‏نمایش پست‌ها با برچسب سهم الارث در قران و اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب سهم الارث در قران و اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

اشکالات علمی (موجود در متن قران)


1- متن آیه قران :


انسان مغرور در خلقت خود بنگرد که از چه افریده شده است ، از آب نطفه جهنده خلقت گردیده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است. (قران . سوره الطاروق . ایه 5 ،7)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: در اینجا محل تشکیل آب منی (نطفه جهنده) را صلب پدر و سینه مادر در نظر گرفته است!


2- متن آیه قران :


آیا زمین را بستری نیافریدیم ؟ و کوهها را مانند میخ در آن فرو نکردیم ؟ (قرآن . سوره النبا . آیه 6 ، 7)


اشکالات علمی قرآن: در اینجا زمین را چون بستری در نظر گرفته که کوهها همچون میخ در آن کوبیده شده است !


3- متن آیه قران :


و نیز خورشید تابان که بر مدار معین خود دائم بی هیچ اختلاف به گردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانا و مطلق است.  و در آیه بعدی می گوید نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند.  (قران .سوره یس. ایه 37)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: امروزه می دانیم این زمین است که بدور خورشید می گردد.از دیگر اشکالات علمی در گذشته این بود که تصورمی شد خورشید بدورزمین می گردد ولی این که الله به چنین امری اشراف نداشته باعث تعجب است.4- متن آیه قران :

 خداست آن ذات پاکی که آسمان را چنان که می نگردید بدون ستون بر افراشت آنگاه با کمال قدرت عرش را در خلفت بر افراشت و خورشید و ماه را مسخر ارادهُ خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش درآیند. (قران .سوره رعد. ایه 2)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: دراینجا آسمان را چون جسمی حجیم دانسته که بدون ستون برپاست از دیگر اشکالات علمی است زیرا که آسمان جرم ندارد که قابل افتادن باشد بلکه آسمان از طیف های نوری تشکیل شده.


5- متن آیه قران :

ای پیغمبر,اگر از تو سوُال کنند که سبب بدر وهلال ماه چیست جواب بده که در ان تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم است  ونیکوکاری به این نیست که از پشت دیوار به خانه در آیید چه این کار ناشایسته است نیکویی آن است که پارسا باشید و به هر کار از راه ان داخل شوید و تقوی پیشه کنید که رستگار شوید. (قران .سوره بقره. ایه 188)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن:علت پیدایش کرهُ ماه وزمین میلیاردها سال قبل برای تعیین ایام حج و معاملات درنظرگرفته شدند،از دیگر اشکالات علمی است.


6- متن آیه قران :

او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز داناست. (قران .سوره بقره. ایه 28)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: اگرهمه موجودات برای انسان خلق شدند موجوداتی که میلیونها سال قبل ازخلقت انسان نسلشان منقرض شده بود برای چه خلق شدند.نظریه بطلمیوس است که اسمان را هفت طبقه می داند!اصلا هفت اسمان یعنی چه؟!


7- متن آیه قران :

و نیز اوست که چراغ ستارگان را برای راهنمایی شما در تاریکیهای بیابان و دریا روشن داشته همانا ما آیات خود را برای فهم اهل فکرت به تفصیل بیان کردیم. (قران .سوره انعام. ایه 96)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن:ازدیگر اشکالات علمی 4 میلیارد کهکشان وجود دارد که هرکدام 4 میلیارد ستاره دارند.بعضی ازآنها آنقدرازما دورند که میلیونها سال طول می کشد تا نور آنها به ما برسد.آیا پذیرفتنی است که آنها برای راهنمایی ما در بیابان ها و دریاها روشن شده باشند.


8- متن آیه قران :

علت آفرینش ماه و خورشید را را وسیله ای برای شمارش سنوات وحساب ایام اعلام می کند! (قران .سوره یونس. ایه 5)


اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی علت پیدایش ماه و خورشید را برای شمارش سنوات در نظر گرفته است.


9- متن آیه قران :


و جنیان گفتند  ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم.و اينكه ما پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى‏نشستيم اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى‏يابد. (قران . سوره جن . ایه 8 و9)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی وجود شهاب سنگ را دلیل جلوگیری از استراق سمع جن ها می داند.10- متن آیه قران :


او خداوندی است که شب تار را برای آسایش وروز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار است. (قران .سوره یونس. ایه 66)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: آیا خدا نمی داند که دربعضی از جاهای این کرهُ خاکی 6 ماه شب و شش ماه روز است؟ از دیگر اشکالات علمی است.


11- متن آیه قران :


آن خدایی که همهُ موجودات عالم را جفت آفریده و برای شما کشتیها و چهار پایان را در آب و خاک مقرر فرمود(قران .سوره زخرف. ایه 12)

اشکالات علمی قرآن: همهُ جانوران عالم را جفت در نظرگرفته است از دیگر اشکالات علمی است.برای مثال تک سلولی ها ازجمله امیب دارای جنس نروماده نیستند وموجوداتی هستند که هردو سلول نر و ماده را با هم دارند(موجودات هرمافرودیست) و نه کشتی از مخلوقات خداست.


12-  متن آیه قران :
و آسمان را دستور او نگه داشته که بر زمین نیفتد.  (قران .سوره حج. ایه 65)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی آسمان راجسمی حجیم دانسته که امکان افتادن ان وجود دارد.


13- متن آیه قران :


 ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم او هم از آن رشته و وسیلهُ حق پیروی کرده و موفقییتها می یافت تا هنگامی که به مغرب رسید جایی که خورشید را چنین یافت که در چشمهای آب تیره رخ نهان می کند. 
(قران .سوره کهف. ایه100-84)

اشکالات علمی قرآن: درکجای دنیا خورشید درچشمه ای آب تیره غروب می کند؟!!


14- متن آیه قران :

و سوُال کنند از تو دربارهُ عادت ماهانه زنان بگو آن رنجی است برای زنان. (قران .سوره بقره . ایه221)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)


اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی عادت ماهانه زنان را نوعی رنج برای زنان در نظر گرفته درصورتیکه عادت ماهانه چیزی به جز نشان دهنده کار دستگاه تناسلی زنان و نتیجه طبیعی کارکرد هورمونهای خاص نیست.


15- متن آیه قران :


نشانه و آیتی از لطف خدا به شما موُمنین این است که چون دو گروه با یکدیگر روبرو شوند گروه موُمنان را کافران دو برابر به چشم خود بینند وخداوند یاری و توانایی دهد به هر که خواهد البته به این آیت الهی اهل بصیرت اعتبار جویند.  (قران .سوره آل عمران. ایه 12)

اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی پیروز شدن در جنگها هم وابسته به خواست خداست و تاکتیک نظامی ومهارت وتعداد نفرات نقشی ایفا نمی کند معلوم نیست چرا لشگر امام حسین در چشم دشمنان دو برابر نشد حتما خواست خدا بوده که نوهُ پیغمبر شکست بخورد.


16-  متن آیه قران :

حکم شما در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بیش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث ترکه است و اگر یک نفر باشد نصف و فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه در صورتی که میّت را فرزند باشد و
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اگر فرزند نباشدو وارث منحصر به پدر و مادر باشد,در این صورت مادر یک ثلث ترکه و اگر میّت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد. پس از آنکه حق وصیّت و دین که به مال میّت تعلق گرفته استثنا شود
.  (قران .سوره تساء. ایه 11)اشکالات علمی قرآن:بنا به این آیه اگر مردی بمیرد وهمسرو پدر و مادر و دو دختر داشته باشد سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود همسر  8/1مادر6/1پدر6/1دختران3/2 اگر نسبتهای زیر را جمع کنید متوجهُ اشتباه این عالم عالمان خواهید شد  8/1+6/1+6/1+3/2=3/7ملاحظه می فرمایید که کسر بزرگتر از واحد شد از دیگر اشکالات علمی است.


17- متن آیه قران :

سهم ارث شما مردان از ترکهُ زنان نصف است در صورتی که انها را فرزندی نباشدو اگر فرزندی باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصّیت دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکهُ شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودپس از ادای حق وصیّت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلالهُ او باشد ( برادر و خواهر امی یا هر خواهر و برادری ) یا زنی بمیرد که وارثش یک خواهر یا برادر باشد در این فرض سهم ارث هر یک از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همهُ آنها ثلث ترکه را به اشتراک به ارث برند.   (قران .سوره نساء. ایه 12) 18- متن آیه قران :
 
ای پیغمبر کلاله فتوا خواهند بگو خدا چنین فتوی می دهد که هر گاه کسی بمیردو فرزند نداشته باشد و او را خواهری باشد او را نصف ترکه است و او نیز از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزندی نباشد و اگر میّت را دو خواهر باشد آنها را دو ثلث ترکه است و اگر میّت را چندین خواهر و برادر است در این صورت ذکور دو برابر اناث ارث می برند. (قران .سوره نساء. ایه 176)

اشکالات علمی قرآن:از سه آیه بالا چنین بر می آید که اگر مردی بمیردو همسر ومادر و خواهرش را به عنوان وارثین به جا بگذارد. بنا بر آیه12 همسرش 4/1و بنا بر آیه 11 مادرش 3/1و بنا به آیه 176 خواهران3/2 ارث می برند. بار دیگر نسبت ها را با هم جمع می کنیم اگر همهُ این نسبتها را در یک عدد ثابت ضرب کنیم و بعد آنها را با هم جمع کنیم ملاحظه می کنید که باز هم کسر بزرگتر از واحد خواهد شد از دیگر اشکالات علمی است.19- متن آیه قران :

بدرستى كه عدد ماهها نزد خدا در کتاب خدا دوازده ماه است ، از همان روزى كه خدا آسمانها و زمين را آفريد  ، از اين دوازده ماه چهار ماه حرام است ، و اين است دستور دین استوار و محکم  ، پس در آن چهار ماه به يكديگر ظلم مكنيد، و با همه مشركين كارزار كنيد همانطور كه ايشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است . نسى ء (  کبیسه گیری برای سال قمری) گناهى است علاوه بر كفر،  كه كافران سالی ماه حرام را حلال می شمرند و سالی دیگر حرام تا بدینوسیله عده ماههایی که خدا حرام کرده پایمال کنندو حرام خدا را حلال کنند اعمال زشت انان در نظرشان زیبا نمود و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد نمود. ( قرآن . سوره توبه . آیه 36 و 37)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: اعراب جاهلي براي هماهنگ کردن سالهاي قمري با شمسي، هر سه سال يک ماه سيزدهم به سال قمري خود اضافه مي کردند. چون بعد از سه سال قمري، تقريبا 30 روز عقب مي افتادند. پس براي جبران يک ماه را دوباره تکرار مي کردند، اعراب به اين کار «نسيء» مي گفتند. که این عمل «نسيء» پس از ظهور اسلام در قرآن سوره توبه  حرام اعلام شده است و در نتیجه سال قمری شروع میکنه به چرخیدن!!!نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟