‏نمایش پست‌ها با برچسب سرقت ( دزدی ) در اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب سرقت ( دزدی ) در اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۶ مرداد ۱۳۸۹

سرقت ( دزدی ) در اسلام
- تعریف سرقت در اسلام چیست؟

سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني در صورتیکه صاحب مال ، مال را در حرز (حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد) قرار داه باشد .

سرقت ( دزدی ) در اسلام

- در چه صورت برای سارق مجازات حد در نظر گرفته نمی شود؟

1 - سارق پدر صاحب مال باشد . (ماده 198 . بند 11 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
2 - محل نگهداري مال ، از سارق غصب شده باشد . (ماده 198. بند 13) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
3- سارق به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . اده 198. بند 1 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
4 - سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت شده باشد . (ماده 198. بند 3) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


- حد سرقت در اسلام چیست؟

الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد . (ماده 201 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود . (ماده 202 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟