‏نمایش پست‌ها با برچسب حد سرقت. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حد سرقت. نمایش همه پست‌ها

۸ شهریور ۱۳۸۹

حدود اسلامی


- حد چیست؟
حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

حدود اسلامی
حدود اسلامی


- تعریف سرقت در اسلام چیست؟
سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني در صورتیکه صاحب مال ، مال را در حرز (حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد) قرار داه باشد .

- در چه صورت برای سارق مجازات حد در نظر گرفته نمی شود؟

1 - سارق پدر صاحب مال باشد . (ماده 198 . بند 11 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 - محل نگهداري مال ، از سارق غصب شده باشد . (ماده 198. بند 13) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - سارق به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . (ماده 198. بند 1 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - سارق با تهديد و در اجبار وادار به سرقت شده باشد . (ماده 198. بند 3) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

حدود اسلامی

حد در اسلام

- حد چیست؟
  
حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

حدود اسلامی
حدود اسلامی

سرقت (دزدی) در اسلام


- تعریف سرقت در اسلام چیست؟


سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني در صورتیکه صاحب مال ، مال را در حرز (حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد) قرار داه باشد .

- در چه صورت برای سارق مجازات حد در نظر گرفته نمی شود؟

1 - سارق پدر صاحب مال باشد . (ماده 198 . بند 11 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
2 - محل نگهداري مال ، از سارق غصب شده باشد . (ماده 198. بند 13) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
3- سارق به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . اده 198. بند 1 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
4 - سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت شده باشد . (ماده 198. بند 3) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد سرقت در اسلام چیست؟

الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد . (ماده 201 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود . (ماده 202 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


لواط (همجنس گرایی اقایان) در اسلام


- تعریف لواط (همجنس بازی مردان) در اسلام چیست؟

لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ . (ماده 108 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- کدامیک از طرفین لواط محکوم به اجرای حد خواهند شد؟

فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد . (ماده 109 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد لواط (همجنس بازی مردان) در اسلام چیست؟
 
حدود اسلامی
حدود اسلامی

1 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است . (ماده110 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


2- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزيرمي شود . (ماده 112 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74  ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد . (ماده 113) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است . اما در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است . (ماده 121) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . (ماده 122 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

6 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا  99 ضربه شلاق تعزير مي شوند . (ماده 123 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

7- هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزير مي شود . (ماده 124) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


مساحقه (همجنس گرایی بانوان) در اسلام


- تعریف مساحقه (همجنس بازی زنان) در اسلام چیست؟

مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي (ماده 127 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- کدامیک از طرفین مساحقه محکوم به اجرای حد خواهند شد؟

حدود اسلامی

در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست .
(ماده 130 ) (قانون مجازات اسلامی(حدود اسلامی)

- حد مساحقه (همجنس بازی زنان) در اسلام چیست؟

1 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است . (ماده 129) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . (ماده 131) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود . (ماده 134 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) در اسلام


- تعریف شرب خمر در اسلام چیست؟

خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند . (ماده 165) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
2- خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي باشد . (ماده 165) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد شرب خمر چیست؟

1 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است . اما غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . (ماده 174) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2- هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود . (ماده 179 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود . (ماده 180 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

حدود اسلامی
حدود اسلامی

- روش اجرای حد شرب خمر به چگونه است؟

مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند . (ماده 176) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


زنا (همخوابی زن و مرد نامحرم) در اسلام

- تعریف زنا در اسلام چیست؟

زنا عبارت از جماع (امیزش) مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد وطي شبهه (ماده 63 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد زنا در اسلام چیست؟

1 - حد زنا در موارد زير قتل است :

الف - زنا با محارم نسبي (ماده 82) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است . (ماده 82 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است . (ماده 82 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است . (ماده 82) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 – حد زنا در موارد زیر رجم ( سنگسار) است :

الف - زنای مرد محصن (مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند) (ماده 83) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ( زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد) اما زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است. (ماده 83) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - حد زناي زن يا مردي كه همسر دائم نداشته باشد صد تازيانه است . (ماده 88) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بارحد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود . (ماده 90 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5- زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است . (ماده 106 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

6 - هرگاه محكوم به حد زنا ديوانه يا مرتد( برگشتن از دین اسلام) شود حد ازاو ساقط نمي شود . (ماده 95) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


- روش اجرای حد زنا رجم (سنگسار) به چگونه است؟

1 - مرد را هنگام رجم (سنگسار) تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم (سنگسار) مي نمايند . (ماده 102 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

حدود اسلامی
حدود اسلامی

2 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم (سنگسار ) است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود . (ماده 103 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


3 - بزرگي سنگ در رجم (سنگسار) نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند . (ماده 104 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد (سنگسار) آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد (سنگسار) حضور يابند . (ماده 101) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم (سنگسار) لازم است ولي با غيبت آنان حد (سنگسار) ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد(سنگسار) ساقط مي شود . (ماده 107) ( قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟