‏نمایش پست‌ها با برچسب تناقض قرآن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تناقض قرآن. نمایش همه پست‌ها

۱۱ مرداد ۱۳۸۹

تناقض قرآن در مورد شیطان-آیات متشابه در قرآن:

همانا شما ادمیان را بیافریدیم و انگاه که بدین صورت کامل آراستیم فرشتگان را به سجده آدم مامور کردیم جز شیطان که سجده نکرد.  (قران .سوره اعراف.آیه11)
وچون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند الا شیطان که به او تکبر ورزید و از کافران گردید.  (قران .سوره بقره.آیه34)

تناقض قرآن در مورد شیطان
- متضاد آیات در قرآن:

ایرسول یاد آن وقتی را که بفرشتگان فرمان دادیم بر آدم سجده کنند و آنها تمام سجده کردند بجز شیطان که از جنس جن بود. (قران .سوره کهف.آیه50)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند آیه شیطان را از فرشتگان معرفی می کند و در آیه ای دیگر شیطان را از جنس جن معرفی می کند.

تناقض قرآن در مورد دستمزد پیامبر- ایات متشابه در قران:

و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي ، براي مردم جهان نيست. (قرآن . سوره یوسف . ایه 104)
من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است. (قران .سوره شعراء .ایه 109)
بگو : هر مزدي كه از شما طلبيده ام ، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست كه بر هر كاري ناظر است. (قرآن . سوره صبا . آیه 47)
بگو : بر اين رسالت مزدي ازشما ، جز دوست داشتن خويشاوندان ، نمي خواهم. (قرآن . سوره شوری . ایه 23)

تناقض قرآن در مورد دستمزد پیامبر


- متضاد آیات قران :


تو را از غنايم جنگي (انفال) مي پرسند ، بگو : غنايم جنگي (انفال) متعلق به خدا و پيامبر خدا است پس اگر از مؤمنان هستيد ، از خداي بترسيد و با يكديگر به آشتي زيست كنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد. (قران . سورانفال . ایه 1)
و ای مومنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. (قرآن . سوره انفال . ایه 41)


تناقضات قرآن: از دیگر تناقضات قران حضرت محمد بارها فرموده که برای رسالتش مزدی را طلب نمی کند اما در ایاتی دیگر انرا نقض نموده و برای خود سهمی خاص در نظر گرفته.
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 

- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

تناقض قرآن در مورد خلقت انسان-آیات متشابه در قرآن:

همانا انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم.  (قران .سوره حجر.آیه26)
انسان را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید.  (قران .سوره رحمن.آیه14)

تناقض قرآن در مورد خلقت انسان
- متضاد آیات در قرآن:او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج قرار داد. 
(قران .سوره فرقان.آیه54)
آن خدائی که انسان را از خون بسته آفرید.  (قران .سوره علق.آیه2)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در مورد خلقت انسان هم چند آیه مختلف آمده مشخص نیست انسان از کدام یک(گل ولای یا آب یا خون بسته) خلق شده است. 

تناقض قرآن در پذیرش دین اسلام


- آیات متشابه در قرآن:

کاردین باجبار نیست راه هدایت وضلالت بر همه کس روشن گردید.  (قران . سوره بقره.آیه256)
وتوای رسول ما با آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما هر چه بتوانید بزشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم بکار طاعت خود مشغول خواهیم بود.(قران .سوره هود.آیه121)
پس اگر باز روی از خدا بگردانند ای رسول ما بر تو تبلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. (قران .سوره نحل.آیه82)
ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم.پس هرکس که هدایت یافت به سود خود اوست وهر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی افتاده است و تو وکیل آنها نیستی. (قران .سوره الزمر.آیه42)

تناقض قرآن در پذیرش دین اسلام
- متضاد آیات در قرآن:

با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (قران .سوره توبه.آیه29)
بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (قران .سوره بقره.آیه193)
پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتندوذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است.  (قران .سوره توبه.آیه5)
آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است.  (قران .سوره بقره.آیه191)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان نیاوردند(مشرک،کافر،اهل ذمه،زندیق،مجوس،ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند.باید با آنان جنگ و قتال کنند یا انها را بحال خود رها کنند؟

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

تناقض قرآن در مورد رسالت حضرت محمد-آیات متشابه در قرآن:

ما هیچ رسولی  میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کند.  (قران .سوره ابراهیم.آیه4)
ما چنین قران فصیح عربی را نه تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را وهر که در اطراف اوست از روز قیامت بتر سانی. (قران .سوره شوری.آیه7)           
برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کردو به کسی ستمی نمی شود.  (قران .سوره یونس.آیه47)
تناقض قرآن در مورد رسالت  حضرت محمد
- متضاد آیات در قرآن:

به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست.    (قرآن .سوره اعراف.آیه158)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست محمد پیامبری جهانی است و یا فقط برای راهنمائی امت عرب امده است.

تناقض قرآن در مورد بنی اسرائیل-آیات متشابه در قرآن:

ای بنی اسراییل یاد کنید از نعمتهائی که به شما عطا کردیم و شما را برعالمیان برتری دادیم. (قران .سوره بقره.آیه47)
ما بنی اسراییل را کتاب و حکومت ونبوت عطاء کردیم و از هر روزی لذیذ و حلال نصیب آنها گرداندیم وآنان را بر اهل دوران فضیلت دادیم. 
(قران .سوره جاثیه.آیه16)

تناقض قرآن در مورد بنی اسرائیل

- متضاد آیات در قرآن:

اینان تورات را حمل میکنند مانند حماری(خری) که بار کتابها بر پشت کشد.  (قران .سوره جمعه.آیه5)
حکایت انان بمانند سگی است که اگر بدو حمله بری عوعوکند واگر بحال خود گذاری بازهم عوعوکند. (قرآن .سوره اعراف.آیه176)
پس جزای چنین قومی  چیست بجز ذلت وخواری در زندگی این جهان وسخت ترین عذاب در روز قیامت و خدا غافل از کردار شما نیست.  (قران .سوره بقره.آیه85)


تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در تعدادی از آیات خداوند بنی اسرائیل را بر عالمیان برتری داده و در آیات بسیاری مثل:(تبدیل تعدادی از یهودیان به بوزینه) آنها را مورد غضب قرار داده بعبارت دیگر آیات قبلی را نقض نموده.

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

تناقض قرآن در غیر قابل تغییر بودن سخنان الله
-آیات متشابه در قرآن:

 کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست.  (قران .سوره انعام.آیه115)
انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه27)
انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.  (قران .سوره یونس.آیه64)

تناقض قرآن در غیر قابل تغییر بودن سخنان الله


- متضاد آیات در قرآن:

هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است.  (قران .سوره بقره.آیه106)