‏نمایش پست‌ها با برچسب زنا (همخوابی زن و مرد نامحرم) در اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب زنا (همخوابی زن و مرد نامحرم) در اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۶ مرداد ۱۳۸۹

زنا (همخوابی زن و مرد نامحرم) در اسلام- تعریف زنا در اسلام چیست؟

زنا عبارت از جماع (امیزش) مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد وطي شبهه (ماده 63 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

- حد زنا در اسلام چیست؟

1 - حد زنا در موارد زير قتل است :

الف - زنا با محارم نسبي (ماده 82) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است . (ماده 82 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است . (ماده 82 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است . (ماده 82) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 حد زنا در موارد زیر رجم ( سنگسار) است :

الف - زنای مرد محصن (مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند) (ماده 83) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ( زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد) اما زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است. (ماده 83) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - حد زناي زن يا مردي كه همسر دائم نداشته باشد صد تازيانه است . (ماده 88) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بارحد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود . (ماده 90 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5- زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است . (ماده 106 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

6 - هرگاه محكوم به حد زنا ديوانه يا مرتد( برگشتن از دین اسلام) شود حد ازاو ساقط نمي شود . (ماده 95) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)- روش اجرای حد زنا رجم (سنگسار) به چگونه است؟

1 - مرد را هنگام رجم (سنگسار) تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم (سنگسار) مي نمايند . (ماده 102 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

زنا (همخوابی زن و مرد نامحرم) در اسلام
2 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم (سنگسار ) است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود . (ماده 103 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


3 - بزرگي سنگ در رجم (سنگسار) نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند . (ماده 104 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد (سنگسار) آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد (سنگسار) حضور يابند . (ماده 101) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم (سنگسار) لازم است ولي با غيبت آنان حد (سنگسار) ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد(سنگسار) ساقط مي شود . (ماده 107) ( قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟