‏نمایش پست‌ها با برچسب سوره‌ های قرآن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب سوره‌ های قرآن. نمایش همه پست‌ها

۳۱ مرداد ۱۳۸۹

سوره‌ های قرآن
فهرست سوره‌های قرآن:

  • ترتیب نزول سوره‏‌ها بر طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بن زید، با تصحیح از روی چند نسخه‌‏ مختلف آمده است.

ردیف        نام سوره         شمار آیه‌ ها         ترتیب نزول        محل نزول
۱ فاتحه ۷ ۵ مکه
۲ بقره ۲۸۶ ۸۷ مدینه
۳ آل عمران ۲۰۰ ۸۹ مدینه
۴ نساء ۱۷۶ ۹۲ مدینه
۵ مائده ۱۲۰ ۱۱۳ مدینه
۶ انعام ۱۶۵ ۵۵ مکه
۷ اعراف ۲۰۶ ۳۹ مکه
۸ انفال ۷۵ ۸۸ مدینه
۹ توبه ۱۲۹ ۱۱۴ مدینه
۱۰ یونس ۱۰۹ ۵۱ مکه
۱۱ هود ۱۲۳ ۵۲ مکه
۱۲ یوسف ۱۱۱ ۵۳ مکه
۱۳ الرعد ۴۳ ۹۶ مدینه
۱۴ ابراهیم ۵۲ ۷۲ مکه
۱۵ حجر ۹۹ ۵۴ مکه
۱۶ نحل ۱۲۸ ۷۰ مکه
۱۷ اسراء ۱۱۱ ۵۰ مکه
۱۸ کهف ۱۱۰ ۶۹ مکه
۱۹ مریم ۹۸ ۴۴ مکه
۲۰ طه ۱۳۵ ۴۵ مکه
۲۱ انبیاء ۱۱۲ ۷۳ مکه
۲۲ حج ۷۸ ۱۰۴ مدینه
۲۳ مؤمنون ۱۱۸ ۷۴ مکه
۲۴ نور ۶۴ ۱۰۳ مدینه
۲۵ فرقان ۷۷ ۴۲ مکه
۲۶ شعراء ۲۲۷ ۴۷ مکه
۲۷ نمل ۹۳ ۴۸ مکه
۲۸ قصص ۸۸ ۴۹ مکه
۲۹ عنکبوت ۶۹ ۸۵ مکه
۳۰ روم ۶۰ ۸۴ مکه
۳۱ لقمان ۳۴ ۵۷ مکه
۳۲ سجدة ۳۰ ۷۵ مکه
۳۳ احزاب ۷۳ ۹۰ مدینه
۳۴ سبأ ۵۴ ۵۸ مکه
۳۵ فاطر ۴۵ ۴۳ مکه
۳۶ یس ۸۳ ۴۱ مکه
۳۷ صافات ۱۸۲ ۵۶ مکه
۳۸ ص ۸۸ ۳۸ مکه
۳۹ زمر ۷۵ ۵۹ مکه
۴۰ غافر ۸۵ ۶۰ مکه
۴۱ فصلت ۵۴ ۶۱ مکه
۴۲ شوری ۵۳ ۶۲ مکه
۴۳ زخرف ۸۹ ۶۳ مکه
۴۴ دخان ۵۹ ۶۴ مکه
۴۵ جاثیة ۳۷ ۶۵ مکه
۴۶ احقاف ۳۵ ۶۶ مکه
۴۷ محمد ۳۸ ۹۵ مدینه
۴۸ فتح ۲۹ ۱۱۲ مدینه
۴۹ حجرات ۱۸ ۱۰۷ مدینه
۵۰ ق ۴۵ ۴۳ مکه
۵۱ ذاریات ۶۰ ۶۷ مکه
۵۲ طور ۴۹ ۷۶ مکه
۵۳ نجم ۶۲ ۲۳ مکه
۵۴ قمر ۵۵ ۳۷ مکه
۵۵ الرحمن ۷۸ ۹۷ مدینه
۵۶ واقعه ۹۶ ۴۶ مکه
۵۷ حدید ۲۹ ۹۴ مدینه
۵۸ مجادله ۲۲ ۱۰۶ مدینه
۵۹ حَشر ۲۴ ۱۰۱ مدینه
۶۰ ممتحنه ۱۳ ۹۱ مدینه
۶۱ صف ۱۴ ۱۱۱ مدینه
۶۲ جمعه ۱۱ ۱۰۹ مدینه
۶۳ منافقون ۱۱ ۱۰۵ مدینه
۶۴ تغابن ۱۸ ۱۱۰ مدینه
۶۵ طلاق ۱۲ ۹۹ مدینه
۶۶ تحریم ۱۲ ۱۰۸ مدینه
۶۷ ملک ۳۰ ۷۷ مکه
۶۸ قلم ۵۲ ۲ مکه
۶۹ حاقه ۵۲ ۷۸ مکه
۷۰ معارج ۴۴ ۷۹ مکه
۷۱ نوح ۲۸ ۷۱ مکه
۷۲ جن ۲۸ ۴۰ مکه
۷۳ مزمل ۲۰ ۳ مکه
۷۴ مدثر ۵۶ ۴ مکه
۷۵ قیامه ۴۰ ۳۱ مکه
۷۶ انسان ۳۱ ۹۸ مدینه
۷۷ مرسلات ۵۰ ۳۳ مکه
۷۸ نبأ ۴۰ ۸۰ مکه
۷۹ نازعات ۴۶ ۸۱ مکه
۸۰ عبس ۴۲ ۲۴ مکه
۸۱ تکویر ۲۹ ۷ مکه
۸۲ انفطار ۱۹ ۸۲ مکه
۸۳ مطففین ۳۶ ۸۶ مکه
۸۴ انشقاق ۲۵ ۸۳ مکه
۸۵ بروج ۲۲ ۲۷ مکه
۸۶ طارق ۱۷ ۳۵ مکه
۸۷ اعلی ۱۹ ۸ مکه
۸۸ غاشیه ۲۶ ۶۸ مکه
۸۹ فجر ۳۰ ۱۰ مکه
۹۰ بلد ۲۰ ۳۵ مکه
۹۱ شمس ۱۵ ۲۶ مکه
۹۲ لیل ۲۱ ۹ مکه
۹۳ ضحی ۱۱ ۱۱ مکه
۹۴ شرح ۸ ۱۲ مکه
۹۵ تین ۸ ۲۸ مکه
۹۶ علق ۱۹ ۱ مکه
۹۷ قدر ۵ ۲۵ مکه
۹۸ بینه ۸ ۱۰۰ مدینه
۹۹ زلزال ۸ ۹۳ مدینه
۱۰۰ عادیات ۱۱ ۱۴ مکه
۱۰۱ قارعة ۱۱ ۳۰ مکه
۱۰۲ تکاثر ۸ ۱۶ مکه
۱۰۳ عصر ۳ ۱۳ مکه
۱۰۴ همزه ۹ ۳۲ مکه
۱۰۵ فیل ۵ ۱۹ مکه
۱۰۶ قریش ۴ ۲۹ مکه
۱۰۷ ماعون ۷ ۱۷ مکه
۱۰۸ کوثر ۳ ۱۵ مکه
۱۰۹ کافرون ۶ ۱۸ مکه
۱۱۰ نصر ۳ ۱۰۲ مدینه
۱۱۱ مسد ۵ ۶ مکه
۱۱۲ اخلاص ۴ ۲۲ مکه
۱۱۳ فلق ۵ ۲۰ مکه
۱۱۴ ناس ۶ ۲۱ مکه