‏نمایش پست‌ها با برچسب شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) در اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) در اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۶ مرداد ۱۳۸۹

شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) در اسلام
 تعریف شرب خمر در اسلام چیست؟

خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند . (ماده 165) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
2- خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي باشد . (ماده 165) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) در اسلام

- حد شرب خمر چیست؟

1 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است . اما غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . (ماده 174) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2- هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود . (ماده 179 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود . (ماده 180 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- روش اجرای حد شرب خمر به چگونه است؟

مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند . (ماده 176) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)