۱۰ مرداد ۱۳۸۹

زنان در قرآن


در ذيل تعدادي از آيات تبعيض آميز قرآن در مورد بانوان ( زنان ) را بررسي ميکنيم:
زنان در قرآن
1 - و کسانیکه زنان خود را به زنا متهم میکنند، اگر نتوانند 4 شاهد پیدا کنند میتوانند خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگویان است. ( قرآن . سوره نور . آیه 6 )


2 -  زنان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. و مومنات را بشارت ده. ( قرآن . سوره بقره . آیه 223 )


3 - و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی در پیش پایشان نهد . ( قرآن .سوره نساء . آیه 15 )


زنان در قرآن
4 - مردان، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است. و از آن جهت که از مال خود نفقه میدهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگاه میدارند. و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و به زدن تنبيه اشان کنيد. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید. و خدا بلند پایه و بزرگ است. ( قرآن .سوره النساء . آیه 34 )


5 - اگر شمارا بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دو يا سه يا چهار، به نکاح خود در آورید. و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید و یا چنانچه کنيزي داريد به ان اکتفا کنيد. این نزديک تر است  به عدالت تا مرتکب ستم نشوید . ( قرآن . سوره نساء . آیه 3 )

زنان در قرآن
6 - و به زنان مومن بگو که چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینتهای خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و بايد سينه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت جمال خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر بردار خود یا پسر خواهر خود یا زنان همکیش خود، یا کنيزان ملکي خود، یا مرد یا کودکانی که از عورت و محارم زنان آگاه نيستند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت و خلخال که پنهان کرده اند دانسته شود. ای مومنان همگان به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار گردید. ( قرآن . سوره نور . آیه 31)

زنان در قرآن
7 - ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به قرض و نسيه معامله مي کنين تا زماني معين , سند و نوشته در ميان باشد. و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسید. و کاتب نباید که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپیچی کند. و مدیون امضاء کند و از الله، پروردگار خود بترسد و از آن هیچ نکاهد. اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود امضاء کردن نمیتوانست، ولی او از روی عدالت امضاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکی فراموش گردد دیگری به خاطر  بیاورد. و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید از شهادت خود داری کنند. و از نوشتن مدت دین خود، چه کوچک و چه بزرگ، ملول نشوید. این روش در نزد خدا عادلانه تر است، و شهادت را استوار دارنده تر و شک و تردید را زایل کننده تر. و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننویسند مرتکب گناهی نشده اید. و چون معامله ای کنید، شاهدی گیرید. و نباید به کاتب و شاهد زیانی برسد، که اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید. از خدای بترسید. خدا شما را تعلیم میدهد و او بر هر چیزی آگاه است. ( قرآن . سوره بقره . آیه 282)8 - پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردی دیگر در آید، و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر میدانند که حدود خدا را رعایت میکنند رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود خدا است که برای مردمی دانا بیان میکند. ( قرآن .سوره بقره. آیه 230) 

زنان در قرآن
9 - خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد. و اگر فرزندی نداشته باشد و میراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایی را برد. اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم باشد. و شما نمیدانید که از پدران و پسرانتان کدامیک شما را سودمند تر است. اینها حکم خداست، که خدا دانا و حکیم است. ( قرآن . سوره نساء . آیه 11 )


 10 - و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند ( اسراي جنگي ). از کتاب خدا پیروی کنید و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانی را که از آنها تمتع میگیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معین در قبول هرچه دو بدان رضا بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است. ( قرآن .سوره نساء . آیه 24)
زنان در قرآن
11- زنان مشرکه را تا ایمان نیاورده اند به زنی نگیرید و کنیز مومنه بهتر از آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آید. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مومنه مدهید. و بنده مومن بهتر از مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید. اینان به سوی آتش دعوت میکنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش. و آیات خود را آشکار بیان میکند، باشد که پند گیرند. ( قرآن . سوره بقره. آیه 221)


12 - هرکس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان مومنه را به نکاح خود در آورد از کنیزان مومنه ای که مالک آنها هستید به زنی گیرد. و خدا به ایمان شما آگاه تر است. همه از جنس همدیگرید. پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح  کنید و مهرشان را به نحو شایسته ای بدهید. و باید که پاکدامن باشند نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست میگیرند. و چون شوهر کردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند شکنجه آنان نصف شکنجه زنان آزاد  است. و این برای کسانی است. از شما که بیم دارند که به رنج افتند. با این همه، اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. ( قرآن .سوره نساء . آیه 25)

زنان در قرآن
13 - از تو فتوی می خواهند ، بگوی که خدا در باره کلاله برايتان فتوی می دهد، : هر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد بميرد و او را خواهری باشد ، به آن خواهر نصف ميراث او می رسد اگر خواهر را نيز فرزندی نباشد ، برادر از او ارث می برد اگر آن خواهران دو تن بودند ، دو ثلث دارايی را به ارث می برند و اگر چند برادر و خواهر بودند ، هر مرد برابر دو زن می برد خدا برای شما بيان می کند تا گمراه نشويد ، و او از هر چيزی آگاه است. ( قرآن .سوره نساء . آیه 176)

14 - ای پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که چادر خود را برخود فرو پشونند. این مناسب تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مهربان است. ( قرآن .سوره احزاب . آیه 59 )
زنان در قرآن
15 - اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در حقيقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند از آنان بر حذر باشيد و اگر ببخشاييد و درگذريد و بيامرزيد به راستى خدا آمرزنده مهربان است.  ( قرآن .سوره التغابن . آیه 14)
زنان در قرآن

16 - و کسانی که اندام  خويش نگه می دارند؛ از شهوتراني مگر برای زنان حلال يا کنيزان ملکي خويش ، که در اين حال ملامتی بر آنها نيست. ( قرآن .سوره المعارج . آیات 29 و 30)


17 - بايد که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ايستند و، اگربه خدا و روز قيامت ايمان دارند ، روا نيست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفريده است پنهان دارند و شوهران زنان در زمان عده حق دارند که انها را بزني خود باز رجوع دهند اگر که نيت سازش دارند و برای زنان حقوقی است بر شوهران چنانچه شوهران  را بر زنان حقوقي مشروع است ليکن مردان را بر زنان افزوني و برتري خواهد بود و خدا پيروزمند و حکيم است . ( قرآن . سوره بقره .آیه 228)

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱۶ نظر:

 1. ناشناس۱۶.۲.۹۰

  قرآن، اجبار در ازدواج را ممنوع کرده و رضایت طرفین در ازدواج را شرط دانسته‌است. محدودیت سنی برای ازدواج در اسلام وجود ندارد، هرچند گفته شده‌است که نمی‌توان با زنان پیش از رسیدن به نه سالگی ازدواج کرد.

  ازدواج مردان مسلمان با زنان مشرک و زنان مسلمان با مردان مشرک ممنوع شده‌است. زنان مسلمان نوگرویده و مهاجر از ازدواج با مشرکان منع شده‌اند، و اگر در زمان گرویدن به اسلام، شوهر داشته باشند، نمی‌باید نزد همسرانشان که بر شرک باقی مانده‌اند، بازگردند.مردان مسلمان، مجازند با زنان اهل کتاب یعنی زنان مسیحی، یهودی، صابئی و زرتشتی ازدواج کنند اما زنان مسلمان حق ازدواج با مردان اهل کتاب را ندارند. ازدواج مرد زناکار، با زنان پاک‌دامن مسلمان و ازدواج زن زناکار با مردان پاک‌دامن مسلمان ممنوع شده‌است.

  چند همسری در شرایط خاصی جایز دانسته شده‌است؛ چند شوهری در اسلام ممنوع است، اما چند زنی مشروع دانسته می‌شود. قرآن، تعداد همسران مشروع دائم برای یک مرد را چهار همسر معین کرده‌است. زنانی که یک مؤمن می‌تواند با آن‌ها رابطه جنسی مشروع داشته باشند، علاوه بر این زنان، زنانی هستند که در جنگ به اسارت گرفته شده‌اند.

  ظاهراً آزادی‌های ویژه‌ای در ارتباط با تعداد زنان و شرایط نکاح برای پیامبر تلقی گردیده است چنان که پیامبر اسلام، پس از مرگ خدیجه نه بار و به روایتی سیزده بار ازدواج نمود. هم‌چنین احکام مربوط به خویشاوندی نسبی به گونه‌ای است که مانع ازدواج یک مرد با همسر مطلقه فرزند خوانده‌اش نمی شود همچنان که محمد با همسر مطلقه فرزند خوانده‌اش زید ازدواج کرد. ازدواج با همسران پیامبر پس از وی نیز ممنوع گردیده است و به همین دلیل از زنان پیامبر با تعبیر أمهات‌ المؤمنین یاد می‌شود که به معنی مادران اهل ایمان است.
  قرآن محبت و مودت بین زن و شوهر را نشانه خدا دانسته‌است. قرآن، تأمین هزینه زندگی خانواده از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و آن ‌چه برای رفاه و آسایش همسر و فرزندان ضرورت دارد را برعهده مرد گذاشته است. نفقه در اسلام، انجام وظایف همسری‌است و اگر زنان ثروتمند هم باشد، این تکلیف برعهده مرد است. هم زنان و هم مرد وظیفه دارند نیازهای جنسی یکدیگر را ارضا کنند. از شوهران خواسته شده که با زنان خود مهربان باشند.

  اطاعت از شوهر برای زنان واجب دانسته می‌شود، جز در مواردی که شوهر امر به انجام گناهی کند. از زنان خواسته شده‌است که بر خوی بد شوهران خود صبر کنند. زنان تدبیر امور خانه، که امروزه از آن با نام خانه‌داری یاد می‌شود، برعهده زنان قرار گرفته‌است. زنان حق ندارند بدون رضایت شوهران، روزه مستحبی بگیرند. زنان باید برای خارج شدن از خانه از شوهرانشان اجازه بگیرند.

  در قرآن، محدودیتی برای سفر زنان به تنهایی ذکر نشده‌است. هرچند، بسیاری از مسلمانان اهل‌ سنت سفر زنان را بدون همراهی محرم، حرام می‌دانند. در مذهب حنفی، مسافرت زنان به تنهایی ممنوع است اما مسافرت گروهی از زنان با یکدیگر جایز شمرده می‌شود. منعی برای رانندگی زنان، در قرآن و سنت وجود ندارد. امروزه در همه کشورهای اسلامی به جز عربستان سعودی، حق رانندگی برای زنان به رسمیت شناخته می‌شود.

  پاسخحذف
 2. موید الدین۱۶.۲.۹۰

  در زندگی دینی، از برابری زنان و مردان سخن رفته‌است:

  مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان پرهیزکار و زنان پرهیزکار، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان صدقه‌دهنده و زنان صدقه‌دهنده، مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، مردان پاک‌دامن و زنان پاک‌دامن، مردانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند و زنانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند؛ خدا برای همه ایشان آمرزش و پاداش بزرگ فراهم ساخته‌است.

  در جای دیگر، قرآن می‌گوید:

  مردان و زنان باایمان، دوستان یک‌دیگرند. هم‌دیگر را به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از انجام کارهای ناپسند بازمی‌دارند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند، و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند.

  وظایف و مسؤولیت‌های اخلاقی و فردی زن و مرد یکسان است:

  هر که بدی کند، جز به مانند آن کیفر نمی‌یابد؛ و هر کس کار شایسته کند، چه مرد باشد و چه شد، و به خدا ایمان داشته باشد، به بهشت درخواهد آمد و در آن‌جا روزی بی‌اندازه خواهد یافت.همچنین در قرآن به برابری پاداش در زندگی بازپسین آشکارا تصریح شده‌است.پیامبر اسلام، به زنان اجازه داد که به مساجد بروند؛ هرچند در حدیث آمده‌است که خانه‌هایشان برایشان از مساجد بهترند. با این حال، با گسترش قلمرو اسلام زنان از حضور در مساجد منع شدند. امروزه، زنان نیز اجازه حضور در مساجد در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی را دارند.
  مقام‌های مذهبی در اسلام، عموماً تنها به مردان اختصاص دارند. زنان نمی‌توانند امام جماعت مردان باشند. همچنین زنان نمی‌توانند خطیب جمعه یا مفتی باشند. در فقه شیعه، مرجعیت تقلید خاص مردان است. برخی حتی حکم کرده‌اند که زنان نمی‌توانند امام جماعت زنان باشند و یا به قرآن تغنی کنند؛ اما این احکام در عالم اسلام عمومیت ندارند.در اسلام، محدودیتی برای حق رأی زنان وجود ندارد. آیات قران و گزارشات تاریخی گواه این امرند که پیامبر اسلام و خلفای راشدین، از زنان نیز بیعت می‌گرفتند. چنانکه در آیه ۱۲ سوره ممتحنه قران میخوانیم:

  «ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ کس را با خدا شریک نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را که از آن شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است‏»
  در روایات امده است که پیامبر پس از فتح مکه برای مراسم بیعت طشت آبی حاضر کرد و او دست خویش را بر درون اب می‌زد و زنان نیز که برای بیعت می امدند دست خود را در درون تشت مینهادند و میرفتند. در کنزالعمال (۱/۱۰۱)
  از کتب اهل سنت گزارشی از تقی هندی امده است که پیغمبر با مردان نیز مبتی بر شروط مذکور در ایه۱۲ سوره ممتحنه بیعت کرده است .
  پس از شیوع نظامهای مردم‌سالاری در کشورهای اسلامی، به تدریج حق رأی نیز به زنان داده شد. آذربایجان در سال ۱۹۱۸ به زنان حق رأی اعطا کرد؛ اما اکثر کشورهای اسلامی در دهه‌های اخیر به زنان حق رأی دادند. امروزه، جز عربستان سعودی که تنها مردان حق رأی دارند، در بقیه کشورهای اسلامی، زنان نیز حق شرکت در انتخابات و رأی دادن را دارند. در لبنان، برای رأی دادن زنان شرط داشتن تحصیلات عالی وجود دارد

  پاسخحذف
 3. موید الدین۱۶.۲.۹۰

  مسأله شهادت دادن زنان در اسلام مورد اختلاف ‌نظر است. برخی حقوق‌دانان، شهادت زنان در برخی موارد غیر قابل قبول دانسته‌اند. در موارد دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. در توجیه این ‌که چرا ارزش شهادت زنان و مرد نابرابر است، سخنان متفاوتی گفته شده‌است، از جمله‌این که چون زنان در بعد عاطفی برتر هستند و به جهت غلبه عاطفه، هفت و هیجانات و نیز فراموشی در امور، شهادت زنان اعتبار کم‌تری دارد. اخیراً شورای حقوقی زنان مصر خواست در دادگاه‌های آن کشور شهادت زنان و مردان برابر باشد؛ اما علمای الأزهر آن را خلاف قرآن و اسلام دانستند.
  قرآن درباره بریدن آلت تناسلی زنان (ختنه زنان) صحبتی نمی‌کند، همچنین درباره ختنه مردان.اما حدیثی منسوب به محمد در این باره وجود دارد. در میان چهار فرقه اهل سنت تنها شافعی‌ها ختنه زنان را واجب می‌دانند. در بین شیعیان نیز ختنه زنان به ‌جز یک استثنا (فرقه مستعلوی) شیوع نمی‌دارد هرچند برخی ختنه زنان را مستحب شمرده‌اند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که ختنه زنان مربوط به پیش از اسلام بوده و در بین مسلمانانی پا گرفته‌است که به عنوان سنتی محلی‌شان قبلاً موجود بوده و پس از ورود اسلام توسط فقیهان محلی توجیه اسلامی شده‌است، و به عنوان سنتی اسلامی درآمده‌است. شواهد قوی وجود دارد که بسیاری از فقهای مسلمان رسم ختنه زنان را مورد تأیید قرار داده و آن را توصیه کردند. امروزه بیشتر الاهی‌ دانان مسلمان ختنه زنان را غیر ضروری و متناقض با اسلام راستین می‌دانند و آن را با توجه به اصل کلی اسلامی که «بریدن هر بخش بدن تنها زمانی مجاز است که سود آن از ضررش بیشتر باشد»، رد کرده‌اند.

  پاسخحذف
 4. موید الدین۱۶.۲.۹۰

  یکی از زنانی که در قرآن از وی نام برده شده‌است، مریم دختر عمران است؛ قرآن برخلاف انجیل حوادث زندگی مریم را از ابتدای تولد او دنبال می‌کند، و این ‌که زکریا سرپرستی او را برعهده گرفت.در قرآن آمده‌است که از نزد خدا به مریم روزی بی‌حساب می‌رسید. همچنین در قرآن، مریم بر تمامی زنان جهان برتری یافته‌است. روح‌القدس بر مریم نازل شده و فرزندی به نام عیسی به وی بخشید و مریم باکره، به عیسی حامله شد.

  قرآن، نام همسر آدم را مشخص نکرده‌است؛ هرچند در روایات نام حوا آمده‌است. خداوند، نخستین زوج انسانی را از نزدیک شدن به درخت منع فرمود. در قرآن، شیطان آن مرد و زن را وسوسه کرد و آن دو نافرمانیِ خدا را کردند و به کیفر خدایی گرفتار شدند. بنابراین، در قرآن سخن از این که همسر آدم، وی را اغوا کرد و او را به خوردن از میوه ممنوع واداشت، نرفته‌است؛ و هر دو در گناه نخستین به اندازه‌ای برابر مقصر دانسته شده‌اند.
  بنا به قرآن، ساره زن ابراهیم هنگامی که میهمانان خدا مژده ولادت پسری را به او می‌دهند، می‌خندد و با آن‌ها گفت‌وگو می‌کند.
  قرآن، اشارات گذرایی به مادر و خواهر موسی و همچنین دختران شعیب و نیز به همسر فرعون که موسی را پذیرفت دارد و آن سه را به زنانی مؤمن می‌داند.

  در سوره نمل، داستان سلیمان و ملکه سبا آمده‌است. نام ملکه سبا در قرآن مشخص نشده‌است، اما در تفاسیر و احادیث نام بلقیس ذکر گردیده‌است. قرآن ملکه سبا را ملکه‌ای توصیف می‌کند که از هر چیز به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت، او دعوت سلیمان را می‌پذیرد و نزد او می‌آید و با سلیمان تسلیم خدا می‌شود.

  دیگر زنانی که در قرآن، به آن‌ها اشاره شده‌است؛ دو تن از همسران پیامبر اسلام هستند. مفسرین بر این که آن‌دو عایشه و حفصه بودند، اتفاق دارند. قرآن آن دو را به خاطر فاش کردن رازی که پیامبر به یکی از ایشان سپرده بود، سرزنش کرده و به توبه دعوت نموده‌است.

  از همسر نوح و همسر لوط هم‌چون دو نمونه از کسانی که کفر ورزیده‌اند، یاد می‌شود. آنان به همسران خود که مردانی نیک بودند، خیانت ورزیدند و به آتش دوزخ فرستاده خواهند شد.

  پاسخحذف
 5. موید الدین۱۶.۲.۹۰

  قرٱن، مردان را قیم و سرپرست زنان و مسؤول حفاظت از آن‌ها می‌داند.
  مردان مسلط بر زنان و سرپرست ایشان‌اند چرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده‌است؛ پس مردان از اموال خویش به زنان نفقه دهند و زنان شایسته و مطیع و حافظان خانه در غیاب شوهر باشند و آن‌چه خداوند به نگهداری آن دستور داده، نگه‌دارند.
  با این که در قرآن، مرد بر زن تسلط دارد؛ مردان به مهربانی و نیکویی با زنان توصیه شده‌اند.

  با زنان به نیکویی بگذرانید، اگر چه خوش‌آیند شما نباشند. چه بسا چیزها که شما را ناخوش‌آیند باشد، و خداوند برای شما، در آن نیکویی بسیار نهاده است.

  پیامبر اسلام، در آخرین خطبه خویش در حجةالوداع نیز بر نیکویی پیش گرفتن با زنان تأکید کردند:

  ای مردان، با زنان خویش به نیکی رفتار نمایید و با ایشان مهربان باشید؛ چرا که آن‌ها شریک شده و یاری‌کنندگان شما در دین هستند.

  اسلام، اختلاط بین زنان و مردان نامحرم را ممنوع کرده‌است. خلوت کردن زنان و مرد بیگانه در اسلام، حرام است. البته جدایی جنسیتی در اسلام، به معنی نفی هرگونه رابطه اجتماعی زنان و مردان و حذف زنان از اجتماع نیست. برای نمونه، در صدر اسلام خدیجه دختر خویلد مال‌التجاره‌ای را به محمد سپرد و آن دو پیش از آن که با یک‌دیگر ازدواج کنند، با هم مبادلات اقتصادی داشتند.

  در برخی کشورهای اسلامی، مانند عربستان سعودی جدایی جنسیتی شدیدی وجود دارد. در زمان حکومت طالبان در افغانستان، جدایی جنسیتی در جامعه اعمال شد. حتی در جوامعی که منعی برای روابط اجتماعی زنان و مردان وجود ندارد، در مساجد زنان و مردان از هم جدا هستند.

  لطفا یکطرفه به قاضی نروید و اجازه تایید این کامنتهای من را بدهید تا دید دیگران که مخالف شمایند نیز مطرح شود.

  پاسخحذف
 6. پيامبر (ص) طبق دستور قرآن كريم با زنان مستقلا بيعت مى‏كند و بر سر اصول و معيارهايى پيمان مى‏بندد و بدين گونه اين بدنه از جامعه اسلامى را با مسئوليتهاى سياسى اجتماعى خويش آشنا مى‏سازد. درباره چگونگى اين بيعت گفته‏اند كه پيامبر (ص) با زنان، با گفتار و كلام بيعت مى‏كرد و يا اينكه دستور مى‏داد ظرف آبى مى‏آوردند و خود دست در ظرف فرو مى‏برد سپس زنان دست در ظرف مى‏نهادند و بدين گونه پيمان بزرگ رابطه فرد و دولت تحقق مى‏يافت. برخى گفته‏اند كه بيعت با زنان در زمان پيامبر (ص) از روى لباس و پوشش بوده است. در روز غدير نيز در روايات آمده است كه براى بيعت با زنان با امام على (ع) ظرف آبى آوردند.

  زنان در نهضت بزرگ اجتماعى ـ سياسى هجرت نيز شركت كردند و مهاجرت آنان چون مردان و بدون هيچ تفاوتى پذيرفته و در وحى شريف، به عنوان پديده‏اى اصيل مطرح شد. آنهم در دورانى كه زنان از اكثريت حقوق خويش محروم بودند و حق دخالت در كوچكترين مسائل اجتماعى را نداشتند . در نهضتهاى اجتماعى نيز زنان مى‏توانند مشاركت داشته باشند و جريانها و حركتهاى سالمى براى هدايت جامعه پديد آوردند، مانند نهضت عاشورا و در دوران اخير نقش زنان در نهضت تنباكو در زمان حاضر نقش آفرينى‏هاى حماسى زنان در انقلاب روشن است. جز يكى دو مورد در همه مسئوليتهاى اجتماعى زنان مى‏توانند شركت كنند. تنها در موضوع امامت كه وضعيت استثنايى دارد. البته صعود به مقام عصمت و ولايت كه جوهر اصلى نبوت و امامت است در شأن زن نيز هست و به عنوان نمونه بانوى بزرگ حضرت فاطمه (س) داراى اين مقام است، ليكن رسالت و امامت اجتماعى كه با دشواريهاى طاقت فرسايى همچون جنگها و... همراه است تكليفى است كه زن از آن معاف شده است.

  پاسخحذف
 7. ناشناس۲۰.۲.۹۰

  در قرآن كريم مى فرمايد:«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرئتان مّمن ترضون من الشهداء ان تضّل احداهما فتذكّر احداهما الاخرى.» دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد; و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند انتخاب كنيد; (و اين دو زن بايد با هم شاهد قرار گيرند) تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند.در اين آيه شريفه گواهى دو نفر زن آنهم در فرض نبود دو نفر مرد، به جاى يك مرد پذيرفته شده است. سئوال فوق مطرح مى شود كه اين حكم عام و هميشگى يا مخصوص عصر نزول قرآن است؟ «اين فراز آيه كه
  مىفرمايد: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» از نظر جامعه شناسى معتبر نيست چه آنكه هنگامى كه زن در جامعه خانه نشين باشد و در پس پرده زندگى كند. اغلب آنچه كه در كوچه و بازار و سفر و حضر ديده مى شود مرد است و اين حكم بر اغلب جارى شده است، چنانكه قسمت دوم اين آيه هم با توجه به استدلالى كه در آن آمده است ناظر به اغلب است». دليل فراموشكارى اغلب زنان را در عصر نزول قرآن اينگونه بيان مى كند كه: «حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى كه در بازار كار راه نداشته باشد، حافظه خود را به كار نمى اندازد و در نتيجه به آنچه مى بيند توجه نمىكند و يا اگر اعتنا مىكند بازديده يا شنيده را از ياد مى برد. قرآن كريم وجود دو زن را به جاى يك مرد لازم دانسته است تا اگر يك زن آنچه را ديده از ياد برد، آن زن ديگر آن را به ياد او بياورد و اين حكم هم باز بر بناء اغلب جارى شده است. مضمون اين آيه را مخصوص عصر نزول قرآن مى داند، چنانكه در جاى ديگر به زعم خود با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر كنونى، تصريح مى كند كه اين احكام به صورت قضيّه خارجى است، آنجا كه مى گويد: «با اين شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغيير يافته است و بديهى است كه چون اين احكام هم به اصطلاح منطق «قضيه خارجى» است كه در جامعه يا در زمان و مكان خاص صدق مى كند و ادامه مى دهد كه: «آن حكم بر اغلب جاى خود را به حكم به تساوى مى دهد» يعنى تفاوت هاى كه بين زن و مرد در برخى احكام وجود داشته كم كم تبديل به تساوى و برابرى شده است.در بيان اين حكم دچار فلسفه بافى شده و گمان كرده كه علّت جايگزينى دو زن به جاى يك مرد، محصور بودن زن در خانه و دور بودن از مسايل موجود در جامعه است، لذا چنانچه اين حالت تغيير پيدا كند، ديگر ترجيح مرد بر زن تبديل به برابرى زن و مرد خواهد شد، چنانكه در جاى ديگر مى گويد: «در جامعه كه زن در بازار كار راه دارد و هيچ شغلى برايش ممنوع نيست، اين زن از نظر درايت و لياقت و از نظر قواى نفسانى با مرد برابر است. امروز زن مرتبه پائين تر از مرتبه مرد ندارد و در كارهاى اجتماعى، عملى و هنرى با مرد در يك حد است.» از اطلاق گفتار نويسنده چنين استفاده مى شود كه امروز نه تنها در باب شهادت، بلكه در تمام مسايل اجتماعى و حقوقى، زن با مرد برابر و مساوى است. او براى تأييد نظر خود به «اعلاميه جهانى حقوق بشر» و قطعنامه «سازمان كنفرانس اسلامى» در مصر راجع به حقوق بشر اسلامى استناد كرده و مى گويد: «سير و تحول جامعه بشرى به خوبى به برابرى مرد و زن دلالت مى كند» و اعلاميه جهانى بشر كه بازتاب ضمير اين جامعه است، مقرر مى دارد: «تمام افراد بشر اعم از زن و مرد آزاد به دنيا مى آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند …» تصميمات و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد و به ويژه كنوانسيون رفع اشكال تبعيض از زنان، رفع تبعيض را به هر صورت و شكلى از آن لازم دانسته است. عدم پذيرش شهادت زن در دعاوى يا شهادت دو زن به جاى يك مرد مصداق بارز تبعيض است

  پاسخحذف
 8. ناشناس۶.۵.۹۰

  واقعا که قران دین برابری مساوات و عدالت است من که هر بار می خونم لذت میبرم.!!!!!!!!!!!!!
  مردان بر زنان بر تری دارند. به به!!
  مردان می توانند زن دیگران را تصاحب کنند. به به!
  (البته در جنگ ها !!!!)
  مردان زنان را کتک بزنند به به چی دین الهی !!
  مردان دو برابر زنان سهم الارث می برند به به!!
  مردان خلاصه هر .... که دلشون بخواد می توانند انجام دهند آفرین به به!!
  در ضمن در اسلام به هیچ عنوان برده داری وجود نداشته کنیز و غلام در کار نبوده اینایم که تو قرآن اومده احتمالا اشتباه شده !!!!!!!!!!!!!!!!!
  حضرت محمد دمش گرم هرکی رو که کشته(مخصوصا یهودیها) بخاطر اینکه زن طرف احساس تنهای نکنه مرفته همون شب اول یه سری به زنه می زده واحیانا صیغه ای چیزی می خونده که محرم بشن و بخاطر اینکه زن تا صبح نترسه پیشش می مونده!!!!!!!!!!(شما فکر بد نکنید)روایتشم تو تارخ زیاده (تاریخ طبری و .....)

  پاسخحذف
 9. ناشناس۳.۶.۹۰

  آیه های 7 و 8و 9 رو هم بخونین (نه فقط آیه ی 6 به تنهایی) ا
  تو آیه های بعدی همین فرصت به زن هم داده شده. راه حل شما چيه؟

  **** این آیه های بعدیش هست ****
  و [گواهى در دفعه] پنجم اين است كه [شوهر بگويد] لعنتخدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد (۷)
  و از [زن] كيفر ساقط مىشود در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه [شوهر] او جدا از دروغگويان است (۸)
  و [گواهى] پنجم آنكه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگويان باشد (۹) ا

  http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=24&ayat=6&user=far&lang=far&tran=1

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۵.۱.۹۱

   فرمایش شما کاملا صحیح است به این مساله در فقه لعان گفته میشود و چهار نتیجه میتواند داشته باشد :

   - نخست اين كه بدون نياز به صيغه طلاق فورا از هم جدا مى‏شوند.
   - ديگر اين كه براى هميشه اين زن و مرد بر هم حرام مى‏گردند، يعنى امكان بازگشتشان به ازدواج مجدد با يكديگر وجود ندارد.
   - سوم اين كه حد قذف (مجازات تهمت ناروای زنا) از مرد و حد زنا از زن برداشته مى‏شود.
   - چهارم اينكه فرزندى كه در اين ماجرا به وجود آمده از مرد منتفى است يعنى به او نسبتى نخواهد داشت، اما نسبتش با زن محفوظ خواهد بود.

   در هر صورت همانطور که پیداست هیچگونه حقی نه از شوهر و نه از زن پایمال نمیشود و این شهادت موجب مجازات نمی گردد و فقط برای تعیین تکلیف زوجین است. برای اطلاع بیشتر دوستان میتونن به تفسیر و ماجرای سعد بن عباده (بزرگ انصار)مراجعه بکنند

   حذف
 10. ناشناس۲۰.۱.۹۲

  چرا شما ادامه سوره نور در مورد زنا را ننوشتید.از همین اولین آیه ای که گذاشتید معلوم که کارتون ایراد داره.

  پاسخحذف
 11. ناشناس۲۵.۷.۹۲

  ببین ملت چقدر خرند،تو این آیات به این روشنی ترویجه برده داری و تجاوز و کثافتکاری اومده باز این جماعت ساده دل میخوان با توجیه های احمقانه این اراجیف رو درست جلوه بدن،وقتی یک چپون بیسواد پیامبر باشه پیروانشم یک مشت گوسفندن که بجای ذره ای تفکر خودشون رو میگذارن سرکار.به قول پاستور بحث کردن با یک انسان مذهبی مانند تزریق واکسن به مرده است.آرش جان خیلیا به این نقطه رسیدن که گول یک شیاده خانوم باز عصر حجری رو نخورن

  پاسخحذف
 12. ببخشید عزیز من شما تحقیق کن بعد فحش بده ، در اسلام گفته شده زنان کفار بر شما حلال است اونوقت کجای این آیه تجاوز به این زن رو مجاز دونسته؟؟؟ گفته شده بر شما حلال است یعنی صرف این که زن یک کافر بوده او را نرانید و نکشید بلکه اجازه ازدواج با او را دارید ، عزیز من در اسلام زن چه مشرک باشد چه مسلمان باید در هنگام عقد راضی باشد و گرنه عقد باطل است پس جوری نشان ندهید که در این آیه گفته شده بدون خطبه خواندن او را به همسری درآورید ‌ ، و سهم و ارث ، در صورت مرگ شوهر ارث به چه کسی می رسد ، جز به همسر او یا همان زنش ، و دیه هم کامل است حالا اگر زن بمیرد چه مقدار دیه به شوهر می رسد هیچ نصف دیه ، پس این قانون به نفع زنان نیست ، این قانون از این جهت است که مردان اکثرا وظیفه تامین معشیت خانواده را برعهده دارند و مرگ آنان موجب ضربه مالی به خانواده می شود . قرآن را کامل با متن عربی بخوانید و با لغت عربی آشنا شوید سپس فحش و ناسزا دهید .

  پاسخحذف
 13. ببخشید در کامنت بالا در اواسط نوشته هایم منظورم این بود که این قانون به نفع زنان نیست؟؟ و منظورم پرسشی بود و این که بله به نفع زنان است.

  پاسخحذف
 14. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 15. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot