۳۰ مرداد ۱۳۸۹

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد


حضرت محمد بنیان‌ گذار و پیامبر اسلام و به اعتقاد مسلمانان، آخرین پیامبر در سلسلهٔ پیامبران الهی و تحویل‌ دهندهٔ کتاب آسمانی قرآن می باشد.

به لیست زنان و فرزندان حضرت محمد (ص) توجه فرمائید:


 
1- حضرت خدیجه دختر خویلد بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بود.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

فرزندان:
4 دختر به نامهای : زینب و رقیه و ام کلسوم و فاطمه
 2 پسر به نامهای : قاسم و طاهر که زنده نماندند.


2- سوده از زنان حضرت محمد ، دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد


3- عایشه  از زنان حضرت محمد ، دختر ابوبکر صدیق که در 7 سالگی نامزد شد و در 9 سالگی به زوجیت پیامبر درآمد.
قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

4- ماریه قبطیه  از زنان حضرت محمد ، که از مصر برای حضرت محمد هدیه فرستاده بودند.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد
5- حفصه از زنان حضرت محمد ، دختر عمر بن الخطاب که پس از بیوه گی به حرمسرای محمد منتقل شد.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

6- زینب  از زنان حضرت محمد ، دختر جحش که قبلا زن زید بن الحارث پسر خوانده محمد بود.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

7- جویریه   از زنان حضرت محمد ، دختر حارث بن ابو ضرار رئیس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که جزو غنایم و اسرای قبیله بنی مصطلق نصیب محمد شد.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

8- ام حبیبه از زنان حضرت محمد ، دختر ابو سفیان وخواهر معاویه و بیوه عبداله بن جحش که در حبشه مرده بود.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

9- صفیه  از زنان حضرت محمد ، دختر حی بن اخطب (یهودی) و زن کنانه بن ربیع که از روسای خیبر بود.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد


10- میمونه از زنان حضرت محمد ، دختر حارث الهلا لیه خواهر زن ابو سفیان و عباس بن عبد المطلب و خاله خالد بن ولید.

قران و زنان حضرت محمد
افزودن عنوان


11- فاطمه از زنان حضرت محمد ، دختر سریح .

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

12- هند از زنان حضرت محمد ، دختر یزید .

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

13- اسماء از زنان حضرت محمد ، دختر سیاء .

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

14- زینب از زنان حضرت محمد ، دختر یزید .

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

15- هبله از زنان حضرت محمد ، دختر قیس و خواهر اشعث .

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

16- اسماء از زنان حضرت محمد ، دختر نعمان .

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

17- فاطمه از زنان حضرت محمد ، دختر ضحاک .

قران و زنان حضرت محمد
افزودن عنوان18- ام سلمه از زنان حضرت محمد ، دختر بنی امیه که بیوه یک مرد مسلمان بود که در جنگ احد کشته شد.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

19- ریحانه از زنان حضرت محمد ، که از اسرای بنی قریظه و سهم پیامبر از غنایم بود.

قران و زنان حضرت محمد
قران و زنان حضرت محمد

20- ام شریک از زنان حضرت محمد ، دوسیه او یکی از 4 زنی است که خود را به پیامبر بخشیده بود.(هبه کرده بود)

اموال حضرت محمد  :


- لیست اراضی  باقی مانده از حضرت محمد :

1- فدک 2- برقه 3- دلال 4- اعواف 5- صافیه 6- مثیب 7- حسناء 8- وطیح 9- مشربه ام ابراهیم  10- سلائم   و ... ( الا موال. قاسم بن سلام . صفحه 47) (وفاء الوفا . صفحه 36 و 152)

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

- لیست اسبان حضرت محمد :

1- سکب 2- لزاز 3- ظرب 4- لخیف 5- ورد 6- یعسوب  (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1304)

- لیست استران حضرت محمد :

1- دلدل 2- عفیر 3- فضه 4- یعفور  (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1304 )

- لیست شتران حضرت محمد :

1- قصوا 2- عضبا

- لیست شتران شیری حضرت محمد:

یک گله شتر که شامل بیست شتر به نامهای : 1- غزار 2- حناء 3- سمراء 4- عریس  5- سعدیه  و ... ( تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1305)

- لیست بزهای شیری حضرت محمد :

1- عجوه 2- زمزم 3- سقیا 4- ورسه 5- اطلال 6- اطراف

- شمشیرهای حضرت محمد :

سه شمشیر که غنیمت از قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

1- کوتاه 2- بتار 3- راحتف 4- مخدوم 5- رسوب 6- غضب 7- ذوالفقار که غنیمت جنگ بدر بود. (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1306)

- نیزه ها و زره های  حضرت محمد :

سه نیزه که غنیمت قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

1- روحا 2- بیضا 3- صفرا

دو زره که غنیمت قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

1- سعدیه 2- فضه


غزوات حضرت محمد :

پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه تامین نیازهای  اقتصادی حضرت محمد و مسلمانانی که با وی هجرت کرده بودند به حمله و غارت کاروان‌ های مکه وابسته بود. حملات و غارت کاروان های مکه را که حضرت محمد شخصا در آن شرکت داشت را غزوه می گویند.

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

1- غزوه ابواء 2- غزوه بواط 3- غزوه عشیره 4- غزوه بدر اول 5 - غزوه بدر 6- غزوه بنی سلیم 7- غزوه بنی‌ قینقاع 8 - غزوه سویق 9- غزوه ذی امر 10 - غزوه بحران 11- غزوه احد 12 - غزوه حمراء‌ الاسد 13 - غزوه بنی‌ النضیر 14 - غزوه ذات ‌الرقاع 15 - غزوه بدر آخر 16 - غزوه دومة الجندل 17 - غزوه بنی‌ المصطلق 18 - غزوه خندق 19 - غزوه بنی قریظه 20 - غزوه بنی لحیان 21 - غزوه ذی قرد 22 - غزوه حدیبیه 23 - غزوه خیبر 24 - غزوه عمرة القضاء 25 - غزوه مؤته 26 - فتح مکه 27 - غزوه حنین 28 - غزوه طائف 29 - غزوه تبوک


حضرت محمد در کشتارهای دست جمعی :


1 - کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی قینقاع :

در صدر اسلام زنی از انصار نزد نزد زرگر یهودی از قبیله  بنی قینقاع  رفته و مرد یهودی برای اهانت بوی آهسته پشت جامه وی را با خاری ببالای جامه اش بست. بطوری که هنگام برخاستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را بخنده انداخت.مردی مسلمان به حمایت از زن مرد زرگر یهودی را به قتل رساند و یهودیان نیز به حمایت از هم کیش خود مرد مسلمان را کشتند. بدستورحضرت محمد  مسلمانان به کوی بنی قینقاع  هجوم برده و پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع  تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد.


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

2 - کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی النظیر :

یهودیان قبیله " بنی النضیر" که از کشته شدن یکی از روسای خود بنام" کعب ابن اشرف "که دستور ترورش را حضرت محمد صادر کرده بود از ایشان در خشم بودند در مقام طغیان بر آمدند و حضرت محمد نیز امر به کشتار انان کرد و پس از محاصره آنان توسط مسلمانان حضرت محمد دستور داد نخلستان های ( بنی النضیر) را آتش بزنند! در این زمان فریاد قبیله "بنی النضیر" بلند شد و بر حضرت محمد بانگ زدند : (تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا دست به آتش زدن نخلستان ها می زنی ) که مجددا  الله  به کمک حضرت  محمد  امده و( آیات .3.4.5. سوره حشر) را بر حضرت محمد نازل نمود .باری پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدند وترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد.


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

3 - کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی قریظه :

قبیله بنی قریظه  تنها قبیله یهودی باقی مانده در صدر اسلام در یثرب بود که آنان نیز بعد از جنگ خندق مورد محاصره مسلمانان قرار گرفتند.سپس این قبیله نیز حاضر شد همچون دو قبیله دیگر اموال و دارایی های خود را گذاشته و از مدینه خارج شود ولی حضرت محمد موافقت نکرد و پس از تسلیم شدن مردم قبیله  بنی قریظه  دستور داد 900 نفر از جوانان و مردان بنی قریظه  را سر بریدند و اموال ، دارایی ، زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088.1091)  طبری در خشونت این عمل در تاریخ صدر اسلام می نویسد:
(پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت  علی  و" زبیر" در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093)
ضمنا باید یاد آور شویم در این گونه جنگ ها درصدراسلام اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دار پرهیز نمی کردند و این البته دستور قرآن بود. (سوره نساء.آیه 24)


حضرت محمد در ترور مخالفین :


- ترور شاعری بنام " حویرث بن نقیذ"  : 

وی شتر دختران حضرت محمد " فاطمه " و " ام کلثوم " را رم داده بود، به فرمان حضرت محمد   و توسط حضرت علی در جریان یک توطئه به قتل رسید. (سیره ابن هشام  .جلد 2. صفحه 273)


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد- سر بریدن " مغیره " :

پیر مردی بنام "مغیره" که پس از فتح مکه از ترس حضرت محمد   گریخته بود بوسیله حضرت علی دستگیر و سر بریده شد. (زنان پیغمبر . صفحه 316)


- سر بریدن "نضر" و "عتبه" : 

پس از شکست " ائیل " حضرت محمد به  حضرت علی   دستور داد که " نضر" پسر" حارث " را سر ببرد.همینطور در منطقه ای دیگر بنام " الظیه " از میان اسرا "عتبه" پسر" ابی معیظ " بدستور حضرت محمد و بدست  حضرت علی  سر بریده شد. (منتهی الامال . جلد 1.صفحه 57)


- سر بریدن "عتبه" :

مردی بنام "عتبه" که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت حضرت محمد  تف کرده بود بوسیله حضرت علی  سر بریده شد. (تاریخ طبری . جلد 5 .صفحه 1103)

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

- ترور (سلام بن ابی الحقیق):

"سلام بن ابی الحقیق" از دوستان قبیله" اوس"بود و از سرشناسان یهود که بفرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد و عبدالله بن عتیک مامور انجام این ترور شد. آنان نیز ماموریت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند و"سلام بن ابی الحقیق" را کشتند. هنگامی که برگشتند و به حضرت  محمد  خبر دادند ایشان از خوشحالی فریاد زد "الله اکبر".  سیره ابن هشام  . جلد 2 .صفحه 186)

- ترور (خالد بن سفیان هذلی) : 

"خالد بن سفیان هذلی" در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت  محمد  بر می انگیخت.حضرت محمد امر فرمود به "عبدالله بن انیس" که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به "عبدالله انیس" قاتل "خالد بن سفیان هذلی" می دهد و می گوید :این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در انروز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند.  سیره ابن هشام   .جلد 2 .صفحه 395)


- ترور (ابوعفک) :

"ابوعفک" شاعر یهودی بود،در صدر اسلام که یکصد و بیست سال سن داشت. او شعری در مذمت حضرت  محمد  سروده بود. بدستور حضرت محمد "سالم بن عمیر" ما مور قتل "ابوعفک" شد. ( سیره ابن هشام   .جلد 2. صفحه411)

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

- ترور (عصماء .دختر مروان) :

"عصماء" دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود درصدر اسلام وی بدلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور "ابو عفک" سروده بود. بدستور حضرت  محمد  " عمیر بن عدی" مامور کشتن "عصماء"شد. "عمیر" شبانه به خانه "عصماء" می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن "عصماء" را به حضرت محمد می دهد.حضرت محمد می گوید: (ای "عمیر" خدا و رسولش را یاری کردی) (سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 412) .

سرانجام حضرت محمد بر اثر سمی که زنی یهودی در غذای او ریخته بود در سال یازدهم هجری چشم از جهان فرو بست. (تفسیر طبری.جلد 5.صفحه 1335) (منتخب التواریخ. صفحه 19)۵۸ نظر:

 1. ناشناس۱۰.۹.۹۰

  آیا حضرت محمد از روی هوس ازدواج می کرده است؟

  یکی از بزرگترین اشکالاتی که از پیامبر می گیرند زیاد بودن تعداد زنان ایشان است . آخوندها بسیار کوشیده اند تا چهره حضرت محمد را با دروغ های تاریخی و ادعاهای بی پایه خود از این اتهام تمیزی دهند و ازدواج های او را با دلایل و استدلال های مضحک توجیه کنند. البته مشخص است که زنباره بودن یک شخص نمیتواند دلیل خوبی برای پیامبر نبودن یک شخص باشد. اما میتوان دانست هدف پیامبر، یا حداقل یکی از بزرگترین اهداف حضرت محمد از جنگهایش و آنچه برایش تلاش میکرد چه بوده است. همچنین مطالعه مختصری از زندگی حضرت محمد و رفتارش با زنان به روشنی ریشه های زن ستیزی آخوندها امروزی را آشکار می‌کند.

  بسیار شنیده می‌شود که میگویند حضرت محمد با بیوه زنان و زنان بی سر پرست و فقیر ازدواج میکرد تا سرپرست آنها باشد و آنها را از سختی و مشقت خارج کند. اما براستی آیا ازدواج های حضرت محمد همه از این دست بوده اند، یا اینکه این آخوندها بد نام باز هم طبق معمول دست به تاریخ سازی و دروغگویی در این باره می زنند؟ این نوشتار سعی در بررسی این موضوع با استناد به کتابهای معتبر تاریخی و دانش رایج اسلامی خواهد داشت.

  در مورد ستم و ظلم فراوان به زنان در آیین اسلام سخنهای بسیاری رفته است . زنان حضرت محمد براستی کشتزارهایی بوده اند که حضرت محمد از هر دری بداننها وارد میشده است (سوره نساء آیه 34).

  آخوندها ادعا می‌کنند ازدواج های حضرت محمد تنها برای کمک مالی و سرپرستی بیوه زنان بوده است. این درحالی است که تقریبا هیچ یک از زنان حضرت محمد قبل از ازدواج با وی در فقر نبوده لند، بلکه اتفاقاً اکثراً زنانی متشخص و غنی بوده اند. ادعای آخوندها مبنی بر اینکه حضرت محمد تنها برای پشتیبانی مالی با زنانی ازدواج میکرده است با قرآن، این مجموعه بیانات نامقدس در تضاد جدی است، در قرآن می‌خوانیم که سازنده کائنات و همه دنیا اینگونه در زندگی شخصی پیامبر دخالت می‌کند و مشکلات خانوادگی اش را با زورگویی و تهدید حل می‌کند.

  سوره احزاب آیه 28

  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

  ای پيامبر ، به زنانت بگو : اگر خواهان زندگی دنيا و زينتهای آن ، هستيدبياييد تا شما را بهره مند سازم و به وجهی نيکو رهايتان کنم ،

  علامه (!) طباطبائی در تفسیر المیزان خود در مورد این آیه مینویسد:

  “اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان رسول خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم ) يا از بعضي ايشان سخني و يا عملي سر زده كه دلالت مي كرده بر اينكه از زندگي مادي خود راضي نبوده اند ، و در خانه رسول خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم ) به ايشان سخت مي گذشته ، و نزد رسول خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم ) از وضع زندگي خود شكايت كرده اند و پيشنهاد كرده اند كه كمي در زندگي ايشان توسعه دهد ، و از زينت زندگي مادي بهره مندشان كند / دنبال اين جريان خدا اين آيات را فرستاده ، و به پيغمبرش دستور داده كه ايشان را بين ماندن و رفتن مخير كند ، يا بروند و هر جوري كه دلشان مي خواهد زندگي كنند ، و يا بمانند و با همين زندگي بسازند ، چيزي كه هست اين معنا را چنين تعبير كرد”

  این آیه همانطور که علامه (!) طباطبائی هم دریافته است نشان میدهد که زنان حضرت محمد خود پس از ازدواج با حضرت محمد از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبوده اند و زبان به شکوه گشوده اند، و البته حضرت محمد برای ثروتی که از دزدی کاروانها و چپاول یهودیان و غیر مسلمانان بدست می آورد نقشه های دیگری داشت و آنها را بصورت رشوه به دشمنان خود میداد تا دست از دشمنی بردارند یا میان قدرتمندان تقسیم میکرد تا دست از پشتیبانی او برندارند. همین آیه دروغین بودن حرف آخوندها مبنی بر اینکه هدف حضرت محمد از ازدواج با زنان متعدد سودمند کردن آنها و سر و سامان دادن به زندگی آنها بوده است آشکار می‌کند. براستی چرا خالق تمام کائنات و انسانها و موجودات بخواهد در زندگی حضرت محمد دخالت کند، و در مشکلات خصوصی حضرت محمد دخالت کند.

  ادعای دیگری از همین جنس مطرح می‌کنند و آن این است که حضرت محمد برای ارضای جنسی خود ازدواج نمیکرده است بلکه برای ارضای جنسی بیوه زنان بیچاره بوده است که با آنان ازدواج میکرده است، البته این ادعای مضحک نیز دوباره با قرآن در تضاد است.

  پاسخحذف
 2. ناشناس۱۰.۹.۹۰

  آیه 51 سوره احزاب:

  تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

  از زنان خود هر که را خواهی به نوبت مؤخردار و هر که را خواهی با خود، نگه دار و اگر از آنها که دور داشته ای يکی را بطلبی بر تو گناهی نيست در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشان را ارزانی می داری بايد که خشنود گردند و خدا می داند که در دلهای شما چيست و خداست که دانا و بردبار است

  علامه (!) طباطبائی این آیه را اینگونه تفسیر کرده است:

  “و ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به مساله تقسيم بين همسران ، و اينكه آن جناب مي تواند اصلا خود را در بين همسرانش تقسيم نكند ، و مقيد نسازد كه هر شب به خانه يكي برود ، و به فرضي هم كه تقسيم كرد ، مي تواند اين تقسيم را به هم بزند ، و يا نوبت كسي را كه مؤخر است مقدم ، و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند ، و يا آنكه اصلا با يكي از همسران متاركه كند ، و قسمتي به او ندهد ، و يا اگر متاركه كرده ، دوباره او را به خود نزديك كند ، و اين معنا با جمله و من ابغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادني /// نزديك تر است ، و بهتر مي سازد ، چون حاصل آن آيه اين است كه : اگر همسري را كه قبلا كنار زده بودي ، دوباره بخواهي نزديك سازي ، مي تواني ، و هيچ حرجي بر تو نيست ، و بلكه اين بهتر و نزديك تر است به اينكه چشمشان روشن شود ، يعني خوشحال شوند ، و راضي گردند به آنچه تو در اختيارشان قرار داده اي ، و خدا آنچه در دلهاي شماست مي داند ، چون آنكه قسمتش را پيش انداخته اي خوشحال ، و آنكه عقب انداخته اي به اميد روزي مي نشيند كه قسمتش جلو بيفتد”

  این آیه نشان میدهد حضرت محمد همانطور که قابل پیشبینی و طبیعی است از پس تمامی زنان خود بر نمی آمده و حتی نمیتوانسته است تساوی را بین آنها برقرار کند، در اینجاست که الله به کمک پیامبر زیاده خواه خود میرسد و میگوید میتوانی در نوبتها نیز دست ببری و هر شب هرجا که دوست داری بخوابی، و شر نوبت دادن و قول دادن به زنان را از سر حضرت محمد کم می‌کند.

  آخوندها میگویند حضرت محمد اصلا نیاز جنسی نداشته است و از سر خیر خواهی بوده است که با این زنان ازدواج میکرده است(!). آنچنان پیامبرشان را نجیب جلوه می‌دهند که گویا وی ابداً تحت تاثیر زیبایی زنان قرار نمیگرفته است. این نیز خود با قرآن در تضاد است. براستی سوره مبارکه احزاب خوب مشت آخوندها را باز می‌کند.

  آیه 52 سوره احزاب:

  لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

  بعد از اين زنان ، هيچ زنی بر تو حلال نيست و نيز زنی به جای ايشان ، اختيار کردن ، هر چند تو رااز زيبايی او خوش آيد ، مگرآنچه به غنيمت به دست تو افتد و خدا مراقب هر چيزی است

  مسلمانان اگر چشمهایشان را باز کنند خواهند دید که قرآن میگوید “هرچند تو را از زیبایی او خوشت آید”، یعنی پیامبر اسلام نیز با زیبایی زنان تحریک میشده است و این از ویژگی های عادی هر انسانی است و پیامبر نیز بارها در قرآن گفته است که من بشری همچون شما هستم. اما وی مثل هر انسان بیمار جنسی دیگری در زندگی خود نمیتوانست مرز مشخصی را برای قوه جنسی اش در نظر گیرد و بنده شهوت و زن برگ ی گشته بود.

  اما بررسی تاریخی زندگی پیامبر اسلام زنبارگی وی را به روشنی نشان میدهد و انسان را به حیرت می اندازد که چطور ممکن است یک شخص این همه ماجراهای گوناگون و عجیب غریب در زندگی خود داشته باشد. در زیر مطلب شماری از زنان حضرت محمد و شرح کوتاهی از ماجرای آنها برای آگاهی هرچه بیشتر از زندگی حضرت محمد جمع آوری شده است. همچنین نام زنانی که حضرت محمد آنها را می‌خواست اما به او ندادند و زنانی که از او طلاق گرفتند آمده است. تلاش شده است که مطالب با ذکر منابع آورده شود.

  پاسخحذف
 3. در مورد سوره نساء آینه 24 :

  فلسفه این حكم در حقیقت این است كه این گونه زنان یا باید به محیط كفر بازگشت داده شوند ،

  و یا بدون شوهر همچنان در میان مسلمانان بمانند

  و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود

  و از نو ازدواج دیگرى نمایند ،

  صورت اول بر خلاف اصول تربیتى اسلام

  و صورت دوم ظالمانه است ،

  بنا بر این تنها راه همان راه سوم است.

  تفسیر نمونه
  جلد 3

  پاسخحذف
 4. ناشناس۸.۱.۹۱

  چه کم اشتها بوده این مرد

  پاسخحذف
 5. ناشناس۴.۳.۹۱

  دروغ است هر آنچه در مورد حضرت محمد ( ص ) درین صفحه گفته شده . خداوند جزای تان را به زودترین فرصت بدهد . کافران !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 6. ناشناس۵.۶.۹۱

  درود بر تو ايرانى ارزشمند با وبلاگ زيبايت !

  پاسخحذف
 7. ناشناس۷.۹.۹۱

  ببینم میتوانید اخرش ملحدمون کنید یا نه چی بگم والا . تعجب من در این است چنین فردی چرا باید مورد قبول یک جامعه قرار بگیره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تعجبت باید از این باشه ملّتی اسم قاتلان پدران، مادران، خواهران و برادران خود را بر کودکان خود می‌نهد.

   حذف
 8. ناشناس۸.۱۰.۹۱

  این نوشته ها با چیزهایی که ما شنیده ایم کاملاً در تناقض هستش. مثلا رفتار پیامبر با قاتل عموی خود حمزه و بخشیدن وی. یا مثلاً رفتار مسلم ابن عقیل در خانه هانی با ابن زیاد که او را غافلگیر نمی کند و نمی کشد و می گوید که از مرام علی ابن ابی طالب تبعیت کرده و مهمان کشی کار درستی نمیباشد (اونهم چه مهمانی!)

  پاسخحذف
 9. شما از كر و گنگ و نابينايانید، از اين رو (به سوى حق) باز نمى‏گردند

  پاسخحذف
 10. ناشناس۲۵.۱۰.۹۱

  نوری که به یک اتاق تاریک تابیده شود، با پیدا کردن کوچکترین سوراخی راه خود را باز و گوشه ای را روشن می کند.
  فطرت انسان ذاتا حقیقت جو است و همینکه چیزی بیابد که احساس درونی اش آنرا تائید کند و موافق خرد باشد، می پذیرد.
  از اینکه ملحد شوی، نترس!
  از آن بترس که انسان نباشی
  و به خاطر دین، انسانها را بکشی!

  پاسخحذف
 11. ناشناس۱.۱۱.۹۱

  هزار بار لعنت باد به کسی که این گفته است

  پاسخحذف
 12. ناشناس۱۹.۱۲.۹۱

  اولین ازدواج پیامبر در سن 25 سالگی و با حضرت خدیجه بوده است که در آن زمان بیوه ایی 40 ساله بوده اند. اگر پیامبر گرامی انسان زن باره ایی بود هرگز و هرگز با خدیجه ی بیوه ی 40 ساله ازدواج نمیکرد . ضمنا پیامبر با خیلی از همسران خود همخوابی نداشته اند و همچنین بسیاری از این زنان مسن بوده وزیبایی چندانی نداشته اند. خدا هدایتتان کند یا هر چه سریعتر مکرتان را به خودتان برگرداند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۲.۹۳

   درست است که خدیجه ۱۵ سال از محمد مسن تر بوده ولی آیا فراموش کردین که پولدارترین زن جامعه عرب قبل از اسلام بوده. پس محمد نه تنها تشنه سکس بوده بلکه از جوانی تشنه قدرت و مال هم بوده.

   حذف
 13. ناشناس۲۱.۱۲.۹۱

  درست نیست پیامبر 4 زن عقدی داشت و 4 زن صیغه ای

  پاسخحذف
 14. ناشناس۲۰.۴.۹۲

  البته اینها آدمهای زمان خودشان بودند با رسوم و عادات و فرهنگ آن زمان .مساله اینست که اصرار دارند اینها مافوق زمان و مکانند و البته جوابی برای این تناقضات ندارند جر فرمان ارتداد و حذف فیریکی منتقدان.

  پاسخحذف
 15. ناشناس۲۰.۴.۹۲

  واضح است که اینها آدمهای زمان خودشان بودند با باورها- رسوم و فرهنگ زمان خودشان . مشکل آنجا است که متدینین اصرار دارند اینها آدمهایی خارج از زمان و مکان و مافوق بشری هستند و البته جوابی برای این سوالات و تناقضات ندارند جز زور و تکفیر و اعدام.

  پاسخحذف
 16. ناشناس۲۲.۴.۹۲

  آقا این صفحه فیسبوک شما بدست سایبریهای امام زمان افتاده که میتونید درستش کنید؟

  پاسخحذف
 17. ناشناس۸.۵.۹۲

  تو را بخدا از پیامبر خدا دست بردارید و به امور خود بپردازید که این برای شما به صواب نزدیکتر است.

  پاسخحذف
 18. ناشناس۸.۵.۹۲

  ای‌ به روح محمد گوز پدر صلوات، تکبیر، الله به کیر.

  پاسخحذف
 19. ناشناس۸.۵.۹۲

  اگر مایل به حقیقت هستیم باید قبول کنیم که محمد پس ار مرگ خدیجه و دست یابی به ثروت و قدرت مردی زنباره گردید و هیچ کس نمیتواند به زنبارگی او خط بطلان بکشد. حال اگر بگودیم زن گرفتنهای محمد بر مبنای سیاست و منسجم کردن عراب برای اسلام میبوده باز میخواهیم در درجه اول خود در درجه دوم با دغلکاری مایل به فریب دیگران هستیم و در دنیای کنونی اگر سیاست مداری دارای دو یا یا سه یا همسران بیشتر باشد در دنیای سیاست روز جادی ندارد و اگر در این زمان مرد 20 ساله ای با دختر 9 ساله ای همبستر شود در علم روانشناسی امروز او را( pedophilia ) مینامند یا آزار جنسی کودکان. حال اگر مسلمانان یرای عمل این انسان 54 ساله بنام پیغمبر اسلام تعریف دیگری دارند مختارند

  پاسخحذف
 20. تاچشم شما چهارتا.اینقدربیسوادی که خوذهرعمر رانوشتید دختر!!!!!!!!!!!!!!!آخه بدبختها کمی عقل داشته باشید بامطالعه عیبجویی کنیدوایرادبگیرید.

  پاسخحذف
 21. آخه خر بیسواد کمی فکرکن تحقیق کن بعدمزخرف بنویس.تاچشم شماهاچهارتا که مثل یابو دروغ می گید.خواهرعمربودنه دخترش بیسوادک....

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۲.۹۳

   آقای یکتاپرست باسواد. آن دختر ۹ ساله عایشه دختر ابوبکر بوده که در ۷ سالگی نامزد محمد شد. و در ضمن یکی دیگر از همسران محمد حفصه دختر عمر ابن خطاب بوده.

   حذف
 22. ناشناس۹.۵.۹۲

  خجالت بکشید
  یک مشت احمق این اراجیف را به بهترین آفریدگان خداوند نسبت می دهند و بقیه هم بخاطر فشارهایی که به نام دین بهشان آمده به به و چه چه میکنند.
  واقعیت مطالب چیز دیگری است.مرد هستید با سند برایتان بفرستم در سایت برای اطلاع دیگران قرار دهید.
  قطعا شما یا یهود هستید یا کافر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۲.۹۳

   شما به مطلب دقت کن. اگر دلیلی بر تایید یا رد آن دارید به شکل درست و منطقی برخورد کنید. آیا یهودی و یا کافر بودن نویسنده برایتان مهمتر است و یا خود مطلب؟

   حذف
  2. شما از کجا فهمیدید اینها بهترین آفریدگان خدا بودند؟

   حذف
 23. inha hame az kamar bepain kheili ghavi boodand

  پاسخحذف
 24. به نام خدا
  به علت کمی سواد و مطالعه و همچنین به این دلیل که سایت شما پر است از توهین های وقیحامه نسبت به اسلام و پیامبر بزرگوارش نمی خواستم کامنت و مطلبی در جواب مطالب توهین آمیزتان بگذارم ولی تنها نقطه روشنی در وبلاگتان وجود دارد که مرا ترغیب کردو یا نمی دانم شاید هم فریب داد تا برخلاف میلم این مطلب را بنویسم و آن نقطه همانا عدم حذف نظرات مخالفتان بود!
  بنده درک نمی کنم که چه طور یک انسان آزاده بی غرض و مرض آن هم یک مثلا ایرانی که با هردین و آیین به هرحال مستقیم و غیر مستقیم آشناییهایی با حضرت محمد و دین مترقیش دارد اینگونه می تواند غیر منصفانه و ناجوانمردانه بر ایشان و دین بزرگشان تاخته و آماج تهمتشان کند!؟
  در خصوص برخورد با یهودیان نمی دانم چرا شما به پیمانهایی که از قبل بین پیامبر و قبایل یهود بسته شده و علت این برخوردها که همانا پیمانشکنی یهود بود اشاره ای نکردید؟!
  در خصوص تعدد همسران پیامبر که شما و هم مسلکانتان با بدترین قضاوت آن را دلیل بر زن باره بودن ایشان معرفی کرده اید به سخنی از یک غیر آخوند یعنی دکتر علی شریعتی ارجاعتان می دهم(هرچند خود حتما عین مطلب را خوانده و بهتر از من می دانید)نزدیک به این مضمون که:چه طور شخصی همچون محمد(ص) که در اوج جوانی و در محیط آلوده مکه با زن بیوه و چهل ساله ای ازدواج کرده وسالها به او وفادار می ماندرا می توان شهوتران دانست حال آنکه به لحاظ جایگاه قبیله ای و خانوادگی می توانست با زیبا ترین و دلربا ترین دخترکان عرب از بزرگترین قبایل و اشراف زمانش ازدواج کند!؟
  در ادامه برای روشنتر شدن اذهان خوانندگان و پاسخ بهتر و مستدلتر به این شبهات مراجعه به سایت هایی همچون سایت پاسخگو یا وبلاگ مجوس و دیگر سایت های مشابه را پیشنهاد می کنم و در پایان برای خودم و شماها و همه بندگان خدا بخصوص جوانان هموطن از درگاه خداوند آرزوی هدایت و عاقبت بخیری را دارم و همچنین امید وارم که مطلب بنده را تنگ نظرانه حذف ننموده و منتشر نمایید!

  پاسخحذف
 25. ناشناس۱۹.۶.۹۲

  وبلاگت عالیه

  پاسخحذف
 26. ناشناس۱۰.۹.۹۲

  این مرد هیچوقت مورد تایید یک جامعه قرار نگرفته و درایران هم که نگاه کنید همیشه چالشها و منازعات بسیاری بخاطر اینگونه عقاید که هیچ سازگاری با فرهنگ غنی ایران نداشته, وجود داشته است در حقیقت این بعضی از مردمان ساده دل و بظاهر متفکر بوده اند که در طول سالیان سال دست بدست چرخیدن و همینطور در اثر ادبیات ایران که بدنبال مقدسات و مقدس سازی بوده است این عقاید به این رنگ و بو درامده است ٬ مضامینی پر از تضاد ودور از علم نوین ٬ فرامینی ضد بشری وپر از قتل و تجاوز به دیگران آدمی که خودش را اینگونه معرفی می کند: می گویند که او مجنون است٬ او مجنون نیست وین ذکری از خدای دو عالم است! درستی این مطلب را ثابت می کند که او را به عنوان مجنون در زمان خودش خطاب می کرده اند. و انچه که امروز بعضی از مردم به ان اصرار می ورزند بخاطر عقاید خود ساخته ایست که نسل به نسل گشته و با ان زاده شده اندو چون به حقیقت دست نمی یابند اگر ان رااز دست بدهند دچار خلا می شوند. و با اینهمه تلاشی که مترجمین ومفسرین در تفسیر بسیار و بیشماری از این ایات کرده اند که یا به ان کمی رنگ و بوی بشری وانسانی بدهند یا کمی بتوانند انهمه تناقضات را با علم نوین و جدید تطابق ببخشند راه بجایی نبرده اند. با تشکر بسیار از گرداوری کننده این مطالب گرانبها و روشنگر

  پاسخحذف
 27. ناشناس۱.۱۱.۹۲

  اقا اگه دین رو قبول ندارین نداشته باشین ولی این واقعا نامردیه که این همه دروغ پشت یه نفر گفته بشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. http://mohammadshiman3.hamiblog.ir/ shoma droogh miged
   bas konid be name isa doha mikonm cheshato baz kon

   حذف
  2. کدام دروغ دقیقأ؟

   حذف
 28. ناشناس۳.۱۲.۹۲

  این واقعیت های محمد است که انجام دادی کردی و نویشته

  پاسخحذف
 29. ناشناس۴.۱.۹۳

  درودبه شرف
  شماايرانى باغيرت،وبلاگ پرمحتواوباارزشى دارين.تبريك

  پاسخحذف
 30. ناشناس۳.۶.۹۳

  باید همه چیز که گفته شده در باره ی آنها تحقیق و بعد نقد صورت بگیرد تا حقیقت آشکار شود والا چی بگم

  پاسخحذف
 31. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  اینقدر نادانی در وجودتان موج میزند که نمیتوانید حقیقت را ببینید، واقعا چه جوابی فردای قیامت دارید که به پیامبر رحمت و مهربانی بزنید، اصلا چه جوابی دارین به وجدانتون بگید، همه میدانند که بیشتر زنان پیامبر پیرزن بودند جز یکی دو مورد، تازه اون زنانی هم که جزو بزرگان دشمن بودند از سر احترام بود که به زن پیامبر اون هم با رضایت در می آمدند، همین که پیامبر با وجود این زنان فرزندان اندکی داشته این رو میرسونه که ایهمسران ایشان همه پیر بودند. از خداوند میخام که هرچه زودتر از جهل بیرونتون بیاره تا اینقدر به وجدانتون ظلم نکنید.

  پاسخحذف
 32. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  وقتی در مورد افرادی که در جریان فتح مکه پیامبر(ص) حکم قتلشان را صادر کرد تحقیق میکنیم، میبینیم که بیشترشان بخاطر جرم قتل نفس اعدام شدند، اگر هم میخای بگی که دروغ بستن و تهمت زدن و فحش دادن و بی ادبی کردن و مسخره کردن خدا و پیامبرش جرم نیست باید بگم که در اشتباهی، ضمنا پیامبر(ص) خیلی از سرسختترین دشمنانش رو مثلا مانند ابوسفیان رو بخشید و عفو کرد و از آیات و روایات هم فهمیدیم که قتل نفس به ناحق بالاترین جرمه، حالا شما نمیخاد بعد ۱۴۰۰ سال بیای بگی که پیامبر(ص) نباید بعضی هارو میکشت درحالی که نمیدونی حقیقت چی بوده . در نظرات بعدی افراد رو بررسی میکنیم.

  پاسخحذف
 33. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  ۱- عبدالله ابن سعد ابی سرح

  عبدالله بن سعد بن ابی سرح در ابتدا یکی از کاتبان وحی بود. او دچار فتنه شد، هرچه خود می‌خواست به عنوان کلام وحی می‌نوشت و ادعا می‌کرد که اینها به او وحی شده است. لذا مرتد شد و به مکه گریخت. به اصرار فراوان عثمان‌بن عفان که برادر رضاعی او بود پیامبر او را بخشید و وی اعدام نشد.

  ۲ – عبدالله بن خطل ادرمی ؛

  که ابتدا مسلمان شده و در حادثه ای خادم مسلمانش را کشته سپس به مکه پناهنده شده و مشرک ( مرتد ) گردیده بود که پس از فتح مکه در حالی که از پرده کعبه گرفته بود او را یافتند و کشتند ( سیره ابن هشام -ج ۴ – و البته بسیاری از کتب تاریخ اسلام ) .

  داستان مفصلتر: عبدالله بن خطل در ابتدا یکی از یاران پیامبر و در شمار مهاجرین بود. روزی پیامبر او را با فردی خزاعی برای جمع‌آوری زکات و صدقات فرستاد. او به دلیلی در بین راه بر مرد خزاعی خشم گرفت و او را چندان کتک زد که درگذشت. اوپس از آن به مدینه باز نگشت. مرتد شد و هرچه زکات در نزدش بود، برگرفت و به مکه گریخت. او شعر هم می‌گفت و ترانه‌هایی در هجو رسول خدا می‌سرود. او دو کنیز پریشان کار و خواننده نیز داشت. ترانه‌ها را به آن دو می‌داد و آنها نیز در مجالس باده‌گساری قریش می‌خواندند. عبدالله بن خطل در حالیکه میان پرده‌های کعبه پنهان شده بود، کشته شد.

  ابن اسحاق می گوید:« عبدالله بن خطل مردی از بنی تمیم بن غالب بود، پیامبر (ص) به خاطر آن بود که دستور به قتل وی داد زیرا وی مسلمان بود و پیامبر (ص) به او اعتماد کرد و او را همراه با مردی از انصار که برده ای داشت و تو را خدمت می کرد { به جایی} فرستاد،آنها در منزلی استراحت کردند و به آن مرد دستور داد که بزی را ذبح و آن را برای وی درست کند، او خوابید، وقتی بیدار شد دید چیزی برای وی درست نشده ، او نیز { از خشم خود} آن را کشت، بعد مرتد شد»(السیره النبویه، ابن هشام۴/۵۸)

  این مرد نیز قاتل بود ، ارتداد وی فعلی اضافی است و او در حقیقت محارب محسوب می شود و پیامبر (ص) به همین خاطر بر کشتن وی مصر بود.بلاذری راجع به این مرد آورده که:« او مسلمان شد و به مدینه هجرت کرد، پیامبر (ص) او را برای جمع آوری صدقه همراه مردی از خزاع{ به جایی } فرستاد، به آن مرد حمله کرد و او را کشت. بخاطر آن بود که آن خدمتکار او بود و برایش غذا می پخت، روزی برای وی غذا نپخت، او را زد تا اینکه جان سپرد، و گفت: محمد { بخاطر این می خواهد} مرا بکشد، مرتد شد و همه صدقه ای که داشت دزدید و به مکه رفت، به خانواده اش گفت: هیچ دینی را بهتر از دین شما سراغ ندارم. او دو خدمتکار داشت که به صورت استهزاءو تمسخر آمیز علیه پیامبر (ص) می خواندند، و مشرکان پیش آنها می امدندن و شراب را نزد عبدالله بن خطل می خوردند . رسول خدا در روز فتح مکه فرمود: او را حتی اگر دست به دامان کعبه بگیرد ، بکشید؛ و ابوبرزه سلمی او را کشت…»( أنساب الاشراف ، اثر بلاذری۱ ).این شخص اعدام شد.

  پاسخحذف
 34. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  ۳و۴ – فرتنی و قریبه دو کنیز خواننده ی « ابن خطل » که به اشعار مشتمل بر هجو رسول خدا اوازه خوانی می کردند . ( که البته قریبه روز فتح کشته شد و فرتنی اسلام اورد.یکی اعدام و دیگری بخشیده شد.

  ۵ – حویرث بن نقیذ بن وهب بن عبد بن قصی ؛ که رسول خدا را در مکه ازار می داد . حویرث بن نقیذ که پیامبر را سخت آزرده بود و او را بسیار دشنام داده‌بود و سنگ زده بود. شتری که دختران پیامبر بر آن سوار بودند را رم داد و آنها از بالای شتر بر زمین افتادتد.و در مورد پیامبر سخنان زشت بر زبان می آورد.این شخص اعدام شد.

  ۶ – مقیس بن صبابه لیثی ؛

  برادر او را مردی به اشتباه کشته بود . وی از مکه به مدینه امده و اظهار اسلام کرده و خونبهای برادرش را نیز از رسول خدا گرفت ولی طولی نکشید که قاتل برادرش را کشت و سپس مرتد شد و به مدینه بازگشت و اشعاری حاکی از رضامندی از کشتن مرد انصاری گفت . ( روز فتح مکه وی بدست نمیله بن عبدالله لیثی کشته شد) .

  داستان مفصلتر: مقیس بن صبابه که از مرتدین بود نیز کشته شد. دلیل ارتداد او این بود که او پس از جنگ مریسیع، برای طلب خون‌بهای برادرش که مسلمان بود و اشتباهاً به دست یکی از مسلمین کشته شده بود، به مدینه آمد. او تظاهر به مسلمان شدن کرد، خون‌بهای برادرش را گرفت و بعد بر قاتل برادرش حمله کرد و او را کشت. اوپس از آن مرتد شد و به مکه برگشت. به نزد اساف و نائله آمد و به قریش گفت: «من دینی بهتر و قدیمی‌تر از دین شما ندیده‌ام.»

  « پیامبر (ص) حکم قتل وی را به خاطر انصاریی بود که برادرش را به خطا کشته بود و بعد مرتد شد و به سوی قریش برگشت صادر کرد. السیره النبویه، ابن هشام۴/۵۸.

  بلاذری می گوید : مقیس بن صبابه کنانی ، برادرش هاشم بن صبابه بن حزن مسلمان شد و در غزوه مریسیع همراه پیامبر (ص) بود، مردی انصاری اشتباهاً او را کشت زیرا گمان کرد که او مشرک است، مقیس خدمت پیامبر (ص) آمد و از نزدیکان آن مرد انصاری درخواست دیه کرد، پیامبر (ص) آن را از آنها گرفت و به وی داد و بعد قاتل برادرش را کشت و در حالی که مرتد شده بود فرار کرد، و گفت: شقی النفس أن قد بات بالبقاع مسنداً یضرج توبیه دماء الاخداع . پیامبر (ص) دستور داد هر که او را دید ، گردنش را بزند…»( أنساب الاشراف ، اثر بلاذری۱/۳۵۸)

  این مرد قاتل بود، و ارتداد جرمی اضافی است ، اما دستور پیامبر (ص) به قتل وی ، از قبیل قصاص وی به خاطر قتلی که کرده بود، است.این شخص اعدام شد.

  پاسخحذف
 35. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  ۷ – ساره

  او در مکه پیامبر را آزار می داد ( بنا به روایت مقریزی وی در روز فتح مکه بدست علی ( ع ) کشته شد ). ساره کنیز عمروبن هاشم خواننده‌ای بود که هم در مجالس عشرت و هم در عزای قریش آوازه‌خوانی می‌کرد. عمرو و دیگران هجویه‌هایی درباره پیامبر اسلام به او می‌آموختند و او می‌خواند. پس از بدر از یک سو قریشیان عزادار، مجالس عشرت و شادی را ترک کردند و از سوی دیگر برای باقی ماندن خشم و کینه انتقامجویی مجالس عزاداری و نوحه سرایی ممنوع شد. از این رو ساره که درمانده شده بود، به مدینه آمد. پیامبر نسبت به او نیکی فرمود و شتری خواروبار به او بخشید. اما او باز نزد قریش برگشت و همان آئین را ادامه داد. ساره همان کنیزی است که قصد داشت در ابتدای حرکت لشگر مسلمین به سمت مکه، نامه حاطب بن ابی بلتعه را به قریشیان رساند. او نیز کشته شد.البته ابن اسحاق معتقد است به وی امان دادند و اعدام نشد.ظاهرا در مورد اعدام این شخص با قطعیت نمی شود قضاوت کرد.

  ۸ – عکرمه بن ابی جهل ؛

  که پس از اندکی مقاومت در برابر لشگریان اسلام به یمن گریخت و بعدها زنش از رسول خدا برای وی امان گرفت. ( وی امان یافته و اسلام اورد ).این شخص اعدام نشد.

  ۹ – هبار ابن اسود بن مطلب ؛

  که موقع هجرت زینب دختر رسول خدا وی را تعقیب کرده و نیزه ای را به کجاوه زینب فرو برد که وی سخت ترسیده و بچه ای که در رحم داشت را سقط کرد.( وی پنهان شد و ناگهان بر رسول گرامی درامد و شهادتین گفت و اسلام اورد و گفت یا رسول خدا از تو گریختم و خواستم به کشور عجمان روم اما بزرگواری و بخشندگی تو را یاد اوردم و به گذشتت امید وار شدم . پیامبر وی را بخشید ).

  داستان مفصلتر: هباربن اسود فردی بود که با نیزه به زینب دختر رسول خدا حمله کرده بود و او که حامله بود، سقط جنین کرده بود و همواره مریض بود، تا در همین سال درگذشت. چنان بود که تا پیش از این،پیامبر به هر گروهی که به جنگ اعزام می‌فرمود، می‌سپرد که اگر وی را دستگیر کردند، بکشند. او که فردی سخنور و خوش بیان بود، پس از فتح مکه چون به نزد پیامبر آمد و پوزش طلبید و اسلام آورد، مورد بخشش پیامبر واقع شد. مردم همواره او را به خاطر عملش سخت دشنام می‌دادند ولی او تحمل می‌کرد و شکایت نمی‌نمود. این شخص اعدام نشد.

  پاسخحذف
 36. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  ۱۰- هند دختر عتبه بن ربیعه ( هند جگر خوار )؛

  یکی از چهارزنی که روز فتح مکه دستور کشتن انها داده شد . ( در فتح مکه در میان زنان قریش نا شناس نزد رسول خدا امد و پس از بیعت رسول خدا او را شناخت و وی تقاضای گذشت کرد که پیامبر از گذشت کرد ). این شخص اعدام نشد.

  ۱۱- وحشی ( قاتل حمزه سید الشهدا ) ؛

  وی به طائف گریخت و در سال نهم با وفد طائف به مدینه امد و اسلام اورد اما رسول خدا به او گفت : همواره روی خود از من پنهان دار .

  ۱۲و ۱۳- عتبه و معتب : پسران ابو لهب

  که پنهان شده بودند که بواسطه عباس عموی پیغمبر اسلام اوردند و نجات یافتند .

  پاسخحذف
 37. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  بیایید عقل و انصاف را سرلوحه ی زندگیمان قرار دهیم که هرچه هست از بی عقلیست.

  پاسخحذف
 38. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  قابل توجه اسلام شناسان کودن:
  در فتح مکه برخی از مسلمانان مانند سعد بن عباده در برابر کینه توزی های ۲۱ ساله قریش فریاد انتقام سر داده و شعار دادند «امروز روز انتقام است» ولی چون پیامبر این سخن را بشنید، فرمود بانگ برآورید: «امروز روز رحمت و بخشش است». سپس در برابر چشمان وحشت زده مردم مکه و سران جنگ افروز فرمود: «بروید همه آزاد هستید و هیچ نگرانی برای شما وجود ندارد.»

  اسود راعی چوپان یهودیان بود، او هنگام محاصره خیبر مسلمان شد و همراه با گله گوسفندان یهودیان خیبر نزد مسلمانان آمد و به آنان پناهنده شد. پیامبر(ص) فرمود: «گوسفندان امانت یهود پیش شماست، هر چند در حال جنگیم، ولی باید آنها برگردانده شوند، این عمل را پیامبر(ص) در برابر صدها سرباز گرسنه از میان سپاهیان خود انجام داد»

  پیامبر(ص) به هنگام جنگ می فرمود: «لا تقتلوا امراه ولا ولیدا و لا شیخا ولا تحرقوا نخیلا ولا زرعا» زنان و کودکان و پیران را نکشید و درختان خرما و زراعت ها را آتش نزنید. از سفارشات آن حضرت است که صومعه نشینان (عبادت کنندگان خدا) و فرستادگان و گروگان ها را نکشید و هر کس در خانه را به روی خود ببندد در امان است.

  در جنگ احد پس از پیروزی مقدماتی، بر اثر بی احتیاطی گروهی، پیامبر(ص) دچار شبیخون غافل گیرانه خالد بن ولید شد. در این کارزار دندان مبارکش با سنگ دشمن شکسته شد و صورتش مجروح و پر خون و ساق هایش به علت سقوط در چاهی که در سر راهش کنده بودند، شکسته و مجروح شد. ولی وقتی به او گفتند درباره ستمگران قریش و دشمنان اسلام نفرین کند، فرمود: «انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا و رحمه؛ من بدگوی و نفرین کننده مبعوث نشده ام، بلکه به عنوان دعوت کننده و هدایت گر و صاحب رحمت برانگیخته شده ام»، سپس دست به آسمان بلند کرد و گفت: «اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون؛ خدایا این قوم را هدایت کن زیرا کوته نظر و نادانند.» او هر بار به دشمنان خود مهلت می داد و برایشان دعا می کرد که هدایت شوند!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جریان اون ۸۰۰ نفر که حضرت چارپایه گذاشت نشست تو بازار مدینه سر همه رو با عطوفت اسلامی بریدند چی بود؟

   حذف
 39. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  در جنگ ذات الرقاع پیامبر(ص) زیر درختی نشسته بود که سیل میان او و یارانش فاصله انداخت. مشرکی او را تنها دید. با خود گفت: «الان او را می کشم» او آهسته بالای سر پیامبر(ص) آمد و شمشیر کشید و مغرورانه گفت: «چه کسی تو را نجات می دهد؟» حضرت فرمود: «خدای من و تو». ناگاه او از اسبش به زمین افتاد. پیامبر شمشیر او را گرفت و فرمود: «چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟» آن مرد گفت: «تو و کرمت!» پیامبر(ص) او را رها کرد. مرد مهاجم گفت: «به خدا سوگند تو بهتر از من و کریم تر از من هستی.

  پس از فتح خیبر، بلال به ناچار زن اسیری را از راهی که از کنار کشته ها می گذشت، عبور داده بود. پیامبر(ص) با لحن تندی به بلال فرمود: «مگر رحم و عاطفه از شما برداشته شده است»

  پاسخحذف
 40. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  در سال هفتم هجری و پیش از فتح مکه، شهر مکه دچار قحطی شد. پیامبر(ص) پانصد دینار طلا فرستاد تا آن را به وسیله ابوسفیان، سهیل بن عمرو و صفوان که هر سه از دشمنان سرسخت پیامبر(ص) بودند، میان فقرای قریش (برای تهیه آذوقه و نان) تقسیم کنند. سهیل و صفوان نپذیرفتند ولی ابوسفیان پذیرفت و همه را تقسیم کرد.

  خواهر مرحب یهودی که در خیبر کشته شده بود، پاچه مسموم گوسفندی را نزد پیامبر(ص) آورد. پیامبر(ص) پس از آگاهی از آن توطئه، هم آن زن و هم شخص تحریک کننده او را عفو کرد. برخی مرگ پیامبر(ص) را چهل روز بعد از این ماجرا نقل کرده و پیامبر(ص) را شهید این ماجرا دانسته اند.

  امام علی بن ابی طالب(ع) نیز با تأسی از پیامبر(ص) به سربازان خود چنین دستور می دهد: «هرگز با دشمن جنگ را نیاغازید؛ مگر آنکه آنان بیاغازند. فراریان را نکشید، بر مجروحان متازید، هتک حرمت و عورت نکنید. از مثله کردن خودداری کنید، وارد خانه های آنان نشوید، به زنان یورش مبرید و کسی را دشنام ندهید»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حضرت با عطوفت سر چهار هزار مسلمان را بجرم مخالفت و انتقاد از خودش برید.

   حذف
 41. آزاداندیش۱۱.۸.۹۳

  جهاد در اسلام مطلق نیست و شرایط متعددی دارد. بنابراین اگر ظاهر آیاتی از قرآن مانند آیه: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ…؛ ای پیامبر با کافران و منافقان پیکار نما و بر آنان سخت گیر» به ظاهر مطلق بنماید به وسیله آیات دیگری چون «وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»؛ و امثال آن مقید می شود. مراجعه به شأن و سبب نزول این آیات نیز نشان می دهد که در رابطه با شرایط خاصی مانند تعرض و تهاجم مشرکین و پیمان شکنی کافران و همدستی آنان با مهاجمان نازل شده و هرگز در صدد بیان قاعده ای کلی و مطلق نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ازاداندیش۱۱.۸.۹۳

   ستون عرش خدا قائم از قیام محمد(ص)

   بین که سر به کجا می کشد مقام محمد (ص)

   به جز فرشته عرش اشیان وحی الهی

   پرنده پر نتواند زدن به بام محمد (ص)

   به کارنامه منشور اسمانی قران

   که نقش مهر نبوت بود به نام محمد (ص)

   سوار رفرف معراج در نوشت سماوات

   سرود صف به صف قدسیان سلام محمد (ص)

   گسیخت هر چه زمان و گریخت هر چه مکان بود

   که عرش و فرش به هم دوخت زیر گام محمد (ص)

   اذان مسجد او زنگ کاروان قرون بین

   خدای را چه نفوذیست در کلام محمد (ص)

   خمار صبح قیامت ندارد این می نوشین

   که جلوه ابدیت بود به جام محمد(ص)

   به شاهراه هدایت گشود باب شفاعت

   صلای خوان کرم بین و بار عام محمد (ص)

   علی که کون و مکانش غلام حلقه به گوشند

   مگر نه فخرکنان گفت من غلام محمد (ص)

   بلی همان شه مردان و قرن اول اسلام

   مگر نه شیر خدا گشته در کنام محمد (ص)

   حریم حرمتش این بس که در شفاعت محشر

   بمیرد اتش دوزخ به احترام محمد (ص)

   گرت هوای بهشت است و حوض کوثر و طوبا

   بیا به سایه ممدود مستدام محمد (ص)

   سریر عزت عقبا حلال امت او باد

   که بود راحت دنیای دون حرام محمد (ص)

   اذان صبح عراقش صلای قتل علی بین

   نوای زینب کبری نماز شام محمد (ص)

   پیام پیک الهی چگونه بشنود ان قوم

   که پنبه کرده به گوش دل از پیام محمد (ص)

   به رغم فتنه دجال کور باطن ما باش

   که وحش و طیرشود رام با مرام محمد(ص)

   هنوز جلوه نداده است نور خود به تمامی

   خدا به جلوه کند نور خود تمام محمد (ص)

   قیام قائم ال محمد(ص) است وکشیده

   به قهر صاعقه شمشیر انتقام محمد (ص)

   به ذوالفقار علی دیدی استقامت اسلام

   کنون به قامت قائم بین قوام محمد (ص)

   به کام دل نرسد شهریار در دو جهان کس

   مگر خدا دو جهان را کند به کام محمد (ص)

   حذف
  2. این شعر ها همه شعره. کسی که ۵۵ سالشه بعد با دختر بچه ۸ ساله؟ یعنی اسم این موجود چی میشه؟ بشر که نمیشه گفت اینو نگو!

   حذف
 42. ناشناس۱۲.۸.۹۳

  درباره تعدد زوجات پیامبر نباید ملاک و قضاوت دوستان شرایط و عرف امروز جهان در نظر گرفته شود بلکه باید زمان را و فرهنگ قالب مردمی را که در 1400 سال پیش در کره زمین زندگی میکردند را نیز در نظر داشت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حتی در آن زمان هم عرف نبود. تمام عموهای محمد یک زن داشتند. علی چند تا برادر ناتنی داشت؟ هیچ. عباس و ابولهب و دیگران هم همه یک زن داشتند. عرب قبل از اسلام جاهل نبود بعد از اسلام جاهل شد. تبارک الله.

   حذف
  2. بله دقیقا قبل از اسلام جاهل نبود فقط دخترانشان را زنده به گور میکردند و بت پرست بودند میخوای کافر باشی باش ولی جهالتت رو مخفی کن

   حذف
  3. بله دقیقا قبل از اسلام جاهل نبود فقط دخترانشان را زنده به گور میکردند و بت پرست بودند میخوای کافر باشی باش ولی جهالتت رو مخفی کن

   حذف
 43. ناشناس۹.۱۱.۹۵

  سگ حروم شد چون وقتی عربا میپریدند اون ور دیوار واسه شهوت دزدی خانواده های ایرانی سگ داشتند پاچه عربارو میگرفت

  پاسخحذف
 44. ناشناس۲۳.۹.۹۶

  برام جالب بود ...ولی من همیشه موقع هر گرفتاری از همون نماز محمد کمک میگیرم و هیچی هیچی نه روشنفکران نه شاه پرستا نه غریبه پرستا نتونستند مشکل منو حل کنند. اگه شما راه دیگه جز این دین دارید بسم الله....متاسفانه اکثره روشنفکرا اخرش میگم هیچی نیست....و اخرش هممونو افسرده تر و تو دریای شگ و تاریکی رها میکنند چون جوابی ندارن برای ادامه راه...

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot