۸ شهریور ۱۳۸۹

اشکالات علمی قران1- متن ایه قرآن :

و نیز خورشید تابان که بر مدار معین خود دائم بی هیچ اختلاف به گردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانا و مطلق است.  و در آیه بعدی می گوید نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند .  (قران . سوره یس . ایه 37 )
اشکالات علمی قران
اشکالات علمی قرآن:امروزه می دانیم این زمین است که بدور خورشید می گردد.یکی از اشکالات علمی در گذشته این بود که  تصور می شد،خورشید بدورزمین می گردد ولی این که خدا در قرآن به چنین امری اشراف نداشته باعث تعجب است.