۸ شهریور ۱۳۸۹

علائم ظهور امام زمان در احادیث- از علائم ظهور امام زمان ، ظهور "دجا ل" و "الاغش":

علائم ظهور امام زمان در احادیث
علائم ظهور امام زمان در احادیث

 از حضرت علی نقل است که :دجا ل (صاید بن صید) است."دجا ل" از مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانی اش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته شده است: (این شخص کافر است) هر شخص بی سوادی و با سوادی می تواند این جمله را بخواند."دجا ل" داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد.
 "دجال" در یک قحطی سخت پیش از ظهور" امام زمان" و یا مقارن با آمدن" امام زمان" از اصفهان یا سجستان از قریه "یهودیه" ظهور می کند و برالاغ سفیدی سوار است که یک گام "الاغ دجا ل" یک مایل راه است . از هر موی "الاغ دجا ل" نغمه ای به گوش می رسد و از آن  نغمه ها موجب جذب مردم سست و نا پرهیز کار به او می شود. بیشتر پیروان او زنا زادگان و یهودیان و زنان و عربهای بیابانی و شرابخواران و بازیگران و نوازندگان هستند. "دجا ل" در یک دوره چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام بدست " امام زمان" نابود می شود. ( بحار الا نوار . جلد 13. صفحه 1076) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)