تصور نتواند مردود شود، غیر علمی است. ابطال ناپذیری، حسن یک نظریه نیست (که مردمان غالباً چنان تصور میکنند)، بلکه عیب آن است.
  قضیه علمی نه قابل اثبات است نه قابل رد، اگر چیزی بطور مطلق و قطعی غیر قابل رد کردن باشد آن چیز علمی نیست! نظریه فرضیه و تئوری هیچ کدام قطعیت ندارند و قطعیت در علم بی معنی است. علم دنبال قطعیات نیست بلکه بدنبال ظنیات است!
  تئوری بالاترین درجه ایست که یک پدیده علمی میتواند به آن درجه برسد هیچ چیز قطعی تر از یک تئوری در دنیای علم وجود ندارد، حتی به مفاهیم بسیار روشنی مثل سرعت نور، قضیه فیثاغورس، قوانین حرکتی نیوتون و... نیز در اصطلاحات علمی تنها تئوری میگویند. تئوری تا وقتی تئوری است که هیچ تئوری دیگر و یا دلیل مستدل و مستند دیگری در رد آن وجود نداشته باشد.
  خیلی از افراد به این گفته اساسی که پایه های علم را تشکیل میدهد اعتراض میکنند و میگویند در علم قوانین وجود دارد، قانون بالاتر از تئوری است، مانند قوانین سه گانه حرکتی نیوتون، قانون فیثاغورس، قانون سرعت نور و... اشتباه این افراد این است که نمیدانند در اصطلاح علمی، به قوانین فیثاغورس درون مثلث، تئوری قانون رابطه فیثاغورس و به قوانین نیوتون، تئوری قوانین نیوتون گفته میشود.
  یعنی این دانشمندان و متفکرین تئوریهایی را ارائه کرده اند که در آنها ادعا میشود قوانین و نظم مشخصی بین مسائلی وجود دارد، بنابر این قوانین را نباید با قطعیات اشتباه گرفت، در دنیای علم هیچ چیز قطعی نیست!
  ولی در کتب الهی همه چیز قطعی است!!! قضیه علمی نه قابل اثبات است نه قابل رد، اگر چیزی بطور مطلق و قطعی غیر قابل رد کردن باشد آن چیز علمی نیست پس در این کتب دنبال مطالبی که روزی نقض خواهند شد نگردید زیرا که راه را بیهوده رفته اید.
  با تشکر

  پاسخحذف
 22. غوره۱.۷.۸۹

  ممنون از پاسخ شما
  در مورد جواب سوال قبلی. بله منظور من تناقض در همین آیه بود که گویا به اشتباه جمله من باعث شده تعبیر به دو آیه مجزا شود که پوزش می خواهم ولی متذکر شدم که این تفاوت در تورات و قرآن غیر قابل انکار است و از ایجاد شبهه ای که کردم متاسفم.
  اما در مورد تعریف و استنباط شما از علم، تعریف شما از علم آنطور که پیداست حاصل مطالعه کتب صاحب نظران در علم و احیاناً تعبیر شخصی شماست که در هر صورت محترم است. اما انسان هرگز نمی تواند ادعا کند که به تمامی اسرار هستی واقف است واحیاناً تعبیر درستی از علم دارد و تعبیر او از علم به گفته شما قطعاً همین است چون در این صورت طبق استدلال شما این تعریف از علم به علت قطعی بودن فاقد جنبه و ارزش علمی خواهد بود، که اگر چنین باشد از همین آغاز را نشان از سطحی نگری انسان است. این تنها نمونه کوچکی بود از مواردی که من در مورد قرآن یا خودم پیدا کردم یا در متون مختلف به آن متذکر شده اند. با یک جستجوی کوچک در همین دم دست ترین منبع یعنی اینترنت ده ها مورد مطرح می شود. یک سوال از شما دارم و این سوال را صادقانه می پرسم و خواهش می کنم برداشت بدی از آن نکنید. آیا شما کلاً به وجود خداوند معتقد هستید؟ اگر خیر که دیگر بیش از این شما را به دردسر نیاندازم چون من نه پیامبر هستم و نه ادعای هدایت بشر را دارم (همین خودم را هدایت کنم بس است!) اما اگر پاسخ شما بلی است باید بپرسم که اگر طبق استدلال شما قرآن غیر معتبر باشد چه گزینه بهتری روبروی ماست؟ نگویید هیچ دینی لازم نیست چون درست مثل این است که پدر و مادر فرزند خودشان را در بدو تولد در جنگل رها کنند شاید آن بچه بر حسب اتفاق بلایی سرش نیاید و در عین سلامت بزرگ شود اما قطعاً از آدمیت به دور خواهد ماند. ما بقی ادیان الهی هم که همه از یک ریشه و به نظر من عین اسلام هستند و تنها چند آداب و رسوم ظاهریشان با هم متفاوت است (اشاره من اصل دین ها است نه مجریان آنها که به نظر من در تمام ادیان بیشتر کسانی که ادعای دیانت دارند از دین واقعی شان فرسنگ ها بدورند و این قطعاً شامل مسلمانان نیز میشود بلکه بیش از بقیه!) دوست دارم نظر شما را بدانم. در ضمن متاسفم که کامنت های شما را انقدر طولانی می کنم. این را پای مجادله نگذارید بلکه مثلاً گپ نیمه فلسفی!
  راستی یک جواب جالب خودم در یک سایت برای یکی از تناقضات قرآن پیدا کردم که شاید جواب یکی از سوالات شما هم باشد (البته در صورتی که پاسخ شما به سوال من خیر نباشد!) آنرا در کامنتی جداگانه می نویسم چون این یکی خیلی زیاد شد!!

  پاسخحذف
 23. غوره۱.۷.۸۹

  اشکال
  در سوره بقره آیه 115 گفته شده : یک مشرق و یک مغرب وجود دارد و در سوره الرحمن آیه 17 گفته شده : دو مشرق و دو مغرب وجود دارد و در سوره معارج آیه 40 گفته شده : چند مشرق و چند مغرب وجود دارد . به نظر شما این نوع بیان که تناقضش آشکار است ، سر کار گذاشتن مخاطبین نیست ؟
  جواب
  قبل از توضییح هر یک از آیات لازم است نکته ای را خدمت دوستان متذکر شویم
  نکته : مراد از مشرق و مغرب ؛ شرق و غرب عالم است که طلوع و غروب خورشید از آنجا صورت میگیرد .
  جواب :
  آیه اول : سوره بقره آیه 115 : لله رب المشرق و المغرب یعنی برای خداست مشرق و مغرب عالم
  توضییح : این آیه در مورد تغییر قبله است .چون قبله از طرف مسجد الاقصی به طرف مسجد الحرام تغییر کرده بود یهودیان ، مسلمانان را مسخره کرده و میگفتند : چرا شما قبله خود را تغییر دادید ؟ مگر میشود قبله را هم تغییر داد ؟! خداوند در این آیه میفرماید : لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله یعنی مشرق و مغرب برای خداست و به هر طرف که رو کنید همانجا رو به خدا دارید . در این آیه خداوند به یهودیان در مورد تمسخرشان تذکری داده و میفرماید : فکر نکنید که رو کردن به طرف خدا فقط در مسجد الاقصی امکان پذیر است بلکه مشرق و مغرب عالم از آن اوست . بنا بر این مراد از مشرق و مغرب در این آیه همان اصل شرق و غرب عالم است
  آیه دوم : سوره الرحمن آیه 17 : رب المشرقین و والمغربین یعنی او خدائیست که ربّ دو مشرق و دو مغرب است .
  توضییح : خورشید در هر روز از نقطه ای طلوع و از نقطه ای هم غروب میکند اما با توجه به حد اکثر میل شمالی خورشید در تابستان و میل جنوبی خورشید در زمستان در حقیقت دو مشرق و دو مغرب مختلف بوجود می آید که بقیه روز های سال در میان این دو میباشند . که همین امر باعث پیدایش فصول چهار گانه میشود که آن نیز موجب پیدایش بسیاری از نعمات الهی میشود . لازم بذکر است که از یکی از این دو میل تعبیر به مدار راس السرطان و از دیگری تعبیر به مدار راس الجدی میکنند .
  بنا بر این وجود دو مشرق و دو مغرب در این آیه یعنی حد اکثر میل جنوبی و شمالی آفتاب که در تابستان و زمستان روی میدهد که باعث بوجود آمدن فصول چهار گانه و به تبع آن بسیاری از نعمات الهی میشود .
  آیه سوم : سوره معارج آیه 40 : فلا اقسم برب المشارق و المغارب یعنی قسم میخورم به رب مشارق و مغارب
  توضییح : مراد از مشارق ؛ طلوع متعدد آفتاب از ناحیه شرق عالم در تمام روز های سال است و مراد از مغارب ؛ غروب متعدد آفتاب از ناحیه غرب در تمام روز های سال است و دیگر اینکه به گرد بودن زمین اشاره دارد چون تنها شکل هندسی که داری بینهایت مشرق و بی نهایت مغرب یکسان می باشد کره است و می دانیم این موضوع را گالیله چندین سال بعد از نزول قرآن ثابت کرد.
  خلاصه : مراد از یک مشرق و یک مغرب ، اصل وجود شرق و غرب عالم است و مراد از دو مشرق و دو مغرب ؛ حد اکثر میل جنوبی و شمالی آفتاب در طول سال است و مراد از چند شرق و چند غرب ، طلوع و غروب متعدد خورشید در روزهای سال است که از مشرق و مغرب صورت میگیرد و همچنین گرد بودن زمین.

  پاسخحذف
 24. پاسخ:
  سلام وممنون که مطالب رو پیگیری میکنین.
  ذکر ۲ مطلب :
  امیدوارم که دقت کرده باشین .همانطور که از نام وبلاگ پیداست ؛تناقضات قران؛ ما هم اشاره به همین تناقضات داریم که شما خود به تفصیل بدان پرداختید به قسمی که :

  سوره بقره آیه 115 : لله رب المشرق و المغرب یعنی برای خداست مشرق و مغرب عالم

  سوره الرحمن آیه 17 : رب المشرقین و والمغربین یعنی او خدائیست که ربّ دو مشرق و دو مغرب است .

  سوره معارج آیه 40 : فلا اقسم برب المشارق و المغارب یعنی قسم میخورم به رب مشارق و مغارب

  در نتیجه تناقض اشکاری در ایات مختلف برای تعداد مشرق و مغرب وجود دارد!! در واقع مقصود ما هم اشاره به همین تناقضات است.

  مطلب دوم :
  همانطور که قبلا عرض کردم انچه دوستان در کتب الهی کشف یا پاره ای از مواقع ؛اختراع؛ می کنند چیزی فراتر از علم ان زمان نیست زیرا که در باب استدلال شما و تایید عرایض بنده باید یاداوری کنم که:

  کلمه شرق در قران ۱۶ بار ذکر شده وهمین طور مشرق (اسم مکان ان)این ازمایش که شامل بررسی مکان طلوع خورشید به قسمی که هیچ دو روز متوالی از یک نقطه طلوع نمی کند برای شما و هر فرد دیگر امکان پذیر است که در قران نیز از ان به مشارق یاد شده است.
  و اما در قدیم اخرین نقطه شمالی طلوع خورشید را مشرق تابستان و اخرین نقطه جنوبی طلوع خورشید را مشرق زمستان می نامیدند (برای اثبات اینکه همه مردم انزمان از این مطلب اگاه بودند می توان به سبک معماری ساختمانها در سالهای دور برای برای بردن نهایت استفاده از انرژی خورشید اشاره کرد.)و می پنداشتند که دو مشرق وجود دارد.بدیهی است که حد فاصل بین این نقاط هم مشرقها نامیده می شده.
  و اما مطلبی به ذهنم امد که بسیار به استدلال شما از ایات قران در باب کروی بودن زمین شبیه است زیرا دوستی معتقد است که سعدی نیز از کروی بودن زمین مطلع بوده و انرا بوسیله این شعر اثبات می کرد:

  آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم .
  بدین شکل که منظور شاعر از ؛ گرد جهان ؛ اشاره به کروی بودن زمین است!
  دوست عزیز اگر بدنبال حقیقت می گردین این روش درستی نیست در مثالی که برای شما از شعر سعدی زدم بسیار شبیه است به استدلالهای دوستانی نظیر شما که قسط پردازش و استنباط از مطالب گنگ به نفع و یا اثبات عقاید شخصی خو د دارند.

  در اخر اگر استدلال شما از قران برای کروی بودن زمین صحت داشته باشد بازهم منکر وجود تناقض در قران نمی باشد که در جایی از یک مشرق و مغرب در جایی از دو مشرق و مغرب و در جای دیگر از مشرقها و مغربها یاد کرده است.
  موفق و پیروز

  پاسخحذف
 25. ر.ن.ف۲.۷.۸۹

  در مورد (1):آیا در این آیه 2 روز و 4 روز و 2 روز متوالی بیان شده است؟اگه کمی دقت کنیم در مییابیم که منظور خداوند از بیان این آیه خلقت هر رکن جهان در یک مدت زمان مشخص است.او گنبد آسمان را در 2 روز خلق کرد.(فقط 2 روز!)زمین را در 2 روز آفرید.نمیتوان طبق این آیه گفت که زمین و آسمان جدا خلق شدند.شاید در خلال آفرینش زمین آسمان پدید آمده.در نهایت 6 روزه این جهان بر پای گشت.

  در مورد (3):تناقضی وجود ندارد.هیچ آفریده ای یارای تغییر آیات الهی را ندارد.
  آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم

  در اینجا خداوند خود تغییر دهنده ی آیات و سخنانی است که به مناسبت شرایطی (در زمانی خاص)بیان شده و گذشت سالها لزومش را از بین برده.اگر تاریخ به عقب بازگردد باز همان آیات (بدون تغییر)نازل میشود.

  درمورد(4):خداوند بنی اسراییل را در دوران خود برتری داد و نعمت های فراوان عطا کرد.اما آنها نه تنها شکر نعمت نکردند بلکه کفران نعمت ثمره ی کارشان بود.پس ارزش خود را از دست دادند.در اینجا می توان به حوادث آن دوران اشاره کرد:موسی (ع)رهبرشان گردید و به واسطه ی همان الطاف الهی از چنگال فرعون رهاییشان داد(معجزه ی شکافته شدن رود نیل و...)اما آنهنگام که 40 روز به خلوتگاهی برای عبادت پناه برده بود قوم بنی اسراییل گذشته را فراموش کردند و گوساله ی سامری خدایشان گشت!!!!

  در مورد(6):1-صیحه = فریاد=صدای صور اسرافیل
  2- قیامت با شنیدن صدای صور اسرافیل آغاز میشود اما آیا تنها صدایی که آن روز شنیده میشود صور اسرافیل است؟امکان شنیدن صدای رعد اندک زمانی بعد وجود ندارد؟

  در مورد(7):آیات مشابه به آفرینش اولیه انسان اشاره دارد و ذاتش را گوشزد میکند(آدم(ع)از گل خشک سفال آفریده میشود)اما روند تولید مثل تعبیه شده در بدن او و حوا به گونه ایست که نطفه ی فرزندان را در آب ایجاد میکند.هر یک در مرحله ای به کار برده شده و تناقضی به همراه نخواهد داشت.

  پاسخحذف
 26. پاسخ:
  سلام.
  مورد۱-اول باید خدمتتون بگم که دنیا در چند روز!!! افریده نشده زیرا که:
  تئوری بیگ بنگ(مهبانگ) برجسته ترین تئوری علمی است که تاکنون در مورد پیدایش جهان ارائه شده است. به طور تخمینی انفجار بزرگ در حدود 15 میلیارد سال گذشته رخ داد. با اینکه بشر سالیان سال است که در جستجوی درک پیداش جهان است اما تنها در طی 50 سال گذشته توانسته است که به پاسخ برخی از سوالات در باره پیدایش جهان و عالم گیتی دست یابد.

  در طول این سالیان تمدنهای مختلف با به وجود اوردن گونه های مختلف کیهان شناسی سعی بر ان داشته اند که فلسفه هستی و پدیده های که در طبیعت و اسمان تاریک رخ میدهد را روشن سازند. به طور قابل ملاحظه بعضی از عقاید مطرح شده از بعضی جهات به واقعیات نزدیک بوده اند.
  به طور تخمینی 15 بیلیون سال پیش تمامی مواد و همچنین فضا در یک حجم کوچک و بسیار داغ فشرده شدند
  ودر کمتر از یک ثانیه شروع به انبساط کردند که همچنان ادامه دارد.

  قبل از انفجار بزرگ چه اتفاقی افتاد؟ تا به حال کسی جواب این سوال را نمی داند اما نظریات گوناگونی در این باره وجود دارد.به عقیده برخی لکه اولیه به وسیله نوسانات کوانتوم در خلاء به وجود امد برخی دیگر بر این باورند که لکه اولیه در اثر اتفاقاتی که در کیهانی دیگر روی داده به وجود امده.عده ای دیگر بر این باورند که کیهان خودش را در طول تریلیونها سال بازسازی می کند و هر بار که دو تا از ابعاد با هم برخورد می کنند انفجار بزرگ رخ می دهد و البته نظریات دیگری هم وجود دارد.

  سعی ما در اینجا این است که تا جایی که علم امروزی قادر به ان است وقایعی را که منجر به پیدایش هستی شد توضیح بدهیم.اولین 3 دقیقه
  در ثانیه 0 : در حال حاضر قبل از انفجار بزرگ کیهان خیلی داغ و غلیظ است. قوانین فیزیک هنوز قابل کاربرد نیستند. در لحظه ایجاد حداقل 10 بعد برای شکل دادن به کیهان به وجود می ایند. از این ابعاد تنها 4 بعد به وجود خود ادامه می دهند که ما انها را می شناسیم: 3 تا از ابعاد فضا و یک بعد زمان.

  در نتیجه روی دادن انفجار بزرگ فضا منبسط شده و سپس خنک می گردد در این حین نطفه حوادث مهم بسته می شود که به اختصار انها را مرور می کنیم....

  ثانیه : 0.0000000000000000000000000000000000000000001 (10-43)
  گرانش یا جاذبه که یکی از 4 نیروی بنیادیست پدیدار می گردد.

  ثانیه : 0.0000000000000000000000000000000001 (10-34)
  ماده تشکیل می شود قطعات ساختاری مانند ذرات کوارک لپتون فوتون و نوترون به کیهان سرازیر می شوند. قابل یاد اوریست که در این لحظه کیهان به اندازه یک هندوانه می باشد.

  ثانیه : 0.000006 (10-6)
  کوارک ها به همدیگر می پیوندند در نتیجه پروتون و نوترون به وجود می ایند. پروتون و نوترون که هر کدام از 3 کوارک تشکیل شده اند ذرات اصلی در هسته تمامی اتمها می باشند.

  پاسخحذف
 27. در دقیقه 3: در ابتدا به دلیلی که هنوز هم برای دانشمندان معلوم نیست یک الکترون به وجود آمد این الکترون با جذب انرژی با یک الکترون دیگر ترکیب شد و یک پروتون به وجود آورد این الکترون و پروتون با هم دیگر سایر اجزای اتم از قبیل پوزیترون میون و ... را پدید آوردند و بدین ترتیب اولین عنصر ( هیدروژن) تشکیل شد.

  هیدروژن های تشکیل شده با پدیده های هم جوشی باعث به وجود آمدن عناصر سنگین تر از قبیل هلیم و لیتیم (که سبکترین عناصر می باشند) شدند. از با هم بودن این عناصر جرمی تشکیل شد که به تدریج با آزاد کردن انرژی به اجرام کوچک تر تجزیه میشد ( این فرآیندها چند صد میلیارد سال طول کشیده است) اما یکی از این اجرام بسیار سنگین به علت فراوانی انرژری درونی حاصل از هم جوشی و شکافت هسته ای به یک باره منفجر شد و اجزای کوچک تری با ثبات اتمی بیشتر نسبت به جرم اولیه پدید آمدند.  بعد از 300 هزار سال:
  میانگین دما به 3000 درجه کاهش یافته است (برابر با 5000 درجه فارنهایت). الکترونها قادر به ماندن در مدار هسته هستند . اتمهای هیدروژن و هلیوم سر انجام سوخت ستارگان را به وجود می آورند.

  بعد از یک ملیون سال:
  تا این زمان کیهان کدر و مات بوده است وغیر قابل رویت و این به دلیل فزونی الکترونهای رها شده است هنگامی که بیشتر الکترونها در مدار هسته قرار میگیرند کیهان شفافتر شده و دیدن آنسوی کیهان ممکن می شود . زمان زیادی طول خواهد کشید تا کسی برای دیدن در پیرامون باشد......

  نزدیک شدن به یک میلیارد سال
  در این زمان کیهان که هنوز در مراحل اولیه گسترش است از ابرهای غول پیکر هیدروژن و هلیوم که به طور نا برابری در فضا هستند تشکیل شده است .اما رخداد شگرفی در شرف وقوع است. چیزی بهت انگیز و با عظمت در هر دو پیچیدگی و سادگیش....
  000 400 سال بعد از انفجار بزرگ کیهان شفاف می شود. ذرات بوجود امده از انفجار بزرگ ( الکترون پروتون و نوترون ) با همدیگر ترکیب شده و اتمها را بوجود می اورند ( بیشتر هیدروژن و مقداری هلیوم و مقدار کمتری لتیوم ).

  به این دلیل که اتمها از نظر بار خنثی می باشند ( بر خلاف الکترون که بار منفی و پروتون که بار مثبت دارد) انها در حرکت ذرات نور ( فو تونها ) که حالا می تواند مسافت طولانی را طی کند دخالت نمی کنند. امروزه اولین فوتونها از ان زمان را هنوز می توان به عنوان ارتعاشات امواج ریز کیهانی مشاهده نمود.

  پاسخحذف
 28. به وجود امدن کهکشانها:
  جاذبه گرانشی به تدریج بی نظمی هایی را در تراکم ( چگالی ) مواد تشدید می کند. در نتیجه نواحی از فضا با تراکم بیشتر به وجود امده امروزه ما این نواحی از فضا را کهکشان می نامیم.

  |پیدایش اولین ستارگان:
  اتمهای هیدروژن و هلیم در مناطق موضعی با تراکم بیشتر متمرکز شده اند این جاذبه گرانشی است که سرانجام منجر به وجود امدن مناطقی با تراکم شدید فشار زیاد و درجه حرارت بسیار زیاد می شود در نتیجه هسته اتمهای هیدروژن با همدیگر ترکیب می شوند. این باعث می شود که هیدروژن به هلیوم تبدیل شده و بخشی از جرم اولیه به انرژی تبدیل گردد. منظور از انرژی در اینجا گرما و نور می باشد. بدین گونه اولین ستارگان بوجود امدند.

  پیدایش ارکانی از حیات:
  اولین ستارگان هزاران مرتبه از خورشید ما سنگین تر هستند. طول عمر آنها نیز از خورشید کمتر می باشد زیرا هیدروژن خود را تنها در طی چندین میلیون سال مصرف می کنند. موقعی که ذخیره هیدروژن انها تمام شود این اولین ستارگان در فرایند فروپاشی قرار می گیرند در نتیجه این فروپاشی واکنشهای هسته ای دیگری روی می دهد که باعث به وجود امدن عناصر سنگین تر مانند کربن نیتروژن اکسیژن و ... می شود. لازم به یاداوری است که وجود این عناصر برای ادامه حیات لازم است و بدون انها حیات موجودات زنده ممکن نیست. وجود این عناصر باعث انفجار ستارگان شده و سوپر نوا یا ابر نواختر به وجود می اورد. انفجار ستارگان همچنین ذرات سنگینی را که نامبرده شد به فضای کهکشانی پراکنده می کند.

  پیدایش دومین نسل از ستارگان:
  امواج شوکی از سوپر نوا منجر به فروپاشی ابرهای مجاور که از گاز تشکیل شده اند می شود. ستارگانی مانند خورشید که از دومین نسل به وجود امده ستارگان می باشد بدین ترتیب به پدید آمده اند. ستارگان به وجود امده در مقایسه با نسل اول جرم کمتر و عمر بیشتری دارند ( عمر انها بیلیونها سال است در مقایسه با نسل اول که میلیونها سال عمر کردند ) ستارگانی که امروز می بینیم همگی از این نسل هستند.

  کهکشان ما راه شیری می باشد که احتمالا" از 400 بیلیون ستاره تشکیل شده است که به طور تقریبی 100هزاز سال نوری قطر دارد ( 1 سال نوری تقریبا" برابر با 6 تریلیون مایل است ) عقیده برخی بر ان است که کهکشان راه شیری در حدود 8 بیلیون سال پیش به وجود امد در حالی که برخی دیگر تاریخ پیدایش ان را 14 بیلیون سال پیش می دانند. این کهکشان از مجموعه ای از کهکشانهای کوچکتر تشکیل شد.

  بیلیون سال پیش:
  پیدایش سیستم خورشیدی: محتمل این است که امواج شوکی از سوپر نواهای مجاور محرک اغاز فرایند فروپاشی گرانشی (بعضی از آن به عنوان چگالش یا تغلیظ نام می برند ) باشند این فرایند باعث ایجاد سیستم خورشیدی از ابرهای گاز هیدروژن به نام نبولا ( توده های عظیم گاز و گرما بین فواصل ستارگان ) می شود. نبولا متشکل از عناصر سنگین که به جا مانده از انفجار سوپر نواها می باشد است. با انقباض این نبولا ها, چرخشی به شکل دیسکی چرخشی به نظر می رسید. ( دلایل همانند دلایلی است که برای توضیح دیسک مانند بودن کهکشانها اورده شدند). بیشترین تراکم جرم در مرکز بود که به خورشید تبدیل گشت. خرده های باقی مانده هم به زمین و سایر سیاره ها تبدیل گشتند.

  پیدایش ماه: زمانی که ریزه های باقی مانده به سیارگان تبدیل می شدند شیئی به اندازه مریخ به زمین برخورد کرد.این شیء خودش در زمین فرو رفت اما بخشهایی از لایه های بیرونی زمین بخار شد و به فضا پس زده شد . قسمتی از این مواد پس زده شده بعدا" به زمین برگشت در حالیکه باقی مانده با همدیگر ترکیب شده و ماه را به وجود اورند. سطح زمین سرد می گردد ذرات زمین ( مقدمتا" اهن و مگنزیوم )متمایل به فرو رفتن به لایه های عمیق بودند در حالیکه ذرات سبکتر ( مقدمتا" اکسیژن و سیلیکون ) به سوی سطح شناور گشتند. جایی که انها یکپارچه و سفت شده و به پوسته زمین تبدیل شدند. این پوسته در مناطق اقیانوس به اندازه نصف دوجین و در مناطق قاره ای یک دو جین ضخامت دارد.
  حرکت لایه های زیرین صخره های گداخته باعث راندگی مناطق شناور در بالا در طی چندین بیلیون سال اینده می شود. اینها با همدیگر برخورد کرده و به طرف زیرین یکدیگر رانده می شوند.

  پاسخحذف
 29. ومطلب دوم اینکه دوست عزیزم اسمان جرم ندارد تا بحال چندین بار این موضوع مطرح شده است بهمین خاطر مجددا عرض کردم.!!
  و در مورد توجیه شما که قصد دارید ان ۲ روز که اضافه امده را ملا خور کنید هم باید بگم ما اینجا نیازی به توجیه نداریم که شما چنین قصدی را تعقیب می کنید.قصد ما پرده برداشتن از حقایق است .
  در مورد۳ - اتفاقان خیلی هم تناقض وجود دارد !! به این ایه توجه کنید:
  انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست. (سوره یونس.آیه64)
  در کنار متضاد ان:
  هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است. (سوره بقره.آیه106)

  در مورد۴- نیاز به مطالعه تاریخ دارید که من نیز بخشی از ان را در همین وبلاگ مطرح کردم.تا انزمانی که امید به گرویدن یهودیان بدین مبین اسلام بوده از انان تقدیر شده و حتی برای متمایل کردن انان به اسلام قبله مسلمین نیز مانند انان بوده ولی بعد از قدر ت گیری نسبی مسلمانان و نیاز مسلمانان به غارت دارایی های انان وضعیت فرق کرده!!!

  در مورد۶- قبلان خدمتتون گفتم این قبیل توجیه جواب سوالات من نیست شما باید بفرمایید که به چه علت منادی قیامت که از جانب خدا مطرح شده هر بار به گونه ای توصیف شده!!!!

  در مورد ۷ - مجبورم مجددا تئوری تکامل یا نظریه داروین را مطرح کنم که اگر نمی دانید بیشتر بدانید که انسان از گل افریده نشده و پیدایش انسان خلق الساعه نبوده!! در ضمن ایه ای که ما ذکر کردیم منظور ایه از ( آب )نطفه و منی نبوده .انچه در عربی معنی نطفه و منی می دهد در سوره (علق) مطرح شده و ربطی به این ایه ندارد. به تئوری تکامل و نظریه داروین توجه کنید:

  قدیمی‌ترین نوشته‌ای که به بحث درباره آفرینش جانداران پرداخته در تورات آمده است. بر اساس این نوشته خداوند جهان و جانداران ساکن آن را در شش روز آفریده و آدمی آخرین آفریده او است. نظریه‌های بعدی عبارت بودند از خلق‌الساعه و ثبوت انواع که تا قرن 18 و 19 تائید می‌شدند. فرانچسکو ردی پزشک ایتالیایی قرن 17 نخستین کسی بود که مدارکی علیه نظریه خلق‌الساعه بدست آورد. وی با استفاده از آزمایش نشان داد که موجود زنده نمی‌تواند از مواد بی‌جان پدید آید. در قرن 19 اعتقاد به خلق‌الساعه با کمک آزمایشهای پاستور روی باکتریها از اعتبار افتاد.

  نظریه لامارک در مورد تکامل
  در قرن 19 اندیشه پیوستگی جانداران و پیوستگی تاریخی آنها یعنی نطریه تکامل به فکر معدودی از متفکران رسیده بود. یکی از تئوریهای مهم تکاملی از لامارک زیست شناس فرانسوی است که به سال 1809 به چاپ رسید. لامارک برای بیان چگونگی وقوع تکامل دو نظریه استعمال و عدم استعمال اندامها و ارثی بودن صفات اکتسابی را عنوان کرد. وی مشاهده کرده بود که اگر اندامی از بدن یک جاندار استعمال می‌شود بزرگتر و کارآمدتر می‌شود و اگر عضوی بکار نیفتد کوچک می‌شود و تحلیل می‌رود.

  بنابراین جاندار در نتیجه ناهماهنگی در استعمال و عدم استعمال اندامهای مختلف بدن در طول عمر خود ممکن است تا حدی تغییر یابد و بعضی از صفات را کسب کند. لامارک این گونه صفات را وراثتی و قابل انتقال به اخلاف می‌پنداشت. این تئوری بسیار موفقیت آمیز بود و به اشاعه اندیشه تکامل کمک بسیار کرد. اما سرانجام معلوم شد که نظر لامارک نادرست است. چون هر گونه تغییری که بر اثر استعمال یا عدم استعمال یا به هر علت دیگر در سلولهای دیگر بدن به غیر از گامتها رخ دهد تاثیری در ژنهای سلولهای زاینده نخواهد داشت و قابل انتقال به نسل بعدی نیست.

  پاسخحذف
 30. نظریه داروین-والاس در مورد تکامل
  در سال 1858 داروین و والاس باهم تئوری جدیدی درباره تکامل اعلام داشتند که جانشین تئوری لامارک شد. داروین این تئوری جدید را پروراند و به صورت کتابی تنظیم کرد. این اثر معروف که به نام اصل انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا بقای نژادهای مناسب در تنازع بقا است در سال 1859 انتشار یافت. داروین و والاس محیط را علت اصلی انتخاب طبیعی می‌دانستند، یعنی محیط تدریجا جانداران دارای صفات نامساعد را از بین می‌برد و جانداران دارای صفات مساعد را حفظ می‌کند. پس از گذشت نسلهای زیاد و متوالی و تاثیر مداوم انتخاب طبیعی ، سرانجام گروهی جاندار یک صفت یا تعدادی صفات جدید و مساعد را به درجه‌ای جمع خواهد کرد که به صورت گونه‌ای جدید از گونه اجدادی ظاهر خواهد شد.

  همواره این سوال مطرح می‌شد که منبع این تفاوتهای فردی مهم چیست؟ و تفاوتهای فردی چگونه بوجود می‌آیند. اینجا بود که داروین ناگزیر شد به نظریه لامارک یعنی وراثت صفات اکتسابی پناه ببرد. اما تدوین پاسخ درست مربوط به تفاوتهای فردی شش سال پس از انتشار کتاب اصل انواع و هنگامی آغاز شد که مندل قوانین وارثت را اعلام داشت. ولی حاصل مطالعات مندل بیش از 30 سال در ابهام نادیده ماند و پیشرفت شناخت مکانیسمهای تکاملی نیز به همان نسبت به تاخیر افتاد. انتخاب طبیعی فقط به عنوان بخشی از مکانیزم تکامل شناخته شده است. زیرا داروین مانند لامارک در شناسایی علل ژنتیکی تغییرات تکاملی توفیق بدست نیاورده بود. داروین و والاس توضیحی ناقص از تکامل عرضه داشتند، اما بطور کلی آنان نخستین کسانی بودند که جهت درست تکامل را نشان دادند.

  تکامل فرایند دو مرحله‌ای
  گوناگونی ژنتیکی
  مکانیزم تکامل را می‌توان اثر انتخاب طبیعی بر تفاوتهای ژنتیکی که در میان افراد یک جمعیت ظاهر می‌شوند، دانست. جمعیت ، گروهی از افراد یک نوع جاندار است که در یک محل زندگی کرده و باهم زاد و ولد می‌کنند و ژنها آزادانه در میان آنها توزیع می‌شوند. گوناگونی ژنتیکی ممکن است از نوترکیبی حاصل از تولید مثل جنسی ، از جهش یا از هر دو این پدیده‌ها ناشی نشود. اگر چنین جاندارانی باقی بمانند و اولاد بیاورند، در آن صورت خاصه‌های ژنتیکی جدید آنها در خزانه ژن جمعیت باقی خواهد ماند. این تازه‌های ژنتیکی در طول نسلهای متوالی می‌توانند در تعداد بیشتر ی از افراد جمعیت یا در همه آنها گسترش یابند.
  تولید مثل افتراقی
  مفهوم واقعی انتخاب طبیعی ، تولید مثل افتراقی است. یعنی بعضی از افراد یک جمعیت بیش از دیگر افراد آن اولاد به جا می‌گذارند و نسبت به افرادی که اولاد کمتری از آنها می‌ماند، درصد بیشتری از ژن به خزانه ژنی نسل بعد ، انتقال می‌دهند. اگر تولید مثل افتراقی در طول چند نسل ادامه یابد، آنهایی که فرزندان بیشتری تولید می‌کنند، تدریجا سهم بزرگتری از افراد کل جمعیت را بوجود خواهند آورد. در نتیجه ژنهای آنها در خزانه فزونتر خواهد شد. پس امکان دارد صفت جدیدی که در یک فرد جاندار پدید می‌آید، از راه تولید مثل افتراقی و به مرور زمان ، به صورت خصوصیت استاندارد تمامی یک جمعیت درآید.

  پاسخحذف
 31. مهرنوش۲.۷.۸۹

  سلام
  خوبی؟
  خیلی جالب بود
  میگم اینا که قرآن رو نوشتند نکردن حداقل یه بار از روش مطالعه کنند که حداقل کمتر اشتباه و تناقض داشته باشه!

  یکی بره قرآن رو ویرایش کنه و جلد دومش رو بیاره!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۷.۷.۹۲

   راست می گیا ! دست شما درد نکنه. خودشون همش میگن نشانه هایی است برای آنان که فکر می کنند. اما چرا خودشون کمی فکر نکردن کخ باید یکبار بخونن که این شکیات پیش نیاد؟؟

   حذف
 32. باربد۲.۷.۸۹

  یک بازی پرشورو هیجان به پایان می رسدو همه چیز فرومی پاشد

  و من سرچشمه ویرانی تو در خود هستم

  رگهایت از ترس بیرون می زنند , و تمامی تاریکیها را می مکند

  چیزی که منتهی به ساختار مرگ برایت می شود

  مرا بچش خواهی دید ، که بیش از خواسته ی توست

  تو خود را وقف راهی کرده ای ، که من با آن تو را می کشم !


  با سرعت بیشتری خزیده به سویم بیا و از اربابت اطاعت کن

  زندگیت سریع تر می شود ، از اربابت اطاعت کن

  ارباب ، من ارباب عروسکهای خیمه شب بازیم که بندهایت را به هر سو می کشم

  من ذهن تو را هم می ریزم و رویاهایت را از بین می برم

  رویاهایی که خود کور کرده ام و تو نمی توانی ببینی

  فقط مرا صدا کن ، چون فقط من صدای فریادت را می شنوم

  ارباب ، ارباب ... فقط مرا صدا کن ، زیرا صدایت را خواهم شنید  راهت را به زور باز کن ، هیچ گاه خیانت نخواهد کرد

  زندگی مرگ بار واضح تر می شود

  درد فقط مال توست ، این راه و رسم سیاه روزی است

  صبحا نه ات را بر روی تکه ای آینه خرد کن

  مرا بچش خواهی دید ، که بیش از خواسته ی توست

  تو خود را وقف راهی کرده ای ، که من با آن تو را می کشم !

  ارباب ، ارباب !


  کجایند آن رویاهایی که به دنبالشان بودم ؟

  ارباب ، ارباب !

  تو فقط وعده های دروغین داده بودی

  صدای خنده و قهقهه تو ، تنها چیزیست که می شنوم و می بینم

  خنده هایی بر گریه های من.....

  پاسخحذف
 33. ایماندار۲.۷.۸۹

  سلام . اگر اشتباه نکنم شما باید مسیحی باشید .
  اشکالاتی را که مطرح کرده اید ، مسایل کهنه ای است که قرن ها پیش مطرح شده و پاسخ های متعددی نیز از سوی مفسران قرآن بدان ها داده شده است . اگر به خودتان زحمت می دادید تفسیر آیات را بخوانید مشکلتان حل می شد . پاسخ این مطالبی را که از سایت افشا در اینجا کپی کرده اید ، بارها داده شده است . از جمله می توانید به این آدرس ها مراجعه کنید و پاسخ خود را ببینید:
  http://pasokh1.persianblog.com/
  http://www.ghorany.parsiblog.com/

  در پاسخ به این وبلاگ شما منتظر وبلاگ من در زمینه اشکالات کتاب مقدس خودتان باشید .

  پاسخحذف
 34. بی ایمان۲.۷.۸۹

  خدمت دوست ایماندارمون عرض می کنم :

  اگر در وبلاگی که ادرسش را دادید. توانسته اید جواب اشکالات قران را بگیرید. به نظر من شما به یک تست هوش نیازمندید!

  زیرا که مسایل مطرح شده در وبلاگ مورد نظر یک مشت توجیه می باشد که اخوندها استاد انند.

  از باب اطلاع عرض می کنم که ضریب هوشی چهارپایان در حدود ۱۸ است ولی مال شما را نمی دانم!!!

  پاسخحذف
 35. محسن۲.۷.۸۹

  با درود من به تفکر انداختید می خوام بیشتر بدونم

  پاسخحذف
 36. Farshooshtar۲.۷.۸۹

  برای آیات متشابه و متضاد
  1- لطفا به بحث روابط طولیو عرضی در فلفسه مراجعه کن! مراتب هم طولی هستند هم عرضی
  2- آقای دکتر شریعتی در این مورد کلی حرف زده (از دیدگاه قرآن و مذهب و فلسفه) شامل خیلی از آثارش میشه که همرو اسم نمیبرم.... اما در تایید و تکذیب این نتیجه‌ات از ((مذهب علیه مذهب)) شروع کن
  3- عرفان : هیچ کس یعنی همه کس، همه کس یعنی هیچ کس
  4- بله! کاملا درسته مثل هابیل و قابیل که هردو بنی آدمند!
  5- بازم خوبه یه جایی رو پیدا نکردی که نوشته باشه شیطان هم سجده کرد!....اجازه بده یاد آوری کنم در جایی ذکر نشده که فرشته‌ها نوعی از جن نیستند.. (جن‌ها هم خوب و بد و عرفان و تکامل و...دارند) دوم که یادت باشه آدم خودش تغییر ماهیت میده!
  6- معذرت می‌خوام! تضادش کجا بود؟ لطفا به مبحث هارمونی و حدت در موسیقی مراجعه کن
  7- ببین من به نوشته‌هات اعتماد میکنم نمیرم قران باز کنم باشه؟ تو هم دصرف نکن در معانی باشه؟ اما خودت رو نگاه کن. بدنت همین الان شامله تمام اون‌ها هست
  8- برعکس... به نظرم مشخصه! تو بحث شبکه‌های کامپیوتری ما یه بحثی داریم تحت عنوان Enterprise Network.. نگاهتو Enterprise کن.. درست میشه
  9- کروی بودن یکیشه... البته من نظر علما رو نمیدونم.. تو بهتر میدونی... اما لطفا یه نگاهی به مباحث مربوط به جهانهای موازی بنداز
  10- خیلی خوبه.. نکته جالبیه... اما معذرت میخوام... میشه بگی ملاک نیت پاک چیه؟ اگه تو میفهمی بگو... اگه نمیفهمی بگذار اونکه ادعاشو میکینه میفهمه (خود خدا!) تشخصی بده دقت بکن که در ادامه هم گفته (آنکس که در حال کفر بمیرد!)
  11- بابا تواصلا ازفرمول E=mc2 باخبری؟؟؟ نه این فرمول رو بی‌خیال اصلا... بشین قوانین علت و معلول رو در قانون فیزیک نیوتنی بخون
  12- متن آیه‌ها رو با دقت بخون نظرت عوش میشه

  دوست من... یادت باشه! من هیچ نگاهی به ترجمه و یا متن اصلی آیات نکردم و تنها به نوشته‌هات اعتماد کردم... بدون مطالعه و ... و صداقت اونها رو به عهده خودت میگذارم... بیا پیش من و افکارم نقد کن...
  موفق باشی

  پاسخحذف
 37. پاسخ:
  ممنون که مطالب من رو خوندید.
  شما من رو به یاد سفسطیون می اندازید. اسا سان در مطالبی که نوشتید به اصل بحث من اشاره نمی کنید و با ذکر قوانین فیزیک و کتبی که هیچ ربطی به سوال من ندارد استدلال می کنید(از مطالبی که برای همه شناخته شده است استفاده می کنی و در انتها نتیجه می گیری که ماست سیاه است) بدین مضمون :
  ۱-تعریف روابط طولی و عرضی: خاک و اب و هوا در کنار هم برای رشد گیاه (عرضی) قلم و دست و فکر برای نوشتن (طولی) این روابط چه ربطی به این تناقض در قران دارد که در جائی خلقت را در ۶ روز و در جائی ان را در ۸ روز عنوان کرده.
  ۲- اقای شریعتی این مطالب را توجیه کردند زیرا اگر فرق بین سوره های مکی و مدنی را بدانید خواهید فهمید محمد قبل از بقدرت رسیدن در حد یک مصلح عمل می کرده و پس از بقدرت رسیدن یک حاکم جبار .
  ۳-هر چند با این سفسطه شما مشکل دارم (هیچ کس یعنی همه کس!!!) تشابه کلامی تعریف شما با متن ایه مذکور ربطی به سوال من ندارد.اینکار را در سایتتون بارها انجام دادید( بندگی همان بنده ای است مثل خستگی که همان خسته ای است.یعنی تو بنده یکی هستی این استدلال شما بیشتر شبیه یک معجزه است.)
  ۴-در قران ذکر نشده که در بنی اسرائیل عده ای بنده خوب یا بد وجود دارد بلکه بطور کل از قوم بنی اسرائیل یاد شده .در جائی گفته انان را بر همه خلق برتری دادیم ودر جائی دیگر گفته هر جا بروند محکوم به ذلت و خواری هستند هم در این دنیا هم در ان دنیا.
  ۵-اتفاقان اگر قران را مطالعه کنید فرشتگان با جن فرق دارند و این دو از هم تفکیک شدند .حتی وظایفشون با هم فرق داره .در ضمن فرشتگان ۲-۳-۴ بال و پر دارند و اعمال نیک وبد انسان را یاداشت می کنند.حتمان در عقاید پو سیده ای که هم شما هم من در ذهن داریم بیاد می اورید برای دفع جن باید بسم اله گفت نه برای فرشتگان و ...
  ۶-بحث ما هارمونی موسیقی نیست دو ست من کمی توجه کن.من نوشتم مشخص نیست منادی قیامت چیست؟صور اسرافیل یا صدای صیحه یا ...(بازم سفسطه)
  ۷-باز بی توجه ای کردی من میگم اگر همش هست بقول شما چرا هر بار از یکی یاد کرده و نگفته از تر کیب همه
  ۸- مجددان استدلال های بی مورد انجام دادی فکر کنم منظورت اینه که احتیاج به تحول.ولی من سوالم را دوباره مطرح میکنم محمد پیامبری جهانی است یا برای عرب.
  ۹- جدان شما افکار پریشانی داری بدین معنی که سوال را درک نمی کنی!بقول شما منظور جهانهای موازی است.(که این یک فر ضیه است) ولی چرا هر بار از خدای دارنده دو مشرق و مغرب -خدای شرق ها -خدای مشرق و مغرب یاد کرده. برای اینکه بیشتر درک کنی منظورم اینه که اگر خدای دو مشرق و مغرب که منظور کروی بودن زمین چرا در همه جا همین رو نگفته!
  ۱۱-e=mc2 یعنی جرم و انرژی هم ارزند. این تنها معادله فیزیک است که در خیابانها هم شناخته شده است.د وست من اگر ضریب هوشی شما در حد اجداد ما هم بود (نظریه داروین) متوجه می شدی این که عرش خدا بر اب است یا بر دوش فرشتگان هیچ ربطی به این فرمول نداردو یا قوانین علت و معلول.(بهر حال از اینکه این فر مول را شما هم بلدی خوشحالم)
  سخن اخر اگر باز هم فرمول فیزیک و شیمی و ... بلدی که هیچ ربطی به بحث ما نداشت بیا و بنویس !

  پاسخحذف
 38. م.ح.غ۲.۷.۸۹

  شما بسیار سطحی فکر میکنید(گرچه من این مطالب را جای دیگر هم دیده ام.)
  من فقط جواب اشکال اول شما را میدهم:
  لزومی ندارد آن روزهایی که با هم جمع کردید از هم جدا باشند. مثلا در ۱ روز چند آفرینش صورت گرفته باشد.

  در ضمن در طی ۱۴۰۰ سال فک میکنید هیچکس اینهارا متوجه نشده؟
  اصلا اینها تناقض نیست.

  پاسخحذف
 39. فریبا۲.۷.۸۹

  ببینید آقای تفرشی
  من نمی دونم هدف شما از نوشتن اینا چیه ؟
  خیلی از آدما هستن که هیچ مطالعه ای ندارن و منتظرن یکی یه چیزی بگه و اونا هم باور کنن و این اصلاً‌ برای خواننده های وبلاگ شما خوب نیست
  شما هم اول موضع خودت رو مشخص کن که با این کارت چیو می خوای ثابت کنی ؟
  نمیدونم این چیزاییم که نوشتی ،‌خودت رفتی دنبالشون یا نه از جایی گیر آوردی ؟
  اما بدون ما همه در مورد کارهایی که میکنیم و حرفایی که میزنیم مسئولیم و باید اون دنیا جواب بدیم ( البته اگر شما با این حرفایی که زدین به اون دنیا اعتقاد داشته باشین ) و اینو یادتون باشه که بدعت گذاری نکنین ... شما این حرفا رو میزنی ... یه روزم ممکنه به این نتیجه برسی که اشتباه کردی ...اما ذهن هزاران نفریو که اولم گفتم ممکنه اهل مطالعه نباشن حرفای شما رو دربست قبول کنن رو به هم می ریزی ... بعد از جا میخوای تک تک اونا رو پیدا کنی و بگی حالا نظرت عوض شده و اون موقع اشتباه فکر میکردی ؟؟؟...شما مسئول گناهان و اشتباهاتی میشین که اونا در زندگی به خاطر حرف شما انجام دادن .
  خواهش می کنم یه کم بیشتر فکر کنین
  فقط برای مثال خدمتتون میگم که :
  دو آیه آوردین که گفته انسان از گل و لای و صلصال خشک آفریده شده و بعد از اون دو آیه دیگه که : انسان از آب و خون بسته آفریده شده و شما (‌ ببخشید که اینو میگم ،‌اما نوشته های شما و اون شناختی که از حرفاتون راجع به شما به دست آوردم به من این اجازه رو میده که باهاتون این جوری صحبت کنم ) و شما فوق العاده کودکانه و ابلهانه ،‌قضاوت میکنی که معلون نیست آدم از چی آفریده شده ؟؟!!!
  یعنی جایی که شما زندگی میکنی ،‌یه آدم با سواد نیست که به شما بگه فقط آدم و حوا بودن که از گل خشکی که خدا درش دمید به وجود اومدن و بقیه از نطفه یا به تعبیر قرآن از خون بسته به وجود اومدن ، یعنی این مسئله به این کوچکی و سادگی اینقدر برای شما پیچیده است که میگید حرف خدا معلوم نیست .
  آقا لطفاً‌ برید و بیشتر مطالعه کنین و با این کاراتون یه عده آدم حزب باد و نادان رو بیشتر از این گمراه نکنین.
  میخوام مرد باشین و نظر منو پاک نکنین تا همه بخونن .
  بی صبرانه منتظر جواب شما هستم .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۱.۹۲

   فریبا جان ناراحت نشو بر اساس گفته آقای رافئی پور که شخص مهمهی هستند و احتیاج به توضیح ندارند گفته که دو نوع انسان هستند که خود را به خواب زده اند نسل حرام خواران و حرام زادگان حالا هرچی به این افراد حرف بزنی عملی نمی شود همون طور که تو ظهر آشورا اما حسین(ع) گفت که شکم های آنها از مال حرام پر شده است

   حذف
 40. پاسخ:
  از این که مطالب من رو خوندید ممنونم.
  ببین دوست من یاد بگیر بدون فکر حرف نزنی.بنظر می رسد که شما خودتان را از ادم هائی می دانید. که اهل مطالعه اید و بخودتون اجازه می دید به دیگران توهین کنید.
  فرمودید که من از کجا می دانم نظرم عوض نمی شه من این سوال را از خودتون می پرسم مطمئنید که شما درست فکر میکنید وما ادم های ابله ای هستیم و شما ابله نیستید؟ شما که در قرن ۲۱ هنوز فکر می کنید انسان از گل افریده شده!برای اطلاعتون باید عرض کنم خون بسته معنی نطفه نمی دهد.در قران بوجود امدن انسان از نطفه ذکر شده است.(از اب نطفه جهنده خلقت گردید.سوره الا علی .ایه ۶)(که ذکر این نکته که مردم نمی دانستند خیلی مهم بوده!!!)
  شما که ابله نیستید و مشخصه که افراد با سواد که حتمان ابله هم نیستند اطرافتون خیلی زیاد هستند!!!! تا حالا از خودتون نپرسیدین یا از پدر و مادرتون که ادم و حوا سفید پوست بودند یا سیاه پوست ویا چطور انسانها از نژاد های مختلف مثل زرد پوست سرخ پوست و غیره تشکیل شدند؟ در حالی که پدر و مادرشان یکی هستند!یا از این نتیجه غیر اخلاقی که همه انسانها زاده زنا هستند زیرا در بدو خلقت با محارم خود ازدواج کردند هر گز شرمنده نشده اید؟!!!
  نمی دانم در کجا زندگی می کنید ولی باید این را بدانید که در اکثر کشور های دنیا دیگر داستان خلقت که شما بلدید و ادم های با سواد اطرافتون که ابله هم نیستید! به شما امو ختند دیگر تدریس نمی شود و جای ان را نظریه داروین گرفته است.
  من به توصیه شما گوش خواهم کرد و حتمان مطالعه خواهم کرد امیدوارم شما هم اندکی بیش از اطرافیان با سوادتون مطالعه کنید تا تعداد انسانهای احمق بی سواد که اتفاقان زیاد هم هستند شاید هر روز کمتر و کمتر بشوند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۱.۹۲

   باهوش جان نظریه داروین که انتخاب طبیعی هست با این فرق داره اول برو بشین زیست سوم راهنمایی رو بخون بعدبا حرف بزن

   حذف
  2. ناشناس۱۴.۱.۹۲

   و همچنین برو همون اولای نهج البلاغه رو بخون که در مورد پیدایش زمینه بعد با نظریه ی حباب مقایسه کن و بعد حرف بزن

   حذف
 41. سینا۲.۷.۸۹

  در مورد جوابی که به خانم فریبا در مورد خون بسته دادید هم باید بگم که خون بسته تشبیهی از نطفه ای است که تازه به جنین تبدیل می گردد و کلا به هر چیز چسبنده و نرم می گویند (که میتواند گل چسبنده یا اسپرم نر باشد که مانند زالو به سمت رحم می رود و به آن می چسبد که مراد هرکدام(یا شاید همه برداشت ها) که باشد باز منافاتی با نحوه پیایش انسان ندارد و از دیدگاه های متفاوت به قضه نگریسته می گردد و در مورد لحن تمسخر آمیزی که بیان کردی
  یعنی انسان نمی داند که از نطفه بوجود می آید
  هم بگم که انسان ذاتا فراموشکار است و نیاز به یاد آوری دارد.

  پاسخحذف
 42. راستی مضحک ترین سفسطه ات هم همان سفسطه تعداد روزهای آفرینش بود. خیلی خندیدم به تو که چقدر زیبا ریاضیات بلدی٬ آن هم در سطح اول دبستان... ممنون٬ هر چند بعید میدانم برای خندیدن دوباره به سراغت بیایم.
  .................بابایی

  پاسخحذف
 43. پاسخ:
  سلام .
  بنظر من هم شما حق داری بخندی چرا که :
  تنها چیزی که حدی نداره حماقت انسانهاست.
  از نیروگاه اتمی صحبت کردید که البته حق مسلم ماست!!! ولی برای شما انسانی که قدرت درک حماقت های زندگی خودت رو نداری.صحبت در مورد این مسایل کمی از قواره فکریتون بزرگتر است. هر چند این روزها سبزی فروش ها هم در مورد نیروگاه اتمی اظهار نظر می کنند.پس خیلی من رو سورپریز نکردی!
  توصیه ای که بشما دارم این که در مورد کتاب قران بیشتر بخوانید زیرا مطالب بیشتری برای خندیدن پیدا خواهید کرد!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۱.۹۲

   تو هم بهتره قرآن رو با تفسیرش بخونی

   حذف
 44. آشنا۲.۷.۸۹

  به نام خدا.
  آقای تفرشی و دوستان عزیز دیگه.
  من خودم وقتی این ایرادات پیش پا افتاده رو دیدم خندم گرفت. معلومه نویسنده این مطالب حداقل مطالعه رو در مورد آیات نداره و حتی یه تفسیر از قرآن رو هم نخونده . شاید هم خونده و ؟؟؟؟؟؟؟ اما واسه دوستانی که این حرفهای سطح پایین اذیتشون میکنه آدرس سایتی رو می دم که می تونن شبهات خودشون رو سوال کنن و پاسخ بشنون.
  http://www.maarefquran.com/
  امیدوارم همه جویندگان راه حق و حقیقت که واقعا جویا هستن به نتیجه مطلوبشون برسن.
  یا حق

  پاسخحذف
 45. هیچکس۲.۷.۸۹

  سلام دوست من

  خوشحالم که خیلیها دارن اراجیف قران رو به مردم نشون میدن

  من نتونستم ایمیلمو بدم

  ولی خوشحال میشم اگه ایمیلت رو بدی تا خصوصی بات تماس بگیرم

  من در حال نوشتن یه مجموعه هستم در باره قران

  تو این مجموعه ۱۰۸۵ آیه قران رو بررسی کردم

  +نقد بر تفسیر نمونه وآثار مطهری تا دروغهای آقایان مشخص شود
  میخواستم این مجموعه را از طریق شما دوستان در اینترنت منتشر کنم
  در این مجموعه ۲۱۰ ایه متناقض با هم+۱۰۲ آیه متناقض با علم آورده شده اند
  به امید رهایی ملت ایران از بند این خرافات

  پاسخحذف
 46. یاسر۲.۷.۸۹

  تنها چیزی که حدی نداره حماقت انسانهاست.
  البته فکر کنم دو چیز بود که حد نداشت.دومیش فضا بود!! که خیلیم مطمن نیستم حد نداشته باشه!

  بعدشم میخواستم بگم من که خسته شدم این مردم نادانو چجوری هدایت کنم!!نمیدونم زندیق رفتی یا نه ولی تو تالار گفتمانش هستم.بیای خوشحال میشم.
  www.zandiq.com
  جدا از مساله های جزیی که گفتی و دوستان هی سعی میکنن توجیه کنن.پیشنهاد میکنم این ذره بینو از روی منحنی بردارنو کلیتر نگاه کنن به مسایل.
  واقعا نمیدونم به اینا چی بگم؟!!

  پاسخحذف
 47. آرامش۲.۷.۸۹

  متاسفم براتون که اینقد سطحی نگاه میکنید.
  الان وقت ندارم زیاد بنویسم. اما من میتونم حتی چیزی از قرآن براتون بیارم که مسئله ۱۱ سپتامبر هم توش پیش گویی شده بود.
  کاش با یه نفر که عالمه صحبت کنی تا جوابت رو بده.

  پاسخحذف
 48. سبا دشتی۲.۷.۸۹

  شما اگر مسلمان هستید باید ار ان دفاع کنید نه اینکه به دانمارکی ها و یهودی‌های کثافت هم زمینه بدهید.من واقعا متاسفم. نه برای شما.بلکه برای اسلام و همینطور خودم که هم دین شما هستم. پیشنهاد می‌کنم قبل از این که این تفاسیر شیطانی را اینجا بیاورید و از عظیم ترین دین جهان بهانه جویی کنید به شان نزول انها مراجعه کرده و فقط کمی به فکر آخرت خود باشید. بد میبینید!!!!

  پاسخحذف
 49. ناشناس۱۴.۸.۸۹

  در مورد 7 آب و خون بسته که مشخص است منظور چیه و اما در مورد خاک : نزدیک به 95 درصد از بدن از عناصر کربن,هیدرون,اکسیژن,نیتروژن,فسفر,گوگردتشکیل شده که همگی در خاک وجود دارد و خدا فرموده که حضرت آدم را از خاک آفریده و از روح خود در آن دمیده. از آن به بعد تولید مثل صورت گرفته پس هر دو آیه میتواند درست باشد فهمیدی. اگر چیزی را باور نمیکنی نیاز نیست شلوغ کنی به جاش بیشتر تحقیق کن

  پاسخحذف
 50. شما یکسری شبهات را گفتید بذارید منم یه سری لینک بدم شما برین ببینید تو این کینک هانزدیک به 30 40 تا از آیات قرآن را عینامی گه که از نظر علمی تازه در یکی دو قرن پیش کشف شده در حالی که قرآن بیش از 14 قرن پیش آمده و نشاندهنده این است که قرآن از عالم غیب آمده و کلام خداست.
  مثلا سوره القیامية آیه 3-4:

  أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿3﴾
  بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿4﴾
  آيا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد (3)
  آرى قادريم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنيم (4)

  این موضوع که سر انگشتان هر شخص متفاوت است در قرن 19 تازه کشف شد.

  این فیلم ها را ببینید کف میکنید از نشانه هایی که در قرآن است.
  http://www.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/4/Product/1267/MIRACLES_OF_THE_QUR_AN
  http://www.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/4/Product/5369/MIRACLES_OF_THE_QUR_AN_-_02
  http://www.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/4/Product/5370/MIRACLES_OF_THE_QUR_AN_-_03
  http://www.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/4/Product/9561/MIRACLES_OF_THE_QUR_AN_-_04

  پاسخحذف
 51. رامتین۱۵.۸.۸۹

  خدمت اقای ارش باید عرض کنم که :

  يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿3﴾
  بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿4﴾
  آيا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد (3)
  آرى قادريم كه (حتى خطوط سر انگشتان) او را موزون و مرتب كنيم (4)

  ترجمه لغت به لغت ایه فوق بسیار با توهمات شما متفاوت است زیرا که (خطوط سرانگشتان) برداشت مترجم ایه می باشد.ترجمه(مکارم شیرازی) و (فولادوند) وبه همین خاطر نیز درون پرانتز قرار گرفته است!!!!
  پس با تغییر مختصری ترجمه ایه فوق بدین شکل تغییر میکند:
  آيا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد (3)
  آرى ما قادريم كه سر انگشتان او را موزون و مرتب كنيم (4)
  میبینیم که در اینجا از کلمه (خطوط)خبری نیست واختراع علم انگشت تگاری ربطی به قران نداشته ولطفا، دستاوردهای کفار از بلاد کفر را به نفع دین متحجر خود (اسلام)مصادره نفرمایید.
  مطلب دیگر که نگارنده این وبلاگ نیز بدان استناد کرده و فکر میکنم تو دهنی محکمی است بر دهان شما یاوه گویان انست که:
  سعدی فرموده:
  اب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم یار در خانه و ما (گرد) جهان میگردیم
  که منظور سعدی از (گرد جهان) اشاره است به کروی بودن زمین و سعدی در باب نجوم اطلاعات فراوانی داشته که توسط این شعر (مشابه اکتشافات شما از قران)به صورت گنگ ومبهم قبل از کوپرنیک و گالیله انرا اذعان داشته.
  کمی مطالعه در باب شنیده هایمان و تحقیق در باب صحت و سقم انها می تواند ما را از این جهل تاریخی که 1400 سال است ما را فراگرفته برهاند.

  پاسخحذف
 52. هیچگونه تناقضی وجود ندارد
  در ضمن ذر بیشتر آیات معنی را تغییر داده اید
  و اینکه آیاتی که ذکر کرده اید باید قبل و بعدش را در نظر گرفت که هیچ شکی باقی نمیماند.درست مانند این جمله:
  هیچ خدایی وجود ندارد جز الله--> اگر جمله دیگر را در نظر نگیرید یعنی خدایی نیست.اما در کل بهمعنی تاکید بر وجود و یگانگی الله میباشد

  پاسخحذف
 53. ناشناس۳.۹.۸۹

  آقای آرش واقعا برات متاسفم
  این آقایونی که همه جا به اونا استناد میکنی کلی ردیه براشون نوشته شده اونم نه بعد از 500-600 سال بلکه در زمان حیات یا چند سال بعدش!!!!! منظورم شریعتی و ...است
  در ضمن برات متاسفم چون هر جا که جواب داری جواب میدی و هر جا عقلت نمیرسه و کم میاری !!!میری و حتـــــی اثری ازت پیــــــــدا نمیشه!!!!!!!!!!!!!!!!
  این موضوع تو قسمت غدیر خم کاملا مشهوده!!!!!!!!
  یک موضوع دیگه شما به نا مرتب بودن قران استناد میکنی و حال اون که مردم قرآنی که حضرت علی علیه اسلام جمع کرده بودند نپذیرفتند و خودشون هر جور خواستند مرتبش کردن

  پاسخحذف
 54. ناشناس۵.۹.۸۹

  تناقض در قران،تضاد در قران،ایات متضاد در قران،ناسخ و منسوخ در قران و...
  خوب استدلالت خوب بود و ما هم پذیرفتیم در قران ایات متضاد بسیاری وجود دارد ویا ایات ناسخ و منسوخ بسیاری را می توان یافت خوب حالا چکار کنیم؟این یعنی چون در قران تضاد پیدا شده و ناسخ و منسوخ بسیار است پس قران نوشته دست بشراست و الله از طریق جبرئیل انرا به حضرت محمد نازل نکرده پس الله همان خدای نادیده وجود خارجی ندارد!
  هیچ فکر کردی حالا جواب این خیل عظیم مردم عوام(نادان) را که برای خرید اپارتمان یا پیدا کردن شوهر به نوادگان همان حضرت محمد (که خود دروغگو بوده) متوسل می شوند و حاجت می خواهند راچی باید بدهیم؟
  بگیم که اون دنیا نیست و هر چه هست همین دنیاست و اگر بدبختی به درک! اینقدر بی رحم نباش،بگذار این عوام نادان هم دراین چند صباح زندگی با این توهم خوش باشند که بهشتی هست و جوی شیرشتری وحوری هفتادمتری و...

  پاسخحذف
 55. دشمن الله و عرب۲۲.۹.۸۹

  از حکمت خدا دور است که به جای نظم درگفتار پراکنده گویی کند، حشو و زواید و تکرار بی مورد در کلامش داشته باشد و ناقص سخن بگوید که مخاطبان خود را به اشتباه افکند و در آن ها شبهه ایجاد کند و یا راه طعن و تناقض جویی را در کلام خود باز گزارد و توصیفش با واقع متباین باشد و یا شبهه ی تباین ایجاد کند! این خدا خدای حکیم خالق جهان نیست! اگر بود و قادر بود چنان پاک و روشن و سرراست سخن می گفت که معتقدان به آیینش با وجود در اختیار داشتن کلامش به بیراهه نروند و علیه هم شمشیر نکشند و هر کس هم برای اثبات حقانیت خود به همان کتاب مشترک استناد کند اگر ریگی به کفش آن خدا نبود کشتار سنی و شیعه و اسماعیلی و اشعری و معتزلی و ووووو بدست همدیگر نبود! شما را به همان خدای کذایی از خواب بیدار شوید! الله لال نبود که صاف و پوست کنده بگوید خورشید ثابت و زمین کروی است و بدور خورشید می گردد! این ها برای عرب آن زمان عجیب تر از قصه ی معاد و ذوالقرنین و فرو رفتن خورشید در باتلاق گل نبود! ای کسانیکه خود را به خواب زده اید! بیدار شید!

  پاسخحذف
 56. ناشناس۲۵.۹.۸۹

  به دشمن الله و عرب :
  برو داداش کشکتو بســــــــاب عوض اشکال کردن در جایی که صاحبش از همه ما جاهل تره........ برو یه ذره کتابایی که علما در جواب این اشکالای الکی و آبکی نوشتن رو مطالعه کن.........

  پاسخحذف
 57. دشمن الله و عرب۲۶.۹.۸۹

  به ناشناس:
  ابلهانی رو که نمی خوان بفهمند و خردشون رو بدون تعصب قاضی کنند نمی شه به زور بیدار کرد! کتابهای اون به اصطلاح علمای شما رو هم خوندم و جواب اون ها رو هم پای همون نظراتشون دادم! جز مغلطه و سفسطه و ماله کشی به کمک تاویل و برگردوندن 180 درجه معنی اصلی کلمات، جواب منطقی ندارند که بدند! هیج وقت در برابر حرف درست عصبانی نشو! همت داری جواب منطقی و خردپسند بده! سرتا پای این دین و کتاب و سنت کذایی پر از عیب و ایراده و تاریخ ش هم پر از جنایته! جنایت هایی که نمی شه روشون سرپوش گذاشت.

  پاسخحذف
 58. دشمن الله و عرب۲۶.۹.۸۹

  به ناشناس:
  ین عمله های دین و طرفدارانشون هستند که باید مثل کلیسا پاشون رو از قدرت و زندگی مردم کنار بکشند و برن کشکشون رو بسابند!

  پاسخحذف
 59. اهورا۲۶.۹.۸۹

  دشمن الله و عرب عزیز سلام
  کافر همه را به کیش خویش پندارد!!
  این دوستان مدعی سواد و علم را به کتاب راهنمای ایشان قران(با تناقضات البته) وعالم ربانی ایشان علامه مجلسی که هر چه علم و سواداز ائمه اطهار در چنته داشتند با کتاب حلیه المتقین به این نسل نشخوار کننده عرضه کردند بسپار.
  اینان نشخوار کننده اند و چیزی در چنته ندارند که اگر داشتند تا حالا که 6 سال از انتشار این وبلاگ میگذرد عرضه کرده بودند.
  فکر که ندارند که اندیشه کنندهرجا کم می اورند تهمت بی سوادی به اهالی دگراندیش می زنند.
  انکه نداند و نپرسد تا ابد و دهر در جهل مرکب بماند

  پاسخحذف
 60. با نمک۲۶.۹.۸۹

  توجه توجه
  دوستداران قران بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
  به نقل از دوست عزیز ناشناس :
  (مردم قرآنی که حضرت علی جمع کرده بودند نپذیرفتند و خودشون هر جور خواستند مرتبش کردن)
  چاپ دوم قران به ویراستاری حضرت علی، عاری از هر گونه سفسطه و تناقضات رسید!
  ضمنا با خرید هر قران جدید تالیف حضرت علی یک عدد سیم کارت ایرانسل برای تماس با بهشت و همینطور کرم حلزون اصل برای افراد مقیم جهنم برای جلوگیری از چروکیدگی پوست جهنمیان و همینطور قطره ضد درد،در مقابل اتش الله ، بصورت رایگان تقدیم خریداران جلددوم قران به ویراستاری علی می شود.

  پاسخحذف
 61. ناشناس۶.۱۰.۸۹

  جناب اهــــــــورا خان؛

  بر فرض که تمام حرفهای شما راست باشد وهمه تهمت هایتان درست باشد!!!!!!!!!!!این قرآن ما به کجای شما ضرر میرساند؟؟؟؟؟؟؟ما که این قرآن را داریم کیفش را هم داریم میبریم!!!!!!!!!از او شفا هم میگیریم و... و همین طور که میبینید روز به روز پیروان همین قرآنِ به اعتقادشما ناقص رو به افزایش اند!!!!!!  از قدیم گفتند:
  با خدا باش پادشاهی کن
  بی خدا باش هر چه خواهی کن
  در ضمن اون نویسنده ها و کتاب هایی رو هم که اسم بردی ما شیعه ها میگیم تک تک همه احادیث باید از نظر سند بررسی بشه شاید بعضی از احادیث همین کتابا درست نباشه معمولا هم افرادی مثل صاحب این وبلاگ که مغرضند و معاند!! همیشه به سراغ همین احادیث میرن!!!!!!!! من نمیدونم شماها((صاحب وبلاگ و اونایی که همفکر اویند)) این مطلب رو واقعا نمی فهمین یا خودتون رو به نفهمی میزنین!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 62. اهورا۷.۱۰.۸۹

  اخه الاغ
  مجلسی در ۱۴ سالگی از ملاصدرا، اجازه روایت گرفته یعنی اندازه تو هم نمی فهمیده که از نظر سند اونها رو بررسی کنه!!! و تناقضات رو بیرون بکشه؟!!
  حالا به نظر خودت کی نمی فهمه؟احتمالا قران شفا هم نمیده که اگه قران شفا میداد تا حالا تو رو شفا داده بود.مغرض و معاند هم تویی و هم پالکی هات که که عقلتون جوابگوی دهن گشادتون نیست!

  پاسخحذف
 63. دشمن الله و عرب۱۷.۱۰.۸۹

  اهورا جان سلام و درود برتو! ممنونم از لطفت! همیشه برقرار و پرکار و موفق باشی!

  پاسخحذف
 64. ناشناس۸.۱۲.۸۹

  یک توصیه بهت میکنم که جملات رو کامل بنویسی نه اینکه یه تیکه جمله رو استخراج کنی و بعدشم نقدش کنی.
  جملات قرآن رو باید با جملاتی که قبل از جمله مورد نظر اومده تفسیر کرد.
  مثلا من یک نکته از متن خودتونو مثال میزنم:
  خدا به آنچه در دلهای شماست از خود شما دانا تراست اگر همانا در دل اندیشه خوب دارید.خدا هر که را با نیت پاک بدرگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید. (قران .سوره بنی اسرائیل.آیه25)
  آیا مومنان ندانستند که خدا توبه کنندگان را می پذیرد و خدا صدقه آنها را قبول می فرماید و البته خدا بسیار توبه پذیر و مهربانست. (قران .سوره توبه.آیه104)

  
  10-آیات متضاد در قرآن:

  و قبول نخواهد شد توبه آنهائی که در تمام عمر مشغول ارتکاب اعمال زشت بوده و در لحظه مرگ در صدد توبه بر می آیند. چنانچه هر کس بحال کفر بمیرد نیز توبه اش پذیرفته نخواهد شد. (قران .سوره نساء.آیه18)

  اینجا هیچ تضادی وجود نداره در آیه 18 سوره نسا گفته شده که اگر کسی دم مرگ بخواد توبه کنه ارزشی نداره .
  اگه اینطور نباشه که هر کی هر کاری خواست میکنه بعد که دید داره میمیره توبه کنه.اینم شد حرف.
  این ایات منظورشون اینه که وقتی جوونی وقتی توانایی انجام گناه رو داری ولی انجام ندی اون وقت توبه مورد قبوله نه اینکه وقتی داریم می میریم دیگه توانایی انجام کاری نداریم بیام توبه کنیم.
  مثله اینه که یک نفر تا توانایی حرف زدن داره هر حرفی که میتونه بزنه بعد اگه یه اتفاق بیا فتد از اون به بعد نتونه حرف بزنه بعد بیاد و توبه کنه .
  به نظر خودتون این توبه کردن ارزشی داره.
  امیدوارم تونسته باشم متقاعدتون کنم.
  تو این مسائل کمی بیشتر فکر کنین .
  زود تصمیم نگیرید.

  پاسخحذف
 65. ناشناس۱۳.۱۲.۸۹

  با سلام
  نامه ای به هموطنان عزیز.....
  ای ایرانیها..اینقد به دینی که دارین لگد نزنید واللله بالله این آخوندا این بی سوادا اینا نه مسلمونن نه الگو مسلمون نه راهنمای دین اینا یه مشت شیطانن می خان شماهارو گمراه کنن ... کاری کردن که شما از مسلمونیتون عار وننگ دارین خجالت می کشین والله اینا نه خدان نه پیغمبر نه پیشوا اینا هیچی نیستن ... ببینید مسیحی ها با افتخار میگن مسیحی هستن با اینکه کتابی دست خورده وتحریف شده دستشونه اونوقت ما یا مسلمونیمونو کتمان می کنیم یا بی دین میشیم چرا چون همسایه مون که میگه مسلمونه دزده یا ادم کشه ما هم حال نداریم اونو بهونه می کنیم ........
  اصلا ایرانی جماعت از قدیم مرغ همسایه براش غاز بوده و کورکورانه کار میکنه یهو جو گیر میشه خودش هم نمی دونه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟
  حالا قران الکیه پیامبر هم شاعر .. خدا را بپرستین کثافت کاری نکنین دروغ ودزدی نکنین آبرومون تو همه کشورا رفته قرآنو بی خیال...........
  آخه کی می خاین بفهمید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  به هرکه میگی چرا نماز نمی خونی میگه آخه آخوندا آدم کشن من نمی دونم این آخوندا چه نقشی دارن تو اون دنیا برا ایرانیا؟؟؟؟؟؟؟
  اینا همون آدمایی هستن که تو قرآن ازشون نام برده شده تو اون دنیا از شما می پرسن چرا ایمان نیاوردین میگین آخه آخوندا پدر سوخته بودن بعد شما وآخوندا دست تو دست همدیگه مستقیم به درک اسفل السافلین می رین
  والسلام نامه تمام...........

  پاسخحذف
 66. ناشناس۱۸.۱۲.۸۹

  من که پرز شک شدم.رسما دارم دیونه می شم که کی راست می گه.
  یکی کمکم کنه.

  پاسخحذف
 67. ناشناس۲۹.۱۲.۸۹

  az zahamate shoma sepasgozaram.be omide in ke mardon be chehreye tarsnake eslam pey bebarand

  پاسخحذف
 68. ناشناس۲۵.۱.۹۰

  نویسنده محترم نمیدانم چرا اینقدر با خصومت به تحلیل آیات خداوند پرداخته اید.به نظر من شما تنها دنبال فریب کسانی هستید که ایمان ضعیفی دارند
  چرتا وقتی سوتی میدهید و توسط دوستان دروغتان برملا میشود پاسخی از شما نمیبینیم؟؟
  من تنها چند مورد سطحی را که آشکارا فریبکاری شما در آن معلوم است ذکر میکنم

  گفته شما:

  کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست. (قران .سوره انعام.آیه115)
  انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه27)
  انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست. (قران .سوره یونس.آیه64)


  3-متضاد آیات در قرآن:


  هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است. (قران .سوره بقره.آیه106)
  تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند مورد تاکید کرده که سخنانش غیر قابل تغییر است ولی در موارد دیگر آنرا نقض نموده.
  با سرچ کوچکی به معنی حقیقی این آیات پی ببرید

  پاسخ:در آیات اول صحبت از آیات نازل شده بر قرآن است که غیر قابل تغییرند
  و در آیه بعد صحبت از نشانه های خداوند روی زمین است نه آیات قرآن.شما از یکسان بودن کلمات استفاده کرده اید و معنی آنها را یکسان نشان داده اید.

  یا در مورد بنی اسرائیل.آنها در چند زمان متفاوت تاریخ مورد خطاب آیات بوده اندمثلا یاان موسی (ع) و بعد یهودیان زمان پیامبر که مشخصا هر دو یک تعریف نداشته اند.
  آیات قرآن را با تفسیر و اندیشه و باتوجه به تاریخ و شئن نزول آنها فرا بگیریم.
  زنده باد حق

  پاسخحذف
 69. ناشناس۱.۲.۹۰

  اغلب مطالب رو خوندم. من از 11 تا 24 سالگی نماز خونده ام و نیز قران را به عربی و فارسی. باید بگم حیف وقت! ای کاش مثل آقای سیف الهی فکر کنیم.
  خوشحالم که بالاخره با تلاش خودم و 1 سال پیش همه چیز برایم آشکار شد. همه ی دوستان متعصب رو دعوت میکنم به مطالعه ی قوانین موجود در جهان و علم، نه نوشته های عصر عتیق و مانندآن، ای کاش کمی منطقی باشیم.
  ببینید دوستان مسلمان من، من هم یه روز مثل شما بودم، نماز و عبادت و این حرفا!
  هنوز که هنوزه علم دنبال کشف علت هاست اما جه راحت ما پذیرنده ی .... هستیم ، بی هیج تفکری و تنها بر مبنای تعصب. متاسفم برای خودمان.
  مطالعه کنیم و دنبال واقعیت باشیم. خرافات بس است.

  پاسخحذف
 70. ناشناس۱۶.۲.۹۰

  سلام شما بدون علم وآگاهی به تفسیرقرآن میپردازید که کاری اشتباه است

  پاسخحذف
 71. ناشناس۱۷.۲.۹۰

  شما هم بدون علم و آگاهی قرآن را قبول و می پرستید. پس کار شما هم اشتباه است.
  اینقد از این گیجا که از گیجی خودشون به کیف می آن بدم می آد. مثلا آقا هنر کرده نظر داده. تا یه سوال از عقاید دینیشون می پرسی جواب می دن من نمیدنم اما حتما یه جوابی هست.
  آخه تو چرا به چیزی که جوابی براش نداری ایمان داری؟!!!!!!!

  پاسخحذف
 72. ناشناس۲۱.۳.۹۰

  تمام سايتتان مزخرفي بيش نيست
  شمابا ايجاد شبه هايي غير منطقي ودروغين و دستكاري تاريخ مي خواهيد همه چيزرا وارونه نشان بدهيد
  شما فقطبه حوادث{دروغين} را بيان مي كنيد نه علت را.
  در حالي كه كتب ديني اديان ديگر كملا تحريف شده و غيرواقع است به عنوان مثال كتاب تورات كه به كتابداستان وافسانه هايدروغين بيشترشباهت دارد تا كتاب ديني و الاهي

  پاسخحذف
 73. ناشناس۲۵.۳.۹۰

  ممکن که این سایت مزخرف باشه به زعم شما ولی شما عقل و مغز و قوه استدلال اتون مزخرفه!!!!
  اینجا چیزی وارونه جلوه داده نشده , عزیزم بی شعور , ... چرا نمی فهمی !
  مطالب تاریخی اگر نوشته شده ادرس ان نیز گنجانده شده که با رجوع تو دوست بی شعور به ان امکان چک کردن ان را داری!!
  اینکه کتاب قوم یهود افسانه است یا نه؟ به تو مربوط نیست شیعه متحجر و بی سواد که همیشه از پایین ترین بخش جامعه هستین.
  به قول احمدی نژاد "اب بریز اونجا که می سوزه"
  فعلا که قوم یهود اقای عالم هستن و تو شیعه بیچاره که رئیس جمهورت احمدی نژاده!!!!

  پاسخحذف
 74. ناشناس۲۹.۳.۹۰

  من درود میفرستم به شما و خسته نباشی‌ میگم، کاری که ما سالها به آن احتیاج داشتیم داری انجام میدهی‌ ،

  پاسخحذف
 75. ناشناس۲۰.۴.۹۰

  من شخصا تاریخ رو قبول ندارم. ولی عقل که دارم. آقا مگه نمیگن قران تا ابد رو پیش بینی کرده؟ آقا جان حکم اینترنت تو قران چیه؟؟؟!!!!
  1500 سال نفهمیدیم دیگه!!
  چرا تمام کشورهای مسلمان عقب مونده اند؟
  به خاطر کله خراب.
  آدم عقل داره و نیاز نیست این خزعبلات رو بخونه و چشم بسته اطاعت کنه>
  ممنون از سایتتون

  پاسخحذف
 76. ناشناس۲۰.۴.۹۰

  راستی اسم سگ 3 بار تو همون قران اومده ولی اسم هیچ امامی نیومده. نظرتون چیه؟؟؟!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 77. ناشناس۲۴.۴.۹۰

  http://sam1rich1.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

  پاسخحذف
 78. ناشناس۴.۵.۹۰

  جناب آقای غوره:
  لطفا مطالبتون رو با استناد بگذارین.
  گفتین که مدت اقامت اصحاب کهف در قران 309 و در تورات 300 سال بوده که دلیل آن اختلاف سالهای شمسی و قمری است.
  لطفا بگین که کجای تورات در مورد اصحاب کهف نوشته که حالا می گین 300 سال. ما که کل انجیل و تورات رو از بر شدیم چیزی در این باره پیدا نکردیم. این داستان فقط و فقط در قران یافت می شه و در هیچ کتاب تاریخی وجود نداره.
  خواهشاً بیشتر مطالعه کنین.

  پاسخحذف
 79. بنده ي الله۴.۵.۹۰

  هدف انسان از بحث و نقد يك مسئله رسيدن به يك نتيجه ي درست وعقلانيه و نه توهين به يكديگر!! در ضمن زماني بحث بين دو طرف درست انجام خواهد شد كه هر دو طرف بحث يك سري اصولي رو قبول داشته باشن و طبق همون پيش برن و واقعا بخوان كه به نتيجه برسن.. وقتي شما نه خدا رو قبول داريد نه پيغمبر خدا رو و نه قرآن كريم رو ، چه اصلي مي مونه كه بشه بهش استناد كرد؟!!
  بعد از اون هم واقعا من نمي تونم درك كنم شما منظورتون از نفي قرآن چيه؟هدفتون رو بگيد؟ميخاين به چي برسين؟
  يك سري از دوستان شك كردن و يك سري هم حرفاي شما رو باور كرده و از دين خدا خارج شدن..خب؟بعدش چي؟
  آخه آدم يه كاري ميكنه كه براش يه نفعي داشته باشه،چه مادي و چه معنوي...
  نفع شما چيه؟
  خوبه كه دوستاني كه به همين راحتي اين حرفا رو باور ميكنن و يا شك مي كنن كمي از عقلشون كار بكشن!!
  قرآن،كتاب هدايت انسانه.هر كس به اندازه ي ظرفيتش ازش برداشت ميكنه. شمايي كه كلاٌ باهاش مشكل دارين،بگين كجاي قرآن حرفي زده شده كه برخلاف سعادت انسان بوده.در معجزات قرآن شكي نيست ولي شما بيا اصل حرفش رو ببين.هر چي گفته براي خوشبختي و درست زندگي كردن انسان بوده..
  خوبه كه آدمها كمي دست از لجبازي با خالقشون بردارن
  خوبه كه يك كم فكر كنن...

  پاسخحذف
 80. بنده ي الله۴.۵.۹۰

  هدف انسان از بحث و نقد يك مسئله رسيدن به يك نتيجه ي درست وعقلانيه و نه توهين به يكديگر!! در ضمن زماني بحث بين دو طرف درست انجام خواهد شد كه هر دو طرف بحث يك سري اصولي رو قبول داشته باشن و طبق همون پيش برن و واقعا بخوان كه به نتيجه برسن.. وقتي شما نه خدا رو قبول داريد نه پيغمبر خدا رو و نه قرآن كريم رو ، چه اصلي مي مونه كه بشه بهش استناد كرد؟!!
  بعد از اون هم واقعا من نمي تونم درك كنم شما منظورتون از نفي قرآن چيه؟هدفتون رو بگيد؟ميخاين به چي برسين؟
  يك سري از دوستان شك كردن و يك سري هم حرفاي شما رو باور كرده و از دين خدا خارج شدن..خب؟بعدش چي؟
  آخه آدم يه كاري ميكنه كه براش يه نفعي داشته باشه،چه مادي و چه معنوي...
  نفع شما چيه؟
  خوبه كه دوستاني كه به همين راحتي اين حرفا رو باور ميكنن و يا شك مي كنن كمي از عقلشون كار بكشن!!
  قرآن،كتاب هدايت انسانه.هر كس به اندازه ي ظرفيتش ازش برداشت ميكنه. شمايي كه كلاٌ باهاش مشكل دارين،بگين كجاي قرآن حرفي زده شده كه برخلاف سعادت انسان بوده.در معجزات قرآن شكي نيست ولي شما بيا اصل حرفش رو ببين.هر چي گفته براي خوشبختي و درست زندگي كردن انسان بوده..
  خوبه كه آدمها كمي دست از لجبازي با خالقشون بردارن
  خوبه كه يك كم فكر كنن...
  http://islam-pdf.blogfa.com/

  پاسخحذف
 81. ناشناس۵.۵.۹۰

  درود بر شما دوستان
  در جواب بنده الله
  عزیز معنی بنده یعنی چی؟؟؟یعنی در بند یعنی اینکه محمد شما رو در بند کسی قراردادکه بتونه عقل رو از شما بگیره.و هر چی بخواد رو تو مغز شما فرو کنه و گفت هرکی بره تحقیق کنه یا شک کنه به وجود الله مدینه کافر می شه و همه از ترس انکه نکنه کافر بشن و برن در جهنم ساختگی محمد بنده الله شدن.
  ودر جواب اینکه چه سودی به ما میرسه اینو بگم که از بندگی نجات پیدامکنیم و دیگه لازم نیست یه سری داستان های بی پایه و اساسو باور کنیم و عمل کنیم و سواری بدیم و همین سواری دادن باعث عقب افتادگی من و ایران شده.
  یک سوال از تمامیه مسلمانان عزیز آیا اگر اسلام عزیز نبود چه اتفاقی قرار بود بیوفته که نیوفتاده؟؟؟؟(قتل،تجاوز،دروغ،سرقت و....)که اینم بگم این موارد در کشور های مسلمان به برکت اسلام بیشتر اتفاق می افته
  چرا؟چون در این دین به من درس کشتن رو میدن هرکی دین من را قبول نکنه.
  چون در این دین به من سرقت رو آموزش میده(غنیمت)
  چون به من تجاوز رو آموزش میده (سیقه و....)
  چون به من دروغ رو آموزش میده (دروغ مصلحطی)
  دعای داریوش برای مردم ایران:اهورا مزدا سرزمین مرا از دروغ دور نگه دار
  چون در این دین .......
  اجازه بدین منم سوتی بزرگ قرآن رو بگم
  در آیه شریفه 30 بقره الله میگه:هنگامی را که پروردگارتبه فرشتگان گفت:من در روی زمین،جانشینی قرار خواهم داد.و بقیه آیه....
  آیه 34:هنگامی را که به فرشتگان گفتیم :بر آدم سجده کنید .همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد
  در آیه 35:و گفتیم:ای آدم تو با همسرت در بهشت (دوباره تکرار میکنم در بهشت)سکونت کن و از آن و از هر جا می خواهید بخورید.
  آیه 36:پس شیطان موجب لغزش انها از بهشت شد.وآنان را از آنجه در ان بودند،بیرون کرد.و به آنها گفتیم:همگی (به زمین)فرود ایید در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرار گاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.
  من هیچ توضیحی در مورد این چند آیه نمیدم فقط این راهنمایی رو می کنم که ما برای کجا آفریده شدیم؟؟؟؟
  حالا شما مسلمونا جواب منو بدین
  ولی اولشن برین خوب این چند تا آیه رو بخونید تا منظور منو بفهمید

  پاسخحذف
 82. ناشناس۵.۵.۹۰

  یه کم توضیح بیشتری می دیدن ....
  فکر کنم فهمیدم یعنی قبل از بیرون کردن انسان از بهشت " الله " گفته :
  هنگامی را که پروردگارتبه فرشتگان گفت:من در روی زمین،جانشینی قرار خواهم داد

  اره؟!!!!
  عجب سوتیه با حاااااااااااااااالی

  پاسخحذف
 83. ناشناس۶.۵.۹۰

  خیلی سطحی فکر میکنی
  در اصل فهمتون صفره
  متاسفم

  پاسخحذف
 84. ناشناس۷.۵.۹۰

  هیچ کس به اندازه شیطان از وجود خدا آگاهی‌ نداشت، و هیچ کس به اندازه شیطان به خدا نزدیک نبود، و هیچ کس به اندازه شیطان به هوشمندی، عظمت و قدرت خدا ایمان نداشت، ولی‌ در آخر شیطان برای خدا تره هم خورد نکرد و از اطاعت سر باز زد، میدانید چرا؟ چون آفسانه آفرینش و کتابهای آسمانی سخن انسان است که با بیخردی شروع و پایان یافت!

  پاسخحذف
 85. ناشناس۷.۵.۹۰

  بحث و جدل کردن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى، دين را انتخاب کرده، مانند تجويز دارو به بدن يک مرده است.

  پاسخحذف
 86. ناشناس۱۳.۵.۹۰

  وزارت علوم ايران رشته دکتري تحقيق شبهات قرآني را داير کرده براي پرورش افرادي که براي اين سوالات جواب هاي محکمي داشته باشند.از نظر من فرقي نداره قران را يک انسان گفته يا خدا گفته درش تعاليم زيادي هست که بسيار سودمند هست و بسياري از تعاليم هم امروزه کاربرد ندارند و کاملا وحشيگري حساب مي ايند اما هدف محمد شايد خلافت بوده يا ادم کردن عرب بازم براي من مهم نيست.اين شبهات و تناقضات را نويسنده اين وبلاگ درنياورده چنين کتب و تحقيقاتي زياد شده و کتاب هاي بيشماري در خارج هست که اجازه چاپ در ايران ندارند و چه ساده لوحند خوانندگاني که اين سوال را بارها در بخش نظرات پرسيدند. اما واقعا حق بديم به افرادي که در کشوري زندگي مي کنند که دين بر اون حاکمه و از زماني که حرف زدن را ياد گرفتند در گوششون خوانده شده اين کتاب کاملا متفاوته و سخنان خداست و حالا بعد از چند ده سال با اين مطالب و تناقضات به يکباره روبرو ميشه و مسلما موضع مي گيره و در اين محيط و کشور بسته شانسي نداشته که اين مطالب را ببينه.اون چيزي که مهمه اينه که تئوريات قران بر اساس نظريات تورات هست و تورات هم همه مي دانيم با گذشت زمان توسط خاخام هاي يهودي تاليف شده و سرشار از افسانه هاييست که نه واقعيت تاريخي داشتند و نه با علم و عقل جور در مي ايند و محمد بسيار تحت تاثير تورات بوده مثلا همين خلقت جهان در 6 روز و همه تئوريات ديگه.حدود 10 درصد قران جديده و با بررسي دقيق پي مي بريم همگي قوانين بياباني و مصادف با همان مکان نوشته شده است قوانيني مثل قطع دست و چند همسري و حج و ... که همگي در عربستان قابل اجراست.شيطان و خدا هم شخص نيستند که در اين اديان بيان مي شوند و بخواهند حرفي بزنند .در اين دنيا دو قطب حاکم است که در نظر هر شخص تعدادي از اين انرژي ها منفي و تعدادي مثبت است و اسم هاي مختلف بنام خدا و شيطان ، اهريمن ، ديو ، خير و شر در سرزمين هاي مختلف بيان شده است.اما بدانيم اين تشخيص خير و شر بودن فقط به هنجار هاي محيطي ربط دارد که انسان در آنجا پرورش يافته است.

  پاسخحذف
 87. ناشناس۱۶.۵.۹۰

  واقعا دلم به حالتون میسوزه که انقد ابلحانه حرف میزنید و فقط هدفتون نابئود کردن اسلام است
  لعنت خدا بر شما که مردم را گمراه میکنید بایه مشت مزخرفات که مثلا سعی کردید ادای ادمهای زرنگ رو دربیارید
  حیف اون قرآن که حتی برای منافع شما بازیچه ی دستتون شد

  پاسخحذف
 88. ناشناس۲۲.۵.۹۰

  این مثلا شبهاتی که شما مطرح کردید،حالا خودتون یا هر کس دیگه ای،همش جواب داره. من که یه آدم معمولی بدون اطلاعات دینی هستم هر کردومشو میخونمم متوجه میشم که خیلی ساده با قضیه برخورد کردید...
  مثلا مورد اول: درسته که خدا گفته خلق آسمان در 2 روز و فلان در 4 روز و بهمان در 2 روز.اما نگفته که همه این روز ها پشت سر هم بودن.ممکنه روزها بر هم منطبق بوده باشند.مشکلی هست؟
  مورد سوم: خدا به عنوان خالق اثر خودش میتونه تو گفته هاش دست ببره.اما کسی نمیتونه گفته های اونو تغییر بده...اخه نا سلامتی خدای خالق قراره توانایی هر کاریو داشته باشه.یه نقض کردن ساده که کاری نداره
  کلا همش خیلی ساده انگارانه است. وای بر مردم ساده ای که بدون فکر این گفته ها را بپذیرند... :))

  پاسخحذف
 89. ناشناس۲۳.۵.۹۰

  سلام من يك مسلمان به شدت مقيد به قرآن هستم يعني حتي ممكن بخش هايي از احاديث ها را هم باور نداشته باشم اما در باب قرآن حتي به اندازه يك ذره هم شك ندارم اما مي خواهم از شما بابت اين نقد و بررسي تشكر كنم كه لااقل مثل خيلي ها به سادگي از روي مطالب عبور نكريديد خداوند در قرآن هم همين را مي خواهد كه چنانچه اگر به اين شبهات پاسخ داده شود پايه هاي ايمان و دين استوارتر ومجكم تر ميشود اما من درباره دو مطلب بالاي شما نقدي داشتم درباره تناقض در تعداد روزهاي خلقت شما به يك نكته توجه نكرديد آن هم اين است كه براي اولين بار در حدود 1400 سال پيش اين كتاب قرآن است كه به پديده بيگ بنگ(آغاز جهان با يك انفجار) اشاره ميكند و در باره آيات كه اشاره ميكنند جهان در 6 روز آفريده شده همگي درباره كل عناصر جهان دلالت ميكنند بنابراين بايد با تحقيق و كاوش و دقت بيشتري به مفاهيم قرآن پرداخت و اما درباره جنگ با مشركين بايد به طور كلي توجه داشت در اكثر جاهاي قرآن از اصل تعامل استفاده ميشود و به مومنين امر ميكند تا هر كسي راه خود را برود تا در نهايت نتيجه رفتار خود را ببينند بايد توجه كرد كه مشركين و كافران مكه ديكتاتور هاي وقت بودند و حاضر نبودند كعبه را از دست بذهند در حالي كه اين امر خواست اكثريت بود يعني اين آيات زماني نازل ميشوند كه خود كافران ومشركين كارزار را آغاز ميكردند در آخر قرآن ما سوره كافرون را داريم و به طور كلي اگر خداوند بشر را آزاد نميگذاشت به شيطان هم تا قيامت مجال نميداد....

  پاسخحذف
 90. ناشناس۲۴.۵.۹۰

  عزيزانم هرجا و تو هر لباسي كه هستيد فقط سعي كنيد براي خودتون و جامعه بشريت مفيد باشيد

  كوروش كبير و داريوش كبير رو از ياد نبريد

  پاسخحذف
 91. ناشناس۲۴.۵.۹۰

  درود بر شماواقعا مطالب قابل تاملی نوشتید

  و اما دوستان متعصب عزیز
  خدای محمد بارها گفته در دین هیچ اجباری نیست وتامل کنید تحقیق کنید بعد دینی را بپذیرید
  قرار نیست هرجه اجداد ما پذیرفتند ما هم بپذیریم
  این وبلاگ اسمش روشه نقد قرآن !!! نه چیز دیگه
  آرش عزیز هم جز نقد و به چالش کشیدن قسمتهای از قرآن بر پایه علم امروز چیزی نگفتند
  شماها حکم همون مشرکینی را دارید که تو صدر اسلام تا محمد دین جدیدی آورد و حرف جدیدی زد قصد کشتن داشتند و او را دیوانه و مجنون پنداشتند!
  بد نیست به حرف هایی که با تعصبات و تفکرات منطبق نیست گوش بدیم و با دلیل رد یا نفی کنیم
  کسی هم بچه نیست که شماها از آتش جهنم و سنگ شدن میترسونیدش!

  پاسخحذف
 92. ناشناس۲۴.۵.۹۰

  من که کلی استفاده کردم
  من هنوز نتونستم همه مطالب هضم کنم!!!
  سالها باور و تعصب دیروز و علم تاکامل رو به رشد امروز
  هنوز خاکستری موندم
  اما هنوز قدرت تعقل دارم هرچی که با علم و عقلم جور درمیاد قبول میکنم و هرچی غیر از اینه میزارم کنار شاید روزی جوابی برای اون یافتم
  به محمد و قرآن نمی اندیشم سوال اول من هنوز بی پاسخ مونده
  آیا خدایی هست؟این نظم و خلقت جهان چطور میتواند بی خالق باشد؟
  بهرحال آرش جان ممنون از زحماتت و اندیشه روشنت
  موفق باشی
  س از مونترال

  پاسخحذف
 93. ناشناس۲.۶.۹۰

  خر باش که این جماعت از فرط خری
  آنکس نه خر است کافرش پندارند!

  پاسخحذف
 94. سپاس فراوان از گردآوری این گزارش های سودمند و روشنگرانه.

  پاسخحذف
 95. ناشناس۸.۶.۹۰

  سپاس فراوان از اینهمه تلاش و خدمت بیدریغ،ما که بسیار آموختیم.

  پاسخحذف
 96. با درود فراوان
  بنظر من فقط با آگاهی است که میشود ایران را از جهل و خرافات چند صدساله رها نمود.
  با مطالعه نظرات ایرانیان مسلمان, فقط چیزی که برای من قابل مشاهده است این است که اینان دارای ترس درونی عجیبی هستندکه از بدو کودکی در نهاد اینان پایه گذاری شده است. این ترس از "عذاب" است که راه را برای هرکونه اندیشه جدید بر روی اینان میبندد.
  مایل هستم که اینان به این پرسش پاسخ بدهند که اگر منظور آنان از "الله" همان است که میگویند که دارای "همه"! صفات بطور "مطلق" است, آیا از چنین موجودی(اگر بشود آنرا موجود نامید) یا قدرتی باید انتظار داشت که به آینده هم اشراق کامل داشته باشد چرا از همان اول مطالب و دانستنی ها را بطور کامل و دقیق که علم هم در آینده انان را تایید کند(این الله باید در علم هم مطلق باشد)بیان نفرمود تا اینقدر به تفسیر و توضیح(مابه کشی) احتیاج نباشد؟
  نکته دوم اینکه چرا مسلمانان بعد از پیدا شدن علمی در این جهان بدنبال تایید آن در کتایشان که معتقد هستند برای تمام علوم جوابی دارد و برای ابد گفته شده است میگردند؟ چرا در مدت این 1400 سالی که کتایشان را در اختیار داشتند هیچگاه شاهد این نبودیم که بر اساس علمی از علوم بی پایان !! این کتاب به اختراعی , کشفی در حهت آسایش همین بندگان الله ! باشیم؟
  ای کاش با عینک تعصب و ترس به این مطالب نگاه نکنیم.
  پایدار و پیروز باشید.

  پاسخحذف
 97. پارسی۲۶.۶.۹۰

  اینکه اسلام یک دین الهی است یا خیر به هیچ عنوان اهمیت ندارد. زیرا امروز در خدمت عده ای قرار گرفته است تا بر دیگران حکومت کنند . اینکه قران کلام خداست یا نه و اینکه تحریف شده است یا خیر هیچ اهمیتی ندارد زیرا هرکه از راه رسیده آنرا به نفع خود تفسیر کرده تا راحت تر بتواند مردم را به بردگی بکشاند . اینکه خدا در قران به نفع پیامبرش از مردم باج و خراج میگیرد یا نه،مهم نیست، زیرا امروز دست آویزی شده است برای چاپیدن مردم.اینکه در قران چه نوشته شده است بی اهمیت است زیرا پیروان این دین خود نشان دهنده ارزشهای این دین میباشند.
  به اطراف خود نگاه کنید آیا دینی که نمیتواند اخلاقیات را رواج دهد دینی قابل اعتماد است . اصلا شما چرا میگویید دین اسلام بهترین است وقتی مسلمانان اینگونه وحشیانه در طول تاریخ به کشتن و کشتار دست زده اند .هرچند مسلمانان تاریخ را به نفع خود برگردانده اند اما این رفتارهای وحشیانه آنقدر زیاد بود که باز هم تعددی از آنها در تاریخ باقی مانده است که مهمترین آنها حمله وحشیانه عمر به ایران بود که تجاوزات و فجایع آن جنگ بر هیچکس پوشیده نیست .

  پاسخحذف
 98. پارسی۲۶.۶.۹۰

  ادامه:
  اینکه میگویید هر روز به پیروان این دین اضافه میشود،آیا میتوانید بگویید چند نفر با عقل و آگاهی این دین را انتخاب کرده اند ؟ میشود بگویید شما چرا و چگونه مسلمان شده اید؟ اگر جمعیت مسلمانان اسمی (کسانی که اسلام را دست آویز خود قرار داده اند و آنهایی که با ناآگاهی و نادانی در این دین باقی مانده اند و آنها که فقط نام دین را یدک میکشند واز ماهیت آن هیچ اطلاعی ندارند و یا کسانی که مسلمان هستند چون پدرشان مسلمان بوده و خود آنها خود را مسلمان نمیدانند)را از کل کم کنیم چند نفر باقی میمانند؟ آنهایی هم که به تازگی مسلمان میشوند را هم دقیق نمیدانم چگونه فکر میکنند، اما روش اسلام دقیقا مانند سیاست مداران است یعنی همان روش محمد قبل و بعد از قدرت ، همیشه ادعای حمایت از حقوق زن را دارند اما نمیگویند منظورشان از حق زن چیست و زن در حامعه اسلامی چه حقوقی دارد و در برابر آن مرد چه حقوقی دارد .

  پاسخحذف
 99. ناشناس۲۸.۶.۹۰

  من با خواندن این مطلب تازه فهمیدم قرآن چه عزمتی داره . چون 1400 سال پیش پیش بینی کرده و گفته عده ای قسمتی از آیه را بر می دارند و از آن سو استفاده می کنند . من قصد توحین به شما را ندارم . چون می دانم اگر حال اسلام چهره اش خراب شده به خاطر رفتار ما مسلمانان هست .من بری تمام این موارد به اصطلاح تناقض دلیل میاورم :
  دلیل برای مطلب 1 - خداوند گفته است که جهان را در 6 روز آفریده و آیه بعدی که شما گفتید می شه 8 روز هم با آن تناقض ندارد چون شما در یک روز می توانید چند کارا انجام دهید . خدا در دو رئز زمین و در دو روز آسمان و در دو روز هم نظم هفت آسمان را برقرار ساخت . آن چهار روز باقی مانده زیر مجموعه همین 6 روز است .
  در بقیه مطالب باید گفت که شما کل آیه را نیاوردید یا ترجمه را غلط انجام دادید . که همین باعت غلط فهمیدن قرآن می شود . همانطور که خدا در آیه 7 سوره آل عمران فرموده است که :{{{او كسي است كه اين كتاب (آسماني) را بر تو نازل كرد، كه قسمتي از آن، آيات «محكم» (صريح و روشن) است، كه اساس اين كتاب مي‏باشد؛ (و هر گونه پيچيدگي در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، بر طرف مي‏گردد). و قسمتي از آن، «متشابه» است ( آياتي كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفي در آن مي‏رود؛ ولي با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مي‏گردد). اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهات اند، تا فتنه‏انگيزي كنند (و مردم را گمراه سازند)، و تفسير (نادرستي) براي آن مي‏طلبند؛ در حالي كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمي‏دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهي) مي‏گويند: «ما به همه آن ايمان آورديم، همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل، متذكر نمي‏شوند (و اين حقيقت را درك نمي‏كنند).}}}

  پاسخحذف
 100. ناشناس۲۸.۶.۹۰

  سلام به همگی دوستان و ارباب خرد.
  بطور خلاصه هیچ کس بطور یقین از چگونگی ایجاد جهان اطلاع ندارد. تمام گفته ها تنها چند فرضیه غیر قابل اثباتند. پس بی خود سرخود را درد نیاورین.

  پاسخحذف
 101. ناشناس۲۹.۶.۹۰

  با سلام
  آقا فرید شما که میگی خدا برای خلقت این جهان به زمان احتیاج داشته و به اشتباه او را نیازمند میدانی باید خدمتت عرض کنم که حکمت خدا بر این واقع شده که جهان بر اثر قوانینی بوجود بیاد که همون قوانین فیزیکه که ما با استفاده از اون قوانین اختراعات خودمون رو انجام بدیم پس چون این قوانینن توسط پروردگار جاریه در نتیجه زمان میبره وگرنه خدا میتونست تو یک لحظه جهان رو خلق کنه اونوقت زمینه کاوش درباره چگونگی بوجود آمدن این جهان و کشف پدیده های علمی برای انسان وجود نداشت در واقع زیبایی و عظمت خلقت آن به همین روابط بین علت و معلولهاست که در نهایت به علت اصلی که خداوند است منتهی میشه.

  پاسخحذف
 102. ایران آزاد۲۹.۶.۹۰

  اقا یه سوال!

  این داستان یوسف که اینقدر هم کشدار هستش و بیشتر به فیلمهای پورنو شبیه هستش ...تو قرآن اومده دیگه!
  یعنی یه آدم به این معروفی که مصرو فلسطین و... جاهای دیگه هم از قحطی نجات داده،چرا تو این همه کاوش باستانی مصرچیزی ازش تا حالا پیدا نشده؟اگه شده منبعی،عکسی،مطلبی بیارین تا ببینیم ماهم مسلمون بشیم دوباره.راستی هیچ فکرکردین اگه برین بهشت باید با یه عده آدم پیروفرطوط زندگی کنین!همه چیز هم که آسون به دست میاد اونجا(حوری،قلمان،شراب و...)دیگه چه انگیزه ای میمونه توزندگی؟خسته کننده میشه..من جهنم رو ترجیح میدم که حداقل انگیزه ای برای ادامه باشه..شاید بشه یه جور پیچوند رفت ترتیب حوریای بهشی رو هم داد..حداقل اکشن تر میشه زندگی.اونم زندگی ابدی!!!!!!

  پاسخحذف
 103. ناشناس۱۴.۷.۹۰

  دستتان درد نکند کنر بسیار ارزشمندیست فقظ برای اینکه این ارزش اثرخودرا بگذارد باید درسطح وسیعتری انتشار یابد مثل ارسال بیشتر به بالاترین یا دربرنامه های تلویزیونی مثلبرنامه های زنده یاد رضا فاضلی ازاین کنرنرزشمند استفاده شود.

  پاسخحذف
 104. من کما بیش پاسخها را خوندم بعضیها میگفتند علم فلسفه اینها در قران مجود است و علما اینها را درک میکنن و میفهمن هالا من سوال میکنم به معتقدان اسلام چرا اعراب و مسلمانان یک چیز بدرد بخور برای بشریت ابداع نکردند؟ چرا در قران دروغ شما ارزش زن کمتر از مرد است چرا زنا و قنیمت و گردن زدن انسانی دیگر (کافران) مجاز است به دست مسلمانان در این کتاب ...؟
  تو از آئین انسانی چه میدانی! اگر جان را خدا داده است؟
  چرااااااااا باید تو بستانی؟؟؟
  ان کسانی که افسانهای دین را باور میکنند و کسانی که ریشه خود را گم کردن و به دشمنان دیرینه ما (اعراب) ایمان دارند به حق نادان و بی خردند افسوس.. برای ایرانیهای عرب زده

  پاسخحذف
 105. ناشناس۲۴.۷.۹۰

  من کما بیش پاسخها را خوندم بعضیها میگفتند علم فلسفه اینها در قران مجود است و علما اینها را درک میکنن و میفهمن هالا من سوال میکنم به معتقدان اسلام چرا اعراب و مسلمانان یک چیز بدرد بخور برای بشریت ابداع نکردند؟ چرا در قران دروغ شما ارزش زن کمتر از مرد است چرا زنا و قنیمت و گردن زدن انسانی دیگر (کافران) مجاز است به دست مسلمانان در این کتاب ...؟
  تو از آئین انسانی چه میدانی! اگر جان را خدا داده است؟
  چرااااااااا باید تو بستانی؟؟؟
  ان کسانی که افسانهای دین را باور میکنند و کسانی که ریشه خود را گم کردن و به دشمنان دیرینه ما (اعراب) ایمان دارند به حق نادان و بی خردند افسوس.. برای ایرانیهای عرب زده

  پاسخحذف
 106. ناشناس۲۴.۷.۹۰

  gavist dar asemano namash parvin
  yek gave degar nahofte dar zire zamin
  cheshme kheradat baz kon az rooye yaghin
  ziro zebare do gav moshti KHAR bin

  پاسخحذف
 107. ناشناس۷.۸.۹۰

  سلام دوست عزیز. من در مورد نقد قرآن به تو سه تا پیشنهاد می کنم، امیدوارم یکیشو انجام بدی اینها فقط سه پیشنهاده و من اصراری ندارم که حرفم درسته. از آسان به سخت میگم!
  اولیش که از همه ساده تره اینکه قرآن را ببوسی و بذاری کنار، و باقی زندگیت را بر اساس منطق عقلانی و عرفی جامعه و آنچه از خوبی که در درونت به تو الهام میشود بگذرانی، اینگونه سعادت دنیا و آخرت را خواهی داشت.
  دوم که کمی سخت تر است اینکه بجای اینکه قرآن را بخوانی، تفسیر قرآن را بخوانی آنهم نه از هرکسی! تفسیری بخوان که بهترین باشد و از کسی باشد که با فکرو اندیشه تفسیر را نوشته. مثلا تفسیر المیزان از علامه طباطبایی یا ابن عربی. البته بسیار مشکل است، خیلی ها نمی فهمند!!! مخصوصا طلبه ها!!! ولی چون میدونم اهل مطالعه و تحقیق هستی اطمینان دارم که میفهمی ولی نیاز به مطالعه و تحقیق زیاد دارد، کلا کار ساده ای نیست و شاید چندین سال طول بکشد.
  سومین پیشنهادم که از همه سخت تره اینکه زبان عربی را یاد بگیری، یعنی حداقل 6 سال زبان عربی بخوانی و آنچنان مسلط شوی که نتنها بتوانی کتابهای عربی را بخوانی بلکه بتوانی کتاب عربی هم بنویسی آنقدر با زبان عربی مانوس شوی که انگار زبان مادری توست! و در همین زمان نیز کتابهای تاریخ به زبان عربی هم بخوانی، بعد از طی کردن این دوره سراغ قرآن بروی و اینبار به عنوان یک پژوهشگر قرآن را بخوانی و آنرا با زبان عربی درک کنی نه با زبان فارسی.
  امیدوارم یکی از این سه پیشنهاد برای تو مفید باشد. موفق باشی.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۸.۱۲.۹۰

   آخه بابا تو از کورش چی می دونی که این قدر سنگ کوروشو به سینت می زنی؟
   گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟
   به بهانه این که 1400 سال پیش قدیمه به 2500 سال پیش پناهنده می شید؟! بعضی ها هم به 7000 سال پیش...
   کورش هم دانایی خود را به دین نسبت می دهد آن وقت ما با توهم و به خیال حمایت از آن شخصیت بزرگ به انسانیت و دین خدا و سعادت بشر خیانت می کنیم؟!

   حذف
 108. ناشناس۱۲.۸.۹۰

  سلام.آقای سیف اللهی واقعاازاین سخن خوبتون که گفتیدحماقت آدماحدومرزنداره ممنونم.نمونه ی بارزش خودشماکه این استدلال های پوچ وبی منطق رومیاریدوانسان های احمقترمانندبانمک ودشمن الله وعرب و...که اونارومیپذیرندوبه تعریف وتمجیدازاونامیپردازند.اگراین نظرراهم نمایش ندهیدنشانه ی دیگری ازحماقت شماست!

  پاسخحذف
 109. ناشناس۱۶.۸.۹۰

  جواب دو پست قبل

  عزيز من تفسير الميزان بخونيم حيف وقت نيست؟ چرا ما را به چاهي غظيم تر قران مي اندازي؟ تفسير عموما خودش يک مغالطست يعني متن چنان مبهم هست که نياز به تفسير دارد!! در تفسير ، هر کس به نفع خودش و تعصبات و عقايدش برداشت مي کنه و تضاد ها و اشکالات را به نفع خود و عقايدش توجيه مي کنه پس اصلا ارزش منبع اصلي را ندارد. در ثاني حتي فيلسوفان و خرد گرايان هم از اين برداشت به نفع خود در امان نيستند چه برسد به علامه طباطبايي که اخوندي بيش نبودهحتي اگر عمرشو در اين گذاشته باشه.
  از کورش دانايي ، در جهل چرا ماني؟ ننگ است بر ايراني اين دين بياباني

  پاسخحذف
 110. ناشناس۲۲.۱۰.۹۰

  بحار خزانه همه اخباری است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شده، چه درست باشد چه نادرست، در آن کتاب هایی هست که خود صاحب بحار آنها را درست نمی داند

  پاسخحذف
 111. ناشناس۲۴.۱۰.۹۰

  سلام همه مطالبتون واقعاخيلي عالي ودقيق بودن خيليه زياد ازتون ممنونم كه منو از شك و دودلي بيرون اورديد يه دنيا تشكر...

  پاسخحذف
 112. ناشناس۲۵.۱۰.۹۰

  امیدوارم خدا همه رو به راه راست هدایت کنه.....جواب ابلهان خاموشی است....

  پاسخحذف
 113. ناشناس۳.۱۱.۹۰

  ضمن تشکر از نویسنده محترم عرض شود که بزرگترین نفطه قوت دین در اینه که همیشه خودش رو در حاشیه امنی قرار میده که در معرض انتقادات قرار نگیره.پیروانش هم کوچکترین انقادی رو بر نمی تابند در صورتی که اگه یک ذره عقلانی بیندیشن می بینن که اگر واقعا اینقدر که فکر می کنن بر حق هستن چرا پاسخی برای این سوالات ندارن و توصیه هاشون یا ارجاع دادن به مغلطه های این و اون هست یا توصیه به فراموش کردن و گذشتن از این نقد ها. این یک نقد است نه یک توهین.دوستان اگه جوابی دارن جواب بدن و قضاوت رو واگذار کنن به خواننده ها اینجا مجلس وعظ و دعوت به دین نیست به اندازه کافی تو مدارس مساجد و رسانه هاتون این کار رو می کنین

  پاسخحذف
 114. ناشناس۵.۱۱.۹۰

  gorano mohamad ba rahnamaiye salman farse neveshteh montaha chon be araba ejaze dad chara zan begeran eman awordan wagarna faqat ahmaqha mosalman mishan

  پاسخحذف
 115. خشایار جمشیدی۶.۱۱.۹۰

  درباب معجزه ی اثر انگشت/
  نخست اینکه باید توجه داشت نوک انگشت به دلیل کوچکی و اینکه همیشه قابل دیدن هست همواره بعنوان مقیاسی برای سنجش بکار میرود. مثلا در فارسی بسیار شنیده میشود که میگویند "فلان شخص یک سر انگشت شجاعت ندارد"، یعنی اینکه این آیه به هیچ عنوان در مورد اثر انگشت صحبت نکرده است بلکه در مورد یکی از قسمتهای کوچک بدن صحبت کرده است که الله حتی قادر است آنرا نیز دوباره در روز قیامت بازیافت کند.

  دوم اینکه اثر انگشت در نوک انگشتان قرار ندارد، اثر انگشت زیر هر انگشت و روی بند هر انگشت وجود دارد، نوک انگشت اطلاعات خاصی را حمل نمیکند و در انگشت نگاری از آن استفاده نمیشود اگر منظور قرآن انگشت نگاری بود باید از بند انگشت سخن میگفت نه از نوک انگشت.
  سوم اینکه استفاده از اثر انگشت در زیر نامه ها و قرارداد ها قدمتی هزاران ساله دارد و پیش از محمد نیز افراد زیر نامه هایشان را انگشت میزده اند، یعنی اینکه میدانستند اثر انگشت انسانها با یکدیگر متفاوت است. در چین و بابل باستان و در نوا اسکوشیای کانادا آثار باستانی کشف شده است که نشان میدهد این مردم برای انجام معاملات اقتصادی خود از اثر انگشت بعنوان یک سند استفاده میکردند، تصویر زیر یکی از این موارد است.عکس:http://www.oninonin.com/fp/fmiru/chinese_clay_seal.jpg
  استفاده از اثر انگشت بویژه در میان چینی ها یکی از قدیمیترین تمدن های بشری رایج بوده است و اسناد و مدارک دولتی و اقتصادی آنها همواره با اثر انگشت امضا میشده است و آنها کاملا از این واقعیت که اثر انگشت هر انسانی متفاوت با انسان دیگر است اطلاع داشته اند. قدیمیترین اثر انگشتی که بعنوان امضا استفاده شده است و امروز از آثار باستانی به شمار میرود مربوط به قرن سوم پیش از میلاد یعنی حدود هزار سال قبل از تولد پیامبر اسلام است (منبع +). با این حساب حتی اگر منظور قرآن واقعا اثر انگشت بوده باشد نیز معجزه ای رخ نداده است، انسانهای دیگر بسیار قبل تر از محمد از این واقعیت باخبر بوده اند/منبع:سایت زندیق

  پاسخحذف
 116. ناشناس۲۱.۱۲.۹۰

  من به قرآن ایمان دارم. و این چیزایی که شما به عنوان تناقض میگین. یک سری از استدلالهای شما کاملا غلطه و یک سری دیگشون هم بستگی داره به چه نیتی به آن مطلب نگاه کنی. همونطور که خدا میگه آیات متشابه برای اینه که کسانی که در دلشون شک و شقاوت هست در گمراهیشون باقی بمونن. اصلا بنا نیست همه نجات پیدا کنن. البته میدونم مسلمون واقعی خیلی کمه. و امت اسلام فعلی شاید در خیلی از موارد گمراه و تباه شده باشن. و این به خاطر اینه که دنباله روی اوهام و خرافات شدن. من از روایات یا سنتهای قدیمی اعراب پیروی نمیکنم. و تنها راه نجات رو اول انسان آزاد و حقیقت جو و بعد قرآن مجید و عزیز میدونم. و البته خواست خداوند. چون هیچ اشکالی بر خداوند نیست اگر بخواهد حتی یک آدم خوب رو نجات نده وگمراه کنه. البته اگه خدا بخواد شما هم ممکنه نجات پیدا کنید. چون حداقل فکر میکنید. کسایی که به این چیزا نمی اندیشن و غافل هستن شانسشون خیلی کمه حتی اگه مسلمون باشن اسما. در آخر اسلام اسلامه و فرقه فرقه کردن اسلام هم کار اشتباهیه. خداوند رحمن همه ما رو نجات بده انشا الله . شما رو هم از توهین کردن بر حذر میدارم. خیلی از چیزایی که اینجا دیدم دیگه سوال و بیان شبه نیست. توهینه. و براتون خطر داره. باز یاد اوری میکنم بیان شبه با توهین فرق داره. من مطمئنم اگه بیانتون رو درست کنین علمای اسلام جواب شبهات شما رو میدن و دلایل محکم براتون میارن. اگه نیت شما درست باشه باید هر جا که متقاعد شدین. عنوان و طرح مسئله رو به نفع اسلام عزیز عوض کنین.

  پاسخحذف
 117. تو به قدری کوته بین هستی حقیر هستی که صفحه فیسبوکت را کاری کردی که من دیگر نتوانم کامنتی بگذارم امیدوارم هدایت بشی در مورد روزهای آفرینش و اینکه چرا خداوند گفته در 2 روز زمین را آفریدم توجهت را به مطلب زیر از تفسیر المیزان معطوف میکنم :

  مقصود از خلقت زمين در دو روز، خلقت آن در دو نقطه از زمان و در دو مرحله است
  و مراد از کلمه (يوم ) در جمله (خلق الاءرض فى يومين ) پاره اى از زمان است ، نه دو روز از روزهاى معمولى و معهود ذهن ما، چون روز از نظر ما ساکنان زمين عبارت است از مقدار حرکت کره زمين به دور خودش ، که يک دور آن را يک روز (و يا به عبارتى : يک شبانه روز) مى ناميم ، و احتمال اينکه مراد از دو روز در آيه چنين روزى باشد احتمالى است فاسد و فسادش بر همه روشن .
  پس - همان طور که گفتيم - مراد از روز پاره اى از زمان است و اطلاق روز بر پاره اى از زمان بسيار شايع است ، از آن جمله کلام خداى تعالى است که مى فرمايد: (و تلک الايام نداولها بين الناس ) و نيز مى فرمايد: (فهل ينتظرون الا مثل ايام الّذين خلوا من قبلهم )، و امثال اين موارد که ايام در پاره اى از زمان اطلاق شده است .
  پس مراد از دو روزى که خدا در آن زمين را آفريده دو قطعه از زمان است که در آن تکون زمين و زمين شدن آن تمام شده . و اگر آن را دو قطعه از زمان خواند، نه يک قطعه ، براى اين است که دلالت کند بر اينکه زمين در تکون نخستينش ، دو مرحله متغاير را طى کرده : يکى مرحله خامى و کالى و دوم مرحله پختگى و رسيده شدن . و يا به عبارتى ديگر: يکى مرحله ذوب بودن ، و ديگرى مرحله منجمد شدن ، و امثال اين تعبيرها.
  و جعل فيها رواسى من فوقها...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۷.۲.۹۱

   دوست عزیز نادیده نوشته‌ات چونان روشنایی آفتاب ذهن مردمان را روشن می‌کند. بد نیست بدانی که در شبه جزیره عربستان اصنام بسیاری بوده‌است که هر یک پرده‌داری داشته‌است اصنام عربی بر خلاف بت‌های (کلمه بت پارسی است از واژه بودا ساخته شده‌است) در شرق و شرق دور نمای شبه اسانی ندارد بلکه گاهی تخته سنگی یا قسمتی از کوهی صنم بوده است الله این مکعب سنگی نیز یکی از آنهاست. شیوه پیروان محمد بر غارت و خشونت و کشتن استوار بوده و هست.
   اسلام یعنی تسلیم شدگان بر الله مسلم و مسلمان هم با تسلیم از یک ریشه هستند.
   ایمان و مومن نیز با امان خواستن همریشه است معنای آن پناه جستن از شر خصم در دامان خود اوست

   حذف
 118. ناشناس۷.۱.۹۱

  تمام حرف هایی که دوستان زده بودند رو خوندم کسانی که به قران اعتقاد کامل دارند و کسانی که به آن شک دارند.
  بزرگترین دستاورد بشری در قرن 21 رسیدن به حقایقی است که به کمک ان نظام آفرینش را توصیف کند.دانشمند بر این باورند که زمین و پیدایش نخستین از یک بی نظمی ساده ساخته شده است.کمال مطلق در هیچ چیزی(چیزی که بشر توانایی درک آن را دارد و مسلما معجزه نیست)وجود ندارد.هیچ چیز کامل نیست هیچ چیز مطلقا بد یا خوبی وجود ندارد.مشکل اصلی در این است که در کشور عزیزمان همه به قرآن به دید یک معجزه و یک چیز فرا عقلی و فرا علمی نگاه می کنند و نه یک کتاب.اگر به اصل باز گردیم و از دید یک شخصی که مسلمان نیست به این مسائل نگاه کنیم این همه و همه باعث شبهات در ذهن انسان می شوند.برای نقد و بررسی این مسائل در ابتدا باید این دید فرا عقلی و فرا علمی را کنار بگزاریم تا بتوانیم به درک کافی برسیم.

  پاسخحذف
 119. ناشناس۱۶.۱.۹۱

  پول چه بر سر آدمها میاره ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۴.۲.۹۱

   بنده ی خودا پول رو هم خود آدم ها ساختن!
   این آدم ها هستن که به سر هم میارن

   حذف
 120. ناشناس۱.۲.۹۱

  فرض میکنیم تمام این چیزها درست باشد(البته فرض خلف)
  برای پی بردن به اسرار قران باید حداقل 6 سال دروس عربی را بخوانی
  با معنی لفظی فارسی پیدا شدن این شبهات دور از انتظار نسیت
  ولی مطمئن باش در تفسیر و معنای عربی آن هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد

  پاسخحذف
 121. ناشناس۱۷.۲.۹۱

  دوست عزیز نادیده نوشته‌ات چونان روشنایی آفتاب ذهن مردمان را روشن می‌کند. بد نیست بدانی که در شبه جزیره عربستان اصنام بسیاری بوده‌است که هر یک پرده‌داری داشته‌است اصنام عربی بر خلاف بت‌های (کلمه بت پارسی است از واژه بودا ساخته شده‌است) در شرق و شرق دور نمای شبه اسانی ندارد بلکه گاهی تخته سنگی یا قسمتی از کوهی صنم بوده است الله این مکعب سنگی نیز یکی از آنهاست. شیوه پیروان محمد بر غارت و خشونت و کشتن استوار بوده و هست.
  اسلام یعنی تسلیم شدگان بر الله مسلم و مسلمان هم با تسلیم از یک ریشه هستند.
  ایمان و مومن نیز با امان خواستن همریشه است معنای آن پناه جستن از شر خصم در دامان خود اوست

  پاسخحذف
 122. ناشناس۲.۹.۹۱

  یه سری از افراد همش میگن اگه میتونین یه آیه مثل قران بیارین.باشه منکه آنچان علم و انشای خوبی ندارم چندتا واستون مثال میزنم ولی بدونین مثل اونای دیگه که قبلا گفته شده اگه منم بگم باز قبول نمکنین میگین اینا شبیهش نیستا

  ای کسانی که ایمان آورده اید بدانید خداوند سکس را آفرید تا شما(زنان و مردا)را استحکام بخشد.براستی که خداوند دوستدار عشق و زیبایی هاست وهمانا خداوند برای آن دیوثگان(آخوندها) که از دین خدا برای مقاصدشان استفاده میکنن عذابی علیم در نظر دارد (آیه سکس و عشق)

  ای مومنان بدانید ما زنان را زیبا آفریدیم و شما مردان را حمار.(آیه مرد فریب خورده)
  و همانا خداوند عشق را آفرید تازن و مرد به همدیگر عشق بورزند و براستیکه پروردگار دوستدار محبت است(آیه کرامت انسانی)

  این یکی هم یجا خوندم دیدم باحاله گفتم بذارم
  اِنَّ اللهَ خَلَقَ العَمَّةُ دَرعٌ
  براستی که خداوند عمه را سپر [برای فحش خوردن و ...] آفرید.

  پاسخحذف
 123. اگر دلیل نوشتن این شبهات قدیمی و البته بچگانه فقط تلاش برای نقدمنصفانه باشه خوشحال میشم کمکی کرده باشم:

  خلقت شش روز بود یا هشت روز؟ (سوره 7 آیه 54، سوره 10 آیه 3، سوره 11 آیه 7 و سوره 25 آیه 59) به روشنی اعلام میکند که الله زمین و آسمانها را در 6 روز آفرید. اما در (سوره 41 آیات 9-12) جمع روزهایی که الله بدانها اشاره میکند 8 روز است.

  (توی اون آیه ها همونطور که سوال گفته بود نوشته بود شیش روزه و توی سوره 41 که فصلت هستش نویسنده تشکیلش رو از آیه 9و12 جمع زده که شده 8 روز
  اینجوری: اگه جمع بزنیم مجموع ایام خلقت 8 می شه .دو روز زمین .چهار روز استواری کوهها و تقدیر اوقات و برکات و دو روز خلقت آسمانها:2+4+2=8)

  آفرینش آسمانها و زمین در شش روز است (که یوم تو عربی به معنی روز .دوره . مرحله اس ).
  توجه داشته باشید که روز و شب بر اثر حرکت وضعی زمین است و در ان زمان اصلا زمینی نبوده که ما شش روز به حساب همین روزهای کنونی داشته باشیم - پس خلقت زمین و آسمان و مابین آن را در شش مرحله وجود داشته است.

  (یه جواب مشهور که به این سوال دادن اینیه که پایین مینویسم:)

  در تمامی آیاتی که بیان می دارد خلقت آسمانها و زمین در شش روز خلق شده از ماده خلق استفاده شده
  اما در آیه ای که برخی شبهه وارد ساخته اند که مجموع آن می شود 8 روز و مربوط به آسمانها است از لفظ خلق استفاده نشده بلکه از ماده "قضی" استفاده شده است.

  که ماده قضی با خلق تفاوت دارد و معنی تحکیم کردن و محکم کردن آسمانها را دارد
  اگر گفته بود فخلق سبع سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ اشکال وارد بود .
  پس نمی توان از ایات استفاده کرد که در شش روز زمین و تقدیرات ..خلق شده و در دو روز آسمانها که بگوییم مجموع آن می شود 8 روز که با دیگر آیات تناقض داشته باشد
  از طرف دیگر آیه دهم ( و جَعَلَ فیها رَوَاسِیَ ...)هم در مورد خلقت زمین نیست بلکه در مورد استوار کردن کوه ها و تقدیر کردن اوقات هست که این مرحله بعد از خلقت صورت گرفته .

  تنها چیزی که می توان گفت در آیات سوره فصلت تصریح به آن شده در دو روز خلق شدن زمین هست .اما در مورد اینکه آسمانها در چند روز خلق شده اند هیچ بیانی در این آیات نیامده .
  پس قرآن دو چیز را تصریح نموده :زمین به تنهایی در دو روز خلق شده و مجموع زمین و آسمانها در شش روز.(و گسترش آسمان رو جزئ خلق نباید حساب کرد)
  که این دو باهم هیچ تناقض و تضادی ندارند
  (یه جای دیگه هم پرسیده بودن خلقت آسمان بعداز زمین بود یا قبلش که با تفسیر آیه ها و سوره نازعات معلوم میشه خلقتش همراه زمین بوده اما بسط دادن و استوار کردنش بعد از آفرینش زمین بوده که توی همون دومرحله ایه که بالا نوشته)
  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این مورد را که می خواهم اشاره کنم منظورم فرد خاصی نیست و لی در این حد اشاره می کنم که اگر کسی بخواهد آیاتی از قرآن و نشانه های بسیار واضح موجود در زندگی و طبیعت را تکذیب کند و نسبت به آن کافر باشد، اگر هر مورد منطقی دیگر هم به هر شکلی دیگر وجود داشت باز هم تکذیب می کردند، بطور مثال اگر کره ماه هم با یک معجزه پروردگار نصف می شد اینگونه افراد می گفتند چرا چهار قسمت نشد! هر چند این مورد را نبایستی فراموش کرد که تبادل نظر بسیار خوب است و بایستی با سعه صبر به یکدیگر پاسخ داد چه بسا من افرادی را می شناسم که در ابتدا خیلی راحت نشانه های پروردگار را تکذیب می کردند ولی بعدا پس از تحقیق به ایمان بسیار بالایی دست پیدا کردند که ایمانشان خیلی خیلی بهتر از افرادی شد که فقط چون پدر و مادرشان نماز می خوانده ایمان پیدا کردند و برای بجا آوردن توبه نیز به تبلیغات اسلامی بسایر پرداختند. نظر شخصی اینجانب شخصا قرآن را نه تنها از آن معجزه بسیار دیده ام بلکه عظیم ترین مورد زندگی ام مشاهده نموده ام که هیچ چیزی را نتوانسته ام را تا حد کمی شبیه به آن ببینم و یا بتوان با چیزی مقایسه کنم. با آرزوی موفقیت برای شما همه عزیزان

   حذف
 124. ناشناس۳.۱۲.۹۱

  سلام
  واقعا" متاسفم
  چرا راجع به این شبهاتی که مطرح کردی کمی تحقیق نمیکنی نمیگی اگر یک نفر رو هم گمراه کنی گناه بزرگی کردی
  من جواب یک موردو میدم بقیشو برو مطالعه کن بعد حرف بزن
  طبق کشفیات علم امروز عمر کره زمین 3.5 تا 4.5 میلیارد ساله و عمر جهان از حادثه بیگ بنگ تا الان 13 تا 14 میلیارد ساله ، که با نسبتی که قران گفته یعنی آفریدن زمین و آسمان در 6 روز و آفریدن زمین در 2 روز جور در میاد پس این معجزس نه تناقض
  در مورد روز که حتما میدونید روز توی کره زمین یه تعریفی داره که برای کل جهان این بی معنیه
  امیدوارم خدا هدایتتون کنه گمذاهی گناه بزگی اما گمراه کردن دیگران ......

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   تاسف بخور به حال خودت که دشمنان این مرز و بوم به واسطه یک مشت خرافات تو رو ابزاری کردن برای تاختن بر هم وطنانت به بهانه های ایمان نداشتن،بهایی بودن،یهودی بودن و ...

   حذف
 125. ناشناس۶.۱۲.۹۱

  ***اگر در ایات 9-12 سوره فصلت امده بود 8 روز حرف شما درست .. حال ایا چنین چیزی امده؟؟! یک فرد نادان هم می فهمد که این اعداد را نباید جمع کرد .. با گول زدن مردم به جایی نمی رسی!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   گیرم که اعداد رو اشتباه گفته.دلیلی بر رد بقیه تناقضاتی که در کمال درایت پیدا کرده نیست که.با بقیه تناقضات چه کار می کنی؟مسلمه که هیچ چیز دیگه ای جز توهین و فحش نمیتونی بنویسی چون مغزت ارور میده و نمیتونی عقل پسندانه نظر بدی.هر چقدر هم بخوای دو دو تارو پنج تا معرفی کنی می بینی که مردم دیگه گول حرفاتو نمی خورن و داستانهای تخیلی خودت و اربابانت رو گوش نمیدن.

   حذف
 126. ناشناس۱۳.۱۲.۹۱

  این مورد را که می خواهم اشاره کنم منظورم فرد خاصی نیست و لی در این حد اشاره می کنم که اگر کسی بخواهد آیاتی از قرآن و نشانه های بسیار واضح موجود در زندگی و طبیعت را تکذیب کند و نسبت به آن کافر باشد، اگر هر مورد منطقی دیگر هم به هر شکلی دیگر وجود داشت باز هم تکذیب می کردند، بطور مثال اگر کره ماه هم با یک معجزه پروردگار نصف می شد اینگونه افراد می گفتند چرا چهار قسمت نشد! هر چند این مورد را نبایستی فراموش کرد که تبادل نظر بسیار خوب است و بایستی با سعه صبر به یکدیگر پاسخ داد چه بسا من افرادی را می شناسم که در ابتدا خیلی راحت نشانه های پروردگار را تکذیب می کردند ولی بعدا پس از تحقیق به ایمان بسیار بالایی دست پیدا کردند که ایمانشان خیلی خیلی بهتر از افرادی شد که فقط چون پدر و مادرشان نماز می خوانده ایمان پیدا کردند و برای بجا آوردن توبه نیز به تبلیغات اسلامی بسایر پرداختند. نظر شخصی اینجانب شخصا قرآن را نه تنها از آن معجزه بسیار دیده ام بلکه عظیم ترین مورد زندگی ام مشاهده نموده ام که هیچ چیزی را نتوانسته ام را تا حد کمی شبیه به آن ببینم و یا بتوان با چیزی مقایسه کنم. با آرزوی موفقیت برای شما همه عزیزان

  پاسخحذف
 127. ناشناس۷.۲.۹۲

  You made some decent points there. I looked on the net for more information about the
  issue and found most individuals will go along with your views on this web site.


  my homepage - quit smoking programs

  پاسخحذف
 128. ناشناس۱۷.۲.۹۲

  همش به ظاهر آیه ها دقت میکنین ... ترجمه هاتون هم بعضی هاش اشتباهه اصلا

  پاسخحذف
 129. ناشناس۱۸.۴.۹۲

  ایمانم قویتر شد.چون همه اینا قابل توجیه و تفسیر هستند.انا تناقض نیستن.یه سری بهونه های بنی اسراییلین و خیلی بچگانه...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   بیشتر توضیح بده تا بقیه هم ایمانشون قویتر بشه.که بعید میدونم بتونی توضیح بدی.چون تعصب دینی داری.و تعصب در هر چیزی مخالف عقله.

   حذف
 130. ناشناس۲۸.۵.۹۲

  نباید فراموش کرد که ایران یک کشور اسلام زده است و جدا از دیگر کشورهای اسلام زده نیست. فقدان اندیشه، فقدان اخلاق، بیرحمی نسبت به انسانهای دیکر و بیرحمی نسبت به حیوانات،بی مسئولیتی، سودجویی، دروغ،بی توجهی نسبت به آیندگان،فقر فرهنگی و فقر اقتصادی ... خصوصیات مشترک مردم سرزمین های اسلام زده است از افر یقا گرفته تا خاورمیانه. اما براستی چرا؟ مغز انسان مرکز فرماندهی کالبد انسان است و محتوای آن (نوع اندیشه، نوع باورها، نوع سنتها و ...) شخصیت انسان را میسازد. تفاوت انسانها در تفاوت محتوای مغز آنها است. وقتی یک ایدئولوژی جنایت برای مردمی دین میشود. وقتی انسانی که به کودکان تجاوز میکند به زنان تجاوز میکند، انسانهای دیگر را بقتل میرساند،مردم را غارت میکند وقتی چنین انسان هولناکی سمبل اخلاق و مقدس میشود و افکار تاریکش کتاب اخلاق و باور مطلق میشود آنزمانی است که جامعه کاملاً سقوط پیدا کرده است،هوشمندی و اندیشه نابود شده است. مگر میشود انسان راستگویی بود وقتی به یک ایدئولوژی که دروغ و فریب را تبلیغ میکند باور داریم.مگر میشود مهربان بود وقتی جنایتکاران را مقدس میشماریم. مگر میشود پدر یا مادر خوبی بود وقتی آنانی که به کودکان تجاوز میکردند یا آنها را میکشتند ستایش میکنیم و نام آنان را بر روی فرزندان خود می گذاریم. انسان نمیتواند شریف باشد وقتی میتواند طبق باورهایش دروغ بگوید، به حیوانات ستم کند و زشتی و پلیدی را ستایش کند. جوامع اسلام زده جوامع بحران زده هستند. جوامعی که درد و رنج،وحشت و نفرت پایه های این جوامع هستند. اما براستی چرا مردمی که اینچنین در دوزخی زندگی میکنند توانایی ریشه و منشاء درد و رنج خود را در نمی یابند و از دیکتاتوری به دیکتاتور دیگر و از باطلاقی به باطلاق دیگر فرو میروند. چرا انسانی که به ماه قدم گذاشته است و سیارات دیگر را هدف بعدی خود قرار داده است در گوشه ای دیگر از این کره گل به سر و روی خود میمالد با قمه و زنجیر بدن خود را خونین میکند و پست ترین نوع انسانی را حاکم بر سرنوشت خود میکند؟ چرا این انسانها منشاء درد و رنج خود را بیرون از خود میبینند و نه باورهای پست و تاریک را که او را چنان مسخ و عاجز کرده اند که او حتی نمیتواند بیاندیشد. آن اندیشه علیرغم باورمندانش که اندیشمندی در آنها ضعیف و یا نابود شده است از یک ساختار بسیار زیرکانه و دقیق تشکیل شده است که بتواند انسان را با هوش سرشارش به تباهی شعور و خرد بکشاند(به مصر افغانستان،عربستان،ایران،پاکستان و ...توجه کنید). ایدئولوژی که بسیار سیستماتیک و دقیق برای نابودی شعور بشر طراحی شده است. برای آنان که آگاه هستند واضح است که آن ایدئولوژی بشر را به تاریکی مطلق و جهل عمیق کشانده است و انسانهای گرفتار در این تاریکی ژرف و پر از رنج به یکدیگر چنگ میزنند و عامل بدبختی خود را انسانهای دیگر در آن تاریکی میدانند آن ایدئولوژی که خود همان تاریکی است مغز انسانها را چنان دستکاری کرده است که آنان تاریکی را مقدس میدانند و هرگز حاضر نیستند آنجا را ترک کنند. آنان تاریکی و تاریکی جزء آنان شده است. برای کمک به آنان باید روشنایی را به آنان نشان داد و این روشایی همان آگاهی است.

  پاسخحذف
 131. ناشناس۸.۶.۹۲

  بچه ها من نوشته همتون خوندم. چرا باهم دعوا میکنید خوب قران مشکل داره. چرت ؟ مگه قران نگفته که انسان اشرف مخلوقاته دمیده شده از روح خداست . خوب چرا تو قران به انسان فحاشی شده . یا نباید می افرید یا افریده چرا توهین کرده به انسانیت.

  پاسخحذف
 132. ناشناس۱۶.۹.۹۲

  دوست دارم گرداننده این وبلاگ هدف خودشو از ایجاد و اداره این وبلاگ تشریح کنه!
  به نظر نمیاد دلش واسه کسی سوخته باشه که اونو از تفکرات بیخود نجات بده!
  در هر صورت دوست دارم هدف از ایجاد وبلاگشو ببینم؛ منتظرم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   تو کاری به هدف گرداننده وبلاگ نداشته باش.اگه قدرت و توان فکریت در حدی هست که منطق پسندانه و ذکر دلیل عقلی جواب ارائه بدی بفرما این تریبون آزاد.گرداننده وبلاگ یک سری تناقضات در ذهنش بعد از خوندن قرآن و معنیش ایجاد شده و در اینجا بدون هیچگونه فحاشی و توهینی به شخصی مطرح کرده و اونو در یک تریبون آزاد به اشتراک گذاشته تا همه بتونن در یک فضای برابر به بیان آزادانه عقاید و ذکر دلایل خودشون بپردازن.(نه اینکه توهین کنن و یا با مغالطه بحث رو به هدف نویسنده ربط بدن)

   حذف
 133. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 134. ناشناس۳۰.۱.۹۳

  کى مى تواند صفت خدا را در قرآن بيان کند ؟؟

  پاسخحذف
 135. عبدالفلوت۳۰.۱.۹۳

  اينها صفات خدا در قرآن است (حيله باز) ويمکرون ويمکرواالله (بدو بى را گو) عتل بعد ذلک زنيم ، کأنهم حمر مستنفرة ، کمثل الحمار يحمل اسفارا ، کمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث او تترکه يلهث ( انتقام گير) إن الله عزيز ذوانتقام (عاشق خونريزى) قاتلوا اللذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين اتوالکتاب حتى يعطواالجزية عن يد وهم صاغرون. ( هميشه مواظب هوس محمد ) وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبى و إرادالنبى أن يستنکحها خالصة لک من دون المومنين . و خيلى چيزهاى ديگر ،،،،،، دوستان لطفا دنبال على يا عمر نيفتيد همه يکى هستند .

  پاسخحذف
 136. ناشناس۲۵.۴.۹۳

  اسلام دین خشونت،کشتار،قتل ببینید که این وهابی ها که تمام کاراشون رو از قرآن برگرفته اند چطوری سر میبرند فقط به خاطره قرآن و محمد به عنوان مثال آیه 89 سوره نسا.این همه تناقض این همه ایرادات علمی تنها دفاعی که مسلومنا دارن اینه که قرآن باید تفسیر بشه اگه واقعا قرآن باید تفسیر بشه چرا تو خود قران اومده که ما این کتاب رو برای شما اسان کردیم.تا کی میخوایم به خاطر تعصبی که داریم چشم روی حقیقت ببندیم.

  پاسخحذف
 137. ناشناس۲.۶.۹۳

  امید وارم حماقت و یک دندگی رو کنار بذارید یا کاری به کار مسلمون ها و قران نداشته باش یا با تفکر بیا جلو به شرتی که ... منطقی باشی و اگر اسلام شناسی جوابتو داد به قران ایمان پیدا کنی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۸.۵.۹۴

   ولی تو توهین کردی و گفتی حماقت رو کنار بذار.تویی که قرآن می خونی و مسلمونی.اون هیچ وقت تورو احمق خطاب قرار نداد.تو بودی که به واسطه مطالعه قرآن و کتابهای دینی مورد علاقت سوادت بالا بود و کلمه شرط رو نوشتی شرت.میدونم که حتما کلی فحش و بد و بیراه نثار من میکنی.چون دین این دستور رو بهت داده.مطمئنم که اگه قانون جلوتو نگیره هرجا که منو ببینی حتی سر من رو هم می بری.و اینها توصیه های دینته.دین تو بهت هیچوقت نگفت که با مخالفان ایده و تفکراتت چطور از در صلح و دوستی مصاحبه و هم نشینی داشته باشی بلکه نفرت و تنفر رو بهت آموخت.بهت آموخت که هرجا کسی هم عقیدت نبود تا جایی که میتونی بهش یا فحش بده و یا تشنه به خونش باش.

   حذف
 138. یک آنتی اسلام۶.۴.۹۴

  طرف صحبتم اون دسته از مسلمانهائیه که به هر سند و مدرک نیم بندی چنگ میزنن بلکه هرطور شده با دو روز اينور اونور کردن صحت وسقم خلقت 6 روزه جهان توجیه و تفسیر کنند که مطمئنأ منظور از آسمان در این آیات تمام فضای شناخته شده آن روزگار بوده و نهايتأ تا جائی که چشم ميديده که همون ماه و ستارگان و نهاىتأ خورشید هست را شامل ميشده حال آنکه امروزه به لطف علم همگان میدونن فضای کیهان اونقدر وسیعه که بعضأ نور با سرعت چند صدهزار کيلومتر بر ثانیه باید صدها میلیارد سال در راه باشه تا به زمین برسه و از روی زمین قابل رؤيت باشه یک ستاره و يقينأ این شیوه اختصاص زمان برای ساخت جهان شاید در هزار و چهارصد سال پیش غیر عادی نباشه ولی در مورد جهان شناخته شده امروز واقعأ مضحکه مثل این مي مونه که یه پیمانکار برای نصب دکه نگهبانی ورودیه یک شهر بزرگ چهار روز وقت بزاره ولی خود اين شهر رو دو روزه تحویل بده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۶.۹.۹۴

   خلقت جهان در شش روز فقط در اسلام نیامده و در مسیحیت (انجیل) نیز آمده است
   البته منظور از روز در این مقوله مطمئنا روز بشری نیست (و در زمان خود پیامبر هم واضح بوده).
   به نظر من کلا آیات قرآن همواره به دنبال القای معنی میباشند که خواننده را به تفکر برای دریافت آن معنی مورد نظر وادار کند نه اینکه یک موضوع علمی را بخواهد ثابت کند. هدف اثبات موضوع علمی نیست هرچند اگر علم به آن درجه از اشراف برسد ممکن است باعث اثبات موضوع علمی آیه هم بشود.
   باید توجه داشت علم بشری در طول زمان کامل شده و بعضا علوم قبل از خود را نقض کرده است.
   همین الآن که ما از نسبیت خاص انیشتن و نسبیت عام نیوتن صحبت میکنیم، با آمدن نظریه رشته ای در علم فیزیک مدرن، کل فیزیک دگرگون شده و اگر در زمان انیشتن فکر میکردیم جهان چهار بعدی است ، با نظریه رشته ها جهان بیش از 20 بعد دارد که ادراک آن از عقل مادی انسان بدور است و ای بسا در عوالم و بعد های دیگر، همین تعابیری که قرآن انجام داده وجود داشته و در آینده اثبات شود.

   حذف
 139. ناشناس۱۸.۵.۹۴

  من آیات رو خوندم و چند ترجمه رو از چند قرآن که توسط روحانیون ایرانی ترجمه شده بود مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که تمامی مطالب سایت درسته.

  پاسخحذف
 140. ناشناس۱۸.۵.۹۴

  من در این سایت آنچه توهین و بی احترامی دیدم از افراد متعصب دینی دیدم.اما هیچ کسی که اعتقادی به دین و قرآن نداشت هرگز به بقیه توهین نکرد.و این میرسونه که دین برای بدبختی اومد نه آسایش.

  پاسخحذف
 141. ناشناس۱۸.۵.۹۴

  ای کاش میشد کلماتی از قبیل گناه،عذاب الهی،کافر،ملحد،مفسد فی الارض از ادبیات شیرین مملکتمون حذف میشد و بسیاری از انسانها به خاطر عقیده شخصیشون جان نمیسپردند.

  پاسخحذف
 142. ناشناس۱۸.۵.۹۴

  کسانی که مخالف با مطالب سایت هستند با ذکر آیه به صورت عربی و ترجمه فارسی دلایل خودشون رو دال بر غلط بودن مسائل گفته شده مطرح کنند و هرگز به دیگران دشنام ندهند.

  پاسخحذف
 143. ناشناس۲۸.۵.۹۴

  حقیقت کجاست؟؟؟


  1-جنگ جهانی اول با 17 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها)


  2-جنگ جهانی دوم با 50-55 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها)


  3-بمب اتمی ناکازاکی با 200 هزار کشته(بدون دخالت مسلمان ها)


  4-جنگ ویتنام با 5 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها)


  5-جنگ در بوسنی با 500 هزار کشته (شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)


  6-جنگ در عراق با بیش از 1میلیون و 200هزار کشته(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)


  7-جنگ افغانستان و ....(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)


  آیا شما هنوز فکر میکنید مشکل از اسلام است؟


  خداوند در قرآن می فرماید:


  چون به آنان گفته شود که در زمین فساد نکنید، مى گویند: ما مصلحانیم

  (سوره بقره آیه 11)

  پاسخحذف
 144. سنت شکن۹.۱.۹۵

  لطفا هر کس می تواند این سه صفحه مهم انگلیسی زبان درباره نقد اسلام و متعلقاتش در ویکی پدیا را برگردان پارسی بکند و در ویکی پدیای فارسی با ذکر منابع وارد نماید:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Islam

  https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Muhammad

  https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Quran

  خیلی مطالب و نقل قول های جالبی دارند.

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot