۱۰ مرداد ۱۳۸۹

نقد قران در محور حدیث


برای اشنایی با سطح دانش ائمه اطهار برخی از احادیث انان را از کتب معتبر بررسی می نمائیم .
از کتب :( اصول کافی - حلیه المتقین - بحارلانوار- عین الحیوه )

نقد قران در محور حدیث
نقد قران در محور حدیث
1- حضرت امام موسی  فرمودند:

که در خروس پنج خصلت از خصلتهای پیغمبران هست .1- بسیار جماع (امیزش) کردن 2- غیرت 3- شناختن وقت نمازها 4-شجاعت 5- سخاوت . (حلیه المتقین.باب12.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

2- از حضرت امام صادق  روایت شده که امیر المومنین  فرمود:

اولین کسی که بر خدا سر کشی کرد عنا ق دختر ادم بود و اولین کشته ای که خدا او را کشت همان (عناق) بود. که نشمینگاهش یک جریب در یک جریب بود و بیست انگشت داشت که در هر انگشت دو ناخن بود چون دو داس پس خدا شیری مانند فیل و گرگی ببزرگی شتر و کرکسی باندازه استر بر او مسلط کرد و انها او را کشتند. (اصول کافی.جزء4.باب ستمگری) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

3- حضرت محمد  به حضرت امام علی  وصیت نمود:

ای علی  در وقت جماع (امیزش) با زن خود سخن مگو که اگر فرزندی حاصل شود ایمن نیستی که لال باشد ونگاه نکند احدی به فرج زن خود و چشم بپوشد در ان حالت که نظر کردن به فرج در ان حالت باعث کوری فرزند میشود. (حلیه المتقین.فصل 4.باب4) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

4- حضرت امام صادق  فرمودند:

دعا را در چهار هنگام بخوانید:1- هنگام وزیدن بادها 2- برطرف شدن سایه ها 3- فرو امدن باران 4- ریخته شدن اولین قطره خون مومن . زیرا در این چهار حالت در های اسمان باز می شود. (اصول کافی.جزء4.باب اجابت دعا) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )


5- حضرت امام رضا  می فرمودند:

دهن دره از شیطان است و عطسه از خدای عز و جل. (اصول کافی.جزء4.باب عطسه) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

6-حضرت امام علی  فرمودند:

هر کس چون عطسه کند دنبال ان بگوید : "الحمد الله رب العالمین علی کل حال" که در انصورت درد گوش و دندان نبیند. (اصول کافی.جزء4.باب عطسه) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

7- حضرت امام صادق  فرمودند:

جماع (امیزش) مکن با همسر خود در اول ماه و اخر ماه و میان ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و نزدیکست که اگر فرزندی حاصل شود دیوانه باشد یا صرع داشته باشد.نمی بینی کسی که صرع می گیرد اکثر انست که در اول ماه یا دراخر ماه میباشد. (حلیه المتقین.باب 4.فصل 4) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


8- حضرت محمد  فرمودند:

سه چیز است که حافظه را زیاد می کند و درد های بدن را می برد: 1- کندر خوائیدن 2- مسواک کردن 3- قران خواندن. (حلیه المتقین.فصل 1.باب 5) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

9- حضرت امام موسی  فرمودند:

چون موی سر بلند شود انگاه چشم را ضعیف می کند و نورش را کم می کند و ازاله (اصلاح) کردن دیده را جلا می دهد. (حلیه المتقین.فصل 2.باب 5) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

10- حضرت امام صادق  فرمودند:

هر که عطسه زند سپس دستش را بر استخوان تیغه بینی نهد و بگوید: "الحمدالله رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اهله و صلی الله علی محمد النبی و اله و سلم" انگاه از سوراخ چپ بینی او پرنده ای کوچکتر از ملخ و بزرگتر از مگس بیرون اید و برود تا به زیر عرش رسد و تا روز قیامت برای او استغفار کند.
(اصول کافی.جزء4.باب عطسه) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

11- حضرت امام باقر  فرمودند:

در ان میان که امیر المومنین  در مسجد کوفه بر منبر بود.ازدهایی از طرف یکی از درهای مسجد روی اورد.مردم اهنگ کشتنش را کردند امیر المومنین کسی را فرستاد تا د ست نگهدارند.مردم از کشتنش خودداری کردند و او سینه کشان می رفت تا پای منبر رسید .برخاست وروی دمش ایستاد و به امیر المومنین  سلام کرد حضرت فرمود تو کیستی؟ گفت من عمروبن عثمان خلیفه شما بر طا یفه جن هستم .پدرم به من سفارش کرد خدمت شما بیایم و رای شما را بدست اورم اکنون نزد شما امدم تا چه دستور فرمایی. (اصول کافی.جزء2.باب جن) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

12- حضرت محمد  فرمودند:

گرفتن ناخن ها دردهای بزرگ را منع می کند و روزی را فراخ می گرداند. (حلیه المتقین.باب5.فصل8) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

13- حضرت محمد  فرمودند:

چون مگس در ظرف طعام بیفتد ان را تکان دهید و بیندازید که در یک بالش زهر است و در بال دیگرش شفاست و ان بال زهر الود را در اب وطعام فرو میبرد شما ان بال دیگر را هم فرو برید که ضرر نرساند. (حلیه المتقین.باب12.فصل8) (تالیف محمد باقر مجلسی) (حدیث )

14- حضرت امام رضا  فرمودند:

اما م رضا شخصی را دیدند که درد چشم داشت.فرمود می خواهی تو را چیزی بیاموزانم که اگر بجا اوری هرگز درد چشم نبینی؟ گفت بلی. فرمودند که در هر پنجشنبه ناخن هایت را بگیر.ان شخص چنین کرد و هرگز درد چشم ندید. (حلیه المتقین.باب5.فصل9) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

15- حضرت علی  فرمودند:

اگر مو هایت را بصورت ایستاده شانه کنی بدان که باعث فقر و پریشانی ات خواهد شد. (حلیه المتقین.باب5.فصل12) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


16- حضرت  امام موسی  فرمودند:

حیواناتی که مسخ شدند به قرار ذیل می باشند.  (بدین معنی که ابتدا انسان بودند و بعد به اذن خدا تبدیل بحیوانات شدند).

1- فیل: پادشاهی بوده که زنا و لواط می کرده.

2- خرگوش: زنی بوده که به شوهر خود خیانت می کرده.

3- میمون و خوک: جماعتی از بنی اسراییل که در روز شنبه شکار کردند.

4- سوسمار: گروهی از بنی اسراییل که در زمان حضرت عیسی ایمان نیاوردند.

5- عقرب: مردی بوده که سخن چینی می کرده.

6- زنبور: قصابی بوده که از ترازو دزدی می کرده.

7- خرس: مردی بوده که مردم با او عمل قبیح می کردند.

8- عنکبوت: زنی بوده که از برای شوهر خود سحر می کرده.

9- پشه: شخصی بوده که پیغمبران را مسخره می کرده.


(حلیه المتقین.باب13.فصل8) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

17- حضرت محمد  فرمودند:

ریش را از طرف پایین چهل مرتبه واز طرف بالا هفت مرتبه شانه می کردند و می فرمودند که روزی را زیاد می کند و بلغم را قطع می کند. (حلیه المتقین.باب5.فصل 12) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


18- حضرت  امام صادق  فرمودند:

هرگاه زنی حامله باشد و چهار ماه بر او بگذرد روی او را بقبله کن و ایه الکرسی بخوان و دست بر پهلوی او بزن و بگو "اللهم انی قدسمیته محمدا"یعنی خدایا من او را محمد نامیدم چون چنین کنی خداوند ان فرزند را پسر گرداند. (حلیه المتقین.باب4.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

19- حضرت  امام موسی  فرمودند:

شستن سر (موی سر) با سدر روزی را زیاد می کند.

(حلیه المتقین.باب7.فصل5) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

20- حضرت امام جعفر صادق  :

ایشان برای اصلاح مو های زیر بغل از دارو استفاده می کردند و می فرمودند که کندن مو های زیر بغل دوش ها (کتف) راسست می کند.

(حلیه المتقین.باب7.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

21- حضرت امام صادق   فرمودند :

علم نافعی که سبب نجات بشود، فقط توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول الله(ص) بما رسیده است . از سایر علوم آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت لازم است، مانند عربی و صرف و نحو و منطق، باید خوانده شود، و غیر آن یا لغو و بیفایده و تضییع عمر، و یا احداث شبهه است در نفس، که بیشتر موجب کفر و ضلالت می شود. (عین الحیوة) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


قابل توجه بانوان عزیز:

1- حضرت محمد  فرمودند:

زنان را در غرفه و بالا خانه جا ندهید و چیزی نوشتن به ایشان نیاموزید و سوره یوسف را به انها تعلیم ندهید و چرخ رشتن به انها بیاموزید وسوره نور را به انها تعلیم دهید.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

2- حضرت علی  به امام حسن وصیت نمودند:

که زینهار مشورت با زنان نکن زیرا که رای انها ضعیف و عزم انها سست است.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقرمجلسی) (حدیث )

3- حضرت امام باقر فرمودند:

رازی را بزنان نگویید و درباره خویشان شما انچه گویند اطاعت نکنید.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

4- حضرت علی  فرمودند:

مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعو نست و حضرت محمد چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت می کردند و هر چه انها می گفتند خلاف ان عمل می کردند.

(حله المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

5- حضرت محمد  فرمودند:

که هر که اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

6- حضرت محمد  فرمودند:

اگر امر می کردم کسی برای غیر خدا سجده کند هر اینه می گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

7- حضرت محمد  فرمودند:

زنان را با چوب تأدیب نکنید، بلکه با گرسنگی و برهنگی تأدیب کنید تا در دنیا و آخرت راحت باشید. (بحارالانوار) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

8- حضرت محمد  فرمود:

زنان عورتند و بیهوده گفتار؛ چون عورتند در خانه ها پنهانشان کنید و گفتار بیهوده آنان را با سکوت خود چاره کنید. (بحارالانوار) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۴۸ نظر:

 1. ناشناس۲.۷.۸۹

  لعنت خدا بر شیطان...

  پاسخحذف
 2. جواب ابلهان خاموشی است

  پاسخحذف
 3. ارشیا۲.۷.۸۹

  درود بر شما
  آفرین که این ها را آشکار می کنید

  پاسخحذف
 4. پرگنت۲.۷.۸۹

  یاد شب هایی که تا دیر وقت حلیه المتقین می خوندیم و ... افتادم

  پاسخحذف
 5. وحید۲.۷.۸۹

  سلام.از شما ممنونم.بالاخره مردم روزی باید روی دیگر سکه رو ببینند.دین فقط یک روشه.برای گذر از این دنیا گذرنامه لازم نیست.اصل اینه که ما خود اصلاح شده ی انسان رو (به قول تونی رابینز)تحویل بدیم.کسانی که به دین تعصب دارند اینو بدونند که دین در تمام دنیا جلوی علم کم اورده.دین یه سوخت اولیه بوده برای راه انداختن انسان.حالا برگشتن به ۱۵۰۰ سال قبل زمان جاهلیت که خداوند به زبان قابل فهم مردم جاهل صحبت کرده حتی توهین به خداست.جامعه ی رو به تکامل خواست خداست.علت بدبختی مسلمونا چیه؟ همین به روش قیاس زندگی می کنند اونهم قیاس با کتاب اسمانی ۱۵۰۰ سال پیش.میبینیم حکومتهای لاییک غربی بیشتر از ما مسلمونا که ادعامون جهانو خفه کرده به پاکی اعتقاد دارند.دلیل چیه؟ یه قاضی برای قضاوت بین ۲ نفر حرف ۲ نفر رو گوش میده بعد قضاوت می کنه نترسید هدف خلقت همین بوده .توصیه می کنم کتاب نایاب چرا من مسیحی نیستم از برتراند راسل رو از مغازه های دست دومی انقلاب بخرید یا اراده ی قدرت از فردریش نیچه.طوری رفتار نکنیم که دنیا به ما لقب متحجرهای طالبان رو بده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کتاب چرا مسیحی نیستم رو خوندم به همه ی شما هم توصیه می کنم بخونید که سرشار از معنیه (برتراند راسل یکی از بزرگترین ریاضی دان ها و فیلسوف های جهان بوده)

   حذف
 6. اورانوس۲.۷.۸۹

  اسلام با تعیین و تثبیت فطرت اسلامی انسان ، آزادی اندیشیدن را در همان فطرت انسان ، از انسان ، سلب میکند . همین تئوری فطرت اسلامی انسان، حق به مجبورکردن و تحقیرکردن اقلیت های دینی میدهد ، همین تئوری، حق به بازداشتن مردم از اندیشیدن افکاری میدهد که با اسلام سازگارنیست ، همین تئوری، حق میدهد که هرکسی را که پشت به اسلام کرد و دین دیگری پذیرفت، بکشند . این اوج آزادی کُشی و اوج نابودسازی آزادی وجدانست

  پاسخحذف
 7. گندم۲.۷.۸۹

  میخوانم و از دانستن لذت میبرم و میدانم با خرافات مبارزه کرد و تیشه به ریشه فرهنگ تزریقی زد................

  پاسخحذف
 8. شیعه(دوستدار)علی۲.۷.۸۹

  سلام
  طبق نظریه اساتید فن کتاب حلیه المتقین بهیچ عنوان قابل استناد نیست دیگر کتاب علامه مجلسی(بهار الانوار) به منزله انبار احادیث است و خود ایشان تذکر دادن که عمرشان فقط صرف جمع آوری این احادیث شده و صحت آن تایید نشده پس خود نویسنده هم گفته که قابل استناد نیست .لطفا اگر فقط قصد چرا جویی دارید از منابع معتبر استفاده کنید چون با این روند ملومات خود را زیر سوال می برید

  پاسخحذف
 9. ناشناس۲.۷.۸۹

  سلام .اقای دوستدار علی تنظر من این احادیث خیلی هم علمی هستند ولی هنوز بشر نتوانسته علت ان را درک کند پس با این حرکتها سعی نکنید ایشان(علامه محمد باقر مجلسی) را کوچک نمایید چون ایشان هم علمشون از شما بشتر بوده و هم از شما مسلمان تر بودند.با این حرفها بجایی نمی رسی هر چند شاید دست شما با این خانم تفرشی تو یه کاسه باشد!!

  پاسخحذف
 10. آسپرین۲.۷.۸۹

  از اسلام محمدی به چیزی مگر قران ایمان نیار...ولی اگه می خوای اسلام اینارو بشناسی می تونی چیزی مثل حدیث رو هم قبول کنی

  پاسخحذف
 11. حوری۲.۷.۸۹

  مطلبت جالبن.درست یا غلطشو نمیدونم...
  هیچ موقع به حدیث اعتقاد نداشتم.به نظرم مضحکن.اما حتی توی قرآن هم کلی تناقض میبینم.کلی چیزای عجیب که باعث شدن اعتقادم به اینکه این کتاب کامل ترین کتاب آسمانیه رو از دست بدم.
  من دیگه مدتهاست مسلمون نیستم.
  من لینک وبلاگتو وارد کردم.

  پاسخحذف
 12. محمود۲.۷.۸۹

  سلام!
  اگه منظورتون شبهه انداختنه که هیچ عیبی نداره؛ هر جور راحتید.
  ولی اگه واقعاً اینها براتون سواله که خوشحال میشم وقتی پیدا کنم و به سوالاتتون جواب بدم گرچه من چندان توی این علوم دینی متبحر نیستم ولی میتونم بپرسم.
  عجالتاً این رو بدونید که مطمئناً شما اولین کسی نیستید که به این به ظاهر تناقضات قرآن پی بردید و هر کتاب تفسیر قرآنی رو که باز کنید جواب اینها رو نوشته. در مورد احادیث هم که هر کسی میدونه که چقدر احادیث جعلی وارد اسلام شدند، برای آگاهی بیشتر شما رو ارجاع میدم به کتاب غلو اثر صالحی نجف آبادی. دیگه اون عقل و وجدان من و شماست که باید فرق بین حدیث اصلی و فرعی رو بفهمه.

  خوشحال میشم با هم تبادل نظر کنیم.
  فعلاً خداحافظ

  پاسخحذف
 13. مشکی پوش۲.۷.۸۹

  دوست عزیز از توجه و ریز بینی شما نسبت به مسایلی که همیشه با خط قرمز مشخص بودند سپاسگذارم
  تا همیشه موفق باشی

  پاسخحذف
 14. آشنا۲.۷.۸۹

  به نام خدا .
  نکته ای که در نوشته های تو قابل تامل هستش اینه که تو ظاهرا خدا و پیامبران و اهل بیت رو قبول نداری . اونوقت اومدی درباره قرآن و سخنان اهل بیت حرف می زنی . مثل اینکه نمی تونی اونا رو انکار کنی . فقط می خوای سنگ اندازی کنی . تو اگه می تونی اصل خدا و پیامبر واهل بیت رو رد کن. نه این که قدرت فهمت پایینه و احادیث رو نمی فهمی بیایی انکارشون کنی.
  ضمنا اگه عقاید اصلی خودت رو بگی بفهمیم چه کاره ای بهتره؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخحذف
 15. اندیشه سبز۲.۷.۸۹

  سلام
  اولا: برادر هرکس هر چه نوشت فکر میکنی درست است؟؟؟؟؟ باکدام سند باکدام دلیل؟؟؟
  دومآ: از احادیث معتبر چون بخاری صحیح المسلم که مورد تایید کدام روایت نیاورده ای امگار نیافتی؟؟؟؟
  سومآ: جز قرآن وقول پیامبر خدادیگر سخنی سخن اسلام نیست.
  چهارمآ: هرگاه چنین حدیثی از پیامبر به استناد معتبر هم باشد حکمتی دارد که عقل قاصر بشر بدان نمیرسد و شاید آیندگان دراثر فزونی علم بدان ثی برند.
  پنجمآ: ما آیات و احادیث زیادی داریم که نمایان گر علم و تکنلوژی عصری است و همه رامرعوب ساخته آنگه آنانیکه دنبال فساد و اختلاف افگنی میروند احادیثی را یا جعل کرده و شهبات را دامن میزنند درحالیکه ازحکمتش آگاه نیستند.

  پاسخحذف
 16. ناشناس۲.۷.۸۹

  جواب به اون دوستایی که خودشونو می کشن تا ثابت کنند قران کتاب خداست و الله خداست و ...
  دوستان خدا خود ماییم. ما آمدیم روی زمین تا زمین را تبدیل به بهشت کنیم در حالیکه این الله ساختگی فقط داره فرصت زندگی روی زمین را می گیره و با وعده و وعید بهشت و حوری و ... شما را از بهشت سازی زمین دور می کنه. چشماتون رو باز کنین و به اطراف نگاه کنین. کسانی که به قول شما کافرند دارند زمین را می سازند ُدر حالیکه شما اهمیتی به زمین نمی دین چون اون دنیا را میخواین و فکر می کنین اگر به دنیا توجه کنید از آخرت باز می مونین. ‌کافران از حیوانات از جمله سگ و گربه که در مجاورت انسان زندگی می کنند به خوبی مراقبت می کنند در حالیکه شما حیوانات را نجس می دونید به دستور الله تان آنها را اذیت می کنید... الله شما حکم به قتل صادر می کنه اگر کسی مخالفش باشه و شما اجرا می کنید در حالیکه خدای حقیقی که خدای جان و روان انسان است هرگز اینگونه نمی کنه. الله شما به زندگیتان نکبت هدیه می کنه و میگه اینها آزمایش شما برای قبول شدن در کنکور اخرت است... کمی فکر کنید. نترسید اگر در دل و ذهن به الله شک کنید گناه نکردین... کسی گناه شما را یادداشت نمی کنه. خداییکه عشق است چطور راضی می شه حکم به عذاب دادن روح و جسم در جهنم و در بین مواد مذاب بکنه؟‌ عصر بیداری است.. خدا به انسان وجدان داد در حالیکه الله وجدانتان را قبول نداره خداوند حقیقی که عشق است و نور به کسی امر و نهی نمی کنه اما الله شما عاشق حکومت کردن و امر و نهی است.. چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش... ما برای این آمدیم به دنیا که دنیا را زیبا کنیم و از زیبایی لذت ببریم.. اما الله از این هراسان است و دستور به پنهان کردن زیبایی ها می ده. اینطور نیست؟‌اگر حواس به ما داده شده که نباید آکبند بمونه!‌

  پاسخحذف
 17. می خواهم بدانم۲.۷.۸۹

  سلام.
  این ادم ها که مغزشون پوسیده و متحجرند .
  چرا نمی گذارند مردم فکر کنند چرا می ترسید؟!
  اسلام ناب محمدیتون مسخره و مضحکه شده!!
  خوب می خواستید دل به این حماقت نبندید.
  بابا جون جای شما ها تو همون مسجدها پیش همان عالمان (اخوندها) است که احادیث دانشمندانشون که همان اهل بیت هستند کمتر از جوک های روز خنده اور نیست!!!!
  برین نگاه کنین پیامبرتون برای زنها خودش رو می کشته!!!!
  اگر پیامبرتون می دونست اون دنیا یی در کار است و برای هر مردی ۷۰ حوری کنار گذاشتند چرا در عرض ۱۱ سال بعد از مرگ خدیجه ۱۹ تا زن گرفت!!!!!!!!
  خدا باید شما مسلمونها رو شفا بده!!!!!!!

  پاسخحذف
 18. من یه روحم۲.۷.۸۹

  سلام...سوار شدن بر جهل آدمها کار آسانیست....خیلی اگر دوست دارید و مایل به این بحثها هستید پیش اهل فنش بروید نه بیایید و چند مطلب را کپی پیست بفرمایید....در مورد تناقضاتی که فرمایش نمودید که در قران وجود دارد من برای مثال یکی را خواندم و اصلا تناقضی در ان نیافتم(تناقض ناشی از جهل شما بود ) که اهل کتاب را همان اهل کفر میدانید یا مشرک را برابر کافر میشمارید
  خدا نسبت به اهل کتاب دستور به مدارا و...فرموده در حالی که نسبت به کافران در شرایط خود و ان هم بنا به آیاتی از سوره ی توبه دستور به قتل امامان کفر داده.....یا احادیثی که بخصوص از پیامبر نقل فرمودید اول اینکه بعضی از احادیثی که شما به مسخره آنها را اینجا گذاشته اید یا امثال انها از نظر علم امروزی درستیشان ثابت شده...دوم بعضی از آنها توسط زنان
  پیامبر مثل عایشه لعنت الله علیه نقل شده که علما نیز خنده یشان به این جملات می اید یا از آثار دستور رسمی جعل حدیث رسول در زمان معاویه بوده و همه ی اینها دلیل بر خطا بودن آن نیست.....به نظرم بهتر این است که بجای اینکه خودتان را به زحمت بیندازید و احادیث جعلی را سندی بر دروغ بودن اسلام بدانید از اعتقاد خود بگویید و حرف بزنید.....
  نکته ی اخر در تناقض سخنان شما
  بفرمایید که اگر پیامبر فرموده که به زنان سواد یاد ندهید چرا دختر ایشان فاطمه ی زهرا (س) عالمه بوده و خطبه های غرای ایشان دهان خلفای زمان را سرویس کرد!!!!!
  و چرا از فرزندان ایشان بانویی به نام فاطمه ی معصومه
  آمد کهاگر حدیث درست بود امام کاظم هرگز به او علم را یاد نمی داد اما آنگونه که در تاریخ آمده در غیاب امام و در زمان تبعید ایشان مردم سوالات شرعی و فقهی وخود را از بیبی ما می پرسیدند

  پ.ن: جمع کنید کاسه و کوزه تان را ظهور نزدیک است و سزای
  شبه افکنان سخت.....و قیامت کبری در راه
  از خدا بترس و چوب لای چرخ دینی که از گوته گرفته تا گاندی همه بر شگفت انگیز بودن تعالیم ان اعتراف دارند نگذارکه فرمود خدای متکبر که:

  ........و مکروا و مکرو الله ان الله خیر الماکرین.......

  رسوا میشی....

  پاسخحذف
 19. پاسخ:
  دوست کم خرد من از فاطمه چقدر می دانی؟
  چقدر در تاریخ نقش داشته؟ هیچ از او نمی دانی جز اینکه دختر محمد وزن علی و مادر حسن و حسین بوده است. از افسانه های دور از ذهنی که برای ولادت او سر هم کرده اند (می گویند در شکم مادر با او سخن می گفت و گاهی الله و اکبر می گفت. و هنگام ولادت حضرت مریم,آسیه و جمعی از فرشتگان در امر زایمان فاطمه به خدیجه کمک کردند)
  از بدو تولد نوکری به اسم عنتر تا زمان مرگ در خدمتش بود. در سن 18 سالگی مرد. همهُ حسن او در این بود که زن خوبی برای شوهرش و مادر خوبی برای فرزندانش بود. با دست خود گندم آرد میکرد و نان می پخت. مگر زنان دیگر هم دورهُ او به جز این بودند. مگر در جنگ احد چند نفر از شهیدان اسلام زن نبودند؟
  در کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی از فاطمه به عنوان زنی یاد می کند که با افسوس می گوید کجاست آن شمشیر خونین شوهرم که هر گاه از جنگ باز می گشت آن را برایش شستشو میدادم.
  در کتاب کشتی به پهلو نشسته حدیثی نقل می کنند که پیامبر از علی پرسید چه چیز برای زن از همه چیز بهتر است؟ علی گفت روز دیگر پاسخ خواهم گفت. سپس از فاطمه پرسید و فاطمه گفت اینکه هیچ مردی او را نبیند. و او نیز هیچ مردی را نبیند. سپس علی به پیش پیامبر رفت و این جواب را باز گفت. پیامبر گفت من مطمئن هستم این پاسخ از تو نیست. علی جواب داد آری یا رسول این جواب را از فاطمه شنیدم. محمد گفت میدانم که این پاسخ از فاطمه است و نیکو پاسخی است.
  آیا چنین الگویی به درد زن امروزی می خورد؟ زن خانه نشین دور از اجتماع . این است آنچه الگوی خود قرار داده اید. وقتی به کوچه می رفت به مردم فخر می فروخت. و می گفت محمد پدر من بود نه پدر زنان شما علی شوهر من بود نه شوهر زنان شما برای باز پس گرفتن باغ فدک به مسجد رفت و از پشت پرده با مردم سخن گفت. که از پشت پرده سخن گفتنش مصداق زن خوب بودن از قول خودش برای در امان بودن از نگاه مردان و دور از اجتماع زندگی کردن است. اما مسئلهُ باغ فدک این بود که ابوبکر معتقد بود غنیمتی که از جنگ به دست آمده متعلق به همهُ مسلمین است و نمی تواند به تو ارث برسد. و این سخنرانی او در مسجد به معنی نقش داشتن در تاریخ نیست چرا که فقط به آنجا رفت تا باغ را که به اشتباه متعلق به خود می دانست باز پس گیرد.
  دوست من کمی مطالعه کنید !!
  لطفان این فرهنگ بی چاک ودهنی که البته میراث امثال شما ست رو از خودتون دور کنید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۱.۹۲

   آرش جان با اینا در مورده چی داری حرف میزنی اینا برای خمینی وخامنه ای معجزه درست کردن چه برسه به امامانو معصعوم وقتی زنه میگه من عکس امامو(خمینی)تو ماه دیدم یا یارو میاد میگه خامنه ای وقتی به دنیا آمد گفت:یا علی
   اینا همین الان معجزه سازی میکنن وطرفدارشم باور میکنن بعد برای امامان معجزه سازی نکنن
   دین من خرده منه
   موفق باشید

   حذف
 20. ابلیس کوچک۲.۷.۸۹

  درود
  دیدن انسانهایی مثل شما خوشنودم میسازد
  گاهی می اندیشم باید با این خشک مغزانی که عرب پرستی
  را سر لوح کارهایشان قرار داده اند چه کرد؟
  زندگی در کنار این وطن فروشان هر روز سخت تر میشود
  و فقط بودن اشخاصی مثل شما تحمل را ممکن میسازند
  جواب هایتان به این ابلهان در کمال ادب بسیار دندان شکن بود
  لذت بسیار بردم
  درود بر شما
  درود بر شما
  درود بر شما.

  پاسخحذف
 21. سلام

  رواشناسی معکوست کاملا جواب میده

  مطمئن باش

  پاسخحذف
 22. زهرا۲.۷.۸۹

  دوست عزیز...اینهمه محبت را عرب در حق اجداد من روا داشت نه اسلام! مشکل تو این است که عرب را مساوی اسلام و اسلام را مساوی عرب دیده ای!نوشته اید: "ایرانی ننگی بزرگتر از طرز تفکر تو جوانش ندارد" نه دوست عزیز.ایرانی بزرگترین افتخارش در تاریخ این است که منصف ترین و بینا ترین مردم را داشته و اگر قرار است بزرگترین ننگی که ایرانی دیده را پیدا کنیم باید در افکار نژاد پرستانه و کور ایرانیانی دنبال آن بگردیم که اصرار دارند ثابت کنند هر چه بی چارگی ایرانی است از ناحیه ی اسلام است.... پیشرفت های دین امروز من یادگار زحمات همان ایرانیانی است که اسلام را علارغم اینکه تحمیل شده از اعراب بود زیبا یافتند.شما از چه دلگیرید؟! از عرب بدوی جاهلی که به مرزهای من حمله میکند و با وحشیانه ترین روش ها دینی را که سر سوزنی از آن نمی فهمد به من ایرانی تحمیل میکند یا از دینی که عمق و زیبایی روح اش به جان ها جلا می بخشد و خدا را با همه ی دست نیافتنی بودنش همسایه ی دل من می سازد؟!
  مگر همان به زعم شما ایرانی آریایی تبار نبود که با لمس دین من مدهوش وار می سراید:" مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم" اگر دین من این مرد مرده ی ایرانی آریایی تبار را زنده نکرده پس کار که بوده؟!
  اگر دین من حلاج نپروده عین القضات نساخته پس کار کدام مکتب و ایدئولوژی بوده؟!
  اگر این دین من نبوده که سعدی و حافظ پرورده یا ابن سینا و سهروردی و که و که و که...به من بگویید که بوده؟!!!
  دوست عزیز.کمی منصف باشیم.اگر خشمگینیم از آن عرب بی شعوری که لطیف ترین تعالیم دین مرا با لبه ی تیز تیغ شمشیر هایش خواسته منتشر کند یا از دست آن حاکم بولهوسی که یک روز به بهانه ی اسلام به هند لشکر می کشد و روز دیگر به فلان جا و بهمان جا چرا آنها را با محمد مقایسه می کنیم که مهربان ترین و رحیم ترین انسانی است که آفریده شده؟! چرا گناه پیرو نادان را به پای مبلغ می گذاریم؟!
  در مورد احادیثی هم که در پست قبلیتان نوشته بودید باید بگویم پیامبر من خود این گونه احادیث را پیش بینی کرده.سابقه اش هم میرسد به بعد از مرگ پیامبر.و اوجش هم که در زمان خلافت بنی امیه و به خصوص خلافت معاویه بن ابی سفیان شاهدش هستیم. پس نقل یکی دو حدیث که جعلی بودنش از ریخت ادبیاتش پیداست اینهمه جار و جنجال ندارد.پیامبر من به امتش توصیه میکند: هر سخنی از من و یا از فرزندان من به گوش شما رسید و آن را خلاف عقل دیدید آن را به دیوار بکوبید!
  حالا چطور من بیایم باور کنم محمد همان آدم بیهوده ایست که شما سعی داری نشان دهی؟! دوست من! من ارزش زن را از خانه ی فاطمه شناختم! انسانی ترین و مهربان ترین نگاه ها نگاه محمد و علی است به زن!
  اینهمه مغرضانه به دنبال ویران کردن خانه ی مهری که اسلام ساخته نباش.اسلام عاشق من است عاشق شما و عاشق ماست حتی اگر آن عرب بی شعور هنوز که هنوز است هم از من و شما و پدرانمان متنفر باشد.این به اسلام چه؟!!!
  بیایید کمی منصف باشیم! کمی بیشتر از حالا! برای روشنفکر بودن باید چاقو را برای جراحی بخواهیم نه برای کشتن!
  موفق باشد...

  پاسخحذف
 23. پاسخ:
  سلام دوست من.
  لطفان برای یک بحث سازنده مطالب را از هم تفکیک کنید.بنظر من برای این جسارت شما که بدون برهان حرف زدید و نتیجه گرفتید باید پشتوانه قوی از علم (تاریخ) داشته باشید که بنظر من ان را ندارید.
  این عرب بدبخت که در شبه جزیره زندگی می کرد و بت پرست بود همه تلاشش برای خوشبختی پرستیدن چند بت بود و ۴ ماه از سال که ماههای حرام بود و در چهار چوب قوانینی قرار نگرفته بود که برای ادم کشی و دزدی به او اجاز از طرف خدایی بنام الله داده شده باشد.بدین معنی: جهاد= ادم کشی مقدس . غنیمت = دزدی مقدس . پس مطلبی که بدان توجه نکردید عرب مسلمانی است که جواز جنگ برای الله را در ماههای حرام و کشتن دیگران برای دزدی اموالشان در زیر نام جهاد را از رسول همان الله گرفته بود.
  ۲- اینکه بدون توهین به اعتقادات شما سعی کردیم زوایایی از دین رحمت شما را!! بتو دوست خوبم نشان دهیم نامش نژاد پرستی کور کورانه ایرانی است؟ اگر بتو دوست خوبم می گوییم بدان قوانین حج همان قوانینی است که از عرب بت پرست باقی مانده و تو میراث دار ان فرهنگ شدی نامش نژاد پرستی است؟ اگر برای تو می نویسیم از تاریخ های معتبر که محمد مسلمان ترین مسلمانان جهان از هیچ عمل غیر انسانی (ترور مخالفان و حمله به کاروانها و کشتن قبایل مختلف یهود برای بدست اوردن اموالشان ) برای رسیدن بقدرت فرو گذار نکرد.نژاد پرستی است؟
  ۳- اینکه چرا همه بدبختی های خودمان را بگردن عرب مسلمان می اندازیم علتش واضح است . زیرا که جای پای تحجر ان اعراب هنوز بر پیشانی ماست به دور و بر خود نگاهی بکن! چرا اینقدر از حمله مغول نمی گوییم ؟ چرا از این مغولان که توحش انان بحدی است که گفته شده بر پشت زین خود یک نی داشتند که چون سوار بر اسب در سفر بودند ان نی را در گردن اسب فرو کرده و از خون اسب خود می اشامیدند! باز هم علتش واضح است زیرا که مغولان در فرهنگ ما رخنه نکردند و اینهمه تحجر و وحشی گری مقدس را برای ما به ارث نگذاشتند.
  ۴- دوست عزیز من بازهم جسارت کردید زیرا که شما هنوز حتی مطالب من را درک نکردید چطور بخودتان اجازه دادید بدون هیچ مدرک مستدلی در مورد حافظ و سعدی و حلاج به قضاوت بنشینید؟!
  ۵- متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه شما دوستان خوب همه چیز را می دانید! و انگار هیچ چیزی باقی نمانده که لازم باشد شما بیاموزید!! اگر می خواهی بدرستی در مورد محمد اظهار نظر کنی باید تاریخ بخوانی! نگو بلدم ! فقط بخوان ! ما این مطالب را برای شما می نویسیم ! با ذکر مرجع .
  ۶- از فاطمه چه می دانی هر چند در نظرات قبلی اشاره ای به فاطمه کردم ولی اینبار هم برای شما می نویسم:
  چقدر در تاریخ نقش داشته؟ هیچ از او نمی دانی جز اینکه دختر محمد وزن علی و مادر حسن و حسین بوده است. از افسانه های دور از ذهنی که برای ولادت او سر هم کرده اند (می گویند در شکم مادر با او سخن می گفت و گاهی الله و اکبر می گفت. و هنگام ولادت حضرت مریم,آسیه و جمعی از فرشتگان در امر زایمان فاطمه به خدیجه کمک کردند)
  از بدو تولد نوکری به اسم عنتر تا زمان مرگ در خدمتش بود. در سن 18 سالگی مرد. همهُ حسن او در این بود که زن خوبی برای شوهرش و مادر خوبی برای فرزندانش بود. با دست خود گندم آرد میکرد و نان می پخت. مگر زنان دیگر هم دورهُ او به جز این بودند. مگر در جنگ احد چند نفر از شهیدان اسلام زن نبودند؟

  پاسخحذف
 24. در کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی از فاطمه به عنوان زنی یاد می کند که با افسوس می گوید کجاست آن شمشیر خونین شوهرم که هر گاه از جنگ باز می گشت آن را برایش شستشو میدادم.
  در کتاب کشتی به پهلو نشسته حدیثی نقل می کنند که پیامبر از علی پرسید چه چیز برای زن از همه چیز بهتر است؟ علی گفت روز دیگر پاسخ خواهم گفت. سپس از فاطمه پرسید و فاطمه گفت اینکه هیچ مردی او را نبیند. و او نیز هیچ مردی را نبیند. سپس علی به پیش پیامبر رفت و این جواب را باز گفت. پیامبر گفت من مطمئن هستم این پاسخ از تو نیست. علی جواب داد آری یا رسول این جواب را از فاطمه شنیدم. محمد گفت میدانم که این پاسخ از فاطمه است و نیکو پاسخی است.
  آیا چنین الگویی به درد زن امروزی می خورد؟ زن خانه نشین دور از اجتماع . این است آنچه الگوی خود قرار داده اید. وقتی به کوچه می رفت به مردم فخر می فروخت. و می گفت محمد پدر من بود نه پدر زنان شما علی شوهر من بود نه شوهر زنان شما برای باز پس گرفتن باغ فدک به مسجد رفت و از پشت پرده با مردم سخن گفت. که از پشت پرده سخن گفتنش مصداق زن خوب بودن از قول خودش برای در امان بودن از نگاه مردان و دور از اجتماع زندگی کردن است. اما مسئلهُ باغ فدک این بود که ابوبکر معتقد بود غنیمتی که از جنگ به دست آمده متعلق به همهُ مسلمین است و نمی تواند به تو ارث برسد. و این سخنرانی او در مسجد به معنی نقش داشتن در تاریخ نیست چرا که فقط به آنجا رفت تا باغ را که به اشتباه متعلق به خود می دانست باز پس گیرد.
  ۷- این محمد که فرمودید مهربان ترین انسان است که افریده شده مبلغ ایات زیر است:
  با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (سوره توبه.آیه29)

  بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (سوره بقره.آیه193)

  پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتندوذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. (سوره توبه.آیه5)

  آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است. (سوره بقره.آیه191)
  از کدام مهر سخن می گویید من نمی دانم! ولی توصیه ای دارم بشما دوست جوان که بیشتر بخوانید بدون تعصب تا بهتر دریابید

  پاسخحذف
 25. اندیشه سبز۲.۷.۸۹

  سلام برادرعزیز.
  واقعا چیزهای راانکارمیکنی و حرف های بی اساسی را مینویسی که خنده ام میگرد. مگر دلایل محکم تر نمیتوانی بیابی...... ازعقلت کار بگیر و ببین چه میگوید...
  تمام تواریخ مینویسد که پیامبر خواندن ونوشتن نمیدانست و همواره حضرت علی حضرت عباس و دیگران رض نامه های شان رابرایشان مینویشتند و همه کتب سیرت پیامبر و محقیقین بطور صریح میاورند که درصلح حدیبیه پیامبر برای پاک کردن نام رسول الله از حضرت علی رض میپرسند که کدام کلمه است تا پاک کنم.!...!.... نمیدانم این دلایل ضعیف راازکدامین قوطی عطار میابی!!!!... اسلام واقعآ آنقدر حرف منطق برای گفتن دارد که به حرف های بی سر و ته نمیتوان جلو حقیقت راگرفت همچنان که نمیتوان بایک انگشت جلو خورشید راگرفت...... همچنان نمیتوان درین سطور باکس کوچک نقدی افترات دیگرت داشته باشم..... انشاء الله سرفرصت های دیگر.......

  پاسخحذف
 26. پاسخ:
  سلام دوست من . اول باید بگم زیاد جوش نزننید.دوم به دیگران بر چسب نزنید .
  جمله ای از هگل بنظرم رسید که مجددا برای شما می نویسم:

  ((رویداد های تاریخی با تئوری من خوانایی ندارد. پس بدا بحال رویدادها)) !!!!

  مطلب فوق از تاریخ طبری نقل شد که می توانید کمی بخود تون زحمت بدهید و برای اولین بار قبل از اینکه از چونه مبارک استفاده کنید کمی هم از عقل ناچیزتان بهره بگیرید.(البته اگر سواد خواندن دارید)

  امام جعفر صادق تاکید می کند (البته اگر قبولش دارید زیرا که همانطور که گفتم با تئوری ذهنی شما همخوانی ندارد) :
  چگونه ممکن است حضرت محمد چیزی را بمردم بیاموزد . در حالی که خود نمی خواند و نمی نوشت! (علل الشرایع .شیخ صدوق .صفحه ۵۲) همین طور‌‌:‌ (معانی الاخبار .شیخ صدوق.صفحه ۲۰)
  ابن عباس می گوید:
  چون بیماری پیامبر سخت شد گفت لوازم بیاورید تا برای شما مکتوبی بنویسم که پس از من گمراه نشوید.( تاریخ طبری .جلد ۴. صفحه ۱۳۲۰)
  در؛ صحیح ؛ بخاری و مسلم امده است :
  چون حضرت محمد را مرگ فرا رسید فرمود دوات و کاغذی بیاورید تا نامه ای بنویسم که پس از ان هر گز گمراه نشوید.‌(اعیان الشیعه .جلد ۱ .صفحه۲۶۱ )

  تا کی می خواهید در این جهل خدادادی خود دست وپا بزنید.
  ((در محک تاریخ افسانه ها رنگ می بازند!!!!))
  دلائل دیگری مبنی بر با سواد بودن حضرت محمد هست که فرصت نقلش نیست.
  مطالعه چیز بسیار خوبی است مخصو صا برای شما !! چون گویا قسم خوردید از عقل خود استفاده نکرده و همچنان دست نخورده بدیار باقی نزد ان هفتار حوری که الله برایتان کنار گذاشته بشتابید.
  لطفان مطالعه کنید و بعد نظرات فاضلانه خود را ( که بنظر من گریه دار است ) در اختیار دوستان قرار دهید .
  موفق باشید

  پاسخحذف
 27. مسعود۲.۷.۸۹

  این حماقتی که توی کامنتها موج میزنه آدمو عصبی می کنه.بابا جان این مطالب فقط گردآوری شده.شما اگه به نظرتون اشکال داره باید برید یقه علامه مجلسی رو بگیرید که این کتابا رو نوشته.تمام مطالب هم با آدرس دقیق موجوده.وقتی نوشته (حلیه المتقین.باب13.فصل8) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) یعنی برو توی این کتاب اصلشو بخون با اون آدرس

  پاسخحذف
 28. در جستجوی حقیقت۲.۷.۸۹

  سلام عزیز من...میبینم که حسابی از مرحله پرت شدی.شما چشماتو بستی و خیلی چیزا رو نمیبینی.این اشکالاتی رو هم که میگیری واقعا خنده داره.این حدیثها یه ظاهر دارن و یه باطن،و اگر شما به باطنش برسید دیگه این حرفها رو نمی زنید.طبق روایت هر آه قرآن 70 یا 70هزار بطن داره و هرکس با توجه به مراتب ایمانیش میتونه از اون استفاده کنه. و من خیلیها رو دیدم که از یک آیه چیزی رو فهمیده بودن که خیلیهای دیگه اصلا به فکرشون هم نمیرسید.به قول خواجه نصیرالدین طوسی که گفت من از یه شکل هندسی 500هزار شکل دیگه درآوردم بعد یه آیه قرآن 70هزار بطن نداشته باشه.و اون که دانشمندی هست که اسمشو رو کره ماه ثبت کردن گفته که موقع دفن من منو پایین پای امام دفن کنید و روی قبرم بنویسید سگ این خاندان و ننویسید دانشمند یا استاد.البته تجربه نشون داده آدمهایی که اینجور در پی کشف حقایق هستن زلالتر و پاکتر ب معرفت خدا میرسن.البته اگه یه دنده نباشن و نخوان فقط حرف خودشونو به کرسی بنشونن.که این کار احمقها هست(بلانسبت شما).من یه توصیه به شمادارم:اگه واقعا میخوای حقایق برات روشن بشه خودتو آزاد کن و کافر شو و از صفر شروع کن و از خدا بخواه حقیقت رو به تو نشون بده...چون اگه واقعا طالب نباشی به حقیقت نمیرسی...و بقول یکی از بزرگان دین که گفت من اول کافر شدم و بعد مسلمان..یا حق

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱.۵.۹۵

   Ha Ha Ha
   Batenesho neshoon bede bebinim.
   Labod batenesh dar morede tafkhize koodakan sirkhare ast.

   حذف
 29. علی رضا۲.۷.۸۹

  دوست عزیز
  شما باید قرآن را طبق فرمایش پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله ) در حدیث ثقلین با ایمه اطهار علیهم اسلام در نظر بگیری . قران تنها آدم را به گمراهی میکشاند . همان طور که سنی ها به گمراهی رفتند .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۳.۱۱.۹۱

   فرمایش فرموده اید!درخود قرآن ایه های زیادی وجود داردکه قرآن راهدایت کننده بشر میداند ولی شماآنراگمراه کننده میدانید واگربه تنهایی هدایت کننده نیست دلیل برناقص بودن آنست که اینهم موافق آیات قرآن نیست

   حذف
 30. پاسخ:
  سلام و ممنون که مطالب را مطالعه می کنید.
  دوست من تعدادی از احادیث در سایت گنجانده شده.امیدوارم با مطالعه دقیق انها به میزان علم ومعلومات اقایان که از نظر شما برای درک بهتر باید از انان کمک بگیریم پی ببرید که چه کسانی با چه معلوماتی قرار است که بما کمک کنند!
  موفق باشید

  پاسخحذف
 31. امیر۱۴.۹.۸۹

  سلام،
  باید بگویم که هر حدیثی موثق نیست/
  و حتی برای نقل حدیث هم باید مدارک مستند و تاریخی داشته باشید/
  میدانید که دروغ بستن به افراد شاخص کاری آسان است که سودی فراوان برای دروغگو دارد که این عمل زشت در طول تارخ باعث دست درازی به احادیث و گاها ساخت آنها شده است.
  " در ضمن برای شناخت حق و باطل در علم حدیث، راهی بس دشوار را باید بپیمایید تا مثل من قطره ای از این دریای معرفت را بچشید.
  از اینرو هر حدیثی موثق نیست.

  ثانیا اگر حدیث موثقی را دیدیم که از نظر انسانهای عاقل امروزی بار علمی نداشت! ، جواب واضح است که صحبت کردن برای انسانهای 15 قرن پیش با الآن تفاوت دارد!!!!!

  همچنین این را بدانید که جمهوری مثلا اسلامی همانی نیست که اسلام عزیز از ما خواسته که برای نمونه امام صادق{ع} میفرمایند‌ ؛

  مردم به 3 چیز نیاز مبرم دارند:

  ثَلاثَةُ أشْیَاءَ یَحْتَاجُ النَّاسُ إلَیْها: الْأمْنُ وَالْعَدْلُ وَالْخِصْبُ.

  سه چیز است که مردم به آنها نیاز دارند: امنیت، عدالت و رفاه.

  Three things are essential to people: security, justice and welfare.
  تحف ‌العقول، ص 320

  خطبه 233 نهج البلاغه امام علی-ع ؛

  خدا شما را رحمت کند،بدانید که همانا شما در روزگاری هستید که گوینده ی حق اندک و زبان از راستگویی عاجز و حق طلبان بی ارزشند،مردم گرفتار گناه و به سازشکاری هم داستانند،جوانانشان بد اخلاق و پیر مردانشان گنهکار و عالمانشان دو رو و نزدیکانشان سود جویند، نه خردسالانشان ، بزرگان را احترام میکنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را میگیرند...
  یاحق
  حرف پریسا رو هم قبول دارم اما شما چرا اعراب رو میچسبونی به اسلام؟!؟!
  در ضمن از ترس بعضی فرهنگیون بیفرهنگ متحجرین وحشی که گاها خود را روشنفکر میدانند و میخوانند ناچارم آدرس وبم را نگذارم!
  کاش میدیدی که چه مسائل ریاضی عجیبی در قرآن کشف شده/
  کاش میدانستی که اسلام به خودش نمیخواند به خوبی میخواند
  میدانی این جمله از کدام دانشمند در جهان است؟
  * هر بار که قرآن را میخوانم مطلبی تازه در آن مییابم و از آن استفاده میکنم*
  میدانی ادواردو آنیلی کیست؟
  میدانی هانری کربن کیست؟
  میدانی نصر کیست؟
  از بحث بین انیشتین و آیت الله بروجردی خبر داری؟
  و ............................................../

  پاسخحذف
 32. هادی۱۴.۹.۸۹

  یاد گرفتم همیشه توی این دنیا مثل یکbussines man عمل و فکر کنم.یک آدم زرنگ هیچوقت همه تخم مرغ هاش رو توی یک سبد نمیزاره...دوست عزیز فقط 1 درصد احتمال بده تو اشتباه میکنی...اگر این 1 درصد درست باشه میدونی چه تاوانی رو باید بپردازی؟؟؟
  امام صادق در جواب یک کافر راجع به وجود خدا می فرمایند:اگر خدا وجود نداشته باشه و کار ما مسلمانان بیهوده باشه ما هیچ ضرری نمیکنیم اما اگر وجود داشته باشه این شمایید که ضرر میکنید...
  من نمیخوام بگم شما کافری اما حواست باشه که ضرر نکنی...به نظر من خوب تحقیق کن و ببین آیا حرفایی که میزنی صحت داره؟

  پاسخحذف
 33. ناشناس۱۸.۱۰.۸۹

  اقسام علوم حديث :

  1ـ علم جرح و تعديل
  2ـ علم رجال ال حديث
  3ـ علم مختلف ال حديث
  4 ـ علم علل ال حديث
  5ـ علم غريب ال حديث
  6ـ علم ناسخ ال حديث ومنسوخه.

  اهمّ علوم حديث:

  گرچه مباحث مربوط به حديث به دانشهاى گوناگونى تقسيم شده و درباره هريك كتابهاى مستقلّى نوشته شده است، ليكن بيشتر صاحب نظران، تمامى مباحث مربوط به حديث را تحت سه عنوان اصلى، بحث مى كنند:
  1ـ علم درايت حديث
  2ـ علم روايت حديث
  3ـ علم رجال حديث.
  و قص الا هذا...
  به نظر من هم با رتبه علمی که مجلسی در زمینه حدیث از دیدگاه شیعه داشته حتما توانایی شناسایی احادیث جعلی را دارا بوده.

  پاسخحذف
 34. ناشناس۲۴.۴.۹۰

  برای اثبات الهی بودن قرآن و معجزه بودنش همین بس که تا به حال حتی آیه ای شبیه آن آورده نشده است.
  شما که ماشا الله اینقدر معلومات دارید لطفا سوره ای حتی به کوتاهی سوره ی کوثر برای ما بیاورید ، که اندک شباهتی به قرآن داشته باشد.
  اگر درخواست من به حقیقت پیوست، بنده به شخصه شما را به جای الله پرستش خواهم کرد !
  با تشکر ... ای دوستی که نمی دانی و نمی دانی که نمی دانی ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۳.۱۱.۹۱

   باسلام:منکه یک بیت شبیه شعرهای یک شاعر دست چندم نمیتوانم بیاورم!امادوست دارم یکیبرایم اثبات کند قرآن کلام خداوند است.آیاادبیات خدا باتمام علم وقدرت وجلالش همین کتاب آست؟

   حذف
  2. اگر من مطلبی بنویسم که مانند سوره ی کوثر باشه می گن از اون تقلید کرده اگه مثل اون نباشه می گن نتونست شبیهش رو بیاره با این بازی مسخره که راه انداختید فقط سر خودتونو می تونید شیره بمالید (با عرض پوزش)

   حذف
  3. ناشناس۱۰.۱۱.۹۲

   دوست گرامی این حرف خیلی مسخرس که مگی شبه قرآن بیار مثال میزنم برات مثلا من میگم :لیوان روی میز است بعد بهتو میگم شبه اینو بگو
   اگه تو بگی که لیوان روی میز است که همون شده
   اگر هم یه جمله با این مفهوم بگی خوب مثلشو گرفتی
   اما اگه منظورت اینه که یه آیه باشه عربی باشه هم نظم قرآن باشه خوب این چطوره

   الفیل و ما الفیل، له خرطوم طویل، و له ذنب وبیل» یعنی «چه می‌دانید فیل چیست؟ برای او خرطوم دراز و دم کوتاهی است

   اگه تو قرآن بود تو میفهمیدی جعلی هست
   دوستان خودمونو به اون را نزنیم با این حرف نویسنده این وبلاگ که حرف بدی نمیزنه مگه برید قرآنتونو با زمانی که میفهمید بخونید اگه عربی میفهمی عربی بخون اگه فارسی میفهمی فارسی بخون اگه ترکی کردی لری انگلیسی و...تفسیر نخون چون آخونده مگه خدا اشتباه کرده محمدم حواسش نبود من حالا باید درستش کنم این نویسنده وبلاگ بنده خدا حرفه بدی نمیزنه آخونده مگه نرو بخون من میرم میخونم تو از من اطاعت کن خیلی میخواد بهت لطف کنه مگه برو عربی بخون ثواب داره اگرم میخوای ثواب بیشتری ببری آواز گونه بخون ولی معنشو نمی فهمی فقط آواز میخونی
   حالا خودتون میدونید
   موفق باشید

   حذف
 35. مهسا۵.۵.۹۰

  سرتو با همین چیزا گرم و کن و سرآخرش اون دنیا بفهم که اشتباه کردی.

  پاسخحذف
 36. عالی بود من هم این اراجیف و اباطیل را باهاش آشنا هستم و سالها زمان برد تا خودم رو از چنگ این خرافات و سخنان یاوه و احمقانه رها کردم الان من به عنوان یک جوان ایرانی سه گفتار زرتشت بزرگ یعنی
  پندار نیک
  گفتار نیک
  رفتار نیک
  را سرلوحه زندگی ام قرار داده ام چرا که این عصاره نصایح هرچی پیامبر از روز ازل بوده تا روز قیامت هست ما چه نیازی به پرستش یه مشت جاهل و شهوت پرست داریم تو از دینی پیامبر 51 ساله اش با دختر 7 ساله روابط جنسی برقرار میکنه برده داری را آزاد میدونه و زنان رو نصف مردان بلکه کمتر و پست و خوار و شیطانی می دونه چه انتظاری داری؟
  اسلام سراسر تناقض است در سوره بقره گفته لااکراه فی الدین یعنی در دین اجباری نیست اما اگر یک مسلمان بخواد دینش رو عوض کنه و از دین برگرده خونش حلاله و حق همچنین کاری رو نداره البته فقط اسلام نیست همه ادیان وسیله سوء استفاده از پیروان خود هستند و در واقع به زبان عامیانه دین یک دکانه یک تجارت پرسود برای متولیان آن فقط از صمیم قلب آرزو می کنم هرچه زودتر مردم خردمند ایران از دام این عفریت اسلام و جهل و تعصب بی مایه و بی پایه رها شوند و برادری و محبت بجای کینه و نفرت جای این دین کثیف و پر از ریا و کلک را بگیرد مال گول جوب شیر و عسل را نمی خوریم آنها ارزانی کسانی که صبح تا شب همچون کلاغ بر زمین سجده می کنند و منتظرند امام زمانشان از ته چاه بیاید تمام دنیا را تسخیر کند ما نسل جوان ایران از این خدعه و فریب عبور کردیم و فردای ایرانمان را با درستی و مهرورزی و عقلانیت و خردورزی بنا خواهیم کرد /
  با سپاس از شما و روشنگری وبلاگتان برای غبار روبی اذهان خاک گرفته و راکد مردم ما که حاضرند از جان خویش بگذرند اما لحظه ای تامل و تفکر بدور از تعصب نکنند
  شاد و پیروز باشیدو پاینده ایران

  پاسخحذف
 37. ناشناس۱۰.۷.۹۰

  این چرندیات شما ارزش خوندن نداشت. نمیدونم چرا اسلام و بخصوص شیعه خار چشم شما شدن. اون عزیزی که میگه دین برای مردم جاهل 1500 سال پیش اومده و الان علم دین رو نقد میکنه به من جواب بده. آیا علم تونسته ظلم رو کم کنه؟ تونسته جنایت رو کم کنه؟ تونسته فحشا رو کم کنه؟ آیا میتونید ادعا کنید که کشوری که دانشگاههای بیشتری داره ، جرم و ظلم و جنایت و فحشا و بدبختی توش کمتره؟ انسان نیاز به دین داره. نیاز به کسی مثل علی (ع) که علم و معرفت و عدالت و همه چیزش کامل بود. پیشنهاد میکنم یک بار نهج البلاغه رو بخونید،بدون تفسیر. صحیفه ی سجادیه رو بخونید. قران رو بخونیدو تامل کنید.
  امیدوارم هدایت بشید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۳.۱۱.۹۱

   من بعنوان یک مسلمان ازخودم پرسیده ام درچه دوره ای ازتاریخ جامعه موردنظر اسلام میسرشده
   کجا جنیات وفحشا وجنگ کمشده؟

   حذف
 38. ناشناس۹.۲.۹۱

  ممنون دوست عزيز كي اين آدمهاي ابله عقلشون ميخواد در بياد نميدونم
  خيلي خوشحالم از اطلاع رساني خوب شما
  تموم پيامبرها و امام ها هيچي نبودن جز يكسري بيماراني با عقده هاي شديد جنسي كه مردمو خر فرض مي كردند

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot