۱۰ مرداد ۱۳۸۹

اشکالات علمی (موجود در متن قران)


1- متن آیه قران :


انسان مغرور در خلقت خود بنگرد که از چه افریده شده است ، از آب نطفه جهنده خلقت گردیده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است. (قران . سوره الطاروق . ایه 5 ،7)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: در اینجا محل تشکیل آب منی (نطفه جهنده) را صلب پدر و سینه مادر در نظر گرفته است!


2- متن آیه قران :


آیا زمین را بستری نیافریدیم ؟ و کوهها را مانند میخ در آن فرو نکردیم ؟ (قرآن . سوره النبا . آیه 6 ، 7)


اشکالات علمی قرآن: در اینجا زمین را چون بستری در نظر گرفته که کوهها همچون میخ در آن کوبیده شده است !


3- متن آیه قران :


و نیز خورشید تابان که بر مدار معین خود دائم بی هیچ اختلاف به گردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانا و مطلق است.  و در آیه بعدی می گوید نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند.  (قران .سوره یس. ایه 37)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: امروزه می دانیم این زمین است که بدور خورشید می گردد.از دیگر اشکالات علمی در گذشته این بود که تصورمی شد خورشید بدورزمین می گردد ولی این که الله به چنین امری اشراف نداشته باعث تعجب است.4- متن آیه قران :

 خداست آن ذات پاکی که آسمان را چنان که می نگردید بدون ستون بر افراشت آنگاه با کمال قدرت عرش را در خلفت بر افراشت و خورشید و ماه را مسخر ارادهُ خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش درآیند. (قران .سوره رعد. ایه 2)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: دراینجا آسمان را چون جسمی حجیم دانسته که بدون ستون برپاست از دیگر اشکالات علمی است زیرا که آسمان جرم ندارد که قابل افتادن باشد بلکه آسمان از طیف های نوری تشکیل شده.


5- متن آیه قران :

ای پیغمبر,اگر از تو سوُال کنند که سبب بدر وهلال ماه چیست جواب بده که در ان تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم است  ونیکوکاری به این نیست که از پشت دیوار به خانه در آیید چه این کار ناشایسته است نیکویی آن است که پارسا باشید و به هر کار از راه ان داخل شوید و تقوی پیشه کنید که رستگار شوید. (قران .سوره بقره. ایه 188)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن:علت پیدایش کرهُ ماه وزمین میلیاردها سال قبل برای تعیین ایام حج و معاملات درنظرگرفته شدند،از دیگر اشکالات علمی است.


6- متن آیه قران :

او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز داناست. (قران .سوره بقره. ایه 28)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: اگرهمه موجودات برای انسان خلق شدند موجوداتی که میلیونها سال قبل ازخلقت انسان نسلشان منقرض شده بود برای چه خلق شدند.نظریه بطلمیوس است که اسمان را هفت طبقه می داند!اصلا هفت اسمان یعنی چه؟!


7- متن آیه قران :

و نیز اوست که چراغ ستارگان را برای راهنمایی شما در تاریکیهای بیابان و دریا روشن داشته همانا ما آیات خود را برای فهم اهل فکرت به تفصیل بیان کردیم. (قران .سوره انعام. ایه 96)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن:ازدیگر اشکالات علمی 4 میلیارد کهکشان وجود دارد که هرکدام 4 میلیارد ستاره دارند.بعضی ازآنها آنقدرازما دورند که میلیونها سال طول می کشد تا نور آنها به ما برسد.آیا پذیرفتنی است که آنها برای راهنمایی ما در بیابان ها و دریاها روشن شده باشند.


8- متن آیه قران :

علت آفرینش ماه و خورشید را را وسیله ای برای شمارش سنوات وحساب ایام اعلام می کند! (قران .سوره یونس. ایه 5)


اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی علت پیدایش ماه و خورشید را برای شمارش سنوات در نظر گرفته است.


9- متن آیه قران :


و جنیان گفتند  ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم.و اينكه ما پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى‏نشستيم اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى‏يابد. (قران . سوره جن . ایه 8 و9)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی وجود شهاب سنگ را دلیل جلوگیری از استراق سمع جن ها می داند.10- متن آیه قران :


او خداوندی است که شب تار را برای آسایش وروز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار است. (قران .سوره یونس. ایه 66)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: آیا خدا نمی داند که دربعضی از جاهای این کرهُ خاکی 6 ماه شب و شش ماه روز است؟ از دیگر اشکالات علمی است.


11- متن آیه قران :


آن خدایی که همهُ موجودات عالم را جفت آفریده و برای شما کشتیها و چهار پایان را در آب و خاک مقرر فرمود(قران .سوره زخرف. ایه 12)

اشکالات علمی قرآن: همهُ جانوران عالم را جفت در نظرگرفته است از دیگر اشکالات علمی است.برای مثال تک سلولی ها ازجمله امیب دارای جنس نروماده نیستند وموجوداتی هستند که هردو سلول نر و ماده را با هم دارند(موجودات هرمافرودیست) و نه کشتی از مخلوقات خداست.


12-  متن آیه قران :
و آسمان را دستور او نگه داشته که بر زمین نیفتد.  (قران .سوره حج. ایه 65)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی آسمان راجسمی حجیم دانسته که امکان افتادن ان وجود دارد.


13- متن آیه قران :


 ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم او هم از آن رشته و وسیلهُ حق پیروی کرده و موفقییتها می یافت تا هنگامی که به مغرب رسید جایی که خورشید را چنین یافت که در چشمهای آب تیره رخ نهان می کند. 
(قران .سوره کهف. ایه100-84)

اشکالات علمی قرآن: درکجای دنیا خورشید درچشمه ای آب تیره غروب می کند؟!!


14- متن آیه قران :

و سوُال کنند از تو دربارهُ عادت ماهانه زنان بگو آن رنجی است برای زنان. (قران .سوره بقره . ایه221)

اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)


اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی عادت ماهانه زنان را نوعی رنج برای زنان در نظر گرفته درصورتیکه عادت ماهانه چیزی به جز نشان دهنده کار دستگاه تناسلی زنان و نتیجه طبیعی کارکرد هورمونهای خاص نیست.


15- متن آیه قران :


نشانه و آیتی از لطف خدا به شما موُمنین این است که چون دو گروه با یکدیگر روبرو شوند گروه موُمنان را کافران دو برابر به چشم خود بینند وخداوند یاری و توانایی دهد به هر که خواهد البته به این آیت الهی اهل بصیرت اعتبار جویند.  (قران .سوره آل عمران. ایه 12)

اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی پیروز شدن در جنگها هم وابسته به خواست خداست و تاکتیک نظامی ومهارت وتعداد نفرات نقشی ایفا نمی کند معلوم نیست چرا لشگر امام حسین در چشم دشمنان دو برابر نشد حتما خواست خدا بوده که نوهُ پیغمبر شکست بخورد.


16-  متن آیه قران :

حکم شما در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بیش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث ترکه است و اگر یک نفر باشد نصف و فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه در صورتی که میّت را فرزند باشد و
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اگر فرزند نباشدو وارث منحصر به پدر و مادر باشد,در این صورت مادر یک ثلث ترکه و اگر میّت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد. پس از آنکه حق وصیّت و دین که به مال میّت تعلق گرفته استثنا شود
.  (قران .سوره تساء. ایه 11)اشکالات علمی قرآن:بنا به این آیه اگر مردی بمیرد وهمسرو پدر و مادر و دو دختر داشته باشد سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود همسر  8/1مادر6/1پدر6/1دختران3/2 اگر نسبتهای زیر را جمع کنید متوجهُ اشتباه این عالم عالمان خواهید شد  8/1+6/1+6/1+3/2=3/7ملاحظه می فرمایید که کسر بزرگتر از واحد شد از دیگر اشکالات علمی است.


17- متن آیه قران :

سهم ارث شما مردان از ترکهُ زنان نصف است در صورتی که انها را فرزندی نباشدو اگر فرزندی باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصّیت دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکهُ شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودپس از ادای حق وصیّت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلالهُ او باشد ( برادر و خواهر امی یا هر خواهر و برادری ) یا زنی بمیرد که وارثش یک خواهر یا برادر باشد در این فرض سهم ارث هر یک از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همهُ آنها ثلث ترکه را به اشتراک به ارث برند.   (قران .سوره نساء. ایه 12) 18- متن آیه قران :
 
ای پیغمبر کلاله فتوا خواهند بگو خدا چنین فتوی می دهد که هر گاه کسی بمیردو فرزند نداشته باشد و او را خواهری باشد او را نصف ترکه است و او نیز از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزندی نباشد و اگر میّت را دو خواهر باشد آنها را دو ثلث ترکه است و اگر میّت را چندین خواهر و برادر است در این صورت ذکور دو برابر اناث ارث می برند. (قران .سوره نساء. ایه 176)

اشکالات علمی قرآن:از سه آیه بالا چنین بر می آید که اگر مردی بمیردو همسر ومادر و خواهرش را به عنوان وارثین به جا بگذارد. بنا بر آیه12 همسرش 4/1و بنا بر آیه 11 مادرش 3/1و بنا به آیه 176 خواهران3/2 ارث می برند. بار دیگر نسبت ها را با هم جمع می کنیم اگر همهُ این نسبتها را در یک عدد ثابت ضرب کنیم و بعد آنها را با هم جمع کنیم ملاحظه می کنید که باز هم کسر بزرگتر از واحد خواهد شد از دیگر اشکالات علمی است.19- متن آیه قران :

بدرستى كه عدد ماهها نزد خدا در کتاب خدا دوازده ماه است ، از همان روزى كه خدا آسمانها و زمين را آفريد  ، از اين دوازده ماه چهار ماه حرام است ، و اين است دستور دین استوار و محکم  ، پس در آن چهار ماه به يكديگر ظلم مكنيد، و با همه مشركين كارزار كنيد همانطور كه ايشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است . نسى ء (  کبیسه گیری برای سال قمری) گناهى است علاوه بر كفر،  كه كافران سالی ماه حرام را حلال می شمرند و سالی دیگر حرام تا بدینوسیله عده ماههایی که خدا حرام کرده پایمال کنندو حرام خدا را حلال کنند اعمال زشت انان در نظرشان زیبا نمود و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد نمود. ( قرآن . سوره توبه . آیه 36 و 37)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)
اشکالات علمی (موجود در متن قران)

اشکالات علمی قرآن: اعراب جاهلي براي هماهنگ کردن سالهاي قمري با شمسي، هر سه سال يک ماه سيزدهم به سال قمري خود اضافه مي کردند. چون بعد از سه سال قمري، تقريبا 30 روز عقب مي افتادند. پس براي جبران يک ماه را دوباره تکرار مي کردند، اعراب به اين کار «نسيء» مي گفتند. که این عمل «نسيء» پس از ظهور اسلام در قرآن سوره توبه  حرام اعلام شده است و در نتیجه سال قمری شروع میکنه به چرخیدن!!!نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۲۰۸ نظر:

 1. ناشناس۲.۷.۸۹

  من واقعا برای شما متاسفم. نمی دانم از نگاشتن این همه حرفهای بی پایه و اساس چه انگیزه ای دارید ولی به عنوان یک دوست به شما توصیه می کنم یک بار بدون عینک سیاه تغصب به حقیقت قرآن نظر بیندازید شاید نور خدا شما را به مسیر مستقیم هدایت نماید. مواردی که مثلا در رد علمی آیات قرآن بیان کردید بسیار سست و بی پایه است که من فقط به چند مورد آنها اشاره می کنم:
  در مورد ۱۳ اگر اندکی از ریاضی مطلع باشید می فهمید که این کسرها را نباید باهم جمع کنید بلکه باید از باقیمانده حساب کنید مثلا اگر بگویند از ۱۰۰ تومان نصف آن مال شماست و دو دو سوم بقیه برای برادر شما ۲/۱+۳/۲=۶/۷ که بزرگتر از یک است ولی باید اینگونه بگویید که سهم برادرم۲/۱* ۳/۲ یعنی۳/۱ است.
  در مورد۲- اولا چنان با تعجب گفته اید که آسمان را بی ستون بر افراشت که من با خود گفتم که نکند آسمان ستون دارد و ما نمی دانیم!! و در مورد گردش خورشید هم باز تنها اندکی از علم نجوم کافی است که بدانید خورشید بدور زمین نمی گردد ولی در کهکشان راه شیری است و خود این کهکشان در حال گردش است.
  در مورد۴ هم باز هم با اندکی اطلاع از علم نجوم می فهمید که منظور از لایه ها همین کهکشانهای تو در تو هستند وتمامی فیزیکدانان و منجمان آنهارا بیان کرده اند برای آگاهی بیشتر به کتب نجوم مراجعه کنید

  به هر حال اگر قصد شما تنا طرح سوال است من حاضرم با دلایل مستند برای شما رفع شبهه کنم به شرطی که شما این کامنت را در معرض دید همه قرار دهید ومن هم باز به شما سر می زنم. ولی اگر واقعا قصد تخریب دارید بدانید که بزرگترین دانشمندان جهان و در راس همه آنها آلبرت اینشتین و نیوتن از خداشناسان بوده اند و شما با یان تمسخرها نمی توانید معجزه ای را که ۱۴ قرن از گزند مخالفین بدور مانده لوث کنید. به هرحال منتظر پاسخهای شما هستم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۱.۱۱.۹۰

   بهتر است که با 4 کتاب اسلامی مسخره گول نخورید من به شما اجازه نمی دهم که به شخصیت بزرگ پروفسور آلبرت انیشتین توهین کنید پروفسور انیشتین هرگز خدامخصوصا خدای شما را قبول نداشت بهتر است اشاره ای به دست نوشته ی ایشان بکنم امیدوارم موثر واقع شود:
   پروفسور انیشتین:من خدا را نیرویی میدانم که باعث مهبانگ شده و فعلا بالاتر از درک بشری است و اما هرگز به خدایی اعتقاد ندارم که تمام جهان وسیارات آن را آفریده وهمچنین انسان ها را خلق کرده وآنها را هدایت می کند و بهشت وجهنمی برای انسان در نظر گرفته که انسان را به آنجا می فرستد .
   در ضمن سر آیزاک نیوتون به علت شرایت آن موقع به صورت ارثی مسئله دین را قبول کرده است .

   حذف
  2. ناشناس۹.۸.۹۱

   انیشتین نه تنها خدا را قبول داشت بلکه به دین اسلام علاقه مند بود تا حدی که برخی معتقدند وی در خفا به دین اسلام گرویده بود اگر باور ندارید در نت جستجو بفرمایید.مکاتبات ایشان با آیت اله بروجردی در دسترس است

   حذف
  3. ناشناس۸.۵.۹۲

   درود
   جناب ...آلبرت انیشتین نه... آینشتین!!!
   همین آلبرت داستان نسبی بودن حرکت را بیان میکند...درست است خورشید و منظومه راه شیری به سمت (وگا) در حرکت است...اما از انجا که ما هم درون این اتوبوس در حال حرکت به سمت وگا هستیم ...پس بنا بر نظریه همین البرت اینشتین نسبت به خورشید بی حرکت هستیم

   حذف
  4. ناشناس۱۳.۸.۹۲

   تلاش شما برای ارائه تاریخ بدون تحریف قابل سپاس است.. اما انصافا هیچ ایرادی به قرآن نیست... شما اگر از سران این مملکت گله دارید قبول اما پای قرآن را وسط نکشید در جای بیطرف حرفهای خودتان را بزنید تا راه روشنی برای من و دیگری پیدا شود

   حذف
  5. ناشناس۲۰.۸.۹۳

   یعنی عقل شما مخلوق های ضعیف کاملتر از خداوند است که از قرآن ایراد می گیرید؟چرا قرآن مثل کتاب های دیگر مثل انجیل و تورات تحریف نشده است
   متاسفم

   حذف
 2. پاسخ:
  ممنونم که مطالب من رو خوندید.
  در قران نوشته شده سهم الارث همه وراث از کل ترکه محاسبه خواهد شد نه از باقی مانده ترکه (بنظر می رسد شما هم مثل علمای بی سوادتون با دقت قران را مطالعه نمی کنید)در ضمن این اشکال هم وجود دارد که الویت هر یک از وراث مشخص نشده.بدین معنی که اول باید سهم الارث کدام یک از وراث محاسبه شود و سپس باقی مانده بین بقیه تقسیم شود.اگر فرض را بر فرمایشات فاضلانه شما بگذاریم بدین شرح: (وراث شخص متوفی عبارت است از :۱ پسرو ۱ دختر و همسر و پدر ومادر)از مبلغ فرضی ۱۰۰. سهم الارث پسر (نصف)وسهم الارث دختر (نصف پسر) مبلغ باقی مانده ۲۵ خواهد بود که سهم الارث پدر ومادر هر کدام(۱/۶) مبلغ باقی مانده تقریبان ۱۷ خواهد بود و در اخر سهم الارث همسر(۱/۸) مبلغ باقی مانده تقریبان ۱۵ خواهد بود که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد؟!(لطفان شما که از ریاضیات سر در می اورید بفرماءید!)
  ۲-اگر کمی مطالعه کنید خواهید دانست که آسمان از طیف های نوری تشکیل شده وشما ان را برنگ ابی می بینیدو بدین معنی که اسمان جرم ندارد و جسم نیست که احتیاج داشته باشد به ستون تا از افتادن ان جلو گیری کند!چه ستون مرئی وچه نا مرئی.در گذشته اسمان چون سقف تصور می کردندو از اینکه ستون ندارد متعجب می شدند.
  ۳-این که کهکشان راه شیری در حال گردش است در ست است.فرض شما هم که محمد می دانسته کهکشان راه شیری در گردش است هم درست!(البته وقتی سبب هلال و بدر ماه را از او می پرسند می گوید برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم!!! سوره بقره .آیه ۱۸۸) ولی چطور ففقط خورشید و ماه را دارای حرکت بر مدار معین دانسته و از ذکر حرکت زمین خوداری کرده هم جای سوال دارد!ضمن اینکه گردش کهکشان راه شیری هم یک فرضیه است(شما که از علم نجوم اطلاعات کافی دارید!باید بدانید)(برای اطلا عات بیشتر و اینکه خودتان را برای بحث قوی تر کنید به ادرس"Parssky.com مراجعه کنید)
  ۴-اینکه اشاره به ۷ اسمان اشاره به کهکشانهای دیگرست هم مطلب مزحکی است.بدین شرح که تا بحال ۴ میایارد کهکشان کشف شده که تناسب ان با ۷ اسمان را شما وعلمای محترمتان حتمان کشف کردید.برای اطلاع شما باید عرض کنم که عدد۷ در دوران باستان عدد مقدسی بوده در علم عدد شناسی که ریشه در خرافات دارد قید شده که بزمان عبری ها بر می گردد.
  و سخن اخر اینکه به نظر من این شمائید که باید عینک جهل را از چشمانتان برداردید و هر لحظه بر تخته پارهای اویزان نشوید و اگر از من می پرسید علت اینکه در این ۱۴۰۰ سال این عقاید ابلهانه از گزند مصون مانده من بشما خواهم گفت تعصب کورکورانه پدران ما وبی سوادی شما ها عامل ان بوده و هست هر چند در طی قرون گذشته تلاشهائی شده که از ان جمله می توان به کو ششهای فریدون ادمیت و کسروی علی دشتی اشاره کرد.امیدوارم باز هم از توجیهات عالمانه خود ما را نیز مستفیذ کنید.البته اینبار با علم بیشتر.
  موفق باشی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چرا در مقاله، فقط چیزهایی که احتمالا اشکال علمی است اشاره شده و به مطالبی که کاملا با علم امروزی ثابت شده و خیلی هم حیرت انگیز است اشاره نشده که با ثابت شدن حتی یکی از اونها، آدم عاقل نباید به خودش جرأت بده این همه بی محابا به قرآن بتازه. اگر باور داریم که انسان هستیم و انسان موجودی عجول و در بسیاری از موارد نادان است پس بهتر است کمی دست به عصا راه بریم. من بعنوان نمونه چند تا از مطالب علمی رو میگم حالا قضاوت با خودتون
   1. اشاره به اینکه آسمانها و زمین در ابتدا جرمی فشرده بود که بسط و گسترش یافت: کانت رتقا ففتقناهما... که فرضیه بیگ بنگ تازه به آن رسیده
   2. اشاره به آخر دنیا و اینکه در انتها آسمانها و زمین به حالت قبل(جرم فشرده) برخواهد گشت: یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب ... که نظریات امروزی بر صحت آن معترفه
   3. مسئله وجود دیواره ای(به تعبیر قرآن: حاجز) در دریاها و اقیانوسها که مانع از مخلوط شدن دو نوع آب می شود و... . مطلبی جدید که فهم آن برای انسان آن روزی میسر نبود.
   4. مسئله فشار هوا و اینکه هر چه آدم به بالا صعود کند بیشتر تحت فشار قرار می گیرد: کانما یصعد فی السماء ....
   5. مسئله وجود ترتیبات پیچیده ریاضی در حروف و کلمات قرآن و نقش عدد 19 در آن.
   و....
   لینک ها:
   1. دیواره بین دریا ها:
   http://www.aparat.com/v/NuAhM
   2. معجزات عدد 19
   http://khabira.blogfa.com/cat-3.aspx
   http://www.mahmelha2.blogfa.com/post/7
   http://quraneazim.blogfa.com/post-32.aspx
   http://www.khan1389.blogfa.com/post-29.aspx
   و بسیاری از وبلاگها و سایت های دیگر که با یک سرچ ساده یافت میشوند.

   حذف
  2. ناشناس۳۰.۴.۹۶

   من برای تو متاسفم که یک مشت جمله ساده رو با بزرگنمایی معجزه می کنی ! من تمام این آیاتی رو که میگی خوندم و خیلی از به اصطلاح معجزاتی که تو میگی تو قرآن هست در واقع تفسیرای احمقانه ایه که مسلمونا می خوان به زور به خودشون و بقیه بقبولونن . وجود امثال تو که انقدر ساده لوحن باعث چندش و نفرت منه ...

   حذف
  3. ناشناس۶.۶.۹۶

   آقای مصطفی:
   1. آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم.
   شما از این چطوری به بیگ بنگ رسیدین؟! نوشته به هم چسبیده بودن و از هم جداشون کرده. مثل دو تا صفحه! اصلا زمینی وجود نداشته موقع بیگ بنگ. میلیاردها سال بعد از بیگ بنگ زمین بوجود اومده نه اینکه موقع بیگ بنگ از هم جدا بشن!!!
   2. اثبات شده که این فرضیه اشتباه است و جهان تا ابد منبسط خواهد شد و به اصطلاح ریاضی جهان ما flat است.
   3. این که خیلی معروف هست و یه گشتی تو اینترنت بزنین میبینین.
   4. اتفاقا هرچه با بالا برویم فشار کمتر میشود!!!
   5. از این ترتیبات تو کتابهای زیادی هست و چیزی رو ثابت نمیکنه. برای مثال کامنت فرد بالایی رو در نظر بگیرین. 62 کلمه است. تاریخ ارسال نظر رو ببینین. اگر ماه و روز رو از سال کم کنین (62=4-30-96) پس باید نتیجه بگیریم ایشون پیامبر هستن؟! معلومه که نه!

   حذف
 3. سلمان۲.۷.۸۹

  دوست عزیز . من بار دیگر من باب تکمیل صحبتهایم و عرایضی که شما داشتید برایتان
  می نویسم . اما قبل از آن سوالاتی داشتم که خواهشمندم آنهارا پاسخ دهید:
  1-به فرض اینکه شما اثبات کردید قرآن ساختگی است به چه نتیجه ای میخواهید برسید؟ یعنی می خواهید بگویید خدا وجود ندارد یا اسلام دین ساختگی است؟اصلا شما به خدا اعتقاد دارید؟
  2-دیکته نا نوشته غلط ندارد. می خواستم ببینم آنچه شما بدان اعتقاد دارید چیست ؟ نکند نه خدارا قبول دارید نه هیچ پیامبری را و دنیا را بازیچه تصادفی می دانید؟ از اعتقادات خود بگویید؟

  اما پاسخ شما در مورد ارث: در این مورد تمامی موارد به دقت مشخص شده و اگر دوست دارید به کتاب قانون مدنی دکتر حسن امامی که از مجتهدین برجسته و حقوقدانان بنام بودند مراجعه کنید تا به دقت برایتان شرح داده شود اما در مورد نمونه سوال شما:
  ابتدا 8/1 همسر و 6/1 سهم پدر و مادر برداشت می شود سپس باقی مانده به نسبت 2 به 1بین فرزندان تقسیم می شود یعنی در اینجا:۷۲/۹همسر و پدر و مادر هرکدام۷۲/۱۲ و پسر ۷۲/۲۶ و دختر ۷۲/۱۳ که جمع همه ۱ می شود و نسبتها هم بر قرار است۱۲ +۱۲+۹+۲۶+۱۳=۷۲
  و شما غصه باقی مانده را نخورید چون چیزی نمی ماند والا در این 1400 سال مدعیانی چون شما برای آن باقی مانده ارث و میراث دیگران پیدا می شد.
  در مورد باقی موارد هم خودتان می دانید که دارید مغلطه می کنید. مگر من گفتم آسمان جرم دارد؟خوب خدا گفته آنهارا بی ستون بر افراشتیم چون مردم آن زمان فکر می کردند آسمان جرم است بعد شما میایید و از آن استفاده می کنید و می گویید جرم نیست؟!!!!
  ان هم که کهکشان راه شیری طبق فرضیه در حال چرخش است پس دلیل نمی شود که ما آیه را دال بر چرخش خورشید دور زمین بگیریم . اگر راست می گویید یک روایت مستند دال بر اینکه پیامبر یا حضرت علی در تفسیر این آیه چنین چیزی گفتند بیاورید.
  به هرحال اینکه من و شما از معنی چیزی سر در نمی آوریم بیاییم و نتیجه گیری کنیم و تفسیر بگذاریم و آنرا رد کنیم کار درستی نیست. شما که قرآن را کتاب عادی می دانید پاسخ دهید کدام کتاب عادی دیگر با گذشت این همه سال بطور کامل قابل رد نیست؟
  اثار علمی ۵۰۰ سال پیش در زمینه علوم تجربی امروزه مسخره و بازیچه به نظر می رسند چه برسد در زمینه نجوم و ۱۴۰۰ سال پیش که آنهم اگر بی غرض نگاه کنید هیچکدام از برداشتهای شما دقیق نیست و هیچ کجا درین باره سخن گفته نشده. به هرحال اگر دوست داشتید سری به وبلاگ من بزنید و نظر خود را بیان کنید. به هر حال خیلی دوست دارم عزیزی مثل شما که تحقیق و بررسی می کنید و مثل خیلی ها حداقل بدون بررسی چیزی را رد نمی کنیدکمی بی غرضتر در باره کلام پر برکت خدا اظهار نظر کنید. درست است که قرآن مربوط به همه زمانها و مکانهاست (و به همین دلیل است که بسیاری از مطالب در ایهام گفته شده) اما برخی از آیات برای متعادل کردن جامعه آن روز عربستان بوده و نباید با امروز مقایسه گردد از جمله بسیاری از آیات سوره نسا و اندیشمندان امروز باید با مقایسه جامعه قبل و بعد از اسلام در عربستان نقدی منصفانه داشته باشند. مردانی که دختران خود را زنده بگور می کردند و با غارت برادران خود زندگی می کردند چنان متحول شدند که در مدینه خانه خود را با مهاجران تقسیم کردند و بسیاری دیگر.
  اگر قرآن کار بشر بود بزرگترین شاعر آلمان گوته خود را مدیون حافظ نمی دانست که تمامی شعار خودرا مدیون قرآن می داند
  دوست عزیز ایا شما اشعار حافظ را هم معمولی می دانید.
  و یک پیشنهاد دیگر:
  احتمالا شما در خواست از ائمه را نیز بیهوده و باطل می دانید اما برای یک بار فقط به منظور تحقیق (نه قبول حرف من) به مشهد بیایید و در حرم امام رضا دعا کنید و خواسته ای از ایشان بخواهید که برای شما در دل روزنه ای از نور الهی باز کند ان شالله با نتیجه گرفتن ابه جرگه بسیاری بپیوندید که در دل به یقین رسیده اند آنگاه دیگر به این همه استدلال نیازی نیست.
  یا حق

  پاسخحذف
 4. پاسخ:
  دوست من از اینکه مطالب من را خوندید ممنون.
  شما به یک نکته توجه نمی کنید و ان این است که ما به نقد قران نشسته ایم پس در مورد اشکالات موجود در قران به خود قران استدلال می کنیم (نظرات اقای امامی یا هر کس دیگر مبنای بحث ما نیست) بهمین خاطر باز تاکید می کنم در قران الویت ها مشخص نشده و در هیچ جای ان ذکر نشده مابقی از باقی مانده ترکه متوفی ارث خواهند برد.
  ۲- خدا مگر محمد را برای روشنگری و هدایت به شبه جزیره عرب نفرستاده بود؟خوب چرا نگفت که اسمان جرم ندارد ولو اینکه مردم ان زمان چنین می پنداشتند.(شاید هم خدا ۱۴۰۰ سال پیش نمیدانسته! یا شاید محمد از قول خود این سخن را به خدا نسبت داده!)
  ۳- کتاب هائی مثل: جمهور افلا طون- اخلاق نیکو ماخس ارسطو -سیاست ارسطو و غیره که چند هزار سال از زمان نشر انها می گذرد که هنوز از نقطه نظر اخلاقی بکارت خود را حفظ کرده است پاسخ این ادعای مردود شماست.(به بوعلی سینا ویا زکریا رازی نیز می توان اشاره کرد که فاصله زمانی انها با محمد در حدود ۴۰۰ سال است)ضمن اینکه هیچ یک از این فلاسفه ادعا نکرده اند که سخنانشان از جانب خدا به انها وحی می شود یا از جانب خدا سخن می گویند.
  به نظر من اگر کسی مدعی باشد از جانب خدا سخن می گوید اگر فقط یک اشتباه در سخنانش باشد کلیه سخنانش مردود خواهد شد(حال در قران که این اشتبا هات الی ما شا اله است)
  ۴- در مورد حافظ دوست من باید بیشتر مطالعه کنی.اشعار حافظ ترکیبی است از سنائی و مولوی (اشعار معما گونه) و اگر از نقطه نظر ارزش ا شعار او را بررسی کنیم باید بگویم: ۱- غزل بی نظیر ۲-قصیده متوسط ۳- رباعی ضعیف (به کتاب حافظ نوشته احمد شاملو مراجعه کنید) که با دلیل کافی او را رندی شراب خوار معرفی می کند البته نه ان شراب موهوم که در عرش الهی ساخته میشود! همین شرابی که از انگور ساخته می شده.
  ۵- برای شما که تحصیلات دانشگاهی دارید زشت است که برای رسیدن به ارزو های دنیوی خود به انجا مراحعه می کنید.یک کشاورز بی سواد به نیکی می داند برای انکه محصولی برداشت کند باید ابتدا زمین را اماده و بعد بذر بکارد و بعد ابیاری کند ولی وقتی دل زنش درد می گیرد برای بهبود بیماری به امازاده می رود واقعان ما را چه شده که شما جوان تحصیل کرده از کسی که حتی توانائی امتناء از خوردن انگوری که منجر به مرگ وی می شود را ندارد و همین طور توانائی شفای مسمومیت خود را ندارد. تقاضای معجزه و کمک داری. ذکر این مطلب از کسروی خالی از لطف نیست :می گویند از معجزات ثامن الامه این بود که با سوسمار بعربی سخن می گفته مرحوم کسروی در پاسخ گفتند این معجزه سوسمار بوده که عربی می دانسته!
  و سخن اخر نیمی از اعمالی که شما در مراسم حج انجام می دهید که جای ذکرش نیست مربوط به همان عرب دوران جاهلی است که شما میراث دار انها شده ایدو عرب جاهلی اینقدر ها هم بدبخت نبود مخصوصان در مورد زنان که اگر همه زنان زنده بگور می شدند پس چطور حضرت خدیجه در ۱۴۰۰ سال پیش تجارت می کرد ضمن اینکه شعرای عرب زن نیز وجود داشتند.
  موفق باشی

  پاسخحذف
 5. ناشناس۲.۷.۸۹

  ادیان نوری و ابراهیمی، میگفتند و میگویند که
  : آنچه متعلق به زمان گذراست، بی ارزش است ، و آنچه متعلق به زمان ناگذراست ، ارزش دارد . به عبارت دیگر، درگذر زمان ، معنائی و حقیقیتی نیست . زمان ، تهی ازخداست. زمان ، گذرو گشتن و گردیدن است ، ولی خدا ، نمیگذرد و نمیگردد . سعادت و حقیقت والله ومعنا ، « فراسوی ِ گذر» قرار دارند ( که برعکس خدای ایران زمین است )‌. درآنچه میگذرد و میگردد و میشود، خدا و سعادت و حقیقت و معنا نیست . خوشی ِگذرا ، بی ارزش است . زندگی در گیتی ، چون گذراست ، بی ارزش و بی معناست .تلاش برای رسیدن به آرزوها و خواستها و آماج گذرا ، تلاشی بیهوده است . ولی آبادسازی گیتی و دادگری درگیتی ، و زندگی شاد درگیتی ، همه هدفهای گذرا درگیتی هستند که گوهر سیاست وحکومت و علم وهنرو ادبیات و اخلاق وحقوق و قانون میباشند .دراسلام ، زندگی گذرا ، خوشی و سعادت گذرا ، بینش ازگذرندگان ، بی ارزش است. آنچه گذشت ، پوچ و بی معنا شده است . جنبش سکولاریته ، خیزش برضد این اندیشه است که در ادیان نوری ، همه گستره های زندگی را قبضه کرده است . در این ادیان ، زندگی گذرا را میتوان با تلاش برای غایات ناگذرا ، تصرف کرد . درزندگی فانی ، باید برای غایات باقی کوشید ، تا به آن ، ارزش و معنا داده شود . سکولاریته ، جنبشی برضد این شیوه اندیشیدن است. خدایان ایران که خدایان زمان بودند ، برضد این شیوه اندیشیدن بودند . بُن زمان ، هر روز ، خدائی دیگر « میگشت». زمان،گشت وگذاریا تحول یابی خدایان بود. زمان، هرروز،خدائی دیگر، ُگلی و خوشه ای دیگر، آهنگی و ترانه ای دیگر، جشنی دیگر، شادی ای دیگر، پایکوبی دیگر،«میگردید » .
  ِالاهان ِ ادیان نوری ، هزاران سال ، درست برضد این « خدایان زمان » جنگیده اند ، و آنها را بنام جهالت و کفر و شرک و ظلمت ، زشت و ناپاک ساخته اند . خدای زمان ، این معنارا نداشت که خدائی بود که باقدرت بیکرانش ، زمان را فراسوی وجود خودش ، خلق میکرد ، بلکه این معنارا داشت که خودش ، تبدیل به حرکتِ ( حرک = هرک = ارکه ) زمان ، تبدیل به « تحول » میشود( تحول = حال به حال شدن = آل ، همیشه خود را ازنو میزاید . آل که سیمرغ باشد ، همیشه ازنو، آل میشود ) . این خدا بود که در گیتی و درزمان ، میگذشت . گیتی با خدا و درخدا ، گردش میکرد و میرقصید . الاهان نوری ، این خدایان را تبعید کردند ، و جنبش سکولاریته ، تلاشی است برای بازگردانیدن این خدایان ، از تبعیدگاه هزاران ساله اشان، که بُن جان همه انسانها باشد . .........
  خدای ایران ، به بندگانش وعبادش، مهر نمیورزید ، بلکه درافشاندن خودش ، همان انسانها میشد، و انسان، عبد و بنده اونبود ،و خداهم معبود او نبود . عبودیت و مهرورزی، دوپدیده متضاد باهمند . تا انسان ، عبد الله است، و باید عبودیت الله را بکند، الله نمیتواند به او، مهربورزدو انسان هم نمیتواند به الله مهربورزد . فقط خدا در خودافشانی است که انسان میشود ، واین ، تنها راه مهرورزی و دوستی است . خدای ایران ، گیتی را فراسوی وجود خود ، خلق نمیکند ، بلکه از افشاندن وجود خود ، گیتی و انسان را پدید میآورد . او« یزش میکند » ، ویزیدن ، هم به معنای نی نواختن است و هم به معنای « خود را نثارکردن » است ، تا جهان ، جهان مهرورزی بشود . فرهنگ ایران ، گوهر ِ یهوه و پدرآسمانی و الله را تهی از عشق میداند، هرچند هم گهگاه ، وعظ مهرومحبت نیزکرده باشند .
  وچون خدا = سیمرغ = ارتافرورد ، بُن انسانست ، پس فطرت و طبیعت هرانسانی ، نثارگری است . نخستین عمل خدا وطبعا آغازهرعملی ، خودافشانیست ( نقل از پروفسور جمالی) ضمناٌ در جواب اون فردی که می گه بالاخره باید به یک چیزی اعتقاد داشته باشیم و خدایی را بپرستیم باید بگم که هر چیزی که پرستیده شود دیگر خدا نیست و خدای ما دنبال پرستیده شدن نیست دنبال این است که حواس ما از زیبایی های این دنیا لذت ببرد و مثل الله شما از خودراضی و متکبر نیست که امر کند و دستور دهد و اگر کسی به حرفش گوش نده بر آشوبد و تهدید به جهنمش کند... کمی بیاندیشید کمی به اصل خود برگردید... دیگر جهالت بس است.

  پاسخحذف
 6. پاسخ:
  سلام دوست عزیز .از اینکه در مورد خدای ایرانیان تحقیق می کنید و ان را در اختیار ما هم قرار می دهید خیلی ممنونم.
  باید خدمتتون عرض کنم همانطور که قبلان گفتم شما افکار پریشانی دارید. جناب فرشوشتر.راستش من که سر از کار شما در نیاوردم لااقل تا امروز. نمی فهمم شما قصد دارید چه بگوئید.اول یک مشت فرمول که خودتان هم خوب به معنی واشکالاتش واقف نیستید بعد یک مشت سفسطه در زمینه عقاید داروین وحالا هم در مورد زرتشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  بنظر من لازم نبود برای اینکه کامنتی برای من بگذارید تغییر نام و تغییر جنسیت بدهید!!!!!!!!!!!
  هر چند متوجه شدم که سعی می کنید رابطه برقرار کنید ولی بقول خودتان رابطه از نوع اول یا دوم یا سوم یا چهارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  همانطور که قبلان گفتم شما فکر می کنید مردم در اکابر درس خواندند واز پشت کوه امدند.
  بهتر است در جهت رفع این نقیصه بیش از پیش بکوشید.
  موفق باشید

  پاسخحذف
 7. ناشناس۲.۷.۸۹

  آقای برادر
  چند بار براتون کامنت گذاشتم
  .. ولی جواب نمی دی
  -----------
  می خوام بگم شما همه اینارو هم ثابت کردی
  ... قرآن پشم
  دروغ
  ... اصلاْ سطح قران پایین تر از کتاب بزبز قندی
  نهایتاْ چی بشه ؟
  ... یه بار دیگه هم برات نوشته بودم
  ما باید بالاخره به یه چیزی اعتقاد داشته باشیم یا نه
  خودت که از ما بیشتر اهل کتاب هستی
  تاریخ تمدن ویل دورانتو خوندی ؟
  .. میگه پرستش یه چیز ذاتی هست
  باور کن منم بی میل نیستم که مردم یه دین دیگه داشته باشن
  یه دینی که حد اقل این آخوندا نتونن ازش سوئ استفاده بکنن
  دین واسه اینا شده نون دونی
  -----
  ولی این مردم و این جوونارو از دین ننداز
  این آتیش تر و خشکو با هم دیگه و یه جا می سوزونه
  --------
  از یه راه دیگه وارد شد
  غیر مستقیم نقد کن
  چهارتا جانشین محکم معرفی کن
  -----
  خواهش می کنم یا جوابو تو وبلاگ خودم بنویس
  و یا اگر اینجا نوشتی بهم خبر بده
  -----
  من آخر نوشته هام می زنم یا حق
  واسه شما می نویسم

  فیروز و کامکار باشی
  !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۱.۵.۹۱

   چرا اینطور تصور می کنید که وقتی یک شخص صاحب فکری چیزی گفت اون دیگه وحی منزل هست، مگه ویل دورانت بر چه اساسی گفته که پرستش ذاتی انسانه؟ آیا اعتقاد دارید که این گفته هم ریشه الهی دارد و مطلقاً صحیح است؟
   به نظر من نادانی انسان باعث تمایل وی به پرستش می شه. هر چه انسان داناتر و خردمندتر بشود نیازش به پرستش کمتر می شود

   حذف
 8. ناشناس۲.۷.۸۹

  راست میگه ( کی؟)
  قرآن اصلا تحریف شده چطور ممکنه بعد از این همه جنگ و تو این سرزمین که از علم فرهنگ بویی نبردند و با این همه مخالفت و حاکم بودن مخالفان تحریف نشده باشه
  البته من همه ی مطالب وبلاگتون رو نخوندم ولی بگم که این آخوندا دکان باز کردن تا مخ یه کسایی مث اینها که میگن برا چی ان وبلاگ رو زدی شست و شو بدن
  اینجور آدما خیلی گستاخی کنند میخوان برن دست شویی با ژای راست وارد میشن منظورم اینه که اینا هرچقدر ادعای روشنفکری و بالغ بودن کنن بازم این آخوندا بهشون اجازه نمیدن که به اینجور مساییل فکر کنند

  پاسخحذف
 9. ناشناس۲.۷.۸۹

  راست می گن کار شما کمک میکنه یا دین ما قوی تر بشه یا ...
  موفق باشی

  پاسخحذف
 10. ناشناس۲.۷.۸۹

  بسیار جالب بود دوست هم رزم من بخصوص که کار من و شما کاملا همسو می باشد یک سری هم به من بزنید.

  پاسخحذف
 11. ناشناس۲.۷.۸۹

  از اینکه باعث شدید در دین و قرآن که کتاب آسمانی ماست بیشتر تحقیق کنیم و تناقضات حرفای خیلی از مخالفا رو روشن کنیم ازتون تشکر می کنم
  به تلاشتون ادامه بدین
  بای بای

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۰.۹۳

   بای بای اخرو خوب اومدی!!!

   حذف
 12. ناشناس۲.۷.۸۹

  ببین!! نه حرفات منطقی و جالب بود نه جوابهای پوچی که به نظر دهنده ها دادی!!!!!!! من که هیچ کدومشونو قبول ندارم !!!چون شما فکر کردی که این چیز ها اونقدر سطحی است که یکی مثل شما صبح از خواب پا شه و بیاد قرآن رو برای ما تفسیر کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!! واقعا برات متاسفم ولی دلم می خواست حالا که اینقدر توی قرآن غیر منطقی و بدون نظر درست انسان های جا افتاده جستجو کردی وقتت رو می گذاشتی و اون رو با بصیرت درونی و حقیقت و بدون عقده گرایی مطالعه می کردی.
  به نظر من شما با یک ابتدا فقیه و یا یک مفسر معمولی ارتباط برقرار بکنید بعد هر چی دلتون خواست بنویسید!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 13. مصطفی۲.۷.۸۹

  والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم.

  جریان شمس همان حرکت آنست و لام در جمله(لمستقر لها)بمعنای (الی -بسوی) و یا بمعنای غایت (تا) میباشد و کلمه (مستقر) مصدر میمی و یا اسم زمان و یا اسم مکان است. و معنای آیه اینست که خورشید بطرف قرار گرفتن خود حرکت می کند- ویا تا آنجا که قرار گیرد حرکت می کند یعنی تا سر آمدن اجلش و یا تا زمان استقرار و یا محل استقرارش حرکت می کند.
  حال ببینیم معنای جریان و حرکت خورشید چیست؟
  از نظر حسی اگر حساب کنیم حس آدمی برای آفتاب اثبات حرکت می کند.حرکت دورانی پیرامون زمین اما از لحاظ علمی درست قضیه بالعکس است.یعنی خورشید دور زمین نمی چرخد بلکه زمین به درو خورشید می گرددو نیز اثبات می کند که خورشید با سیاراتیکه پیرامون آنند بسوی ستاره (نصر ثابت) حرکتی انتقالی دارند.
  حاصل معنای آیه شریفه اینستکه آفتاب لایزال در جریان است.مادام که نظام دنیوی بر حال خود باقی است تا روزیکه قرار گیرد و از حرکت نیفتد و در نتیجه دنیا خراب گشته این نظام باطل گردد.
  از منظر دیگری هم می توان به این آیه شریفه نگاه کرد که در ادامه آمده است.

  والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم.
  این آیه شریفه باختلاف منظرهای ماه برای اهل زمین اشاره می کند. چون در طول سی روز به شکل و قیافه های مختلفی دیده می شود و علتش اینستکه نور ماه از خودش نیست بلکه از خورشید است. به همین جهت (مانند هر کره دیگری) بخشی از آن روشن است و قسمتی که روبروی خورشید نیست تاریک است و چون بدور زمین میگردد در نتیجه وضع و محاذاتش با خورشید نسبت به زمین تغییر می کند و این دگرگونی همچنان است تا دوباره به وضع اولش بازگردد.
  اگر ماه را در صورت هلالیش فرض کنیم روز بروز قسمت بیشتری از سطح آن که در برابر آفتاب است بطرف زمین قرار می گیرد تا برسد بجایی که تقریبا تمامی یک طرف ماه که مقابل خورشید قرار گرفته بطرف زمین هم قرار گیرد (ماه شب چهارده) میشود. وپس از آآن دوباره رو به نقصان نهاده تا به حالت اولش برسد.
  پس آیه شریفه از نشانه های قمر تنها احوالی را که نسبت به مردم زمین به خود می گیرد بیان کرده نه احوال خود قمر را و نه احوال آن را نسبت به خورشید به تنهایی.
  و از اینجاست که میتوان گفت بعید نیست مراد از (تجری) در جمله "واشمس تجری لمستقرلها" اشاره باشد باحوالیکه خورشید نسبت به ما دارد و حس ما از ظاهر این کره احساس می کند و آن عبارتست از حرکت یومیه اش و حرکت فصلیش و حرکت سالیانه اش.و مقصود از جمله (لمستقرلها) اشاره باشد بحالیکه خورشید فی نفسه دارد و آن عبارتست از اینکه نسبت به سیاراتیکه پیرامونش در حرکتند ساکن و ثابت است.
  پس فرموده یکی از آیت های خدا برای مردم اینستکه خورشید در عین اینکه ساکن و بی حرکت است برای اهل زمین جریان دارد و خدای عزیز علیم بوسیله آن سکون و این حرکت پیدایش زمین و اهلش را تدبیر فرموده.به این دلیل ذکر جزییات کردم که ظاهرا نویسنده این وبلاگ در بدیهیات نیز دچار مشکل است.


  آنچه که آمد تاویل مختصری بود از دو آیه مذکور در یکی از تفاسیر (یعنی المیزان) که نویسنده این وبلاگ به زعم خویش اشکال علمی بر آنها وارد کرده بود.نقض آیات قرآن و اشکال وارد کردن بر آنها و همچنین همانند آوردن برای آنها پیشینه ای به اندازه قدمت نزول این کتاب الهی وپیدایش اسلام دارد ونمونه این کارها بسیار است .البته دلیل این موضوع بسیار بدیهی است چرا که از ظهور حضرت ختمی مرتبت معاندان و مخالفان این آیین الهی که به خاطر مهر بر دلهایشان نمی توانستند گردن طوع بر حقایق آن بنهند از هیچ روشی برای سرنگونگی و شکست آن دریغ نمی ورزیدند.
  که یکی از بارزترین آنها همان اشکال بر قرآن بوده است.
  خود خداوند متعال که دانای مطلق است نیز به این موضوع و دلیلش در کتاب عظیم خود اشاره فرموده:
  ‌(سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم)
  با نگاهی اجمالی بر صحف تاریخی می توان دریافت که اتفاقا در میان آنها افراد زیرک و باهوش و یا صاحب تالیف که ادیب یا فیلسوف ویا مورخ بودند پیدا می شد.که خیلی حساب شده و از روی برنامه و هدف کار می کردند و تحریفات یا ان قلتهایشان می توانست گروهی را دچار تزلزل کند و تا حدودی موفق بودند ولی باز منازعات و جدلشان راه به جایی نبرد .به عنوان نمونه یکی از فلاسفه شهیر زمان امام حسن عسگری (ع) به نام یعقوب بن اسحق کندی بر آن شد تا رساله ای تالیف کند به عنوان نقض القرآن .یکی از شاگردانش خبر این موضوع را به خدمت امام (ع) رسانید و امام به او فرمودند برو از جانب خود به او بگو:شما که قصد چنین کاری را دارید آیا مطمئنید که گوینده و ناقل این سخن مقصودش از بیان این مطلب همان چیزی بوده است که شما قصد نقض آن را دارید؟

  پاسخحذف
 14. مصطفی۲.۷.۸۹

  وقتی که آن شاگرد بر سر کلاس استاد حاضر می شود این سوال را مطرح می کند.استاد کمی تامل می کند و نگاهی به او انداخته می گوید این سخن برای تو نیست.بگو چه کسی آن را به تو گفته. که شاگرد ماجرا را می گوید.در نهایت کندی نامه ای به حضرت نوشته و در آن عذر خواهی می کند.
  اما نویسنده یا نویسندگان این وبلاگ التفاتی بر این موضوعات نداشتند .چون آنچه که مشخص است از روی علم و تدبیر عمل نکرده و اشکالات و شبهات وارده را با نوعی زبان بدعت بیان کرده اند در حالی که در قیاس اشکالات گذشتگان که از درجه علمی بالایی برخوردار بودند بسیار سطح پایین و کودکانه وارد شدند.تا جایی که اگر فردی تنها سواد خواندن و نوشتن داشته با شد می تواند به هجو بودن آن اشکال پی برد چه به آنکه اهل مطالعه و تحقیق در مسائل دینی باشد.
  نویسند وبلاگ در یکی از پستها به چهار کتاب از علما صفت معتبر اطلاق کرده و مطالب آنها را وحی منزل دانسته است و بدون تاویل یا درستی و نادرستی سخن نتیجه گیری دلخواه خود را کرده است.اولا: این اعتبار را چگونه به این کتابها نسبت داده است .چه فرد یا افراد ذی صلاحی این کتابها را به کلی خالص و مطلق دانسته اند. که ایشان نیز به آنها استدلال کرده است.ویا اینکه خود از راه الهام و وحی به صحت مطلق این کتب یا غلط بودن کتب دیگر پی برده است!
  دوما:ایشان مثل اینکه با اصول حدیث شناسی و علوم مربوط به آن آشنایی ندارند و هر کسی که آمد و گفت این سخن از معصوم (ع) است مورد قبول واقع می شود.و بکلی سند شناسی و رجال که شاهراه غربال احادیث سره از ناسره است را بکلی نادیده بگیریم.با توجه به آنچه که گفتم هیچ موضعی از سخنان اشخاص در طول تاریخ به اندازه سخنان ائمه (ع) دچار حمله و تحریف و تاویل نادرست قرار نگرفته است حالا آیا این منطقی است که ما هر سخنی را که از آنها نقل می کنند قبول کنیم؟!
  سوما: ایشان به این کتابها استناد کردند در حالی که قبل از آن شرح حالی از نویسندگان آن و شرایط محیطی و حاکم بر زمان آنها نداشتند.حتی نگاهی اجمالی بر مقدمه و نوع شکل گیری آنها و سبب تالیفشان نینداختند!شناختن منبع مورد استفاده و اعتبار و درجه آن یکی از پایین ترین و البته اصلی ترین اصول تحقیق است.استناد به چیزی که علم به آن نداری!!!
  کتب حدیث بلاتشبیه مانند رمان و داستان نیستند تا بتوان بدون احتیاط و علم به تاویل آنها پرداخت.همان طور که خود علامه مجلسی (ره) در مقدمه بحار الا نوار ذکر می کند این کتاب و کار خود و شاگردانش را تنها یک جمع آوری میداند با تفسیر آنچه که در نزدشان است و خالص کردن و تشخیص درست و نادرست آنها را به آیندگان می سپارد و وظیفه آیندگان می داند.و در شرایط روزگار آن عالم چاره ای جز این نداشت چرا که همه چیز از سخنان ائمه یکسره رو به نابودی بود.و نیاز به همچنین عملی احساس می شد.همان طور که قرآن می فرماید:< ای مومنان(عالم) هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد(تصدیق نکنید تا) تحقیق کنید مبادا به سخن چینی فاسقی از نادانی به قومی رنجی رسانید و سخت پشیمان گردید.>(سوره مبارکه حجرات آیه 6 )باز آیا سخن هر کسی حجت است؟

  نویسنده وبلاگ از کتاب تاریخ طبری برای بیان قضایای تاریخی سود جسته است.بیان آن را مطلق و خالی از اشتباه دانسته است.حال سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا فقط این کتاب؟!آیا کتب تاریخی دیگر همگی دروغند و فقط داستانهای جالب امام المورخین ابو جعفر ابن جر طبری درست است؟!
  در آینده نزدیک به این موضوع به حول قوه الهی خواهپم پرداخت .انشاء الله.
  وااسلام.

  پاسخحذف
 15. پاسخ:
  سلام دوست عزیز.
  نیازی به این همه اسمون ریسمون بهم بافتند نداشتید (هم شما هم عالم ربانی که المیزان را برشته تحریر در اوردند!) زیرا که باید عرض کنم :
  خورشید نیز همانند دیگر کرات به گرد محور خویش در چرخش است. اما بر خلاف یک کره جامد ، بخشهای مختلف آن مدتهای گوناگونی را صرف چرخش خورشید می‌نمایند. مدت چرخش خورشید حداقل 25.38 روز است. چرخش خورشید از زمین بسیار آرام و کند به نظر می‌رسد. زیرا کره زمین در همان جهتی که خورشید به گرد محور خویش می‌چرخد به دور مادر خود در گردش است و به همین مناسبت مدت زمان چرخش خورشید به دور محور خویش برابر 27.275 روز به درازا می‌کشد که به آن دوره افترانی گفته می‌شود.
  ضمن اینکه خورشید هر ۲۵۰ میلیون سال حول نقطه ای در کهکشان می گردد.(فرضیه)
  مطرح کردن این بحث در وبلاگ از ان جهت بود که ۱- دوستان عزیز اسلام گرا بدانند اینکه محمد فرموده خورشید بر مدار معین در حال گردش است با توجه به شواهد تجربی ان زمان .به مطلب عجیبی اشاره نکرده زیرا که همه مردم به این امر واقف بودند. ۲- این مطلب بر همگان روشن شود که با مراجعه به تفسیر قران ها نمی توانند مطالب قران را درک کنند زیرا که همگی با فرض درست بودن مطالب قران و با قصد توجیه کردن مطالب اقدام به نگارش این نوع کتاب ها کرده اند.(همان مطالبی که شما ذکر کردید!)(ما قران را برای اندرز بفهم اسان کردیم ایا کیست که از ان پند گیرد.سوره القمر.ایه۱۷)
  اگر حضرت محمد قصد پرده برداری از رازی داشتند به نظر من باید به حرکت زمین اشاره می کردند که با مشاهدات ان زمان مردم نمی دانستند.
  مطلب دیگر انکه مطابق فرمایشات شما (یعقوب اسحاق کندی) تنها فیلسوف عرب !! هم با ما در مورد قران هم عقیده بوده که فکر میکنم این هم دلیلی بر نقض فرمایشات قران از مطالب خودتان می باشد!!
  در مورد جناب علامه!! محمد باقر مجلسی نیز شما از ایشان سو ء استفاده کردید زیرا بخشی از مطالبش را می پذیرید و بخشی دیگر را ..... ولی فکر میکنم باید با مرتبه علمی ایشان! کمی بیشتر اشنا شوید زیرا که شما ایشان را که از ارکان شیعه گری است کمی کوچک کردید بهمین خاطر عرض می کنم:

  پاسخحذف
 16. علامه مجلسی مجاهد راه علم و دانایی از جمله علمای عصر صفوی است که با وجود برخورداری از علوم عقلی آن را رها کرد و برای احیای علوم نقلی به آیات و روایات روی آورد.

  محمد باقر مجلسی فرزند محمد تقی مجلسی در سال 1037 هجری برابر با حروف ابجد «جامع کتاب بحار الانوار» چشم به جهان گشود. وی در خاندانی رشد یافت که از نیمه قرن پنجم هجری به مذهب تشیع روی آورده و در قرن دهم و یازدهم از دانشمندان معروف زمان خود بودند. پدر بزرگ محمد باقر، ملا مقصود از دانشمندان با تقوا و از مروجین مذهب تشیع بود و به خاطر کلام زیبا و اشعار دلنشین در محافل و مجالس به «مجلسی» لقب گرفت.
  محمد باقر در چهار سالگی به درس و بحث روی آورد و در چهارده سالگی از ملاصدرا اجازه روایت دریافت کرد. گذشته از این در مکتب دانشمندانی چون شیخ حر عاملی، ملامحسن استر آبادی، ملامحسن فیض کاشانی، ملاصالح مازندرانی تلمّذ کرده است، طوریکه گفته اند شمار اساتید وی به بیست و یک استاد می رسد.

  علامه مجلسی در اندک زمانی بر دانش های صرف و نحو، معانی و بیان، لغت و ریاضی، تاریخ و فلسفه، حدیث و رجال، درایه و اصول، فقه و کلام مسلط شد و پس از فوت پدر به زعامت مسجد و مدرسه جامع اصفهان پرداخت. در درس او بیش از هزار طلبه حاضر می شدند. در مکتب این علامه عصر صفوی شخصیت های بزرگی از دانشمندان دانش آموخته اند که می توان از مولی ابراهیم جیلانی، ملامحمد باقر لاهیجی، ملا حسین تفرشی، عبدالحسین مازندرانی، سید عزیز الله جزایری، ملامحمد کاظم شوشتری و سید نعمت الله جزایری نام برد. سید مصلح الدین مهدوی در کتاب زندگینامه علامه مجلسی به نام 181 نفر از شاگردان وی اشاره کرده است.
  علامه علاوه بر علم و دانش در عرصه سیاست نیز فعال بود و پس از فوت مرحوم ملا محمد باقر سبزواری در سال 1090 به منصب شیخ الاسلامی دست یافت. علامه در این سالها علاوه بر مبارزه علیه صوفیان با کشیشان دربار، بیگانگان، نمایندگان مؤسسات و شرکت های غربی به مبارزه با بت پرستان پرداخت و خدمات شایانی به مذهب حقه جعفری کرد.
  علامه مجلسی از جمله علمایی بود که سعی در ایجاد وحدت میان شیعه و سنی را داشت و این در خواسته وی از سلطان حسین صفوی هنگام تاجگذاری هویدا است. وی از شاه خواسته بود طی فرمانی نوشیدن مسکرات، جنگ میان فرقه ها و کبوتر بازی را ممنوع اعلام کند.
  در خواسته علامه مجلسی سه نکته ای که ملتهای بزرگ با آرمانهای متعالی را به زانو درمی آورد، مورد توجه قرار گرفته و آن فساد، تفرقه و بی تفاوتی نسل جوان بود. نکته مهمی که در سیاست علامه در دربار به چشم می خورد، این است که در زمان شیخ الاسلامی ایشان هیچ برخوردی بین ایران و همسایگان اهل سنت رخ نداد و به هیچ یک از ولایتهای اهل تسنن ایران از سوی شیعیان تعدی نشد.
  آنچنان که مشهور است علاوه بر تربیت شاگردان کتابهای گرانبهای بسیاری تألیف کرده است؛ حق الیقین، عین الحیاة، حلیة المتّقین، حیوة القلوب. بسیاری دیگر از کتب فارسی و عربی که بر اساس نیاز مردم تحریر شده است که مشهورترین و معروفترین این کتابها که در حقیقت دایره المعارفی بزرگ درباره تشیع می باشد، کتاب بحار الانوار است که بالغ بر 100 جلد است.

  پاسخحذف
 17. علامه در مسیر احیای علوم اهل سنت (ع) با وجود برخورداری از علوم عقلی آن را رها کرد و برای احیای علوم نقلی به آیات و روایات روی آورد که در آن زمان طلاب علوم دینی از آن دور مانده بودند و در اولین گام کتب اربعه را به درس و بحث حوزه های علمیه آن زمان کشاند. در گام بعدی با جمع آوری گهرهای گرانبهای اهل بیت که در اطراف و اکناف پراکنده بود در بحار الانوار جمع کرد.
  علامه در مقدمه بحارالانوار چنین می نگارد:

  «در آغاز کار به مطالعه کتاب های معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به کتاب های دیگری که در طی اعصار گذشته به علل مختلف متروک و مهجور مانده بود رو آوردم. هر جا که حدیث نسخه حدیثی بود سراغ گرفتم و به هر قیمتی که ممکن شد بهره برداری می کردم. شرق و غرب را جویا گشتم تا نسخه های بسیار گردآوری نمودم. در این مهم دینی جماعتی از برادران مذهبی مرا یاری نمودند و به شهرها و قصبه ها و بلاد دور سر کشیدند تا به فضل الهی مصادر لازم را بدست آوردند ... بعد از تصحیح و تنقیح کتاب ها بر محتوای آنها واقف شدم، نظم و ترتیب کتاب ها را نامناسب دیدم و دسته بندی احادیث را در فصل ها و ابواب متنوع راهگشای محققان و پژوهشگران نیافتم، از این رو به ترتیب فهرستی همت گماشتم که از هر جهت جالب و مفید باشد. در سال 1070 هجری این فهرست را ناتمام رها کردم و از فهرست بندی سایر کتاب ها دست کشیدم که اقبال عمومی را مطلوب ندیدم و سران جامعه را فاسد و نامطبوع دیدم....

  ترسیدم که در روزگاری بعد از من باز هم نسخه های تکثیر شده من در طاق نسیان متروک و مهجور شود و یا مصیبتی از ستم غارتگران زحمات مرا در تهیه نسخه ها بر باد دهد، لذا راه خود را عوض کردم- از خدا یاری طلبیدم- و به کتاب بحارالانوار پرداختم.
  ... در این کتاب پربار قریب 3000 باب طی 48 کتاب علمی خواهید یافت که شامل هزاران حدیث است، شما در این کتاب برای اولین بار با نام برخی از کتاب ها آشنا می شوید که سابقه علمی ندارد و طرح آن کاملا ً تازه است.
  ( پس ای برادران دینی که ولایت امامان را در دل و ثنای آنان را بر زبان دارید به سوی این خوان نعمت بشتابید و با اعتراف و یقین کتاب مرا دست به دست ببرید و با اعتماد کامل به آن چنگ بزنید و از آنان نباشید که آنچه را در دل ندارند بر زبان می آورند. )

  علامه مجلسی قدرت تصحیح روایات و احادیث را به خوبی دارا بود، همان گونه که این قدرت و ژرف نگری خود را در مراه العقول به نمایش گذارده است.

  علامه بزرگوار سرانجام در 27 رمضان 1110 هجری قمری در زمان شاه سلطان حسین صفوی و در سن هفتاد و سه سالگی در اصفهان درگذشت و در جامع عتیق اصفهان، در جوار مرقد پدر بزرگوارش، جایی که امروزه «بقعه مجلسی» خوانده می شود، به خاک سپرده شد

  در باب تاریخ طبری هم باید عرض کنم این کتاب جزو قدیم ترین کتب تاریخی است که در باب تاریخ اسلام نگاشته شده و نزدیکتر به وقایع انزمان بوده و هنوز شامل عرب پرستی با ان شدتی که بعد ها رواج یافت نشده بوده است!!
  موفق باشید

  پاسخحذف
 18. ناشناس۲.۷.۸۹

  کار بسیار جالبی انجام می‌دهید و امیدوارم که بحث‌های شما باب تحقیق را برای سایرین هم بگشاید و هر کسی هم که تمایل به دینداری دارد با علم و آگاهی این کار را انجام دهد نه با چشمان بسته!

  پاسخحذف
 19. جواد۲.۷.۸۹

  با سلام ... وقتی کامنتت رو توی یکی از وبلاگها دیدم فکر کردم با آدمی طرف هستم که داره تحقیق می کنه و میخواد کار مفیدی بکنه. اما وقتی اومدم به وبلاگت دیدم که نه اینطور نیست ... در ضمن اگر مردی برو با یک متخصص قرآن مناظره کن. شبهه انداختن کار سختی نیست. شما که این مطالب رو می نویسی قصدت چیه؟ هدفت چیه؟ فکر میکنی که اگه با این کارت چند نفر آدم عادی رو از راه به در کنی هنر کردی؟ اگه واقعا راست میگی برو مناظره کن. گرچه چیزی که من از تو دیدم خود منم میتونم باهات مناظره کنم. چون اشکالهایی که گرفتی خیلی سخیف و سطح پائین هست ... امیدوارم که هدف خوبی برای این کارت داشته باشی

  پاسخحذف
 20. پاسخ:
  سلام دوست من
  فلاسفه کودکانی هستند که ریش دارند به این معنی که هنوز دنبال پاسخ دادن به سوالاتی هستند که کودکانه است و جالب انکه هنوز هم پاسخی برای انها پیدا نکردند! مثل علت افرینش وجود خدا که اولین سوالاتی است که یک انسان بذهنش خطور می کند!
  هر کسی مسائل را در حد شعور و فهم خودش درک می کند مثل شما که مسائلی که مطرح شد را در سطح شعور خود سخیف و سطح پایین یافتید!
  امیدوارم پاسخ اشکالات سطح پایین ما را داشته باشید !
  موفق باشید

  پاسخحذف
 21. نسرین۲.۷.۸۹

  اول از همه سلام.
  نمی‌دونم چی شده که به این نتیجه رسیدی. ولی شک آغاز یقینه. اینکه داری قرآن میخونی و به قولی تفسیرش میکنی خیلی خوبه ولی اول از همه خودت رو بشناس. من هم برام پیش اومده که بارها زیر همه چیز زدم و این بخاطر آدمهای ریاکاریه که اطرافمون دارن زندگی میکنن و بهمون خط مشی میدن. شاید برای تو هم قابل قبول نباشه که راه این انسانها رو بری. بهت حق میدم. ولی تو داری با خودت لج میکنی. شاید این بخاطر این باشه که بزرگترین ضربات زندگیتو از همین آدمها خورده باشی. ولی بدون همه آدمها برای ما معلم هستند. امیدوارم که یه روزی تو هم به مرحله یقین برسی چرا که قرآن از طرف خداست و برای همه ست. قرآن کاتالوگ زندگی همه ماست و برای طرز استفاده بهتر از زندگی. جور دیگه‌ای نگاش کن.
  چشمها را باید شست
  جور دیگر باید دید...
  و در اخر اینکه
  کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
  کار ما شاید
  این است
  که در ابهام گل سرخ شناور باشیم.
  حتما یه سر به من بزن.

  پاسخحذف
 22. سروش۲.۷.۸۹

  سلام دوست عزیز.راستش در تمام ادیان و مذاهب از این جور نقاط غیر قابل باور یافت میشه و متسفانه مذهبیون آنچنان دل در گرو دین دارن که حاظر نیستن نواقصو ببینن.حتی روشنفکران دینی مثل دکتر سروش شبستری گنجی و... هم همینطورند و تمام تلاششون اینه که دینو توجیح کنند.این آدما شجاعت پذیرش حق رو ندارند چون از بچگی این شجاعت ازشون سلب شده.

  پاسخحذف
 23. سروش۲.۷.۸۹

  در مورد نظریاتتم باید بگم مهمتر از این ها احکام اجتماعی مثل ظلمی که اسلام به زنان میکنه.اسلام دینی هست که اگر قراره امروز هم اعمال بشه باید تغییربت کلی بکنه ایرادیم نداره مسیحیتم یک دوره ی دین پیرایی داشته که تونست اونو از کثافت کاتولیسم نجات بده.حالا هم نوبت ماست باید با شجاعت دیمی از دینمونو خط بزنیم.در ضمن از اینکه میبینم جوونای این مملکت اینقدر دل باخته ی اسلامن ناراحتم چون این نشون میده که ما باید آخوندا رو برای ۵۰ سال دیگه هم تحمل کنیم.به درود رفیق

  پاسخحذف
 24. فرزاد زمانی۲.۷.۸۹

  اکثر ایرادایی که گرفتی وجواب سوالاتت در تفسیر المیزان هست!
  اینهمه به خودت زحمت نده! قبلا همه این ایرادات کشف شده! و البته جواب متقن هم داده شده! سر بزن!

  پاسخحذف
 25. مونا۲.۷.۸۹

  گذشته از محتوا لحنتون خیلی توهین آمیز و زننده است در مورد مطالبتون هم شما یه جوری حرف می زنین که انگار علم کامل شده و شما هم هر چیزی که علم به اونا رسیده می دونید من نمی دونم شما که این قدر خوب شک می کنید ( که خیلی خوبه اگه توهینی در کار نباشه ) چرا به سندیتی کتابهایی که به عنوان منبع مطرح کردین شک نمی کنین که احتمال تحریف و انگیزه تحریفشون زیاده؟

  پاسخحذف
 26. میلاد۲.۷.۸۹

  سلام
  وقتی وبلاگتو دیدم خیلی خوشحال شدم چون در دوره ی۱۴۰۰ ساله یی که از اسلام گذشته این توفیق الهی(آوردن اشکالات علمی در قران) شامل مسلمانان شده که قدری بیشتر بیاندیشند و بار دیگر به اعتقادات خود استناد کنند مطمئن هستم که شما هیچگاهبه دنبال جواب این سوالات نرفته ای و این مطالب رو یه جا قبول کردی که اونهم از ضعف ایمان شماست اگر شما سری به استدلال هایی که طی این۱۴۰۰ سال نوشته شده بزنی مطمئننا یک مسلمان واقعی خواهی شد .
  در پاسخ به این ابهامات حتما مطلبی را اماده کرده و برایت می فرستم و مطمئن هستم بقیه دوستان هم این کار را خواهند کرد.
  باشد که کمی بیشتر بیاندیشیم و عده ای را از گمراهی و پوچی بیرون آوریم
  در طول ۱۴۰۰ سال معاندین اسلام هرگاه خواستند که به دشمنی برخیزند هر بار شکست خورده واین جریان به نفع اسلام و اسلام گرایی است.موفق باشید

  پاسخحذف
 27. درود
  بسیار علاقمند بودم که در فرصتی بی دغدغه و کین در خدمتتان بودم و نه از برای قانع کردن و جدل، که برای بسیار چیزهای دیگر، صحبتی عمیقتر داشتیم که دریغ از مجال و زمان. روحیه جستجوگر و محقق شما را می ستایم.
  دوستانی چند، اشاره داشتند که مباحث مطروحه توسط شما، حکایت کهنه است و هر یک از ابهامات، پاسخی درخور دارد و بزرگانی چند، به بلندای تاریخ، آنرا شرح و بسط داده اند.
  سئوال اینجاست که ما بدنبال چه هستیم؟ برای چه هستیم؟ هدف چیست؟ اگر همه مشکلات بشر با پاسخگویی به شکی که بر، مثلا قرآن یا انجیل یا ... برطرف می شد، زهی سعادت! تازه اگر بر فرض، کتابی را رد و یا اثبات کنیم، در انتهای داستان، دانشمند یا فیلسوفی و یا ... هستیم که باید تکلیف خود را با خود، چرایی هستی خود، و خالق خود (هر آنچه از خالق تعبیر شود) و ... معلوم کنیم. تازه هنوز آغاز جستجو و سردرگمی است.
  البته که اگر از مرحله خودشناسی گذار کرده و رویای شخصی خود را به هر قیمتی دنبال میکنید، موضوعی دیگر است، لیکن آخرین پرسشم را مطرح می کنم: در صورت امکان، اگر نصیحت تلقی نگردد، اگر حمل بر این نشود که بنده مدعی چیزی هستم، و هزاران اگر دیگر...، لطفا عمیقا ببینید ته ته این موضوع،‌ به کجا قرار است برسید و چه کسی یا چیزی واقعا از آن ارضاء می شود؟

  پاسخحذف
 28. محمد۲.۷.۸۹

  حسن السوال نصف الجواب

  شما که مدعی هستی همه کتابهای حدیث و تفاسیر رو خوندی
  یه آقایی بوده زمان امام عسکری یک کتاب از وبلاگ شما قطورتر تهیه و تدارک دیده بوده به نام تناقضات قرآن
  امام علیه السلام به فردی که این ماجرا را دیده بود فرمودند
  برو و به آن فرد بگو : آیا تمام این تناقضات با توضیحی رفع نمی شود
  وقتی آن فرد این کار را کرد و به آن فرد این مسئله را گفت
  آن فرد حق جو از کار خود پشیمان گشت و به آن فرد گفت
  من می دانم که این سخنان تو نیست

  شما خیلی چیزها هست که باید بدونی
  اما فکر میکنم که می خواهی بگی من خیلی میدونم
  شما بین خودت و خدا خودت رو انتخاب کردی
  خدایی که تو رو از نیستی به هستی آورد و اگه بخواهد باز هم می تواند تو را نیست کند
  مطلب بیشتر از این ها هست اما کسی که یک طرفه به میدان میرود
  مسلما خود را پیروز می بیند
  و خیلی حرفهای دیگه . . .

  پاسخحذف
 29. آنکه تورا جدای از خدا نمی بیند۲.۷.۸۹

  در یک مثال فلسفی شرقی آمده است که ؛ وقتی که با انگشت اشاره، ماه را در آسمان به تو نشان می دهند، مجذوب انگشت نشو، زیرا با سرگرم کردن خود به انگشت ، از دیدن ماه محروم خواهی شد؛ مهم دیدن ماه است و نه انگشت اشاره. بنظر می رسد که در وبلاگ شما فارق از درست یا غلت بودن مطالب، بیشتر سعی در بزرگ نمائی و اشکال تراشی به انگشت اشاره است.
  نقطه شروع خدا شناسی در همه مذاهب و مکاتب و نظامهای الهی از خودشناسی شروع می شود.
  آیا حقیقتا خودت را شناخته ای ؟ اگر جواب منفی باشد، سخن از روی عقل و درایت و اعتراف است، که می تواند قدم اول خود شناسی باشد البته اگر استمرار یابد.
  و اگر جواب مثبت باشد نشانه جهل است، که امید که اینگونه نباشد.
  مهم انگشت های اشاره راستین نیستند، بلکه مهم نقطه ای است که به آن اشاره می کنند. خیره به آن نقطه باید شد از درون و از برون. در ظاهر و در باطن. آن نقطه یکی بیش نیست، گرچه انگشت ها بیش از یکی بنظر آیند.
  از اضداد در رسیدن به یکی بهره بگیر. خلقت به حسب حضور اضداد. ذهن دوگانه بین را مهار کن و از کسرت به سمت وحدت برو.
  عالم به حسب حضور ماده تاریک، که نیروی دافعه هستی است مدام در حال گسترش است. مراقب باشیم که با دنبال کردن کسرت هستی فرصت به وحدت رسیدن را از دست ندهیم. خود را گرفتار اضداد نکنیم که هدف این سفر زندگی، به تعادل رسیدن و طی کردن خط میانی است. در غیر اینصورت به مقصد رسیدن امری محال بنظر می رسد.

  پاسخحذف
 30. سلام
  خب هر کس یه عقیده و نظری داره و نگرشش یه جوریه
  اما چیزی که من تو نوشته های شما دیدم در واقع فقط یه قسمتی از کله
  شما نمی تونید بگید همه چی رو کامل درک می کنید
  هیچ کس نمی تونه
  علم میخواد
  معرفت میخواد
  صداقت میخواد
  بی طرفی هم می خواد چون در واقع نظر شخصی رو قضاوت تاثیر می ذاره
  با این حال من نه متهم میکنم نه کسی رو تشویق میکنم که عقیده ی خودش رو به دیگری تحمیل کنه
  ویه مطلبی هم هست
  کشوری که ما توش زندگی میکنیم بی نهایت از همه جهت عقبه اگر چیزی میبینیم دلیل نیست که درست اونه
  یا اگه قانونی هست بگیم قانون درسته
  قانون هم نوشته ی انسانه
  وانسان جائز الخطا
  چیزی که به ما یاد میدن یک هزارم واقعیت هم نیست
  از نظر من کسی نمی تونه قضاوت کنه در واقع حق قضاوت نداره
  راستی نوشته هاتون ناقصه چون هر کدوم از این آیات آیات قبل و بعد هم داره
  هر کدوم به خاطر فهم مسئله ای نازل شده
  شما نمی تونید با تیکه تیکه کردن اونحرف خودتون و برداشتتون رو درست بدونید
  با وجود این باز هم قضاوت سخته

  پاسخحذف
 31. خدای خورشید۲.۷.۸۹

  سلام
  منم با دوستان هم عقیده هستم ...
  ندانستن موضوعات دلیلی بر نادرست بودن آنها نیست .
  برایتان آرزوی موفقیت میکنم ....
  حق را بجویید تا بیابید
  یا حق

  پاسخحذف
 32. شقایق۲.۷.۸۹

  سلام /
  می دونم خیلی غصه می خوری که این دوستان چقدر بی سوادند!!!!
  ولی عیبی نداره تو ادامه بده
  اگه این ادمهای بی سواد نبودند که اخوندها این طوری سوار مردم نمی شدند.
  خلایق هر چه لایق!!!
  خوب البته جوانهای با سواد هم امدند نظر دادند
  این ملت هر چی می کشه از دست همین حماقتهاست
  موفق باشی ادامه بده من به اندازه خودم خیلی استفاده کردم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خیلی خوب گفتی به جان خودم وقتی کامنتای بعضیا رو می خونم میخوام سرمو بکوبم به دیوار آخه اینا عرب همشون پارس که نیستن ، من خودم مسلمونم خدا رو هم قبول دارم شهرمونم نیشابور که نزدیک امام حرم امام رضا هست زیارتم میرم ولی خیلی دلم واسه ایرانم میسوزه که ثوسط اعراب وحشی غارت شد و خون ها ریختند و تجاوز ها کردند ، آهای تویی که فکر می کنی مسلمون واقعی هستی آیا معنی های قرآن رو کامل تا حالا خوندی ها ، من سال 82 دانشجو ترم دوم که بودم تو رشت خیلی دلم می گرفت زیاد قرآن می خوندم و چون عربیم خوب نبود بیشتر معنیاشو میخوندم چون میگفتن اگه اشتباه بخونی گناه داره !!!
   یک شب به یک جایی رسیدم که خیلی جا خوردم و واسم خیلی جای سوال داشت داشت بهشتو توصیف می کرد رسید که یک جاش گفته بود با دخترانی با پستان های تازه درآمده !؟ فکر کنم سوره نور بود دوستان منو ببخشید شایدم یک سوره ی دیگه که تو ذهنم نیست ، از اونجا به بعد یک سوال بزرگ تو ذهنم نقش بست پس زنان چی؟ چرا همش مردان ؟ آهای مسلمون جواب بده منم یک مرد هستم ولی بهم برخورد ؟ چرا این همه مرد اینجوری تو قرآن هست چرا تو قرآن میگه به زنان شوهر داری که شما در جنگ اسیر کرده اید میتوانید تجاوز کنید ؟ چرا اعراب مسلمون پس از حمله به ایران چندین هزار برده زن به مدینه فرستادند و به نوبت اون عربای کثیف باهاشون خوابیدند و تجاوز ها به زنان و دختران در ایران کردند چرا جواب بده مسلمون چرا؟ آهای عربی که داری تو ایران زندگی میکنی با تو هستم تویی که میگیی مسلمون هستی و ایرانی تو پارس نیستی .

   حذف
 33. شاهزاده ی پارس۲.۷.۸۹

  من نمی فهمم چرا این اشکالا تو قرآن پیدا میشه !!! ولی تو اوستا پیدا نمی شه !!! ؟؟؟؟

  پاسخحذف
 34. سپهر۲.۷.۸۹

  سلام
  پیشنهاد می کنم که به سایت
  http://www.taalimehagh.com/books/ketabha.asp
  سری بزنید که سرشار از کتب معتبر باطنی است تا برای بسیاری از سوالات خود پاسخ بگیرید.

  وبلاگ شما مرا به فکر واداشته که آیا دانشمندان و فلاسفه و عرفای بزرگی چون بوعلی سینا، شمس، مولوی، عطار، خیام، حافظ،... کمتر از بنده و شما می دانسته اند که اسلامی را پذیرفتند، و حد اقل یک میلیارد مسلمانی که حد اقل ده درصد آن با مطالعه به این دین گرویده اند که حدود صد میلیون نفر می شوند.
  خدای درون به طروق مختلف مخلوق را به مطالعه در مورد خود می خواند و شاید روش شما نیز راهی برای خود شناسی است.
  به هر صورت متشکرم که خوراک فکر فراهم کرده اید و محک سنجش ایمان و علم.

  پاسخحذف
 35. پاسخ:
  سلام دوست عزیز
  مغلطه معرفی است بنام:
  <>
  بدین معنی که پذیرفتن یک عقیده توسط همگان دلیلی بر درست بودن ان عقیده نیست.
  مثل انکه در گذشته همه معتقد بودن که زمین مرکز کهکشان است و خورشید بدور زمین میگردد!!
  در حالی که همه اشتباه می کردند.
  مطلب دوم انکه :
  شما تعداد طرفداران کیش اسلام را دلیل بر حق بودن کیش اسلام فرض کردید در حالیکه می دانید تعداد مسیحیان در دنیا از مسلمانان بیشتر است.
  موفق باشید

  پاسخحذف
 36. بوف کور۲.۷.۸۹

  درود بر دوست خوبم
  امیدوارم که حالت خوب باشد ! من بیش از ۱۶۰ مورد از تناقضات قرآن را پیدا کرده ام !
  کتابی که ادعا می کند که از جانب خدا است و خدایی که ادعا می شود علیم است نباید تناقض داشته باشد ! حتی در آن نباید شک و شبه ای ایجاد شود که لازم باشد تفسیر المیزان نوشته شود ! اگر این کتاب حتی یک مورد هم تناقضی در آن دیده شود ۲ حالت دارد یا خدا عالم نیست یا قرآن از جانب خدا نیست ! قران تو تعریف از مفاهیم علمی خیلی دچار لغزش شده است ! اشکالات درونی هم خیلی دارد ! خیلی جا ها ، حرفهای خودش را نقض می کند ! شاید فاحش ترین اشتباهات آن مربوط به مسئله تقسیم ارث باشد ( مثل اینکه خدا ریاضی اش ضعیفه ، باید معلم خصوصی برایش بگیریم ) که گاهی از موارد جمع سهو ارث ها به ۱ نمی رسد ، معلوم نیست باقی ارث چی میشود ؟ بعضی مواقع هم سهم ارث از ۱ بیشتر می شود
  خواستی به وبلاگ من هم سر بزن
  من برای تبادل لینک با شما حاضر هستم

  پاسخحذف
 37. جناب تفرشی
  از پاسخ متینتان سپاسگزارم. با آن قسمت از فرمایش شما که انسان مختار به شک و تحقیق است، موافقم چه که پروردگار بس بلند مرتبه و حاضر، خود این اختیار را داده و کس را یارای مکتوم و محکوم کردنش نیست. لیکن نکته اینجاست که تسری دادن احکام خاص برای زمانی خاص، به تمامی زمانها، و تفسیرهای امروزی از نکات دیروزی - چه در جایگاه موافق و چه مخالف - گاه چنان از واقعیت به دور می رود که جز تعبیر، پوستین وارونه، سزاوارش نیست.

  درین باب، درد و گفته بسیار است و سخن دراز، ولی آنچه واقع است و منطق پذیر - چه از گوهر شک برخورداریم و چه از گوهر یقین منتفعیم- در نظر داشتن شرایط خاص زمانه حدوث پدیده هاست.

  با امید به آشکاری حقیقت
  منتظر نظرات ارزنده شما هستم.

  .مهر.

  پاسخحذف
 38. ناشناس۲.۷.۸۹

  سلام
  مطالب جالبی هستند ولی به نظر من متن وبلاگ بهتر است که به وسیله فکر انسان نوشته شود چون زمانی که از روی کتاب باشد مثل مقاله است و زیاد توجه داده نمی شود.البته این نظر من است .
  موفق باشی.

  پاسخحذف
 39. دوست عزیزمون که اسمشو ننوشته گفته:در مورد ۱۳ اگر اندکی از ریاضی مطلع باشید می فهمید که این کسرها را نباید باهم جمع کنید بلکه باید از باقیمانده حساب کنید مثلا ...
  باید بگم این اشتباه ریاضیاتی الله بیسواد به حدی غیر قابل کتمانه که بهتره مسلمانان عزیز راجع بهش حرفی نزنند
  حتی شیعیان واهل تسنن میزان ارثی که کم میاید به دو نحو
  کاملا متفاوت از بازماندگان کم میکنند.و این اشتباه خدا یکی
  از عوامل جدایی انداز میان مسلمانانش گردیده است.ویکی از اولین ایراداتی است که به قران گرفته شد و به طبع انسانها مجبور شدن گره کار خودشون باز کنند.
  این دوست ما ادامه داده:«در مورد۲- اولا چنان با تعجب گفته اید که آسمان را بی ستون بر افراشت که من با خود گفتم که نکند آسمان ستون دارد و ما نمی دانیم!! »
  چرا تعجب!الله خود میفرمایند «آسمان را با ستونهایی آفریدیم
  که نمیتوانید ببینید»
  «آسمان را بی هیچ ستونی که ببینید آفریدیم»
  بنابر این ستون دارد ولی نامریی است.(که آرش توی جوابش به شما فرض گرفته که شما اینو میدونید.)
  (ببخشید آرش از اینکه تو کارت دخالت کردم.

  پاسخحذف
 40. Farshooshtar۲.۷.۸۹

  سلام
  اول بگم من خودم با خدا و وجود خدا کلی مشکل دارم... اما فکر میکنم انتقاد هم یه سری اصول داره، نه؟! دوم عرض کنم وقتی که اشکال علمی میگیری مثلا، خوب با زبان علم هم باید جواب داد دیگه؟! من زیاد آدم باسوادی نیستم اما اونقدر که میفهمم برات مینوسم... سعی هم میکنم فقط مرجع بدم که مجبور نشیم الکی بحث کنیم... مثل خودت که مرجع میدی... اما خیلی خوشحال میشم بی تعصب و "منیت" یاد بگیرم یا یاد بدم...قرار نیست همو بکوبونیم قراره یه تفکر آزاد داشته باشیم... در هر صورت دقت تو و تلاش تو و هوش تورو تحسین میکنم... سوم یک شرط الان بگذاریم باشه؟ درحوزه "واژه" با هم حرف نزنیم! باشه؟
  و اما بعد...
  مطالب مربوط به "اشکالات علمی"
  1- برو دوست من نجوم و فیزیک بخون... خورشی حرکتش از زمین بیشتره!
  2- دقیقا همینطوره... مبحث فیزیک جدید : نسبیت عام.. در هندسه : هندسه منحنی... چطور اینارو نمیدونی؟!
  3- نتیجه اول: برو تاریخ اسلام بخون! مباحث مربوط به جهل و... تناسبات در عرفان رو هم مطالعه کن جوابش هست اما برای نتیجه دوم: مبحث فیزیک نیوتن، ساعت زمین (یا ماشین زمین)
  4- مشکل اینه که مثل قرون گذشته زمان رو بعد چهارم در نظر میگیری... مراجعه کن به دنیای 10 بعدی... در اونجا متوجه میشی که زمان اصلا وجود نداره!
  5- تو لطفا راحت رو از توی اینا که میبینی پیدا کن! بقیه‌اش مال ما... دوست من فکر میکنی یکی از وسایل برای جهت یابی فضا نوردا چیه؟ یا کشف کهکشان‌ها (حتی به صورت محاسباتی)به چه صورته؟ یا باز کشف دنیاهای مجازی و انتها سیاه‌چاله‌ها
  6- لطفا به مطالب تقویم شناسی و تاریخ مراجعه شود
  7- و آیا شما نیدونی که شب‌های قطبی با شب ما فرق میکنه؟!
  8- عزیز دل! اون تو ننوشته نر و ماده.. نوشته جفت! دقت کن که تمام موجودات جفتند و در عین حال وحدت بر جهان حاکمه! و کشتی، قبول دارم آدم ساخته... راستی رو چه حسابی کشتی و هواپیما و ... ساخته شد؟ به مبحث اگزیستانسیالیسم خصوصا تفکر سارتر مزاجعه کن... (تقدم ماهیت - وجود)
  9- دقیقا بله... مبحث نسبیت خاص و نسبیت عام آقای اینشتین


  اجازه بده بقیه این مطلب رو بعدا بنوسیم چون میخوام برم مطبل بعدی‌ات رو بخونم

  پاسخحذف
 41. پاسخ:
  دوباره سلام و ممنون که مطالب من رو خوندی.
  دوست من مغلطه معروفی است که بجای اینکه حرف بزنی و استدلال کنی از الفاظ علمی و نام کتابهایی که به گو شت خورده استفاده کن(حتی اگر نخوانده باشی) تا بی سوادی خودت رو پشت ان پنهان کنی!من هرگز مرجع ندادم مگر اینکه مطلبی ذکر کنم و برای اثباتش رفرنس بدم .برای اینکه یاد بگیری چطور استدلال کنی (باید مطلب رو بنویسی استدلال کنی بعد نام کتاب و صفحه ان را مشخص کنی) شما بدون استدلال و بطور کلی به یک کتاب اشاره می کنید که این در بحث درست نیست شاید کتاب مورد نظر اصلان ارزش تاریخی و علمی نداشته باشد.
  -لازم میدانم نسبیت عام را تعریف کنیم:مطابق اندیشه انیشتن گرانش را به خمیدگی فضا و زمان نسبت می داد و نظریه نوین فضا زمان خمیده نسبیت عام نام گرفت. حالا شما نتیجه گرفتید اسمان جسمی حجیم است که بر ستون نامرئی بنا شده ( اسمان جرم ندارد بلکه از طیف های نور تشکیل شده) و خورشید هم در وقت خاص بگردش در می اید!!
  ۳-نتیجه اول من تاریخ اسلام رو از شما بهتر بلدم.(احتمالان در تاریخ اسلام نوشته که عدم انسجام این ایه به چه دلیل است.شما باز هم من رو در جریان کشف بزرگتون قرار دادید.)
  نتیجه دوم: پس نیوتن هم معتقد که سبب هلال ماه برای تعیین اوقات معامله و حج است.
  ایا می دانید که اگر در این کره خاک زندگی هست بخاطر همین ماه است و حتی حرکت شبنم ها هم به ماه وابسته است.(و در هر سال ماه در حدود چند سانتی متر از زمین دور میشود) بتظر شما اگر خدا به محمد یک ساعت هدیه کرده بود بجای قران انوقت می توانست ماه را از بین ببرد؟
  ۴- سوال را تکرار می کنم ایا در جهانی که ما زندگی می کنیم ۷ اسمان وجود دارد انهم بر فراز یکدیگر. وجود نداشتن زمان با توجه بفرض شما به هفت اسمان چه ربطی دارد!!!
  ۵- ۴ میلیون کهکشان که ۴ میلیون ستاره دارد. برای این است که من در بیابان و شما در فضا گم نشوید؟!!!بهمین خاطر مطالبی در مورد ابر نواختری و ماژلان در ذیل می اورم که شاید به بیشتر دانستن شما در مورد جهان ما کمک کند:
  ابر ماژلانی کوچک به همراه همدمش، ابر ماژلانی بزرگ، جزو کهکشان‌های کوتوله نامنظم طبقه‌بندی می‌شوند و به‌دور کهکشان راه‌شیری گردش می‌کنند. هم راه‌شیری و هم ابرهای ماژلانی حدود سیزده‌میلیارد سال عمر دارند و در این دوره بسیار طولانی، راه‌شیری این دو قمر کهکشانی را بارها کشیده و فشار داده‌است و درونشان اغتشاشی داخلی به‌راه انداخته است. اخترشناسان حدس می‌زنند این اغتشاش داخلی عامل روند کند تولد ستارگان در این کهکشان‌ها و در نتیجه تحول کندتر ستارگان در آنها است که سبب می‌شود ابر ماژلانی کوچک شبیه به کهکشان‌های جوان و دوردست دیده شود. مقدار غبار و فراوانی عناصر سنگین در این کهکشان بسیار کمتر از کهکشان خودمان است و این درحالی‌است که میدان تابش‌های میان‌ستاره‌ای ستارگان بسیار شدیدتر از کهکشان راه‌شیری است. تمام این شرایط در جهان ابتدایی هم وجود داشته‌اند.(قبل از پیدایش انسان)
  ۷- شما که می دانی بما بگو چه فرقی مکند؟
  راستش رو بخواهی دیگه حو صلم سر رفت.من حتی شک دارم که این کتاب های که گفتی خونده باشی با این دست مغلطه ها نمی توانی خودت رو مطرح کنی (لطفان یک نقد اجمالی از مبحث اگزیستا نسیا لیسم بنویس)

  شما فقط با حرف های بیهوده وقت من وخودت رو گرفتی بنظر من اد بیات دوره راهنمائی بشما کمک می کنه که یاد بگیرید اول سوال را بفهمید سپس پاسخ دهید.

  پاسخحذف
 42. پسر تنها۲.۷.۸۹

  دوست عزیز سخن داش سعید بسیار صحیح است:
  ،زیرا مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده که خورشید به دورخود گردش می کند. آخرین وجدیدترین تفسیر بر این آیه همانست که اخیراً دانشمندان کشف کرده اند وآن حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین وستاره دور دستی که آن را ستاره وگا نامیده اند می باشد .
  یک سری لینک فارسی و انگلیسی هم در پایین میزارم که اگه علاقه داشتید می تونید زحمت مطالعه به خودتون بدین تا بدون توجه به نظر دیگران تهاجم نکنید.
  در مورد آیات و ناسخ هاشون هم بگم که دوست عزیز شما به زمان آیات و موقعیت های اجتماعیشون توجه کردی؟
  به نظر من کتاب قرآن یک دستور کلیشه ای رو بیان نمی کنه بلکه دستور زندگی با تمام پیچیدگی ها و غیر قطعیت هاش رو در بر می گیره معادله ریاضی قرار نیست حل شه که جواب منحصر به فرد داشته باشه موقعیت های زندگی و زمان آیات و متن آنها بسیار متفاوت است باید درست بررسی شه که هر آیه در چه زمینه و بک گراندی بین آیات دیگه بیان شده و آن وقت میشه قشنگ تر قضاوت کرد از یک متن میشه ۱۰۰۰ تا بله و خیر جدا کرد و بعد بیان نمود که این متن متن متناقضی است چون ۵۰۰ تا بله داره و ۵۰۰ تا خیر حالا آخر بله یا خیر؟
  شاید مثل این آیات بدون بیان موقعیت و بک گراندشون همین باشه.

  پاسخحذف
 43. پاسخ:
  سلام دوست من از اینکه مطالب را مطالعه می کنی ممنونم.
  خورشید هر 250 میلیون سال یک بار بدور مرکز کهکشان دور می زند.(این یک فرضیه است)
  اگر محمد می دانسته که کهکشان راه شیری و خورشید وماه همه در گردشند پس چرا از گردش ومدار زمین صحبت نکرده است؟
  کسی که وقتی سبب هلال ماه را از او می پرسند در قران می فرماید که سبب هلال و بدر ماه برای تعیین اوقات حج و معاملات است.!!!!!!
  کمی منطق کمک می کند که بفهمیم ایشان(محمد) چیزی بیش از افراد انزمان نمی دانسته ولی از انجا که این علمای دین همواره در پی تناسب افکار انسانهای ۱۴۰۰ سال پیش با دستاوردهای علمی امروز هستند نسبت دادن این اکتشافات علمی برای کسی که از وجود جن در این دنیا دم می زند!! زیاد چیز عجیبی نیست

  پاسخحذف
 44. ولگرد۲.۷.۸۹

  آقای تفرشی البته اگر درست خونده باشم اگر اشتباه است لطفا منو ببخشید
  در مورد جوابی که به پسر تنها دادید باید عرض کنم خدمتتون که:
  آیا به نظر شما آیا مردم جاهل قریش از علم نجوم عرصه ما با خبر بودند و این توانایی رو داشتند که بتونند تصور کنند ماه چگونه بدر وهلال میشه اگر هم میخواست برای آنها توضیح بده مطمئن باشید که همه آنها از اسلام روی بر میگرداندند به طوری که حتی در زمان گالیله و در اروپا که جاهل هم نبودند می خواستند به دلیل حرفی که گالیله در مورد چرخش زمین به دور خورشید گفته بود اعدامش کنند یا مانند جریان نجاست, نجسها که پیامبر به مسلمانان نگفت که یک موجود ریزی که شما آن را نمی بینید در نجاسات وجود دارد که باعث بیماری شما میشود که امروزه ما به آن میکروب میگیم.مردم اون زمون مثل الان عقلشون به چشمشون بود هر چیزیو که نمی دیدند باور نمی کردند.
  و در مورد وجود جن باید بگم که جن وجود دارد و حتی ابلیس یک جن می باشد بر خلاف فرض خیلی افراد که فکر می کنند ابلیس یک فرشته بوده زیرا اگر فرشته بود هیچوقت نمی توانست از فرمان خدا سر پیچی کند.
  با تشکر از مطالبتون

  پاسخحذف
 45. سید صابر طباطبائی یزدی۲.۷.۸۹

  سلام اتصال و وصل شدن به جایگاهی است که تو آن را تعیین می کنی. به هرمرتبه بالاتر که خواستی وصل شو. همه چیز با حکمته. مگر اینکه درک تو از اون چیز ناکامله و تو هر چه تجربه ات بیشتر میشه بیشتر همه توصیه هایی که بهت شده است رو با مستندات و ادله محکم تر رد و تکذیب و یا تائید و تصدیق خواهی کرد و بدانیم همه به سوی خدا در حرکتیم و همدیگر را به تفکر و دانستن دعوت کنیم و بعد از فکری دو راه در مقابل خواننده قرار دهیم؟ یکی رد کنه و دلیل بیاره و دیگری هم و همه رو در بحث راه بدهیم. از علمای موافق و مخالف همه را جمع کنیم. و هر کس نظری بدهد به نظرم هر کدوم این مطالب به یه وبلاگ جداگانه نیاز داره تا همه چیز مستند بشه و به درد خواننده کنجکاوی مثل من بخوره

  پاسخحذف
 46. دیده سوم۲.۷.۸۹

  بحث 2 (سوره رعد آیه 2) اگر کاملا به متن عربی آن رجوع و دقت ، متوجه میشوید که این آیه بازنویسی از گفتار دیگریست.
  اگر خدا قدرت ساخت شمس و قمر را داشته و آفرینش اوست چرا لازم دید آن دو را تحت اراده خود بیاورد مگر ماه و خورشید اسیر شده و یا دست از اطاعت!!! وی برداشته بودند که آنانرا مجددا مسخر اراده خود سازد؟

  پاسخحذف
 47. بانو۲.۷.۸۹

  اشکالات علمی؟دوست من فکر انسان و دامنه فهمیات اون اونقدر بزرگ نیست که بتواند همه چیز را در قران یک جا درک کندو منظور را بفهمد.نه تنها به اینده اشراف نداریم بلکه به گذشته و حال نیز.....اشکال گرفتن از یک نظریه هم حتی احتیاج به اشراف و علم کامل در اون زمینه داره چه برسه به قران.......

  پاسخحذف
 48. آری خورشد در مدار خود به سوی قرارگاهش که همان قیامت است در کهکشان راه شیری و به همراه آن در حرکت است.و هیچ کجای آن نفرموده به دور زمین!!!!فهمیدی؟
  آیه زوجیت مربوط به کل ماده است جان دار و بی جان.مگر تک سلولی از اتم آفریده نشده؟مگر درون اتم نر و مادگی برقرار نیست؟
  بازم وقت کردم سر میزنم و به همه پستها جواب میدم.
  ببینید وجود خدا حق است از خداوند میخواهم بنده حقیر و جمیع بشریت را به راه راست هدایت فرماید.چراکه بحث دین شوخی بردار نیست و بحث ابدیت مطرح است جایی که مرگ وجود ندارد...
  یا الله

  پاسخحذف
 49. ناشناس۳.۹.۸۹

  یعنی سما این همه کتاب که راجع به اعجاز علمی قران نوشته شده ندیدی باز آمدی گیر میدی اونم از نوع گیر کـــــق!!!!!!!!!!!!!!!!
  بعد هم اگه راست میگگی به همه پست ها جواب بده نه فقط اونایی کهصرف میکنه

  پاسخحذف
 50. اشکالات علمی؟دوست من فکر انسان و دامنه فهمیات اون اونقدر بزرگ نیست که بتواند همه چیز را در قران یک جا درک کندو منظور را بفهمد.نه تنها به اینده اشراف نداریم بلکه به گذشته و حال نیز.....اشکال گرفتن از یک نظریه هم حتی احتیاج به اشراف و علم کامل در اون زمینه داره چه برسه به قران.......

  پاسخحذف
 51. مسعود۱۴.۹.۸۹

  جالبه. هنوز تو قرن بیست و یکم بعضیها فکر میکنن انسان از خاک آفریده شده. جالبتر اینکه فسیلهای کشف شده انسانهای نئاندرتال رو تکذیب میکنن و افسانه خلقت کامل انسان بصورت آدم و حوا رو قبول میکنن.

  واقعا حقمونه که این آخوندا برما حکومت کنن با این طرفدارانشون

  پاسخحذف
 52. فقط برای تذکر:


  ناپلئون بناپارت، سردار مشهور و امپراتور مغرور فرانسوي، نامي آشنا در ميان فاتحان نامدار تاريخ است، بناپارت، ترقي سياسي خويش را در ارتش فرانسه آغاز کرد وي در هيأت يک افسر عالي رتبه ارتش فرانسه، به مصر لشکر کشيد و با درهم شکستن قواي عثماني، براي مدتي اين کشور را اشغال کرد. اقامت ناپلئون در مصر، ديري نپاييد. وي علاوه بر افسران نظامي، يک قشون خاورشناس و مستشرق نيز همراه داشت تا مردم مسلمان مصر را براي پذيرش تمدن! تربيت کند. ناپلئون در هنگام
  بازديد از اين کتابخانه، با اشاره به يکي از کتابها، از مترجم خواست کتاب را از قفسه بيرون آورد و قسمتي از آن را براي او بخواند و ترجمه کند. مترجم کتاب را بيرون آورد، اتقاقاً "قرآن" بود. آياتي چند براي ناپلئون خواند و ترجمه نمود. مطالب کتاب، توجه ناپلئون را به خود جلب کرد که پرسيد اين چه کتابي است؟ ناپلئون خواست تا چند سطر ديگر از قرآن را براي او بخوانند. و اين درخواست او چند بار تکرار شد.
  آنگاه، ناپلئون اين سخن مهم و قابل توجه را بر زبان راند که: "واي به حال ما اگر مسلمانان اين کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند! و واي به حال مسلمانان اگر ما ، ميان آنها و اين کتاب جدايي بيندازيم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۶.۵.۹۱

   تا اونجا که من می دونم ناپلئون به فیزیک دان معروف خودش کارنو گفت چقدر زیبا تو جهان رو توصیف کردنب بدون اینکه نامی از خدا بیاری واین چیزی بوده که نظر ناپلئون رو به خودش جلب کرد.
   جهانهای موازی - میچیو کاکو

   حذف
 53. سلام دوست عزیز mmm

  مرسی از بابت تذکر و همینطور اطلاعاتی که در مورد ناپلئون بناپارت دادین.

  در صورت امکان بفرمایید این سخن مهم و قابل توجه ناپلئون :

  "واي به حال ما اگر مسلمانان اين کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند! و واي به حال مسلمانان اگر ما ، ميان آنها و اين کتاب جدايي بيندازيم"

  رااز کدام مرجع تاریخی ذکر کردید؟

  پاسخحذف
 54. اهورا۶.۱۰.۸۹

  اقا یا خانم mmm
  مدعیان علم و سواد و دانش ای دوستان پا منبری که همه دگر اندیشان را به بی سوادی متهم میکنین.
  لطفان بفرمایید این جمله قابل توجه و مهم از ناپلئون در مورد قرآن را کدام مرجع تاریخی ذکر کردید؟
  هر چند مثل همیشه پاسخی شنیده نخواهد شد!!!

  پاسخحذف
 55. اولا همون طور که آقای فرشوشتر فرمودند؛شما هم بسیاری از مطالبی که میارین فقط میگین "خوب معلومه دیگه که این مطلب وجود داره"من هم مطالبمو مثل شما میگم.


  دوما شما اصلا ثابت نکردین که مطالب قرآن اشکال داره هر وقت سند برای حرفاتون آوردین من هم سند این حرفو میارم


  حالا این گود و این میدان بفرمائید.....

  پاسخحذف
 56. رامتین۷.۱۰.۸۹

  اقا یا خانم mmm
  مطلبی از هایدگر (خصیصه انسان غیر اصیل)به ذهنم امد که در مورد شما مصداق داره بدین قرار:
  خصیصة اول وراجی و یاوه گویی است. حال وراجی چه نوع سخنی است سخنی است که در آن خود سخن گفتن مهم است نه محتوای سخن. اینکه فرضاً در منبر یا وبلاگها وراجی می کنین یعنی چه، یعنی اصلاً مهم نیست چه می گوئید مهم اینست که دارید چیزی می گوئید در واقع شما دائماً در زندگی خود جمله ها و باورهایی را از دسته ای می گیرید و به دسته ای دیگری انتقال می دهید بدون اینکه از اشکالات یا درست یا نادرست بودن ان مطلع باشید.
  شبیه جمله شما اقا یا خانم mmm در مورد نظر ناپلئون در مورد قران.
  از رادیو و تلویزیون، در مورد قران چیزی را شنیده اید، بعد همینطوریکه شنیده اید به دیگری انتقال می دهید بدون اینکه قبل از انتقال بررسی کنید و ببینید آیا این مطالب درست اند یا نادرست، گویی شما فقط و فقط دستگاهی هستید که از سویی گیرنده چیزهایی است که به شما می دهند و از سوی دیگر فرستنده همان چیزها به دیگری. بنابراین شما در وضعیت گیرندگی و فرستندگی بسر می برید.
  لطفا از وضعیت گیرندگی و فرستندگی خارج شوید و دست از وراجی بردارید،مطالبی که در این وبلاگ ذکر شده را با اطلاعات اندک خود نسنجید ودر پیرامون ان به تحقیق بپردازید چنانچه مطلبی رابا عقل نخودی خود مغایر یافتید برایش دلیل و مدرک پیدا کنین سپس دلایل خود را در معرض دید دیگران اعم از مخالفان و موافقان قراردهید در انصورت پاسخ دیگران را خواهید شنید.

  پاسخحذف
 57. با نمک۸.۱۰.۸۹

  توجه توجه
  به نقل از خبرگزاری وبلاگ نقد قران :

  دوست عزیز اقا یا خانم mmm جهت بررسی اصل سند حدیث روایت شده از ناپلئون در باب قران (ما شیعه ها میگیم تک تک همه احادیث باید از نظر سند بررسی بشه) از این وبلاگ خارج و هنوز مراجعت ننموده است و به نظر میرسد دیگر هم مراجعت نخواهند نمود.لذا مرجع این حدیث نقل شده از ناپلئون در مورد قران تا اطلاع ثانوی نامعلوم می باشد.
  ایول ارش خیلی مودبانه سوسکش کردی.

  پاسخحذف
 58. دوست عزیز mmmm
  ما اینجا قرار نیست چیزی را تایید یا تکذیب کنیم.ما فقط مطالب را عنوان می کنیم(البته با ذکر مرجع) تصمیم گیرنده برای صحت وسقم مطالبی که ارائه شده خوانندگان هستند.
  واما برای تایید کامنتها تون در صورتی که تمایل به ادامه بحث دارید باید خدمتتون عرض کنم شما هنوز پاسخ من رو ندادید به همین خاطر دوباره سئوالم را تکرار میکنم :
  این سخن مهم و قابل توجه ناپلئون :

  "واي به حال ما اگر مسلمانان اين کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند! و واي به حال مسلمانان اگر ما ، ميان آنها و اين کتاب جدايي بيندازيم"

  رااز کدام مرجع تاریخی ذکر کردید؟

  پاسخحذف
 59. بفرمائید
  این هم آدرس جریان ناپلئون :
  نشریه نسیم وحی شماره 22
  حالا من منتظر سند صحبت های شما هستم!!!!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۶.۵.۹۱

   من جواب تونو بالا دادم توکامت اول تون ناپلئون خدا رو قبول نداشت چه برسه به دین اسلام شما

   حذف
 60. اینم چند آدرس دیگه

  رهنمای سعادت، ج2، ص478 ,
  یکصد مومضوع، 500 داستان، ص423.
  همای سعادت ج 1 ص 70

  من هنوووووووز منتظر سند صحبتای شما هستم


  داستان مفصل تر و دقیق تر هم این است:

  روزي ناپلئون در اين فکر بود که چطور مي شود بر کشورهاي اسلامي تسلط يافت و مسلمانان را تحت سيطره فرانسه درآورد.

  براي اين کار با يک مترجم عرب زبان، به مصر رفت تا تحقيق کند. اول با مترجمش، به يکي از کتاب خانه هاي معروف رفت.
  به مترجمش گفت: يکي از مهم ترين کتاب هاي اين ها را برايم بخوان.
  مترجم، قرآن را برداشت و باز کرد و آيه را خواند: إِنَّ هذَا القُرآنَ يَهدِي لِلَّتِي هِيَ أَقوَمُ، اسراء/9؛ اين قرآن، به راهي که استوارترين راه هاست، هدايت مي کند.
  ناپلئون، از کتاب خانه بيرون آمد و به اين آيه فکر کرد.
  فردا دو مرتبه به کتاب خانه آمد. از مترجم خواست از همان کتاب برايش بخواند.
  مترجم قرآن را باز کرد و آياتي چند از آن را تلاوت کرد.
  روز سوم، به کتابخانه برگشت و مترجم چند آيه از قرآن را برايش خواند. ناپلئون پرسيد: اين کتاب چه جاي گاهي، در بين ملت مسلمان دارد و چقدر به آن اهميت مي دهند؟
  مترجم جواب داد: مسلمانان معتقدند که اين قرآن است و از آسمان به پيامبر آن ها نازل گرديده و تا قيامت کتاب هدايت آنان است.
  ناپلئون دو جمله گفت: يکي به نفع مسلمين و يکي به ضرر آنان.
  آن که به نفع مسلمانان از دهان اين سياست مدار بيرون آمد، اين بود: من از اين کتاب استفاده کردم و اين طور احساس نمودم که: اگر مسلمين از دستورات جامع اين کتاب استفاده کنند ذلّت نخواهند ديد.
  و جمله دوم اين بود:
  تا زماني که اين قرآن در بين مسلمين حکومت کند و در پرتو عاليه اين برنامه جامع، زندگي کنند، تسليم ما نخواهند شد، مگر ما بين آنها و قرآن جدايي بيفکنيم.

  پاسخحذف
 61. رامتین۱۱.۱۰.۸۹

  فرزند عزیزم mmm
  به نظر من برای شما بهتر است که به وبلاگهای کودکان رده سنی -12 سال مراجعه کنین مطالب این وبلاگ برای سن شما مناسب نیست.
  هر چند سن دوست عزیزمون فرشوشتر را بیشتر از این حرفها می دونستم.
  انچه در مورد مرجع تاریخی از شما پرسیده شد و پاسخ شما بیانگر انست که نسبت به کلمه مرجع اطلاعی ندارید که البته اشکالی هم ندارد زیرا که اقتضای سن شماست امیدوارم در سالهای اینده با این مفهوم بیشتر اشنا شوید.
  توصیه ام به نویسنده وبلاگ نقد قران:
  گزینه ای در تنظیمات وجود داره که به نام ( محتوای مربوط به بزرگ سالان ) لطفا در صورتیکه صلاح می دانید این گزینه رو در مورد وبلاگتون نقد قران فعال کنین.
  زیرا که کودکان در همه جای جهان با نظارت والدین مجاز به استفاده از اینترنت هستند قصور والدین برخی از این اصفال را شما به عهده بگیرید.
  با تشکر

  پاسخحذف
 62. دوست عزیز mmm
  ممنون که مطالب را پیگیریی می کنین
  متاسفانه نام نویسنده کتبی راکه ذکر کردید فراموش کردید.لطفا نام نویسنده را نیز ذکر کنین.
  با تشکر

  پاسخحذف
 63. اهورا۱۲.۱۰.۸۹

  تو رو خدا این بنده خداmmm رو انقدر نفرست دنبال نخود سیاه
  یک پیام از این mmm هست تو فروم انجمن تخصصی قاریان:
  RE: ناپلئون و قرآن کريم
  اگر ممکن است سندی معتبر تر از این آدرس بدهید
  برای دفاع از دین در برابر معاندان شدیدا به آن محتاجم
  معنی چک کردن سند و همینطور سند معتبر رو هم فهمیدیم!
  طفلک دین مبین اسلام و قران که طرفداراش برای دفاع از اون به چه کسانی محتاجند.
  اون حرفهایی که از ناپلئون و ولتر و کنفسیوس شنیدند و خوششون میاد رو می ذارن تو دهن یه مشت عرب وحشی که عشقشون شیر شتر بوده و جز دزدی و غارت و زنبارگی برای بشریت چیزی به ارمغان نیاوردند، همه هم باید بپذیرند اما انوقت اون حدیث هایی از مجلسی که از نظر علمی به فهم و درک این اعراب بی فرهنگ نزدیکتر است رو میگن باید سند هاش چک بشه!!
  بخواب کوروش که ما هم خوابیم

  پاسخحذف
 64. با نمک۱۲.۱۰.۸۹

  توجه توجه
  با توجه به سند معتبری که اقا یا خانم mmm رو کردند برای تایید گفته ناپلئون در مورد قران بنام :
  یکصد مومضوع، 500 داستان، ص423

  از این پس کتب داستان در زمره کتب مرجع لحاظ شده و دوستان می توانند برای اثبات نظرات خویش از کتب و داستانهای قدیمی کودکان از جمله :
  شنگول و منگول ، گرگ ناقلا خرگوش بلا ، حسن کچل (جهت اثبات وجود جن)، حسنی نگو یه دسته گل (جهت اثبات حدیث :النظافته من الایمان) ...
  استفاده کرده و هواداران ایشان بابت این رفرنس عالمانه دوستان را مورد تشویق قرار دهند.

  پاسخحذف
 65. ناشناس۷.۱۱.۸۹

  مي خواي جواب يك يكشو واسط بفرستم يا خودت ميگي و من جواب بدم
  حالا من يه چنئ نمونشو مي گم كه توه م بخيه رو خودت زخمت بكش و برو در بيار !!!
  1.سوره احزاب آيه 53 خداوند فروموده كه با زنان پيامبر ازدواج نكنيد
  اين حكم به اين خاطر بود كه داستاني شبيه داستان عايشه پيش نياد و يه عده از اين فرست براي حكم راني بر حكومت اسلامي استفاده نكنند
  2. 50 سوره احزاب
  زنان مومنيه اي كه خود را به رسول بي شرط ببخشند و رسول هم به نكاهش مايل باشد
  اين هم اشكالي نداره مثله اينه كه يه دختري بياد از تو خواستگاري كنه و تو هم مايل باشي و اون هم بگه كه من هيچ چيز از تو نمي خوام خوب تو هم آزادي كه با اون ازدواج كني
  اين تا اينجا
  در مورد نقد هاي علمي
  اين بابا كه من نميدونم تا كلاس چند سواد داره فكر ميكونه خيلي بارشه
  1. گفته در قرآن اومده خورشيد ميچرخه در مداره خودش
  بعد اين گفته كه امروزه فهميدن زمين مي چرخه
  قابل توجه شما اين كه
  امروزه دانش مندان بعد از 1400 سال كشف كردن كه خورشيد و تماميه ستارگان به دور هسته كهكشان راه شيره و تماميه كهكشان ها به دور هسته كيهان و تماميه كيهان ها به دوره هسته ي كائنات مي چرخند
  2.گفته آسمان رو مثل جسم فرض كرده اين هم درسته طبق نظريه نيوتون در مورد جاذبه اون چيزي كه باعث اين امر ميشه نيروي مغناطيسي درونيه سياراته
  ولي آقاي انيشتين نظريه جديدي ارائه كرده كه گفته آسمان مانند گهواره اي است مه تمامي اجسام در اون قرار دارند مثل تور واليبال كه اگر توپر بندازي وسطش خميدگي ايجاد ميكنه و هرچي اطرافش با شه رو به طرف خوش ميكشه پس طبق اين نظريه آسمان بايد يك سر و يك ته داشته ياشد كه اگه خواستي مفصل در موردش صحبت كنم ولي الان مي خوام بقيه موارد رو بگم
  3.مورد بعدي تعيين بدر و هلال
  طبق فرمايش خدا وند در قرآن سبب اين ها فهميدن زمان و شمارش ايام است كه حج و معاملات هم از همين دست حساب مي شن پس در اين جا برهانه جز بر برهانه كل مقدم شده و بدين سبب از بيان مطالب مطروحه در ديگر آيات مكفي شده
  4.در مورد تقدم آفرينش انسان بايد بگم كه در نسل بشر در قبل از خلقت انسان وجود داشت به نام نسناس ها كه با جنيان در يك برهه زماني بودن
  در ضمن اين مثاله به اين معنا نيس كه حتما موجودات خلق شدن كه انسان مثل اسب ازشون سواري بگيرن اگر دايناسور ها ميليون ها سال قبل منقرض شدن الان ما درايم از فاورده هاي اون ها استفاده مي كنيم پس حتما نبايد اين باشه كه اون ها در زمان ما باشن
  5. ستارگان در حال حاضر وجود دارند و فقط نور آن ها بعداز گذشت چند سال نوري به ما ميرسد و امروزه در علم جهت شناسي ما از اون ها براي يافتن جهت 16 گانه از اون ها استفاده مي كنيم
  بسه يا بازم بگم

  پاسخحذف
 66. با سلام جناب ناشناس
  ممنون که مطالب رو مطالعه کردید.
  باید خدمتتون عرض کنم در باب تک تک موارد مطروحه از جانب شما قبلا بحث شده و پاسخ مقتضی به دوستان هم اندیش شما در کامنتهای قبلی داده شده (جهت جلوگیری از تکرار بی مورد) لطفا کامنتهای قبلی (اشکالات علمی در قرآن و تناقضات قرآن) رو با دقت مطالعه کنین.
  با تشکر

  پاسخحذف
 67. با نمک۸.۱۱.۸۹

  جناب ناشناس در رابطه با اشکالات علمی فرمودند:

  براهنه کل بر براهنه جز با کمی کمک هوازی در معرض ترکیب هوس پشت راز عایشه، محمد که همان مدار بوده با کمک یکی از اجداد ابوریحان بیرونی که همون سلمان فارسی بوده وقتی سوار بر الاغش به معراج رفته بود! (الاغ همون سفینه آپاچونیتی است ) با نیوتن که برای تخفیف در تعداد نماز انجا بود ملاقات کرد و این ایه قرآن نازل شد :

  ای پیغمبر,اگر از تو سوُال کنند که سبب بدر وهلال ماه چیست جواب بده که در ان تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم است (قران .سوره بقره.آیه 188)

  و در ادامه جناب ناشناس پشت تاکسی قرمزش با لاستیکهای مارشال دور سفیدش نشست و یک تک بوق زد و گفت :
  اين بابا كه من نميدونم تا كلاس چند سواد داره فكر ميكونه خيلي بارشه
  چاکر هر چی داش مشتیه ! پیش ش ش ما بیا ! یا حق

  پاسخحذف
 68. ناشناس۲۶.۲.۹۰

  سلام.جناب ناشناس دلایل قابل قبزلی آوردنداماتوبی نمک!جرت میگی!

  پاسخحذف
 69. Amir Hossein۵.۳.۹۰

  مطالب خيلی جالب و کاملی بود حرف شما صحيح است چون دليل نميشه آورد ممنون
  V

  پاسخحذف
 70. محققیه
  اگر قراره بر اثر جاذبه چیزی روی زمین بیفتد آن سیب است نه مثلا خورشید. اگر برخوردی در کار باشد باید می گفت زمین روی ستارگان می افتد. البته اگه بخوایم با دید تفسیری بگیم که قرآن شعری از زبان خدا بوده است و خوب همون بهتره بگیم که آسمان ها با ستون هایی بالای زمین بنا شده اند تا خواننده کف کنه و نتیجه بگیره خدا خودش گفته
  غافر 64
  رعد 2

  پاسخحذف
 71. گلابی۸.۳.۹۰

  حقه بازی نیست که میگن باید بیای پیش ما از خود ما مستقیم سوال کنی؟
  حقه بازی نیست که این همه اشکال رو این همه سال از این همه آدم مخفی نگه داشتن؟
  حقه بازی نیست که میگن 1400 سال این قرآن دوام آورده ولی اجازه حرف زدن بهت نمی دن؟
  حقه بازی نیست که میگن نمیتونی آیه ای مثل اینا بیاری. واقعا شما نمیتونی یک وصیت نامه تو مایه همین آیه های ارث با زبان معمولی و بصورت فجیعی مبهم تنظیم کنی

  پاسخحذف
 72. سروش۱۰.۳.۹۰

  سوره والعصر:
  سوگند به این زمان که آدمی در خسران است مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند.

  سوره خرد:
  سوگند به خرد انسان که آدمی در پیشرفت است مگر آن انسانهایی که مومن هستند و یکدیگر را به کارهای بیهوده ای چون حج و نماز و تقلید سفارش می کنند.

  پاسخحذف
 73. مهرداد۲۹.۳.۹۰

  از الان بگم میدونم که کلی آدم سطحی می یان و میگن این یارو حسابی پرته! یا منو به فلان گروه و دسته و نمی دونم ایسم و این چیزا ربط میدن ولی واقعاً به صورت اتفاقی پام به اینجا کشیده شد و برداشت خودم تا اینجا از زندگی رو دارم بیان می کنم ....
  بابا جون خودتونو زیاد دست بالا نگیرید ما هم مثه یک سری جونور دیگه هستیم میایم و میریم ، یه سری چیزا یاد می گیریم یه عالمه رو هم نه!
  یه عالمه دروغ میگیم، یه عالمه راست می گیم، یه عالمه می خندیم و گریه می کنیم، بالا و پایین نمره بدیم به کل وجودمون، به سختی بهترینمون، از معدل کل آدما نیم نمره بالا تر بره!
  خیلی جدی نگیرین تو حصار کوچیک آدمیت که هستیم به اندازه کافی ناچیز هستیم.
  بهترین کاری که میشه کرد اینه که تو همین حصار، یاد بگیریم چه جوری به هم دیگه محبت کنیم و ادب داشته باشیم تا لا اقل به پست ترین حیوانات زبان بسته از نظر خودمون، مثلاً سوسک،یه ذره نزدیک بشیم حالا نگفتم اسب که جسارتی بشه.
  اون کسی راه درست رو رفته که تو همین فاز محبت و درستی و ادب باشه (که البته شاید من خودم از این راه بویی نبردم که جسارت کردم با حیوانات مقایسه کردم که البته نظرم جنبه منفی نام حیوان نبود!).
  حالا نمی دونم 3000 سال پیش چی شده یا 3 روز دیگه باید چی بشه دیگه .....
  البته راه تحقیق در هر رشته ای باز است. چه ریاضی باشه چه نرم افزار یا تاریخ و دین و از این چیزا.
  ولی فقط تحقیق باشه نه اینکه اصل کاریو که گفتم درستی و راستیه، ول کنیم و بچسبیم به اینکه اسلام و مسیحیت چی هستند و غر بزنیم و جز بزنیم و به آخوند گیر بدیم و به کراوات آویزون شیمو به زلف گیر بدیم و از این چیزا.
  بابا ما یه موجود نا چیزیم که حد اقل تو یه چیز همه با هم مشترکیم: نادانی و نا توانی.
  هر چی هم که از قدرتهای انسان بگیم واسه تسلای خاطر خودمونه.
  مثه اینکه یارو تو شهر خودشون تو کشتی همیشه همه رو خاک می کرد کلی به خودش می بالید تا رفت مسابقات استانی تو اولین مسابقه ضربه شد حال چه برسه به المپیک.
  خبری نیست بابا خبری نیست. ما ناچیزترین موجوداتیم.
  بیاید همه این حرفا رو رها کنیم و بچسبیم به درستاش.
  اگه قرآن میگه پشت سر هم غیبت نکنیم اینکه بد نیست خوب نمی کنیم دمشم گرم که 1400 سال پیش اینقدر معرفت داشته که اینو هی گفته و مثال های دیگر. اگه زرتشت اون سه تا نیک ها رو گفته که داشته باشیم حالا هر وقت می خواد گفته باشه خوب چاکر این نیکاشم هستم.
  بابا جون مفاهیم نیکو رو از شخصیت ها جدا کنیم بذاریم تو یه کتاب خودش میشه یه کتاب آسمانی، روحانی، ماورایی.
  مسائل بغرنج آفرینش و آفریننده و از این قبیل رو هم تا جاییکه می شه تحقیق کنیم تا بفهمیم ولی کلاً خروجی اش هر چه باشه شخصی است و به کسی مربوط نمیشه حتی اگه داد هم بزنه که من کافرم یا مومن.
  ولی کسی حق نداره کسی رو به زور مجبور به کاری یا قبول اعتقادی کنه فقط می تونه توضیح بده.
  خوب اگه توضیحشم ناقص و کوته فکرانه باشه خوب عاقلان دانند و اگه نادونی هم باشه خوب اونم باید یه روزی بفهمه.

  پاسخحذف
 74. مهرداد۲۹.۳.۹۰

  ولی کلاً چیزی که باید رواج پیدا کنه همون راستی و درستی و محبت به خود و دیگران است که دیگه زیاد شاخ وبرگ هم نداره که قابل فهم نباشه که کلی کتاب بخواد تا بفهمی. اگرم کل این ها به خاطر حب و بغض هامونه خوب اونم خارج از مفهوم راستی و درستی و محبته.
  مثلاً آخوندا اینطور کردن و اونطور کردن خوب بابا جون چه فرقی می کنه هر کی می خواد باشه خارج از این مدار درستی راستی و محبت هر کس یا جامعه ای که باشه خرابه.
  چرا جامعه ما اینقدر نمره بدی تو این زمینه داره؟ فکر می کنین به خاطر اسلامه؟ نه بابا آدمای مسلمون مامان من زیاد دیدم. چرا جوامع جهان اول اینقدر اکثراً خوب و با شخصیت و انسانند به خاطر مسیحیته؟ نه بابا به خاطر اینه که اون مفاهیم درست رو کتاب کردن و دارن به اون عمل می کنن. یه ذره از اون کتاب رو از اسلام، یه ذره از مسیح یه ذره از بودا یه ذره از علم، هر چی که به عقل جمعی شون تا اینجای کار درست اومده رو گرفتن انداختن اون تو و بهش عمل می کنند و به بقیه چیزا به چشم تاریخ و تمدن و اینا نگاه می کنند. البته کتاب قانونشون ورژن داره هر وقت از هر جایی یه چیز جدید کشف کنن بهش اضافه می کنند و اگه نکته غلطی داشته باشده حذفش می کنن.
  بیاین حداقل تو این مسیر وبلاگاتون رو ببرین چند تا سر فصل بذارین هی بشینین با همفکری آپگریدش کنین هر جا با عقل و منطق و درستی راستی و محبت همخوانی داشت اونو مصوبه کنین بگین از همین امروز (اگه راست میگین که دغدغه دارین) تو زندگیم به این صورت عمل می کنم. فقط هم موارد مثبت رو سر فصل کنین. خود به خود موارد منفی جایی تو زندگیمون پیدا نمی کنن اگه به مثبت ها عمل کنیم. تاریخ و عقاید رو هم بذاریم واسه خلوت خودمون و سرش بحث و جدل نکنیم. خوباشون رو دست چین کنیم و بداش رو نیگا نکنیم هر جا هم که اختلاف بود به کلی بذاریم کنار تا اتفاق نظر ایجاد بشه.
  حالا فهرستمون اگه 10 مورد هم داشته باشه موردی نداره همین 10 تا رو رعایت کنیم خودش 90 در صد پیشرفت تو انسانیته.
  مثلاً اینکه
  1. دروغ به هیچوجه نگیم.
  2. غیبت نکنیم.
  3. زرنگی الکی نکنیم.
  4. محبت کنیم.
  .
  .
  .
  نمی دونم از این چیزا و اونایی که شما بهتر می دونین.
  از یک جا اختلاف رو باید حل کرد.
  در آخر یادمان باشد که هیچ نیستیم و بهتر است سر هیچ با هم بحث نکنیم. طرفداری کورکورانه هم نکنیم بیاییم مسلمان، مسیحی، بودایی، زرتشتی، تحلیل گر، فیلسوف و غیرۀ منصف و آرام و آقایی (خانمی) باشیم. جنتلمن و لیدی باشیم. فحاش و لمپن و سوء استفاده گر نباشیم.
  اثبات اینکه فلان نظریه یا دین یا هر چی در 1400 سال پیش درست بوده یا نه چه دردی را دوا می کند جز عقده های روانی را.
  بابا بیاین آدم باشیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 75. ناشناس۳۰.۳.۹۰

  شما تا دیپلم بیشتر نخوندی و کاملابیسوادی و چرت گفتی. حتی نمیدونی خورشید تو مدارش میچرخه. ابله . بعد اومدی ذهن خام مردم کودن تر از خودتو منحرف کنی؟ حرف مردم رو بلغور نکن بشین قرآن رو که قبول نداری بخون بعد بگو قبول ندارم.

  پاسخحذف
 76. ناشناس۲.۴.۹۰

  سلام،
  تشکر از مطالب جالبتان
  سوال:
  بنده ی خدا اگر در آن دوران خداوند درمورد موجودات تک سلولی ویا هرمافرودیتها سخن می گفت مردم آن زمان شعور فهمش داشتند؟
  یه چیز دیگه در مورد ردیف13 اینکه خداوند عادت ماهیانه ی زنان را وسیله رنج برای انها قرارداده خوب درست گفته که. اگر می گفت عادت ماهانه چیزی به جز نشانه کار دستگاه تناسلی زنان و نتیجه طبیعی کارکرد هورمونهای خاص نیست بنظرت مردم اون زمان راحت می فهمیدن؟؟؟؟؟؟
  گیر دادن به این کتاب و آن کتاب واین پیامبر وآن پیامبر راه به جایی نمی بره...به خود خدا قسم راست میگم. اینا همه افرادی بودند انتخاب شده ونسبت به مردم دوران خودشان باهوشتر وپاکتر بودند وخداوند هم برای هدایت مردم از اونها استفاده کرده.

  پاسخحذف
 77. ناشناس۶.۴.۹۰

  عجبا!

  انسان وقتی نخواد متوجه شه، نمی شه!

  اسلام دینی یه که می گی هر اتفاقی می خواد بیوفته، بیوفته، ولی هیچ وقت شکست رو قبول نکن! اگه هم مجبور بودی تقیه کن، تا وقتی تونستی از پشت خنجر بزنی! از نظر هایی که در توجیه قران می نویسن این مشخصه! یک دین پر از سفسطه و پر از عوام فریبی!
  در حقیقت هیچ چیزی که بر حق باشه، این جور فکر نمی کنه! چیزی که واقعن بر حق باشه، شمشیر نمی کشه، چون می دونه که حق نیازی به شمشیر و زور برای توجیه خودش نداره!

  از میان آدم هایی که در دفاع از قران کامنت گذاشتن، یک دسته هستن که متعصبانه دفاع می کنن، و یک عده هستن که در نهایت می گن که خب اون موقع که نمی تونسته بگه مولکول و اتم وجود داره یا زمین دور خورشید می چرخه یا ... چون مردم اون زمان گنجایش اش رو نداشتن!
  دسته ی اول، که نه کار من نه کار شماست که با چند تا کامنت بشه متوجه اشون کرد! انسانی که شست و شوی مغزی می شه، گاهی وقت اگه تا آخر عمر هم تحت روان شناسی قرار بگیره، مداوا نمی شه، و البته این خیلی ناراحت کننده ست! البته نه این که استثنا وجود نداشته باشه!

  دسته ی دوم، اگه مردم اون زمان گنجایش اش رو نداشتن، و حتا اگه فرض کنیم که همه ی اون چیزها رو محمد می دونسته، آیا فکر نمی کنید که کتابی که این قدر سطح پایین و برای مردم به قول شما دوران جاهلیت نوشته شده که الان علم خیلی خیلی بیش تر از اون پیش رفت کرده، دیگه به درد ما نمی خوره؟!

  پاسخحذف
 78. ناشناس۱۹.۴.۹۰

  من در یه جمله نظرمو بگم
  شما میگید خدا از آینده خبرداره و گذشته را هم میدونه درسته حاظرم شرط ببندم همتون قبول دارید
  پس به نظر من خدا یه روانی که داره همه ی مارو بازی میده. و یه نصیحت برای کسانی که نمیفهمند لطفا کتابهای روانشناسی بخوانند تا بهمند وقتی اعتقادات از نوزادی تا 9سالگی شکل میگیرد دیگر تغییر نمیکند چون در ته مغز نهادینه شده مگر اینکه خودشون بخوان به چالش بکشن. به گفته ی خودتون بزرگترین نعمتی که خدا بهتون داده عقل است پس خواهش میکنم ازش کار بکشید. وتنها با فکر کردن است که میتونید چیزی را به فهمید به شرطی که اعتقادات خود را کنار بگذارید واز اعتقادات و دانسته های دیگران کمک نگیرید

  پاسخحذف
 79. ناشناس۷.۵.۹۰

  با درود به همه.
  خلاصه بگم این قران همه رو گذاشته سر کار.بابا خودتونم دارین می گین این آیه ها رو برای مردم اون زمان آورده پس به درد من امروزی نمی خوره.البته اینم بگم که یسری حرفام داره که تا ابد ماندگاره مثل غیبت ،محبت به پدر و مادر ،و...
  که اینم بگم نمونه این حرفارو و حتی کامل ترشو زرتشت گفته.
  ولی اگه ما بخوایم تکیه کنیم به کتابی که یسر از حرفاش قدیمیه و به درد ما نمی خوره حماقت محض
  آخه کتابی که در مورد یک واقعه ای که در 1400 سال پیش افتاده و به من ربطی نداره داستان نوشته چه دلیلی داره از طرف خدا باشه برای همه دوران ها باشه .
  در حال حظر علم خیلی چز هارو ثابت کرده که دیگه احتیاجی به قران نداریم که بیاد بگه بدر و هلال ماه را برای تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم آفریدم.چون من الان میدونم ماه چه کاری انجام میده


  پس نتیجه می گیریم اگه کتابی حتییک موردش زیر سوال به و مبهم باشه از طرف خدا نیست

  اهورا نگهدارتان

  پاسخحذف
 80. ناشناس۱۲.۵.۹۰

  ارش عزیز از چیزهایی که میشنوی دلسرد و ناراحت نشو! تا زمانی که این حرفرو میزنی . یه عده تورو به بی سوادی متهم میکنند این داستان ادامه خواهد داشت! تازمانی که یک عده بخواهند خر باشند زیادند کسانی که بخواهند سواری بگیرند ...

  پاسخحذف
 81. ناشناس۱۳.۵.۹۰

  واقعا خیلی هنر کردید اشکالاتتون کاملا سطح درک و فهمتون و از علم نشون می ده حتی موجودات تک سلولی هم برای تولید مثل دو تا سلول نر و ماده دارن که باهم ترکیب می شه بهتره کمی در این مورد مطالعه کنین. در مورد گردش خورشید هم بدون که کل منظومه شمسی هم در گرشه. اول چند تا کتاب علمی بخون بعد بیا این وبلاگ مسخره و بساز. در مورد شب و روز مگه گفته همه جا یک روز شب و یک روز روزه؟ گفته شده شب مایه آسایشه کجاش با 6 ماه شب و روز منافات داره؟
  در مورد استراق سمع جنیان بهتره بدونی که اون زمان اجنه به آسمان ها می رفتن و استراق سمع می کردن و شهاب سنگ ها مانعی شدن برای اونا این کجاش عجیبه؟ شما که انقدر علمت بالاس می شه دلیل علمی وجود شهاب سنگ ها رو برای ما توضیح بدی؟ شما که در مورد مسائل ماورائی علم نداری لطفا اظهار نظر نکن اول با چند نفر مشورت کن.
  در مورد غروب خورشید: اولا قرآن تصریح نکرده که خورشید در آب فرو می ره بلکه گفته او (ذوالقرنین)این گونه خورشید را یافت که در چشمه فرو می رود.
  و خداوند عین حالتی را که برای ذو القرنین مجسم شد را بیان نموده .حال آیا این نوع تعبیر خلاف عقل است ؟؟؟!!!!
  در مورد علت آفرینش خورشید شما که سواد یه ترجمه ی ساده ی عربی هم نداری اظهار نظر نکن آیه می گه برای خورشید منزل هایی را قرار داد تاشماره ی سال ها رو بدانید نگفته که خورشید را آفرید تا شمار سال ها را بدانید. قبلش هم گفته که خورشید رو نور قرار داد برای شما.
  در مورد علت پیدایش ماه گفته که از تو در باره هلال های ماه می پرسند بگو شاخصی برای مردم و موسم حج اند نگفته که آفریده شده اند برای این بلکه یکی از فوایدش و برای مردم بیان کرده شما نه علم عربی داری نه نجوم نه زیست شناسی نه ... چند تا چرندیات کپی پیست کردی چند تا آدم بی سواد تر از خودتم دور خودت جمع کردی که به به و چ ه چهت کنن

  پاسخحذف
 82. ناشناس۱۴.۵.۹۰

  سلام دوستان :

  باورکنید هیچ اشکالی نداره که این مطالب تو این کتاب هست مشکل از جایی شروع میشه که بگیم اینهارو خدا گفته و گرنه هر نویسنده ای انهم مربوط به 1400 سال پیش احتمال داره دچار چنین خطاهای فاحشی بشه
  انطوری که پیداست این جهان را هرکسی که افریده کاره این الله نمیتونه باشه

  پاسخحذف
 83. ناشناس۱۵.۵.۹۰

  تو مطالب چیزی بود شبیه این: حضرت امام قرمودند به نویسنده تناقضات قران بگند که آیا از مقصود نویسنده قران کاملاً یقین داری؟
  من هم از مفسران قران ممی پرسم آیا شما از مقصود نویسنده قرآن یقین دارید؟

  پاسخحذف
 84. ناشناس۱۶.۵.۹۰

  سلام دوستان:

  من تعجب میکنم از شما ارش عزیز که با این سطح معلومات
  و اگاهی در باب علامه مجلسی این مطالب را گفتی ؟
  ممکن هست دوست عزیز شما بفرمایید چه مطالب گرانبهایی در حلیة المتّقین کشف کردید که اینظور زبان به ستایش ان گشودی ؟ علما را از اثارشان میشه شناخت . مزخرفات
  این کتاب ازجمله اداب طهارت و جماع نشان از جمد فکری این حضرت داشته

  پاسخحذف
 85. ناشناس۲۱.۵.۹۰

  اولین کامنت شما مربوط به نطفه ی آدم سوره ی الطارق هست نه الطاروق و ترجمه ی آن صحیح است

  پاسخحذف
 86. ناشناس۲۳.۵.۹۰

  درباره دومين كامنت محض اطلاع شريفتان خورشيد نيز در مدراري به دور مركز راه شيري مي چرخد اگر خورشيد حركت نميكرد زمين بروي آن سقوط ميكرد....و در نهايت نميتوانست به دور آن بچرخد امروز ديدگاه ستاره شناسان هسچ از اجرام آسماني بي حركت نيستند...

  پاسخحذف
 87. ناشناس۲۴.۵.۹۰

  درود
  گذشته از این همه حرف و سخن ای کاش بجای این همه بحث وجدل این همه نق زدن و جر زدن یه نگاهی مینداختیم به ملتی که 2500 سال قبل بدون هیچ دین زوری با عظمت زندگی کردن و امروز دنیا آنها رو ستایش میکنه ولی دریغ از امروز ما که پریشان احوالیم به امید روزی که انسانها خرد پیشه کنند نه جهل ونادانی.

  پاسخحذف
 88. ناشناس۲۵.۵.۹۰

  به نظر من بايد خيلي بيشتر کار کنيم .همه دست در دست هم بديم و با مطالعه و نشر کتب هاي خرد گرايانه اين نکبت و ادبار را که هزار و چهارصد سال خون بشريت نوشيد را نابود کنيم.اروپايي ها موفق شدند در رابطه با مسحيت ولي ما هنوز نتونستيم .آخوند ها ميليون ها کتاب در وصف اين قرآن نوشتند و اينکه ما داريم نقد مي کنيم بايد خيلي وبسايت و وبلاگ هاي ديگه داشته باشيم. صدها انسان مثل دکتر مسعود انصاري و علي دشتي نياز داريم تا اين خزعبلات تازي ها را بر ملا کنند.
  اگر قران کلام خدا هم بوده ايني که دست ما رسيده خيلي اشکالات توشه و پر از دستورات غير انسانيست که سر ما پياده ميشه و ناموسمون را جلو چشممون به اسم حجاب با لگد و مشت توي ماشين مي اندازن و پول ازشون مي گيرند.

  پاسخحذف
 89. ناشناس۵.۶.۹۰

  saat hafto nime sobhe vaghan hal nadaram nazar bedam ama faghat damet garm kheyli mardi hamin 1

  پاسخحذف
 90. ناشناس۵.۶.۹۰

  be karet edame bde fekr nakon tamame kasaei ke injaro mikhunan faghat hamin mokhalefaye kond zehniyan ke injan kheyli kasa mesle man hosele nazar dadn nadarim be karet edame bede del sard nasho

  پاسخحذف
 91. تازه ترین یافته های دانش کیهان شناسی گواهی میدهند که شما کهشکشان ها در کیهان بیش از 200 میلیارد است. هنگامیکه هر کهکشان نیز دارای 200 میلیارد ستاره باشد. شمار بی اندازه بزرگی ستاره در کیهان باید وجود داشته باشند

  پاسخحذف
 92. خدا رو شکر...به کارت ادامه بده
  با وجود امثال تو و نقدیاتت به قرآن، شک ما رو در رابطه با حقانیت قرآن از بین میبری و اثبات دوباره ای است بر این مسئله که قرآن به راستی کتاب حق و سخن راست خداوند بلند مرتبه است.
  خوشحالم که حماقت ها و چرندیات ذهن پریشونت باعث شده که یه عده بیشتر به ذات حق قرآن و اسلام فکر کنند.
  همیشه برای اثبات یه حقیقت نیازی به دفاع کردن موافقان نیست بلکه دشمنی و تضاد یک احمق هم راهی میشه برای اثبات یک حق.
  با سپاس از شما - صادق محمدی

  پاسخحذف
 93. مهرداد۱۰.۶.۹۰

  تا اواسط کامنت ها رو خوندم و انقدر از دست این متعصبان مسلمان که معلوم نیست در ذهنشان چی میگذرد عصبی شدم که هیچ چیزی برای جواب دادن به ذهنم خطور نمی کند.
  چون اینان به اندازه چشم و گوش و ذهن خود را بسته اند که هیچ چیزی جز اون چیزی رو که از بچگی توی ذهنشون کردن باور نمی کنند/.

  هیچ وقت نباید جواب این دوستان رو داد. من به این نتیجه رسیدم که خدای هر کسی اندازه خرد اوست. پس بگذارید هر چه میخواهند بگویند. من خود به شخصه از مطالبان حمایت میکنم.
  با پیشکش درودهای آریایی
  بدرود

  پاسخحذف
 94. درود

  نمیخام اینجا بعد از تقریبا 1 سال گفتگو بگم که لیلی مرد بود یا زن

  ولی خدا وکیلی وقتی کامنت هارو میخونی، فقط جواب صفصته معابانه به 4 5 تا از سوالات و اشکالات رو میتونی ببینی، بقیه هم که یا به نفع اسلام شعار دادن و یا بر ضد اون

  به نظرم بحث خیلی ساده هستش، در این پست تنها به بخش کوچکی از اشکالات قرآن یعنی 18 تا اشاره شده، هر کس درباره هرکدوم نظری داره شفاف بگه که همه متوجه بشم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۲.۹۳

   اینها که همش الکی و اشتباه بود،اصلا قرآن چنین چیزهایی نگفته.
   مثلا دوست شما نوشته که "خورشید در گِل فرو میرود" و این رو اشکال علمی قرآن خونده در حالی که قرآن این رو گفته:"ذوالقرنین(طبق برخی استاد کوروش کبیر است.) به سمت غرب میرفت،سپس به بیابانی رسید و تصور کرد که خورشید در چاله ای از گِل فرو میرود ولی این تصور به خاطر بزرگی بیابان بود."
   صریحا داره اشاره میشه که به خاطر بزرگی بیابون،ذوالقرنین تصور کرده که خورشید در گِل فرو میره و واقعیت همینه اگه بیابون رفته باشید میبینید که هنگام غروب خورشید طوری دیده میشود که انگار در حال فرورفتن در ماسه های بیابان هست و به دلیل گرما شما ماسه ها رو طوری میبینید که انگار خیس هستند.(چاله ای از گِل.)

   باشد گه شفاف گفته باشم.

   حذف
  2. ناشناس۷.۲.۹۳

   اینها که همش الکی و اشتباه بود،اصلا قرآن چنین چیزهایی نگفته.
   مثلا دوست شما نوشته که "خورشید در گِل فرو میرود" و این رو اشکال علمی قرآن خونده در حالی که قرآن این رو گفته:"ذوالقرنین(طبق برخی استاد کوروش کبیر است.) به سمت غرب میرفت،سپس به بیابانی رسید و تصور کرد که خورشید در چاله ای از گِل فرو میرود ولی این تصور به خاطر بزرگی بیابان بود."
   صریحا داره اشاره میشه که به خاطر بزرگی بیابون،ذوالقرنین تصور کرده که خورشید در گِل فرو میره و واقعیت همینه اگه بیابون رفته باشید میبینید که هنگام غروب خورشید طوری دیده میشود که انگار در حال فرورفتن در ماسه های بیابان هست و به دلیل گرما شما ماسه ها رو طوری میبینید که انگار خیس هستند.(چاله ای از گِل.)

   باشد گه شفاف گفته باشم.

   حذف
  3. بر عکس خیلی هم اشکالات مسخره ای گرفته بود

   حذف
 95. مجید۳۰.۶.۹۰

  درود
  نظرتون رو خوندم و با شما هم عقیده هستم. به کارتون ادامه بدید و نگذارید که حرف یه عده مذهبی مخ تعطیل که عقایدشون باعث شده روشن ترین دلایل رو نبینند روتون تاثیر بذاره .
  موفق و پیروز باشید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۲.۹۳

   اینها که همش الکی و اشتباه بود،اصلا قرآن چنین چیزهایی نگفته.
   مثلا دوست شما نوشته که "خورشید در گِل فرو میرود" و این رو اشکال علمی قرآن خونده در حالی که قرآن این رو گفته:"ذوالقرنین(طبق برخی استاد کوروش کبیر است.) به سمت غرب میرفت،سپس به بیابانی رسید و تصور کرد که خورشید در چاله ای از گِل فرو میرود ولی این تصور به خاطر بزرگی بیابان بود."
   صریحا داره اشاره میشه که به خاطر بزرگی بیابون،ذوالقرنین تصور کرده که خورشید در گِل فرو میره و واقعیت همینه اگه بیابون رفته باشید میبینید که هنگام غروب خورشید طوری دیده میشود که انگار در حال فرورفتن در ماسه های بیابان هست و به دلیل گرما شما ماسه ها رو طوری میبینید که انگار خیس هستند.(چاله ای از گِل.)

   حذف
 96. ناشناس۳۱.۶.۹۰

  سلام عزیز دل برادر برای درک صحیح وکامل یک قول باید قائل را ببینی اگر بخواهی سراغ قرآن بری فقط و با اهل بیت کاری نداشته باشی بدون به مقصود نمی رسی . می دونی به آدم مست چه زمانی حد می زنن ؟ وقتی که از مستی دربیاد و درد رو حس کنه!!! تا وقتی گرفتار دنیا هستی تا وقتی مست غیر خدایی اهل ایمان نمی شی مفسر قرآن اهل بیت علیهم السلام هستند اگر فرآن و امیرالمؤمنین رو باهم دیدی در قرآن فقط هدایته اما اگر با غیر علی ببینی فقط گمراهیه بهتر یه سری به کتابهای شهید مطهری و علامه جوادی بزنی

  پاسخحذف
 97. ناشناس۱.۷.۹۰

  کارت درسته ادامه بده.(مریم)

  پاسخحذف
 98. ناشناس۱۵.۷.۹۰

  آقایان ،اول بیایید این بچه باز (محمد) را تعریف کنید ؛ بعد راجع به کلامش نقد و بررسی کنید،
  که اگر سلمان فارسی نبود ،قرآنی هم در کار نبود...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۷.۱.۹۲

   خیلی مزخرف گفتی جایی که تو زندگی میکنی چون پدوفیلی وهمجنسگرایی آزاده,قیاس به نفس درموردپیامبر عزیزمیلیاردها مسلمان کاری غلط وکفرآمیز است .

   حذف
 99. armaghan۴.۸.۹۰

  kheili jaleb bood!
  man aslan mazhabi nistam! ama harfat baes shod ghroaano bekhoonam ! na az roo ejbar Balke ba aghlo derayate khodam!
  moteasefane mokhalefam bahat!
  javabayi k be soalat dadi bi payeo asasE!
  & kheili CHert
  sry

  پاسخحذف
 100. ناشناس۴.۸.۹۰

  اول فکر کردم یه ادم معمولی هستی که سر از هیچی در نمیاره،ولی وقتی مطالبتو خوندم دیدم نــــــه!کارت درسته که رفتی قرانو خوندی و با عقل خودت جواب میدیو تفسیر میکنی.ولی قران در حد تونیست که بخوای نقد((تفسیر)) کنیش.بهتره تا حالا از هرکی(هرکیا) خط میگرفتی بزاری کنار.خیلی داریم نـزدیـک میشیم پـشـیتمـونـی نزدیکه.

  پاسخحذف
 101. ناشناس۱۸.۸.۹۰

  با عرض پوزش باید بگم هر کی این اشکالات رو خوند و هنوز مسلمونه خیلی احمقه اکثرا واقعا اشکال هستند البته انسان ذاتا احمقه و علتش رو میگم ضمنا در سوره الرعد میگه اسمون ستون داره ولی دیده نمیشه و این اشکاله فکر میکرده اسمون سقفه ممکنه بیافته و این اشکاله ایات 9-12 فصلت میگه اول زمین بعد اسمون درست شده و کاملا غلطه مردم قبل از پیامبر همزمان با پیامبر و بعد از اون(دانشمندان اسلامی) فکر میکردن زمین مرکز عالمه و قران غیر مستقیم همین رو تایید میکنه قران چرا این مشکل بزرگ رو حل نکرده و اگه میگفت اینو مردم عرب ازش ایراد نمیگرفتند چون حرفهای خیلی عجیب قران زیاد داره مثلا گفته فرشتگانی بر دوش چپ و راست شما قرار دارند یا مثلا گفته کوه مثل ابر حرکت میکنه که البته غلطه به جاش میگفت زمین حرکت میکنه و مرکز عالم نیست و قران نظریه زمین مرکزی رو تایید کرده و پیامبر قطعا وقتی عربها میپرسیدند اینطور توضیح میداده که دانشمندان اسلامی هم اعتقاد به مرکزیت زمین داشتند. حالا علت احمق بودن انسان: ادم یه حیوان پیشرفته است ولی کامل نیست و نقص زیادی دارد مثل یه ماهی که اگه تو یه استخر باشه که فکر میکنه تمام جهان فقط همون استخره ادم هم فکر میکرده کل دنیا همین زمینه و به همین خاطر اون رو مرکز عالم میدونسته و فکر میکرده اسمون هم سقفشه و خورشید و ماه و ستارگان فقط به ادم و زمینش اختصاص دارند و همونطور که قران گفته فکر میکردن مثلا ستارگان برای روشن کردن یا پیدا کردن راه زمینیان به وجود اومدن یا فکر میکرده همه موجودات دیگه برای انسان هستند برید مطالعه کنید این یکی از ویزگی ذاتی ادم و البته از اشکالاته ادمه کلا ادما فقط خودشونو میبینن و فکر میکنن فقط خودشون درستند عربها به بقیه مردم جهان میگفتند عجم که بعدا به ایرانیان اطلاق شد یعنی لال یونانی ها هم کلمه ای مشابه داشتند یعنی فکر میکردند فقط خودشون بلدن حرف بزنن و حالا شما مسلمانان عزیز فکر میکنید فقط اعتقاد خودتون درسته و اصرار دارید به هر طریقی ثابت کنید منطقی قضاوت کنید به هیچ وجه لزومی نداره اسلام رو به اعتقاد دیگه ترجیح بدید یادتون باشه هر چیز غلطی رو میشه توجیه کرد یعنی پیچوند که کاملا واضحه فقط حرف مثلا علامه طباطبایی رو نپذیرید تمام مردم دنیا اعتقادات خودشون رو توجیه میکنن خودتون فکر کنید ضمنا هیچ لزومی نداره ادم خدایی داشته باشه این احساس ناش ی از ترس ادمه که میخواد یه قدرته بزرگی حمایتش کنه و در مواقع خطر به اون پناهنده بشه که در حیوانات هم هست و از ایرادات دیگه موجودات زنده است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عزیز من شما دست گذاشتی رو معجزه قرآن . تا دیروز کی میدونست کوه ها حرکت میکنن ؟؟؟

   حذف
 102. ناشناس۳۰.۸.۹۰

  اقای ارش اشکال اولی که گرفتی بدون شک انچیز را که شما تناقض نامیده اید بنده مشاهده کردم  وبررسی کردم عدم تفهیم خودتان در برابر قران بوده اول اینکه اکثریت مشکلات که خلق شده در ترجمه ایات قران بوده یعنی هدف قران چیزی دیگر بوده در ترجمه چیزی دیگر نوشته شده و ما نمیتوانیم که به اسانی معنی اصلی عربی ان را جستجو کنیم تا تحقیق نکنیم.. در جای های مختلف از قران اشاره به موقعیت اب منی   
  دروجود مرد در عقب پشت وی شده پس قران اکثریت نشانه های عاجز کننده ان اشاره است حالا توجه کنید به این ایه قران « و هـر دو جـفـت نـر و مـاده را از او (از نطفه مرد) قرار داد»!
  سلول نطفه مرد (اسپرم) چـنـانـکـه آيه مـطـرح کرده هـر دو جـنس نر و ماده را با خود دارد. جنس ماده آنرا کروموزم X و نر آن را کروموزم Y ناميده اند. اگر جنس ماده آن با کروموزم زن ترکيب شود جنين دخـتـر می شود و اگر جنس نـر آن با کروموزم زن ترکيب شود جنين پسر می شود.
  عـمل ترکيب نـطفه زن و مرد در نيمه اول قرن نوزدهم کشف شد. و وجود نر و مادگی در نطفه مرد در اواسط قرن بيستم کـشـف شـد. يعنی حـدوداً 1400 سال پـس از مـطـرح شـدنِ آن در قـرآن. انـدازه کروموزم نيز 1 ششصدم ميليمتر است (يعنی ميکروسکوپـی است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۲.۱۲.۹۰

   ghoran khod gofte ke be gofteye khodayash niaz be tozih o tafsir nadrad chon be zaban sade baraye fahme har shakhsi avarde shode hal ongoone ke shoma migooeed man niz mitavanam be chandin soorate digar , besooratei ke jomelat ham mani ya motenagheze ham bashad an ra tfsir konam . pass mani asli inja made nazarast na 1001 tafsiri ke shoma bayan mikoni . agar intoor bashad pass har kasi hartoor ke mikhahad mitavanad ghoan ra tafsir konad . pass havaf mani aslie yat ast ke khodeshan daraye eshtebahate ziadi hastant dar zemn ghoran niz manand har ketabe moghase digari tahrif shode ast besyari az masali ke daraye eshkal boodand tavasote kasani ke tarafdar in din boodand raf eshkal shode amma besyari digar hamchenan por eshkal baghi bande ta hale hazer ke akhoondan baraye har moshkeli dar ghoan yek tafsire jadi(noee tabsare) mi avarand ta an eshkal ra bepooshanand amma asl manie khode kalamat ast ke daraye moshkelate madidist(bare chandomin bar tekrar kardam) pass lotfan ba zehniati daghigh be an negah konid na baraye khodetan dalilo bantegh dar sehate ayat biavarid dar hale hazer ghoan por ast az moshkelat va tanaghozate elmi. ba tashakor az nevisandeye web log lotfan sai konid dalayele mohkamtar va koobande tarui ra baraye in chenin afradi biavarid ta hatta ba elme emrooz harchand andaki ke darand baraye khodeshan dar morede ghoan khoal bafi nakonand

   حذف
 103. ناشناس۸.۹.۹۰

  بسیار تشکر

  پاسخحذف
 104. علیرضا۱۸.۹.۹۰

  میدونم خیلی غصه میخوری وتو خلوتت بغض میکنی و اشک میریزی از جهالت این آدمها/ مسلمون و مسیحی و یهودی هم نداره همشون یکین/ ببین کافکا و نیچه و صادق و شاملو ...اینا چی کشیدن چون زمان اونا جهل بیشتر بوده تنهاتر بودن/ باز ما خوبیم چند نفر مثل خودمون میبینیم/کسی چه میدونه شاید 2000 سال دیگه مرزها برداشته بشه و دین مذهب و خدا و خرافات از بین بره و آدما به معنای واقعی با هم خوب باشن و به قول شاهین آدم دوباره آدم بشه/ غصه نخور رفیق / همینه دیگه ماها رو همیصه پس زدن /جامعه همیشه مارو پس زده/ و انگ دیوانگی و بی سوادی بهمون زدن/ کل تاریخ همین بوده/ اما من و تو دلخوشیم به همدیگه/ ولی تو قصه ی خودتو بکش نقاش بذار هرکی هرچی هست تو خودت باش/
  هر کی هستی دوست دارم/

  پاسخحذف
 105. ناشناس۲۵.۹.۹۰

  doorood arash jan....
  bezar khosh bashan ba dineshun dige inkaro nakonan kaseb beshan pas chikar konan ?

  پاسخحذف
 106. ناشناس۱۰.۱۰.۹۰

  گو خوردی پدر سگ هرچه مینویسی حق داری ولی دین کسی را اهانت نکن و به مقدسات کسی توهین نکن تو را میدانم که چگونه طرز تفکر داری ولی کسانی دیگر را گمراه نکن و از خدا بترس

  پاسخحذف
 107. ناشناس۱۸.۱۰.۹۰

  اين مسلمونا به عالم و آدم فحش ميدن نوبت خودشون ميشه منطقي انسان دوست حق پرست ميگن به اعتقادات ديگران نبايد توهين كرد!!!!
  اگه مسلمان لايق توهين نباشه كي لايقه بسته انقدر با اين مسلمونا خوب رفتار كرديم محرم دهل اوردن دم گوشمون ده نگ ده نگ با اون مدحاي قزميتشون رمضان اب نخورديم نكنه اونا تشنشون بشه به زور محجب شديم نكنه الت تناسليشون راست بشه بسته ديگه با كسي كه منطق حاليش نيست بايد مثل خودش رفتار كرد با تروريسم بايد از راه ترور وارد عمل شد جواب خشونت خشونته هركي به خرافات اعتقاد نداره خواهش مي كنم ازش ديگه ساكت نشينه من خودم تو هر جمعي ميرم توهين اره توهين مي كنم كه اين هاله مقدس از رو الله و محمد ورداشته شه بابا جان مسلمون واسه شمشير كشي اومده نه بحث بايد روبروش شمشير كشيد بحث نكنيد باهاشون اگه من قرار باشه به متا فيزيك اعتقاد داشته باشم دجال رو مي پرستم نه اين خداي ناقص كند مغز خر مزاج رو محمد تا ميتونيد قهوه اي كنيد منطق مال مسلمونا نيس
  راستي عشق منو ديديد بالا سر كعبعه ساختن؟ منظورم ابراج البيوت بن لادنه عععععععشششششققققه!!!!

  پاسخحذف
 108. ناشناس۲.۱۱.۹۰

  درود
  می خوام دو تا نکته رو بگم
  اول اینکه تمام نظرات رو از بالا خوندم و تموم اونهایی که خواسته بودن بهت جواب بدن از دو حالت خارج نشدن یا سعی کردن بگن که قران خیلی فراتر از سطح ماست و ما اون رو نمی فهمیم بنابراین حق بحث کردن نداریم و شما رو ارجاع دان به کتابهای چندتا آخوند.یا اینکه برای پاسخ دادن به تو به داستانهای بی پایه و اساس که هیج سندیت تاریخی نداره متوسل شدن و در مجموع همشون فقط ادعا کردن این حرفها سخیف و بی پایه است اما هیچکدوم نتونستن در رد این حرفها مطلبی بیان کنن.
  همین نشون میده که بنیان اعتقادی اینها فقط اساس جهل و تعصب داره و از ساده ترین مبانی دین خودشون هم نمیتونن دفاع کنن. یکی نیست به اینها بگه آخه آدم تو به این کتاب اعتقاد داری پس باید بتونی از مبانیش دفاع کنی.اگه قرار بود که یکی دیگه بجای تو فکر کنه و فلان علامه و فلان آخوند بجای تو بفهمه که خوب پس این دین چرا برای تو اومد؟؟این جهل و تعصب است که عامل همه گیر شدن دین شده نه حرف درست و حق زدنش. اینایی که دم از حقیقت قران می زنن شعار ندن یکی دو تا از اون حقیقت های قران رو که فهمیدن بگن بلکه ما هم یه چیزی فهمیدیم.

  در پایان هم بگم اینکه بصورت جزیره ای اینجا یه عده اومدن و از دین دفاع می کنن یک کار سازماندهی شده از طرف حوزه های علمیه و بسیجه همون سربازای جنگ نرم هفت هزار تومنی که در کل فضای سایبری دارن این کار رو می کنن، وگرنه نظر بسیاری از جوونای امروز ایران چیزی غیر اینه که براحتی میشه از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک متوجه این قضیه شد.

  یه چیزی هم در مورد اونایی بگم که اصرار دارن هی بحث رو به این مسئله بکشونن که شما اعتقادت چی هست و.. من بارها با اینجور آدمها بحث کردم اینها چون نمیتونن از دین خوشدون بصورت عقلی دفاع کنن می خوان مقابله به مثل کنن و به ازای هر انتقادی که نمیتونن پاسخ بدن بگن فلان انتقاد هم به شما وارده و با این کلک حوزوی از پاسخ فرار کنن (مثل اینکه وقتی به کشورداریشون ایراد میگیری سریع پای انگلیس و امریکا رو وسز میکشن که دشمن بشریتند و این حرفا) .اما نباید فراموش کنن که فعلا بحث ما در اینجا تفکر حاکم بر اجتماع و نقد اون هست نه اعتقاد شخصی نویسنده که ممکنه برای بقیه اهمیتی نداشته باشه.هدف اینه که بدونیم بعد 1400 سال چی بخوردمون دادن.ایا این حرفها حقیقت داشته یا دروغهایی خوش آب و رنگ بوده بحث در مورد سایر مکاتب رو بذارین برای وقتی که تکلیف تفکر حاکم مشخص شد.
  پیروز باشی پرتوان به کارت ادامه بده که حقیقت پیروز است.

  پاسخحذف
 109. ناشناس۵.۱۱.۹۰

  سلام ,
  این بحث از پایه غلط است , چون هنوز عقل و علممون به حد درک قرآن و خدا نرسیده.
  ایشالا چند سال دیگه {خیلی زود} همگی به اشتباهاتمون {هم من هم شما} پی میبریم و حقیقت رو کامل میفهمیم.
  پس تا چند سال دیگه فعلا بای

  پاسخحذف
 110. saat 2 shabe va man hodudan 2saate ke badeghat daram matalebo mikhunam faghat ino fahmidam uni ke in ketabo neveshteh kheyli jalab budeh ke tunesteh 1400 sal mardomo ba arajif sare kar bezare mamnunam az komaket be man

  پاسخحذف
 111. ناشناس۱۷.۱۱.۹۰

  مثل این میمون که یه چوپان بیاد حرف یه استاد دانشگاه را نقد کنه فقظ فهمیدیم که بیسوادی چون تو حتی معنی دو لفظ خلق و جعل را در زیان عربی نمیفهمی بخاطر همین دچار کج فهمی شدی راستی من نمیگم از اینکارت دست بکش چون داری بادین مبارزه میکنی نه دوست عزیز ادامه بده کم کم میفهمی که با قرآن نمیشه مبارزه کرد تلاش کن چون خود قرآن از همه دعوت کرده گفته اگه ذره ای در اون اختلاف پیدا کردی میشه گفت قرآن ساختگی است . این مطالبی که شما آوردی ازش نمره صفر میگیری چون تو نفهمیدی قرآن چی گفته ولی باز ادامه بده نتیجه اش را خواهی دید.

  پاسخحذف
 112. ناشناس۵.۱۲.۹۰

  کی گفته اسمان جرم ندارد ؟
  هر ماده ای جرم دارد و وزن . ولی بر طبق قانون ارشمیدس بالاتر قرار می گبرد !
  چرا فیزیک نمی دانید نظریات فبزیکی در می کنید !

  پاسخحذف
 113. ناشناس۵.۱۲.۹۰

  می خواستم بگم که قرآن به گفته ی خودش وخداش یک کتاب کامل و بی نقصه اما الان حداقل 2 دلیل (بدون در نظر گرفتن مطالب دیگه که می تونه قرآن نقض کنه)برای ردش باشه 1-بیگ بنگ و شکافت زمان 2-تکامل(فرگشت) تئوری داروین که اگه اشتباه نکرده باشم در سال 2009 به طور 100% تثبیت شد و امروزه حتی تو دانشگاه های ایران تدریس می شه بهتره کتاب بیولوژی بیکمپبل و بگیرین و مطالعه کنین جلد 2

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فقط جک نگید تو سال 2009 تثبیت شد ؟؟؟

   حذف
 114. ناشناس۱۰.۱۲.۹۰

  خدا وکیلی واقعأ دلایل بیخودی اوردی ! تو حروم شدی حیف !

  پاسخحذف
 115. ناشناس۱۱.۱۲.۹۰

  جناب بهتر بطور دقیق در 2 مورد بالا تحقیق کنی بعد حرف بزنی که دلیل بی خودیه

  پاسخحذف
 116. گنگ خواب دیده۱۷.۱۲.۹۰

  سپاس از آرش عزیز
  امیدوارم که دست کم یک نفر از همخوابگان "خداوند" با مطالعه ی این بحث منطقی، این تخت خواب رو ترک کنه و بیدار شه.
  آرش عزیز کارت عالیه و زحماتت در خور تقدیر.

  پاسخحذف
 117. ناشناس۳.۱.۹۱

  من آدم مذهبی نیستم ولی دلایلی که آوردی خیلی سطحی و بی پایه س...هر کس با میزان متوسطی از سواد متوجه مهمل بودن دلایل شما میشود.بهتره برای رد قرآن دلایل محکمتری پیدا کنی

  پاسخحذف
 118. علیرضا۱۴.۱.۹۱

  درود بر دوستان پارسی زبان
  از دیدگاه من تنها یک دلیل ریشه ی همه ی بیخردی انسانهای اسلام کیش است، و آنهم،
  با دید الهی بودن، به این دفتر (تازی نامه) نگریستن است.
  چه بسا اگر با دیدگاه پرسشی به آن بنگریم رویه به گونه ای دیگر باشد

  آیا این سخن خداست ؟؟

  در پناه خرد

  پاسخحذف
 119. ناشناس۹.۲.۹۱

  مشکل شما مشکل ناسیونالیستی است یک نژاد پرست احمق بی عقل وبدون منطق . قرآن برای کسانی آمده که خرد وعقل به کار ببندند ومنطقی برخورد کنند ونژاد پرستی جاهلی را کنار بگذارند وبا بصیرت کامل مسائل را مورد بررسی قرار دهند به نتیجه هم خواهند رسید اما تعصب پارسی بودن بصیرت را کور کرده مانع از دیدن حق می شود. خداوند همه را به حقیقت هدایت نماید .

  پاسخحذف
 120. http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=11151
  nazaretoon ro rajebe in khabar bedid lotfan mer30.

  پاسخحذف
 121. ناشناس۲۵.۴.۹۱

  درود بر شما
  دوستان عزیز بحث بسیار جالبی به راه انداختید گفتم شاید بد نباشه منم نظر خودمو بدم،در مورد آیراداتی که از قرآن گرقتید ببینید در هر زمان به نظر بنده خداوند با شرایط همون زمان و با سطح فکری انسان های اون دوره با آدم صحبت میکنه،مثلاً اگر حضرت محمد میومد میگفت زن و مرد با هم مساوی هستند که کسی اصلاً ایشون و به حساب هم نمی آورد،حساب کنید بصورت علمی میومد راجب آسمان صحبت میکرد،اطلاً کسی نمی فهمید که ایشون چی میگه،کسی نمیدونست جرم چی هست؟به همین خاطر مسائل باید بصورت استعاره یا تمثیل بیان می شد،با همین کتاب و همین تمثیل ها الان این کتاب انقدر پیرو داره،ببینید من اصلاً از روی تعصب این حرف ها رو نمی زنم چون اصلاً مسلمان نیستم،ولی اسلام رو قبول دارم اما میگم دیانت اسلام برای بشر امروزی که اهل خرد و دانش هستند،دیانتی تاریخ گذشته به حساب میاد،یعنی در کل من حق رو هم به مسلمانان میدم هم به کسانی که از اسلام ایراد میگیرند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۱.۵.۹۱

   به نظرم بیش از اندازه تساهل به خرج می دی! مگر محمد با گفتن این آیات تا مدتها کسی به حساب آوردش؟ تا زمانی که قول غنیمت و حوریان سپیدچشم و باغ های همیشه سبز بهشون نداده بود هیچکس حاضر نمی شد در رکابش بیاد. که بخواد با لاپوشانی کردن و لفافه پیچ کردن حقایق هستی (تازه اون هم در قالب مطالب علمی) پیروان خودش را راضی نگه داره. خیلی برام جالبه که علت اهله ماه (تغییر شکل ماهانه ماه) رو دانستن اوقات عبادت و تجارت می دونه یا علت پریود رو رنجی خدادادی برای زن معرفی می کنه! آیا الله نمی تونست دستکم برای اینکه مردم نادان اون موقع بیش از اندازه متحیر نشن یه چیز بهتر بگه که ما هم متحیر نشیم؟!!! و از این هم جالب تر اینه که بعضی ها تمام این ها را ناشی از کامل نشدن علم انسان می دونند

   حذف
  2. ناشناس۷.۱.۹۲

   تحیر شما افراد بی ایمان ازنادانی شماست ودلیلی بردرستی آیات قرآن .چون آدم نادان که نمی تونه درک صحیح داشته باشه.حداقل به یکی دو تفسیر وکتاب مذهبی باید مراجعه وبعد قضاوت کنی هرچند قضاوت کسی که ایمان به خدا نداشته باشه درست درنمیاد.

   حذف
 122. ناشناس۲۱.۵.۹۱

  سلام به دوستانی که دارند این عقاید خرافی واعراب پسند را که همه چیز مونو نابود کرده رو بر ملا میکنند در اولین نکته باید از ارش جان تشکر کنم بابت این بلاگ بسیار جالب دقیقا حرفای شما درست هستش ولی این دوستانی که نظر مخالف میدند سرشونو کردند زیر برف فکر میکنند کسی نمیبینتشون باید بهشو بگم که خوش بختانه دین دروغین و خرافه پرور اسلام در حال نابودی است به همت همه مردم روشنفکر خودمون وچیزی نمونده که کاسبی این حکومت جاهل وجهل پرور به پایان برسه به امید نابودی اسلام قران آخوند خرافات جهل و..... بازم از دوستان روشنفکرم کمال تشکرو دارم

  پاسخحذف
 123. ناشناس۳۰.۵.۹۱

  یه ۳۰ ۴۰ تا از کامنت هارو خوندم. واقعا متأسّفم واسه کسایی که این آخوندا اونا رو برده خودشون کردن!!! یه مشت خل‌ چلل!!! شما‌ها که از قرآن دفاع می‌کنید واقعا این مزخرفاتی که اومده تو این کتاب باور می‌کنید؟! یا خودتونو به خنگی زدید؟! شایدم با خودتون میگید این چیزا به عقل ناقص من نمیرسه، باید تفسیرشو بخونم!!! خوب دیگه اون مزخرفت به چه درد می‌خوره؟؟؟

  پاسخحذف
 124. ناشناس۲۱.۶.۹۱

  درود.عالی بود.

  پاسخحذف
 125. ناشناس۱۳.۷.۹۱

  رضا
  من تمام افکار آرش و بقیه رو طی سالها در ذهن داشتم . به نظرمن ایرادات قرآن غیر قابل انکار است و جوابهای دوستان چندان چنگی به دل نمیزند وبعضا احمقانه تر از ایرادات . اما بگذارید کمی فراتر برویم بگذاریم قران را دور بیاندازیم و بالطبع خدای قران هم بهمراه آن باید دور انداخته شود . حالا چه احساسی باقی میماند ......
  ما میمانیم و معمای خلقت مااز نسل شیر وسگ و گربه و داستان داروین..... ما میمانیم و یه انسانی مانند حیوان تنها تفاوت او با حیوان انصافا در تفکر و هوش بیشترش است انسانی رها شده که نه خالقی داره نه حامی نه مقصد نه هدف نه شروع نه پایان معلوم نه هیچ چیز ....
  با این نوع دیدگاه بی خدایی و بی هویتی عقل حکم میکنه کنه که نهایت لذت رو از این زندگی حیوانی ببریم پس همه میشیم رقیب هم نه رفیق هم ما میمونیم و 60 یا 70سال زندگی با میلیارد ها رقیب نه میلیارد ها رفیق ....در این صورت حتی کشتن هم دیگه هم با این دیدگاه توجیه خوبی داره چون یه رقیب کم میشه و هیچ ایرادی نداره ....چون نه حسابی هست نه کتابی نه خدایی نه بازگشتی و نه جوابگویی .... حتی توجیهی برای عشق فرزندی هم نخواهد بود دقیقا مانند زندگی شیرها و سایر حیوانات وحشی که هیچ تعلقی به هم نوع و گاها فرزند و والدین خود ندارند .چون دنیای آنها به زندگی زمینی و پیرامون شون محدود هست اونها باید بکشند تا کشته نشند تا درد تکشند غریزه اینوبه اونها دیکته کرده اونها به روز حساب و کتاب اعتقادی ندارند و این سرنوشت هر شیرو گرگه و هر آهو بزیه ...
  بدون اعتقاد به خدا ما آخرش مثل شیرو پلنگ میشیم البته از نوع هوشمند ش و اوقت باید گفت وای بروز بشر . کاش بمیریم و چنین زندگی ننگین رو نداشته باشیم ...
  اما نظر من بعداز این همه سال ....
  برای دونستنش به من ایمیل بدین
  ariazenith20@gmail.com

  پاسخحذف
 126. ناشناس۱۷.۸.۹۱

  سلام به همه ی دوستان
  فهم و درک کتاب خدا برای همه در یک سطح نیست مثلا یک شخص معمولی یه دیدگاه از قران داره و یک شخص دیگه که سطح سواد بالاتری داره یه دیدگاه دیگه
  اگه قران کتاب بی ارزشی بود چرا برای فهم بسیاری از مطالب سنگین و عرفانی ان اینقدر تفسیر مینوشتند
  اگه قران ارزش علمی نداشت چرا دانشمندان بزرگی چون ابن سینا مسلمان بودند
  دوستان من این را بدانید که ما مردم بدون هدف افریده نشده ایم اگر هدف و معبودی نداشتیم فرق ما با حیوانات چه بود؟
  ایا محمد بن زکریای رازی یا فارابی یا ابن سینا یا خوارزمی یا محمد عوفی یا جابر بن حیان و یا.... دانشمند نبوده اند. این ها را که همه بدان اعتقاد داریم و همه در شاخه ای از علم زبردست بودند. این دانشمندان همه در دین اسلام بودند و اگر دین خدا و پرستیدن ان خللی داشت اول از همه اینان دین اسلام را رها میکردند.

  پاسخحذف
 127. ناشناس۲۳.۸.۹۱

  یعنی خدا انقدر قدرت نداشته که بخواد شیطان رو از درگاهش بیرون کنه ؟؟؟؟
  یا شاید هم خدا حواسش نبوده و جن ها یواشکی میومدن جاسوسی میکردن

  پاسخحذف
 128. ناشناس۱۶.۱۰.۹۱

  پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است (۵)از آب جهنده‏اى خلق شده (۶)[كه] از صلب مرد و ميان استخوانهاى سينه زن بيرون مى‏آيد (۷)
  و این هم نقد شما » در اینجا محل تشکیل آب منی (نطفه جهنده) را صلب پدر و سینه مادر در نظر گرفته است!
  -----------
  حضرت عالی بفرمایید در کجای آیه ذکر شده که محل تشکیل آب منی این دو جاست ؟! گفته از میان استخوانهای سینه زن و صلب مرد بیرون میآید ... مگر همینطور نیست ؟!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بابا این دست گذاشته روی معجزه قرآن میگه مسخرس
   این معجزه قرآنه که میگه غده فوق کلیه دستور ساخت منی رو میده

   حذف
  2. ناشناس۹.۸.۹۶

   Ghoddeye foghe koliyeh dastoor sakhtane esperm ra nemidahad. Balke Testosteron inkar ra mikonad ke aan ham dar beyzeh sakhte mishavad. Lotafan barye defa az tainame be elm ehanat nakonid. Marg bar eslam va akhoond.

   حذف
 129. اشكالات و تناقضات قرآن در اين سايت آمده است.

  پاسخحذف
 130. ناشناس۱۲.۱۱.۹۱

  چه قدر ی انسان میتونه بی مغز و خنگ باشه؟ همه ی این دلیل هاتو بزار لب کوزه آبشو بخور دستت هم درد نکنه ی بقالی راه انداختی که چند تا عقده ای بیان عربده بزنن و عقدشون رو خالی کنن سر یک سری نقد کودکانه که اگه بخوای سر همش حالتو میگیرم تا دیگه حرف مفت نزنی

  پاسخحذف
 131. ناشناس۱۲.۱۱.۹۱

  بعضی ها که نخوان ی حرفی رو قبول کنن تا آخر عمرشون هم فبول نمبکنن حتی اگه بری یارو سند و مدرک بیاری و فقط توجیه الکی میکنن و اونجاهایی هم که میبینه فرضیه هاش غلطه لال میشن و جالب این که خودشونو پرفسور تو بحث کردن میدونن

  پاسخحذف
 132. ناشناس۶.۲.۹۲

  من به این پستی که سایت گداشته کار ندارم فقط جواب سوال های من رو بدین و درست جواب بدین .ماها از بچه گی تو گوشمون اذان گفتن پس این که جبهه بگیرین طبیعی هست ولی میخوام به اسلام یک جوره دیگه نگاه کنین .یه نگاه خیلی مشکوک . باور کنین من هم مسلمان بودم ولی وقتی با نگاه خیلی عمیق به عمق اسلام نگاه کنی میبینی که چیزی نیست جز یک فرقه واسه اینکه محمد به هدفش برسه و همین و بس !!!!

  *اسلام کلا یک دینه زورکی !
  بهشت از نظر اسلام یه جنده خونست . یعنی تو تو این دنیا هیج کار نکن برو اون دینا صبح تا شب بکن . فکر کن که زن ها ی پاک دامن تو دنیا خوب بودن بعد میرن بهشت شورتشون پایین نمیاد اصلا ! مثلا الان فاطمه زهرا اون طرف داره مثله بنز کس میده به مردهای زیبایی که خداش واسش فراهم کرده !!!
  * مگر نمیگن واسه دینتون تحقیق کنین ؟ خب اگه یک نفر تحقیق کنه و به این نتیجه برسه که دینه دیگه بهتره از نظر اسلام طرد شده و حکمش اعدام !!! جالبه اگه یکی مسیحی باشه بیاد اسلام کاره درست رو کرده ولی اگه یکی مسلمان باشه بره مسیحیت گناه !!!
  توی قران از همه چی صحبت شده غیر از برف ! به نظرتون چرا ؟ چون تو عربستان برف نمیاد ! ای بابا شما که گفتین اسلام واسه ی همه انسان هاست ! به نظرتون دلیلش چیه ؟ مگه میشه که یک کتاب واسه تمام انسان ها باشه از همه چی تو صحبت بشه غیر از برف ؟؟
  *تو ی قران یک ایه هست که میگه ما در قران ایاتی رو جوری گفتیم که شک بوجود بیاد و ادم سست ایمان از ادم با ایمان قوی مشخص بشه !!! اخه مگه مرض داری ؟ الان این یعنی چی ؟ مگه قرار نیست قران ادم های با ایمان سست رو به سمت خودش بکشه ؟ خوب با این کار که بدتر میشه ! به نظرتون این جمله چیزی نیست جز یک لاپوشونی واسه اشکالات فران ؟
  *تو اسلام پول ارزش نداره ! اگه نداره چرا محمد با پول دارترین زن ازدواج میکنه ! چرا این همه زن داره ؟ اخه چرا ؟ دلیل مسخره نیارین که چون میخاسته زیر ه بال و پرشون رو بگیره ! اگه میخواست این کار رو بکنه یه مقدار پول بهشون میداد و تموم ! جالبه پول بده ولی تمام امام ها پولدار بودن و خودشون رو میزدن به بی پولی ! میدونی چرا ؟ چون بتونن فقرا رو جزب خودشون بکنن .
  *از نظر اسلام این دنبا خبلی بی ارزش هست . منتقی فکر کن ! تو اگه بخوای اون دنیا بری بهشت باید تو
  "این دنیا" کار خوب بکنی .پس این دنیا خیلی با ارزش تره !
  *یک کاری کردن که دین اسلام مردم رو تو کف بزاره ! اونم از طریق امام زمان . خواهش میکنم از جهل بیرون بیاین ! واسه چی میرین جمعه ها دعا میکنین ؟ واسه چیزی که ندیدن چیزی که حتی حسش هم نمیکنین .فقط چیزی که واستون از بچهگی دیکته کردن !
  *توی اسلام همه با قل و زنجیر به زمین بسته شدن ! فقط یکم دقت کنین . هرکاری که حال میده تو اسلام حرامه . توی اسلام فقط باید گریه کرد . وقتی که پایه اسلام عاشوراست معلومه که این دین چیه . پایه یک دین با خون و خون ریزی !
  *توی قران یک ایه هست که میگه اگه زنتون بهتون گوش نکرد باهاش صحبت کنین اگه قبول نکرد دوباره اگه نکرد بزنینش !!!!!!! این خوده ایه هست . سوره ی نسا بود فکر کنم ولی شما یک سرچ بکنین تو گوگل . من دقیق نمیدونم یادم نیست دیگه .این ایه یعنی زیره پا گذاشتن حقوق انسانیت . هیچ کسی این حق رو نداره که بزنه یک نفر دیگه رو .اونم چی بخواتره این که به حرفتون گوش نمیکنه !!! خیلی مسخرست
  *توی اسلام یک ماه هست بنام ماه حرام ! یعنی ماهی که خیلی از کارا بیشتر حرامه ! فقط میخوام ازتون برین اسم ماه های زرتشت رو توی اینترنت سرچ کنین و بخونین . بعدش خودتون فضاوت کنین .
  *"" اگه شما میخواستین یک کتابتون رو ثایت کنین ایا یک جوری نمینوشتین که همه خوشون بیاد ؟"""" اگه توی قران دلایل علمی داره این چیزه خواصی نیست . چون باید داشته باشه اگه نداشته باشه که تو باورش نمیکنی !
  *سلام فقط میخواد شما رو کنترل کنه ! دلیلشم این همه قانون هست . یعنی واسه هر کاری یک قانون گذاشتن !!
  اگه هدف این دین خدا باشه نیازی به این همه قانون نیست . مثلا کرداره نیک گرفتاره نیک پنداره نیک ! تمام .
  *الان چندتا مرجع تقلید هست ؟ 8تا فک کنم . چرا تمام این ها یک نفر رو به عنوان واحد بودن احکام نمیفرستن جلو ! میدونی چرا چون خودشون هم خودشون رو قبول ندارن . شما دارین از کسایی پیروی میکنین که خودشون رو هم قبول ندان ! به نظرتون چرا یکی رو نماینده نمیکنن ؟ چون همشون به دنبال قدرت سیاسی هستن!

  من خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دلیل بیشتر از این دارم ولی دیگه خسته شدم . فقط میخوام که شماتون رو باز کنین .زندگی بدون اسلام خیلی قشنگ تره . این تجربه من بود به شما !

  نمام

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ارتداد زمانی هست که با اسلام عناد کنی یا کفرتو علنی اعلام کنی یعنی مثل بهرام مشیری بری دروغ بگی یه حکم عقلانی هم هست هیچ کس هم حق نداره شما رو تفتیش عقاید کنه دوست داری کافر شو هیچ کس هم حق نداره شما رو اعدام کنه ولی تا زمانی که از قانون خارج نشی.
   پس اینقدر فرافکنی نکنید ( خیلی خلاصه گفتم)

   حذف
 133. ناشناس۳۱.۴.۹۲

  سلام .ازکینه ای که نسبت به اسلام دارین متعجب نیستم ولی فکر نمیکردم تا این اندازه بیسواد باشید و حتی اقدام به تحریف واقعیات بکنید .فقط کاش از حقیقت هراس نداشته باشید وکامنتامو حذف نکنین تا تک تک ادعاهای بی اساستونو جواب بدم .در تیتر 14 اولا نوشتین ایه 221 در حالیکه ایه 222ست .ثانیا قسمتی از ایه را اوردین واز بقیه ایه فرار کردین چون چهره لطیف اسلام رو بهتون نشون میده وشما بشدت ازین میترسین.جناب!قران نوشته قاعدگی درده .نگفته چیر غیر طبیعییه .مثل اینکه خیلی از دنیا عقب هستین که نمیدونین خانما در هنگام قاعدگی درد زیادی رو تحمل میکنن و خون فراوانی هم ازیشان جاری میشه .چس اذیت چیه .؟؟میرسیم به ئنباله ایه که فرموده يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾خداوند در این ایام که زنان در ضعف بدنی قرار دارند و به دلیل تغییرات هورمونی ناشی از پریود تمایلشون به جنس مخالف و خصوصا سکس بشدت کاهش پیدا میکنه اجازه نزدیکی به مردان رو نمیده و این بخاطر حفظ سلامت خانمهاست.صد البته اقایونی که هیچ تعهدی در قبال زن احساس نمیکنند و فقط به ارضای شهواتشون فکر میکنن این حکم براشون سخته ..لطفا واقعیات رو انکار یا وارونه جلوه ندین .اپه در اینکه دوران قاعدگی برای خانمها پراز درد واذیته برین کمی تحقیق کنین

  پاسخحذف
 134. ناشناس۱۴.۶.۹۲

  از عایشه نقل شده است:
  رسول الله به من گفت “تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رویاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که ترا در تکه ای لباس ابریشمی حمل میکرد، من به او گفتم، لباسش را در بیاور و اورا نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم “اگر این از طرف الله است، پس این (لخت شدن عایشه) باید واقعا اتفاق بیافتند”.

  پاسخحذف
 135. ناشناس۱۴.۶.۹۲

  با سلام "BAFOMET" واقعامتاسفم پیرو دینی هستید که به اصطلاح پیامبرش فقط به فکر الت خودو تجاوز به زنان و دخترتان به بهانه ازدواج است محمد وقتی عایشه ۶ سال سن داشت با وی ازدواج کرد و وقتی وی به سن ۹ سالگی رسید با او همبستر شد. چطور یک شخص ۵۴ ساله که خود را پیامبر خدا میخواند میتواند نسبت به دختری ۹ ساله احساسات امروزه اگر یک مرد ۵۴ ساله با یک دختر ۹ ساله تماس جنسی داشته باشد، او را بعنوان یک بیمار پدوفیل (بچه باز) به زندان می اندازند، چرا پیامبر اسلام باید بخشیده شود؟جنسی داشته باشد؟“بیماری پدوفیلیا شامل تحریک شدن مکرر جنسی و یا احساس نیاز و هوس کردن و بر انگیخته شدن احساسات جنسی در قبال کودک و یا کودکان است. بیمار پدوفیل باید بیش از ۱۶ سال سن داشته باشد و تحریک جنسی باید مربوط به کودک ۱۳ یا کم سن و سال تر باشد. اختلاف سنی بین بیمار و شخص محرک باید حداقل ۵ سال باشد.”محمد با عایشه که تنها ۶ سال داشت ازدواج کرد، و بخاطر خواهش پدر عایشه، پیامبر تا سه سال به وی دخول نکرد.صحیح بخاری ۹٫۸۷٫۱۴۰
  از عایشه نقل شده است:
  رسول الله به من گفت “تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رویاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که ترا در تکه ای لباس ابریشمی حمل میکرد، من به او گفتم، لباسش را در بیاور و اورا نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم “اگر این از طرف الله است، پس این (لخت شدن عایشه) باید واقعا اتفاق بیافتند”.مسئله این است که پیامبر با دختر ابوبکر ازدواج کرد، مسئله این است که با یک دختر بچه ۹ ساله همبستر شد. اگر معتقدید که پیامبر این کار را کرد تا از خود محافظت کند، پس محمد یک آدم فرصت طلب بوده است که به یک دختر بچه تجاوز کرده است تا جان خود را حفظ کند. لطفاً نگویید این عمل یک تجاوز نبود برای اینکه یک دختربچه ۹ ساله به اندازه ای بالغ نیست که رضایت به تماس جنسی و یا ازدواج بدهد و اگر نتواند رضایت بدهد پس تماس جنسی با او، تجاوز حساب میشود. دفاعیات شما پیامبر اسلام را حتی از اتهام های ما بیشتر متهم میکند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

   حذف
  2. بافومت پرست جان اینقدر شلوغش نکن
   این احادیثی که در مورد عایشه مینویسی اکثرا از طبری هست و هیچکدومش سند نداره از خود منابع اهل سنت میشه ثابت کرد جناب عایشه زمان ازدواج 17 سال سن داشته

   حذف
  3. ناشناس۹.۸.۹۶

   Oon hadith dar Sahihe Bokhari mojood ast. Labod oonham male sonnihast ?? berid khejalat bekeshid.

   حذف
 136. ناشناس۱۳.۸.۹۲

  بسم الله الرحمن الرحیم
  ای نویسنده ی این وبلاگ
  آیا نظرات دانشمندان را در مورد قرآن خوانده ای؟
  آیا از زیبایی های ادبی قرآن چیزی می دانی؟
  آیا از معجزات عددی قرآن آگاهی؟
  آیا اصلا قرآن خوانده ای؟

  پاسخحذف
 137. ناشناس۱۵.۱۰.۹۲

  در این سایت متاسفانه بیشتر آیاتی که خودش آدرس میدهد یا غلط ترجمه شده و یا نویسنده اصل مفهوم آیه را با سفسطه به گونه ای دور از واقیت نفسیر نموده است.

  پاسخحذف
 138. بادیدن این وبلاگ ازاینترنت بدم اومد .ازاد اندیشی خیلی خوبه ولی نه این قدر بی خردانه وبدونه فکر ضمنا قرآن تنها کتابی که 950بار درآن به فکر کردن تاکید شده .یک آدم بی سواد که فکر می کنه چند کلمه ای از ظاهر قرآن کریم رادیده وبا افکار کوچک خودش می تونه هرچی دلش خواست بیاد واینجا بنویسه . اگر می خواهید درمورد قرآن ومعانی آن نظر بدید برید سراغ سایت تدبر.

  پاسخحذف
 139. ناشناس۲۶.۱۱.۹۲

  دوستان توجه داشته باشید این حرکت رو با یهودیت و مصیحیت هم زدن آیات رو در ترجمه فاتحشو میخونن و داستان های باور نکردنی همراه با عکس های جذاب ویا مستهجن ولی نمیدونن که خدا پشت این کتاب وایستاده اینو نمیتونن عوض کنن اینا اینقدر مسخره هست که کسی برا بحث به اینا لینک نمیکنه

  پاسخحذف
 140. ناشناس۷.۲.۹۳

  با درود بر شما،من مسلمان نیستم ولی وقتی برای ثابت کردن اشکالات قرآن(برای دوست مسلمانم) به این صفحه آمدم،چیزهایی دیدم که قبلا ندیده بودم.
  1-مثلا شما گفتید که قرآن گفته که "آسمان ستون ندارد و تا وقت خاصی در حرکت است"من متوجه شدم که زمانی که محمد قرآن را مینگاشن،کسی نمیدانست که سیارات به صورت آزاد(بدون ستون) در حرکتند و همه تصور میکردند که ستاره ها به سقف آسمان چسبیده و حتی نمیدانستند که روزی عمر ستاره ها و سیاره ها به پایان میرسد.(تا زمان معینی در حرکتند.)
  2-در جایی از میخ و زمین سخن گفتید و من با اشتیاق به سمت دوستم رفتم تا این اشکال بزرگ را به او بگویم،ولی قبل از رفتن به پیش او،قرآنی یافتم و متن شما را در آن یافتم ولی دیدم طور دیگری نگاشته شده.
  "با زمین را گسترده ساختیم و کوه ها را همچون میخهای محکم کننده در آن قرار دادیم."من اینجا نیز به دو نکته برخوردم،اول اینکه گفته شده "کوه ها ؛همچون؛ میخ"و آنها را به میخ تشبیه کرده،دوما گفته شده که "میخ های محکم کننده"یعنی کوه برای محکم شدن زمین است که این گفته کاملا از نظر علمی درست هست،حدود 100 سال پیش بود که دانشمندان کشف کردند که زمین با سرعت سرسام آوری میچرخند و این چزخش باعث میشه که "جو" با همان سرعت در سطح زمین حرکت کند و زمین را نابود کند،ولی کوه ها جلوی سرعت باد را میگیرند.
  و در جایی در متنی که یکی از دوستان نگاشته بودند یافتم که:"پروردگار در جایی گفته که انسان هر چه بالاتر برود فشار بیشتری را تحمل میکند"
  من به دنبال این متن رفتم و آنرا یافتم:"و خداوند سینه ی(قلب) هر کس را بخواهد برای پذیرفتن اسلام نورانی میکند و سینه ی کافران را تنگ میکند{مهم}>گویی نفس آنها تنگ شده مانند زمانی که به آسمان صعود میکنند<{مهم}.
  من وقتی این متن رو خواندم بسیار متحیر شدم و دیدم که هر چه شما گفتید اشتباه بوده ولی هرچه مسلمانان گفتند درست.
  از خدای مسلمانان خواستم که اگر وجود دارد متنی از قرآن برای من بیاورد که من را از سردرگمی نجات دهد از اینکه چرا دو گروه ساز مخالف میزنند و این متن آمد.
  "ای پیامبر این کافران نمیبینند و درک نمیکنند،چرا که بر اثر سیاهی بسیار دل آنها،خداوند بر گوش آنها مهری زده که سخن حق را نشنوند و بر چشم آنها پرده ای افکنده که نبینند و آنها درک نمیکنند و این عذابی بزرگ برای آنهاست"
  من که از این جواب بسیار متحیر شدم باری دیگر از خدای مسلمانان پرسیدم که پس اینان اختیاری نخواهند داشت وقتی مهر بر گوش آنها باشد و باز قرآن را باز کردم و خدای مسلمانان جواب داد:"خداوند سرنوشت هیچ قومی را تعغیر نمیدهد،مگر آنکه خودشان بخواهند."

  با تشکر بسیار که دنیایی جدید به روی من گشایش دادید و چشمامن من را باز کردید،من بسیار مسرور هستم که این قدرت عظیم را یافتم،همان طور که پدر بزرگم میگفت:"روزی کتابی میابی که جواب تمام سوالات تو در آن کتاب است و با آن همه چیز را میفهمی،کتابی که همه چیز را توضیح داده."
  البته من اون زمان فقط یه بچه بودم.
  بازهم تشکر.

  پاسخحذف
 141. ناشناس۱۰.۲.۹۳

  درود به شما. ممنون برای ثانیه هایی که برای روشنگری هزینه کرده اید. با اجازه از مطالبتون با درج منبع استفاده خواهم کرد. ضمنا لینک شما رو در وبسایتم درج کردم. روز و شبتون خوش moricalamus.ch

  پاسخحذف
 142. ناشناس۳۱.۲.۹۳

  احمق جان!
  خیلی وقته که کشف شده که خورشید هم به دور ستاره ای بزرگتر از خود می چرخد
  اینهایی که گفتی اشکال علمی قرآن نیست. بلکه ناقص بودن عقل خودته

  پاسخحذف
 143. ناشناس۳۱.۲.۹۳

  ابله جان!
  لشکر امام حسین علیه السلام درچشم دشمن، دوبرابر نشد. بلکه هزار برابر شد.
  دیدی که پسرعمربه سعد به باباش گفت: "اگر اجازه بدیم که حسین نماز بخونه جنگ را باختیم" این یعنی با سی هزار نفر می ترسیدن که جلوی هفتاد نفر شکست بخورن.
  تاحالا به این دقت کردی که چرا از هفتاد نفر هیچکس به سپاه دشمن، ملحق نشد یا حداقل فرار نکرد. اما از سپاه شمر، چندین نفر به سپاه امام، ملحق شدند یا فرار کردند؟
  این است نیروی ایمان...
  اصلا حوصله ندارم توجیه همه ی این چرت و پرتهایی که نوشتی را جواب بدم. چون انقدر بچه گانه و کودکانه نوشتی که هرکسی که یه جرعه عقل داشته باشه به نفهم بودنت پی می بره.
  شاید هم خودتو زدی به نفهمی.
  اجرت با شیطان

  پاسخحذف
 144. ناشناس۳۱.۲.۹۳

  تا حالا کتابی را دیدی که به اندازه ی قرآن به فکر و اندیشه سفارش کرده باشه؟
  اگه الهی نبود جرئت نمی کرد این همه مارو به اندیشه دعوت کنه.
  این را هرآدم عاقلی می فهمد.
  تو کامنتها دیدم که یک غیرمسلمان هم ثابت کرده که حرفهات اشتباهه
  در اثبات کم عقل بودنت همین بس

  پاسخحذف
 145. Kheyli jalebe , unayi ke ablah jan ahmaq jan minvisan , nashenasan , vali bi dinhayi mesle ma hoviyyatemuno qayem nemikonim . kheyli jalebe

  پاسخحذف
 146. ادمایی با ضریب هوشی پایین گرایش به دین دارن همیشه
  چون استدلالشون پایینه
  به خر که نمیشه شیمی یاد داد !!!!!

  پاسخحذف
 147. ناشناس۱۰.۴.۹۳

  چرا ایات را به دروغ معنی می کنید؟ در سوره ی طارق دقیقن این امده است: پس انسان بنگرد که از چه چیز خلق شده است. از ابی جهنده که از میان صلب و سینه ها خارج می شود. / نه گفته است انسان مغرور و نه گفته است صلب پدر و سینه ی مادر. بلکه از صلب به معنی پشت و ترائب سینه های انسان. یک انسان. پس ایات را اول درست ترجمه کن یا لااقل به دروغ ترجمه نکن یا ترجمه ی درستش را بلد بشو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۳.۵.۹۳

   من یه پزشکم دوسته عزیز گیرم حرفه شما درست ولی باید همه بدونن که منی یا اسپرم در بیضه و کیسه اپی دیدیم ساخته میشه و به سینه و کمر ریطی نداره افسوس واسه این دوستان که حقیقت جلو چششونه بابا توجیححححح کنید یه مرد 55 ساله چطور میره یه بچه ی 9 سالرو میگیره

   حذف
  2. چه عضوی دستور میده منی در بیضه ساخته بشه ؟

   حذف
  3. ناشناس۹.۸.۹۶

   In ham pasokhe shoma:
   Avval dastoor az hypothalamus dar maghz yek hormoni be name GnRH be hypofis miravad va bad i hipofis do adad hormon FSH va LH be beize miravnd. LH baese tarashohe Testosteron az khode beizeh mishavad. Dar nahayat testosteron (ke dar beizeh sakhte shode ast) dastoor sakht esperm ra midahad. Hich rabti ham be ghoddeye foghe koliyeh ko shoma ghablan goftid nadard.

   حذف
 148. ناشناس۲۷.۴.۹۳

  درود بر شما مطالب بسیار عالی و جامع است , کسی که دنبال یافتن حقیقت باشد و بدون تعصب به مسائل نگاه کند حتما این مطالب به دردش خواهد شد و او را راهنما برای پیدا کردن راه خویش, در مورد دوستی که در بالا سئوال کرده بود که بر فرض که قران ثابت شود که ساختگی است آیا خدا را قبول دارید یا ندارید, باید گفت که بیسوادی و تعصب و مقاومت در مقابل حقیقت فایده ای ندارد, منظور نویسنده این مطالب رسیدن به حقیقت است میلیاردها نفر در دنیا خدا رو قبول دارند بدون اینکه مسلمان باشند, مسئله اینجاست که من هم متقاعد شدم که قران را نمیتواند خدا نوشته باشد چرا که خدا اینقدر معلومات و فهم و درکش از جهان و انسانیت نمیتواند اندک باشد, امروز یک انسان بسیار معمولی گذشت و مهرش از این خدا بسیار بیشتر است و حتی اطلاعاتش امروز در باره خورشید و ستارگان و حرکت آنها پس لطفا بخوانید و دست از سفسته بازی باردارید که عاقبت حقیقت پیروز خواهد شد

  پاسخحذف
 149. ناشناس۳.۵.۹۳

  محمد باوجود داشتن زنان بسیار هرگز صاحب پسری نشد که به بلوغ برسد. همهٔ پسرانش در کودکی بمردند. اهمیتِ داشتن فرزند ذکور در جامعهٔ مردسالار عربستان صدر اسلام بر کسی پوشیده نیست. پس از مرگ دو تن از پسران محمد، عاص بن وائل سرکوفتی به محمد زد و ورا ابتر (دم‌بریده) خواند. سورهٔ کوثر پاسخی‌است که محمد از زبان خدا به وی می‌دهد.[۴۲] در بند پایانی سوره گفته‌است که هر که تو را طعن می‌کند خود دم بریده‌است. یکی‌به‌دوی قادر متعال با عربی نادان آن هم در کتاب هدایت بشر، انتقاد برانگیخته‌است.[۴۳]

  مسلمانان این ۳ آیه را نیز مانند دیگر آیات دارای آموزه‌هایی می‌دانند. برای نمونه از دید شیعه آیه نخست تنها آیه درمورد فاطمه‌است و شأن نزول آن مقام بالای کوچک‌ترین دختر محمد است. آیه دوم هم که خدا دستور شکرگزاری و قربانی کردن را به پیامبر می‌دهد،[آیه ۴] نمونه‌ای از مخالفت اسلام با فرهنگ آن زمان است که پسران را بزرگ می‌شمردند و دختران را زنده بگور نیز می‌کردند. آیه سوم هم به نوبه خود از پیشگویی‌های قرآن به‌شمار می‌رود

  پاسخحذف
 150. ناشناس۳.۵.۹۳

  ماجرای ماریه[ویرایش]
  روزی ماریهٔ قبطی به دیدن محمد در خانهٔ حفصه (از زنان دیگر محمد) می‌آید. محمد و ماریه همانجا در بستر حفصه به خفت‌وخیز مشغول می‌شوند. در این اثناء حفصه که در خانه نبود در می‌رسد. فریاد اعتراضش بلند می‌شود. کار بالا می‌گیرد. پس محمد، در واکنش به قضیه، ماریه را بر خود حرام می‌کند. ولی بعدها از تصمیم خود عدول می‌کند — احتمالاً یا چون محمد ماریه را بسیار دوست داشتی یا چون ماریه بس اندوهگین شده بود[۴۷]— و در توجیه کار خود آیه‌ای چند بر زبان می‌راند و دو زن دیگر را [عایشه و حفصه دختران عمر و ابوبکر را] تهدید می‌کند (سورهٔ تحریم).[۴۸] چکیدهٔ آیات چنین است: پیغامبرا! چرا از بهر دلخوشی زنانت حلال خدای را بر خویش حرام می‌کنی…خدا راه سوگندشکستن را برایتان باز گذاشته‌است… چون پیغامبر با برخی زنانش رازی در میان نهاد همین که زنی این سخن با دیگری باز گفت خدا فرستاده‌اش را از بهری از آن بیاگاهانید…پس بهتر است شما دو زن [عایشه و حفصه] توبه کنید همانا کژدل گشته‌اید. وگر پیغامبر طلاقتان دهد امید است که خدا همسرانی بهتر از شما ورا دهد: مؤمن و پاکیزه و … کالُم و دوشیزه.[آیه ۵] این آیاتی که پشت سر هم در دفاع از محمد آورده شده‌است به قول دشتی شخص را به شگفتی می‌اندازد که یک مسئلهٔ شخصی و خانوادگی و گفتگوی زن و شوهر در قرآن مطرح می‌شود.[۴۹]

  پاسخحذف
 151. ناشناس۳.۵.۹۳

  از کسی که چندین کتاب دارد نباید ترسید از کسی که یک کتاب دارد و انرا هرگز نخانده باید ترسید بابا برید مطالعه کنید قران ناطق تاریخ دوستانه عزیز چرا تاریخ و واسه خودمون تکرار کنیم بیاید صحیح زندگی کنیم بخدا محمد نبی تو قران خودشو از الله بالاتر میدونه مثلا 2 پسته بالا رو نگاه کنید رفته تو خوهحفصه خواهر عمر با ماریه سکس کرده و حفصه اومده دیدتش بخونید جبهه نگیرید
  اصلا اصلا یه دقیقه اروم باشید فحش ندید خدای محمدمگه قادر نیست و حدیث قدسی که میگه با احمق بحث نکنید که احمق محسوب میشید چرا باید سوره ه کوثر بگه؟؟؟مگه یه سری احمق مسخرش نمیکردن که پسر نداره؟؟؟یا ابولهب چرا باید واسه ی یه احمق سوره نازل کنه
  از ماست که بر ماست
  و جمله پایانی
  ملتی که تاریخ ندونن مجبورنتاریخ و تکرار کنن

  پاسخحذف
 152. ناشناس۳.۵.۹۳

  در سیرهٔ محمد موارد بسیاری مذکور است که ممکن است ذهن نقاد را به این نتیجه برساند که محمد از قرآن به عنوان ابزاری برای پیشبرد نظر شخصی استفاده کرده‌است و خواسته‌های نفسانی خود را در ظرف کلام خدا به اطرافیان تحمیل کرده‌است. از همین رو بوده‌است که عایشه در مقام انتقاد از محمد گفته‌است «می‌بینم که پروردگارت به انجام خواسته‌هایت [=هواهای نفسانی] می‌شتابد.».[۵۴] این قضیه بخصوص در زمینهٔ تمتع محمد از زنان نمود بیشتری می‌یابد. قرآن مشحون است از حکم‌هایی که تمتع‌های محمد از زنان را به انحای مختلف حلال می‌شمرد و همان تمتع‌ها را بر دیگران حرام. گفتهٔ بالا از عایشه هم در یکی از همین ماجراها (بخشیدن ام شریک دوسیه خویشتن را به محمد) بر زبان رانده شده‌است

  پاسخحذف
 153. ناشناس۷.۵.۹۳

  یعنی قربون تفکراتت، زیاد خودت رو خسته نکن خود مسلمون ها هم میدونن که حق با توه اما موندن اگه خدا نباشه به کی تکیه کنن، من چند سوال از همه مسلمانان دارم، همه مسلمانان آدم و حوا را اولین پیامبران میدونن، بهتر نبود خدا بجای اینکه خواهر و برادر رو رو هم بندازه یه دو نفر دیگه هم درست میکرد، یا اینکه اگه شما ها واقعا مسلمان هستید چرا از فناوری و اختراعات به اصطلاح کافر ها استفاده میکنید ؟

  پاسخحذف
 154. ناشناس۹.۵.۹۳

  بهترین این است سعی کنیم گوسفند نباشیم

  پاسخحذف
 155. ناشناس۱۲.۶.۹۳

  برادر عزیز یا خواهر محترمم
  مطالب خودت رو یه بار خوندی ؟؟؟ موجوداتی که قبل از انسان وجود داشتن واسه ما آریده نشدن؟؟ ببخشید نفت از چاه دستشویی ما تولید شده؟؟ قصد بی ادبی و بی احترامی ندارم اما یه خرده قبل از پست گذاشتن روشون فکر کن.
  خوندن نظر مخالف اسلام همیشه واسم جالب بوده قصد اهانت به کسی هم ندارم

  پاسخحذف
 156. ناشناس۱۸.۶.۹۳

  سلام
  رئیس چه کار میکنه؟

  پاسخحذف
 157. ناشناس۱۱.۷.۹۳

  چ قد ساده بود مطالبتون و پیش پا افتاده اقا عهد حجر نیست ک انقد ساده نوشتین ..... مخصوصا قضیه ارث رو ک دیگه هر بچه ی بی سوادی هم میتونه بفهمه ک نظر شما اشتباههههه
  کلی خندیدم :))))))))))))))

  پاسخحذف
 158. ناشناس۱۱.۷.۹۳

  در مورد 15 که نوشتین :دیگر اشکالات علمی پیروز شدن در جنگها هم وابسته به خواست خداست و تاکتیک نظامی ومهارت وتعداد نفرات نقشی ایفا نمی کند معلوم نیست چرا لشگر امام حسین در چشم دشمنان دو برابر نشد حتما خواست خدا بوده که نوهُ پیغمبر شکست بخورد.
  جواب: این سوره بعد از جنگ احد نازل شده و منظور ان جنگ بدر است ک داریم :
  در دو گروهی که ( در میدان جنگ بدر ، ) با هم رو به رو شدند ، نشانه ( و درس عبرتی ) برای شما بود: یک گروه ، در راه خدا نبرد می کرد و جمع دیگری که کافر بود ، ( در راه شیطان و بت ، ) در حالی که آنها ( گروه مؤمنان ) را با چشم خود ، دو برابر آنچه بودند ، می دیدند. ( و این خود عاملی برای وحشت و شکست آنها شد. ) و خداوند ، هر کس را بخواهد ( و شایسته بداند ) ، با یاری خود ، تأیید می کند. در این ، عبرتی است برای بینایان!

  پاسخحذف
 159. ناشناس۱۴.۸.۹۳

  سلام... اول میخواستم درباره اون مطلبی که یکی از دوستان درباره بیگ بنگ نوشته بود بگم این فرضیه رد شده دلیلش هم اینه که دانشمندان معتقدند برای بوجود آمدن بیگ بنگ در ابتدا نیاز به یک جرقه کوچک وجود داشته، جرقه ای که سلسله وار منتهی به بیگ بنگ شود، و این جرقه کوچک نیازمند وجود یک ظرف فضا (ولو به اندازه یک اتم داشته) که عناصر لازم برای احتراق ( مثل اکسیژن) را دارا باشد داشته است! سئوال اصلی اینجاست که زمانیکه جهان در عدم بوده و هیچ مطلق، پس ظرف فضایی مورد نظر هم در کار نبوده که جرقه اولیه بیگ بنگ ایجاد شود. از اینرو این نظریه توسط علمای علم فیزیک و حتی خود پروفسر هاوکینگ رد شده است.
  و اما در ادامه باید بگم استدلال های شما نتونست منو متقاعد کنه که خدایی وجود نداره، شاید منو هم متهم به نفهمی و از جور چیزها کنید ولی بنظرم سبک استدلال شما با مذهبی ها شبیه همدیگه است و اونها هم در جاهایی شمارو به چالش کشاندند و شما پاسخ های خوبی ارائه نکردید. بعنوان مثال شما در باره حرکت خورشید که امروز حرکتی ثابت شده است در ابتدا به زرس قاطع گفتید منظور خدا حرکت خورشید به دور زمین بوده و این خلاف علوم روزه در حالیکه بعداً متوسل شدید به این که چرا خدا واقعیات علمی دیگری را به جز این نگفته! یعنی تلویحاً خودتون هم گفته قرآن در آیه مورد بحث رو پذیرفتید اما خواستار توضیحات بیشتری شدید که خوب طبیعتاً قرآن یک کتاب صرفاً درابره نجوم نیست.
  ضمناً یه جاهایی بنظر می رسه اصلاً در معنی آیه ها دقت نکردید یا سعی کردید از همون تکنیک آخوندها ( بحث های کلامی) استفاده کنید و معنی مد نظر خودنون رو به خواننده القاء کنید. مثا آیه ای که درباره تصور غروب خورشید در آب از سوی ذوالقرنین بیان شده، یا مورد مربوط به اتفاق قاعده گی که قرآن درباره علت و علل اون بحثی نکرده بلکه صرفاً اون را همراه با رنجی برای زنان دونسته که البته همه خانم ها یتونند اینو تایید کنند.

  پاسخحذف
 160. ناشناس۲۴.۹.۹۳

  تقریبا تمام کامنتا رو خوندم یه سوال از مذهبیون افراطی دارم آیا این دینی رو که این همه ازش دفاع می کنید خودتون انتخاب کردین؟ یا پدر به پسر و نسل به نسل بهتون منتقل شده؟ چرا اینقدر تلاش می کنید از چیزی که خودتون تو انتخابش نقشی ندارید دفاع کنید؟ اگه شما تو یه خونواده ی لاییک به دنیا اومده بودین آیا بازم اینقدر طرفدار دو آتیشه ی دین و قرآن می شدید؟ چرا حتی جرات شک کردنم ندارید؟ همون محمد موقعی که اسلامو آورد بت پرستا به همین دلیلی که شما با آگنوستیک ها مخالفید باهاش مخالفت میکردن یعنی تفکر دینی موروثی پس فرق شما با بت پرستای زمان محمد چیه؟ ببخشید قرار بود یه سوال بپرسم ولی مث اینکه دلم خیلی پره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام ، عزیز من گفتی اگر در خانواده لاییک .............؟ جواب من اینه شما خودت گفتی لاییک ، یعنی خانواده ای بدون اعتقادات دینی ، پس در آن صورت چون دین نداشتیم با هر دینی که آشنا می شدیم تحقیق و سپس به اون روی می آوردیم و دوم ما بدی از این دین ندیدیم که بخوایم متعصبانه ازش دفاع کنیم ، برای مثال زمان پیامبر ، بت پرستان سنگ رو خدا میدونستن که کلا عقیده ای مسخره بود چون سنگ و بهتره بگم بت خودش توسط انسان ساخته می شد و شکل می گرفت ، حالا ما که مسلمان هستیم بر چه مبنایی باید این دین را ترک کنیم حال این که این دین تکمیل کننده ادیان دیگر است و این که خدای اسلام خدای ادیان دیگر است و ما مسلمان ها خدای خود را جدا از سایر ادیان الهی نمی دانیم و این که خدای ما فقط نامش الله نیست بلکه با نام هایی مانند رب ، پروردگار ، خدا ، God و ... قابل صدا زدن است ، پس این که بعضی ها سعی می کنند بگویند الله نام بت بوده و غیره گویا نمی دانند حال هر اسمی خداوند دارد مهم این است که ما سنگ نمی پرستیم و پیرو خالق جهان هستی و تمام موجودات و سیارات یعنی خدای یکتا با هر نامی الله ، God ، اهورا مزدا و..... این دین همه چیز دارد پرستش خدای یکتا ، نماز جهت سپاس از او و غیره . روزه برای درک گرسنگی کشیدن فقیران ( حال بماند کسانی که با پرخوری موقع افطار این موهبت را ناشکری و درک نمی کنند که این دیگر به گردن مردم شکم دوست هست نه به گردن اسلام ) و امید به بازگشت و توبه تا از گناه کرده خود افسرده و تا آخر عمر اسیر آن نباشیم . و امید به جهانی دیگر که تحمل سختی این دنیا را بر ما آسان کرده و ما را پیرو قوانین پروردگار که همانا دوری از شهوت پرستی و ارتباط جنسی خارج از خانواده و قتل افراد بی گناه و غیره است ، می سازد. در پناه خداوند سلامت باشید .

   حذف
 161. ناشناس۲۰.۱.۹۴

  دست مریزاد آقای آرش، از مطالب بسیار استفاده بردم و البته چند نقد به پیامبر و کلام لله دارم که در فرصت بعد ارایه خواهم کرد و ازنظرات دوستان باورمند مسلمان استفاده میکنم، پیروز باشید

  پاسخحذف
 162. ناشناس۱۰.۲.۹۴

  یعنی بیخرد حتی اصول اولیه فیزیک و علم رانمیفهمی و از قران ایراد میگیری؟
  اسمان جرم ندارد حتی بچه های ابتدایی هم میدانند جسم بی جرم نیست حتی دانشمندان در حال بررسی جرم فتونها هستند قانون اینشتن که جرم و انرژی را به هم ربط میدهد دیگر حتی بیسوادها هم میدانند. کوه های همچون میخ در بستره زمین یعنی اگر این لایه های پلتفورم بر ضد هم مانند کوه برخاسته نمیشدند بلکه مانند مایعات بر روی هم لیز میخوردند حتی یک نقطه زمین یکجا ثابت نمیشد بلکه این گیر کردن لایه ها که باعث رشته کوه ها میشود است که انها را از حرکت بازداشته است و درواقع حرکت انها را بسیار کم کرده تا احمقی مانند تو احساسش نکند وگرنه هنوز هم حتی ارتفاع کوه ها هم در حال تغییر است و این زلزله ها و غیره نشانه حرکت دائمی پلتفورم ها میباشد . در قران برای افرادی مانند تو امده از چیزی که نمیدانید سخن نرانید چراکه در دنیا و اخرت بدبخت میشوید الان همه به این شعور کوتاه علمیت بهت میخندند اگر احترامی برای خودت قائل هستی از خودت بدت نمیاید

  پاسخحذف
 163. ناشناس۱۰.۴.۹۴

  ایراداتی که این وبسایتو براش ساختید، واقعا بی پایست و ببخشید باید بگم که دیدتون و مطالعتون و تحقیقتون نسبت به مسائل علمی و روحی و از جمله قرآن واقعا بسیار سطحی و کلیشه ایه!

  پاسخحذف
 164. ناشناس۳.۸.۹۴

  نبوت تا زمان یحیی بود و پس از ان به پادشاهی اسمان بشارت داده میشود
  مسیح خداوند در انجیل انسان ها را به انبیای دروغین پس از خود متذکر ساخته استد .در مسیحیت پارسایی به واسطه ایمان است و ثمره ایمان نیکویی وحیات است. اگر به وضعیت مسلمانان نگاه کنیم در میابیم ثمره ایمان دروغین چیزی جز
  توحش , قتل , بدختی نیست در بیش از پنجاه کشوری که اسلاک نفوذ کرده جز بدبختی ثمری نداشته است .

  پاسخحذف
 165. ناشناس۱۰.۸.۹۴

  بابا دمت گرم.ایمانمو به قرآن بیشتر کردی.
  وقتی حتی نتونستی یه اشکال درست درمان بگیری و شروع کردی به چرت و پرت نویسی و برام اشتباه بودن قرآن دلیل نیاوردی و فقط علامت تعجب گذاشتی،مطمعن میشم که قرآن حقه.دمت گرم.

  پاسخحذف
 166. ناشناس۳۱.۴.۹۵

  Thanks to your page I left the evil cult of islam.
  I love you Arash. You are very intelligent.
  Keep up the fight.
  We must eradicate islam once and for all.

  پاسخحذف
 167. ناشناس۹.۳.۹۶

  به امید پیشرفت انسانها دوری از جهل و خرافات و نیاکان پرستی

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot